Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3443. Pravilnik o postopkih preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev, stran 10642.

Na podlagi petega odstavka 81. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za promet
P R A V I L N I K
o postopkih preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa način, obseg, pogostost in rednost preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev v skladu z Odločbo Komisije z dne 11. avgusta 2006 o tehnični specifikaciji interoperabilnosti, ki se nanaša na podsistem »Vodenje in upravljanje prometa« vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (UL L št. 359 z dne 18. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z Odločbo Komisije z dne 23. januarja 2009 o spremembi Odločbe 2006/861/ES in Odločbe 2006/920/ES o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (UL L št. 45 z dne 14. 2. 2009, str. 1).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– posebni zdravstveni pogoji (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni pogoji) so najmanjše potrebne telesne in duševne zmožnosti za varno opravljanje dela izvršilnih železniških delavcev;
– telesna zmožnost izvršilnega železniškega delavca je primerna telesna pripravljenost, ki omogoča izpolnjevanje vseh operativnih in varnostnih standardov;
– duševna zmožnost izvršilnega železniškega delavca je zmožnost izvršilnega železniškega delavca za varno opravljanje nalog in se ugotavlja s psihološkim preverjanjem kognitivne, psihomotorne, vedenjske in osebnostne sposobnosti izvršilnega železniškega delavca;
– pooblaščeni zdravnik je specialist medicine dela, prometa in športa, ki po pogodbi z delodajalcem opravlja vse aktivnosti v zvezi z varovanjem zdravja pri delu.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja železniškega prometa, varnosti železniškega prometa ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.
3. člen
(nezmožnost za opravljanje nalog izvršilnega železniškega delavca)
Delavec ni zmožen za varno opravljanje nalog izvršilnega železniškega delavca, kadar ima zaradi bolezni, stanj, motenj oziroma poškodb in njihovega vpliva na zavest, pozornost, spomin, hitrost, pravilnost presoje ter reagiranja okrnjene telesne in duševne funkcije oziroma če je pri njem prisotna:
– raba ali sindrom odvisnosti od alkohola,
– raba ali sindrom odvisnosti od prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi,
– nestabilna bolezen srca (angina pektoris; kompletni srčni blok; AV bloka II. stopnje; sindrom bolnega sinusnega vozla; sindrom karotidnega sinusa ali drugih bradikardnih motenj ritma, ne glede na način zdravljenja; zmogljivost kardiovaskularnega sistema pod 40% pričakovane zmogljivosti (New York Heart Association – IV. skupina); ni preteklo šest mesecev po prebolelem miokardnem infarktu in ima znake srčnega popuščanja, ima aritmijo oziroma ima napade angine pektoris),
– epizodna in paroksizmalna motnja zavesti,
– nagnjenost k epileptičnim napadom in drugim nenadnim izgubam zavesti,
– nevrološka bolezen s hujšo okvaro funkcije organizma,
– duševna in vedenjska motnja,
– sladkorna bolezen, odvisna od inzulinskega zdravljenja ali
– druga bolezen notranjih organov, ki bi lahko povzročila nenadno motnjo zavesti, zmanjšano zbranost za delo, motnje gibanja, ravnotežja in koordinacije.
4. člen
(preverjanje izpolnjevanja zdravstvenih pogojev)
(1) Preverjanje izpolnjevanja zdravstvenih pogojev za varno opravljanje dela na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca je presojanje skladnosti med zahtevami delovnega mesta, s posebnim poudarkom na oceni stopnje samostojne odgovornosti izvršilnega železniškega delavca, ki je sestavni del ocene tveganja in jo izdela delodajalec, ter telesnimi in duševnimi lastnostmi, sposobnostmi in zmogljivostmi izvršilnih železniškega delavca, ki vplivajo na njegovo varno opravljanje dela.
(2) Preverjanje izpolnjevanja zdravstvenih pogojev za delovno mesto izvršilnega železniškega delavca mora biti celovito, s poudarkom na telesnem in duševnem zdravju ter zahtevah glede senzornih sposobnosti (vid, sluh).
(3) Izpolnjevanje zdravstvenih pogojev izvršilnega železniškega delavca se ocenjuje in preverja z zdravstvenimi pregledi.
5. člen
(vrste zdravstvenih pregledov)
Zdravstveni pregledi, s katerimi se ugotavlja izpolnjevanje zdravstvenih pogojev za delovno mesto izvršilnega železniškega delavca, so:
– redni zdravstveni pregledi (v nadaljnjem besedilu: redni pregledi),
– izredni zdravstveni pregledi (v nadaljnjem besedilu: izredni pregledi).
6. člen
(strokovni zdravniški pregled)
(1) Poleg rednih in izrednih pregledov se opravljajo tudi strokovni zdravniški pregledi (v nadaljnjem besedilu: strokovni pregled).
(2) Strokovni pregled izvršilnega železniškega delavca se opravi za ugotavljanje znakov vedenjskih motenj, ki kažejo na rabo alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
(3) O ugotovitvah strokovnega pregleda iz prejšnjega odstavka mora pooblaščeni zdravnik takoj dati pisno mnenje.
7. člen
(redni pregled)
Redni pregled se izvaja:
– pred šolanjem ali strokovnim usposabljanjem za delovno mesto izvršilnega železniškega delavca;
– pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi kandidata na delovno mesto izvršilnega železniškega delavca;
– pred zaposlitvijo oziroma sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto izvršilnega železniškega delavca, za katero se zahtevajo dodatni zdravstveni pogoji ali večja pogostnost ugotavljanja izpolnjevanja zdravstvenih pogojev;
– po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev;
– v rokih iz 8. člena tega pravilnika zaradi preverjanje izpolnjevanja zdravstvenih pogojev delavca za nadaljnje varno opravljanje dela na mestu izvršilnega železniškega delavca.
8. člen
(roki pregledov)
(1) Redni zdravstveni pregled iz pete alinee prejšnjega člena mora biti opravljen pred potekom predpisanega roka iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Pregled se lahko opravi največ 30 dni pred potekom predpisanega roka, šteje pa se od poteka predpisanega roka.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pooblaščeni zdravnik delodajalcu predlaga pogostejše zdravstvene preglede, če to zahteva zdravstveno stanje izvršilnega železniškega delavca. Svojo odločitev mora utemeljiti.
9. člen
(izredni pregled)
Na izredni pregled mora delodajalec napotiti delavca:
– za katerega se utemeljeno sumi, da zaradi zdravstvenih razlogov ni več zmožen varno opravljati del, za katere ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi;
– po nesreči, v kateri je bil izvršilni železniški delavec udeležen ali huje poškodovan;
– po več kot šestmesečni odsotnosti z delovnega mesta izvršilnega železniškega delavca;
– po bolniški odsotnosti, ki je daljša od 30 dni. Kadar je to primerno, lahko pooblaščeni zdravnik tak pregled opravi s preverjanjem zdravstvene dokumentacije;
– v primeru suma na škodljivo rabo ali odvisnost od alkohola;
– v primeru suma na rabo, škodljivo rabo ali odvisnost od prepovedanih drog;
– v primeru suma na škodljivo rabo ali odvisnost od drugih psihoaktivnih snovi, vključno z zdravili, ali če se zdravi na način, ki lahko vpliva na njegovo telesno ali duševno zmožnost za varno opravljanje dela;
– če je podan sum na poklicno bolezen ali poklicno okvaro zdravja, ki vpliva na varno opravljanje dela v železniškem prometu ali
– na zahtevo izvršilnega železniškega delavca, če se ta ne čuti zmožnega za varno opravljanje svojega dela.
10. člen
(predlog za izredni pregled in obseg izrednega pregleda)
(1) Na izredni pregled lahko delodajalec napoti izvršilnega železniškega delavca tudi na predlog:
– pristojnega inšpektorja,
– izvršilnega železniškega delavca ali
– pooblaščenega ali osebnega zdravnika.
(2) Obseg izrednega pregleda določi pooblaščeni zdravnik glede na napotitev delodajalca iz prejšnjega člena. Izvršilni železniški delavec mora na izrednem pregledu izpolnjevati zdravstvene zahteve iz 11. in 12. člena tega pravilnika.
11. člen
(vsebina rednega pregleda)
(1) Redni pregled obsega:
1. anamnezo, klinični pregled in antropometrične meritve,
2. osnovne laboratorijske preiskave,
3. testiranje osnovnih vidnih funkcij in barvnega vida,
4. pregled sluha s tonskim avdiometrom,
5. ugotavljanje jemanja prepovedanih drog in
6. EKG v mirovanju za delavce, ki so starejši od 40 let.
(2) Z anamnezo in kliničnim pregledom se ugotavlja, če izvršilni železniški delavec nima take bolezni ali stanja oziroma ne jemlje zdravil, ki bi lahko povzročila:
– nenadno izgubo zavesti,
– motnje zavesti ali zbranosti,
– nenadno nezmožnost za delo,
– motnje ravnotežja ali koordinacije, ali
– oteženo gibanje.
(3) Z osnovnimi laboratorijskimi preiskavami se ugotavlja sladkorno bolezen in druga bolezenska stanja, na katera se lahko sklepa na podlagi kliničnega pregleda.
(4) S testiranjem osnovnih vidnih funkcij in barvnega vida se ugotavlja, če izvršilni železniški delavec izpolnjuje naslednje zahteve:
– ostrina vida na daleč s korekcijo ali brez 0,8 (desno oko in levo oko – merjeno ločeno) in najmanj 0,3 na slabšem očesu;
– najmočnejše dovoljene korektivne leče za daljnovidnost +5 dioptrij, za kratkovidnost –8 dioptrij. Pooblaščeni zdravnik lahko izjemoma in po pridobitvi mnenja okulista dopusti korekcijo nad temi vrednostmi;
– vid na srednji razdalji in na blizu zadosten s korekcijo ali brez;
– normalen barvni vid, kar se ocenjuje z uporabo priznanega testa, kakor je Ishihara, po potrebi dopolnjenega z drugim priznanim testom;
– vidno polje brez nepravilnosti, ki bi vplivale na nalogo, ki jo je treba opraviti;
– ločevanje kontrastov in
– odsotnost progresivne očesne bolezni.
(5) Kontaktne leče so dovoljene. Očesni vsadki, keratotomije in keratektomije so dovoljene pod pogojem, da se kontrolni pregledi vida opravljajo najmanj enkrat na leto.
(6) S pregledom sluha s tonskim avdiometrom se ugotavlja, če izguba sluha izvršilnega železniškega delavca ne presega 40 dB pri 500 in 1000 Hz oziroma 45 dB pri 2000 Hz za uho s slabšim prevajanjem zvoka.
12. člen
(dodatni zdravstveni pogoji za izvršilne železniške delavce, ki opravljajo delo strojevodje)
(1) Izvršilni železniški delavec, ki opravlja dela strojevodje, mora pri rednem pregledu iz prve, druge in tretje alinee 7. člena tega pravilnika opraviti še EKG v mirovanju.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora izvršilni železniški delavec, ki opravlja dela strojevodje izpolnjevati še naslednje zdravstvene pogoje:
1. vid:
– ostrina vida na daleč s korekcijo ali brez 1,0 (binokularno), najmanj 0,5 na slabšem očesu;
– barvne kontaktne leče in foto občutljive leče niso dovoljene. Leče z UV-filtri so dovoljene;
2. vestibularni aparat:
– ne sme imeti obolenj vestibularnega aparata;
3. govor:
– zaradi nujne glasne in jasne izmenjave sporočil mora biti govor jasen in razumljiv, kronična govorna motnja ni dovoljena;
4. sluh:
– zahteve iz šestega odstavka prejšnjega člena morajo biti izpolnjene brez uporabe slušnih pripomočkov.
13. člen
(antropometrične zahteve za izvršilne železniške delavce)
(1) Antropometrične zahteve za izvršilne železniške delavce morajo biti primerne za varno opravljanje njihovega dela.
(2) Za izvršilne železniške delavce, ki opravljajo dela strojevodje, je treba pri rednem pregledu iz 7. člena tega pravilnika pred prvo zaposlitvijo in pred zaposlitvijo oziroma sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto izvršilnega železniškega delavca, za katero se zahteva krajši rok ali višja stopnja zahtev, ugotoviti izpolnjevanje antropometričnih zahtev.
(3) Največja telesna višina izvršilnega železniškega delavca, ki opravlja dela strojevodje, lahko znaša 1900 mm, najmanjša pa 1600 mm.
(4) Od izvršilnih železniških delavcev, ki opravljajo delo strojevodje, se ne sme zahtevati ali jim dovoliti opravljanje dela, če bi bilo to zaradi njihove višine, teže ali drugih telesnih značilnosti nevarno.
14. člen
(psihološki pregled)
Poleg rednega pregleda iz 7. člena tega pravilnika, se mora pred prvo zaposlitvijo, pred zaposlitvijo oziroma sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto izvršilnega železniškega delavca, za katero se zahteva krajši rok ali višja stopnja zahtev zdravstvenega pregleda in, po potrebi, pri izrednem zdravstvenem pregledu, opraviti tudi psihološki pregled.
15. člen
(namen psihološkega pregleda)
(1) Psihološki pregled zajema preverjanje kognitivnih, psihomotornih, vedenjskih in osebnostnih lastnosti izvršilnega železniškega delavca.
(3) Pri psihološkem pregledu se ugotavlja, ali kandidat kaže psihološke značilnosti oziroma osebnostne lastnosti, ki bi lahko ogrozile varno izvajanje njegovih nalog.
16. člen
(vsebina psihološkega pregleda)
(1) Psihološki pregled opravi psiholog, ki izpolnjuje pogoje iz 31. člena tega pravilnika. Pri pregledu uporablja psihološka orodja in ga opravi po načelih psihološke znanosti.
(2) Pri določanju vsebine psihološkega pregleda mora psiholog upoštevati najmanj naslednja merila v zvezi z zahtevami vsake varnostne funkcije:
1. kognitivne sposobnosti:
a. pozornost, zbranost, spomin,
b. sposobnost zaznave,
c. sklepanje,
d. komunikacija;
2. psihomotorne sposobnosti:
a. hitrost odzivanja,
b. koordinacija gibov;
3. vedenjske in osebnostne sposobnosti:
a. obvladovanje čustev,
b. vedenjska zanesljivost,
c. samostojnost,
d. vestnost.
(3) Če psiholog meril iz prejšnjega odstavka ne upošteva, mora svojo odločitev utemeljiti oziroma obrazložiti in dokumentirati.
17. člen
(opravljanje zdravstvenih pregledov)
(1) Zdravstvene preglede za ugotavljanje izpolnjevanja zdravstvenih pogojev za delovno mesto izvršilnega železniškega delavca iz 7. in 9. člena tega pravilnika opravljajo pooblaščeni zdravstveni zavodi iz 31. člena tega pravilnika.
(2) Zdravstvene preglede v pooblaščenih zdravstvenih zavodih opravlja zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa. Za pomoč pri oceni telesne in duševne zmožnosti za varno opravljanje dela lahko zdravnik medicine dela, prometa in športa zaprosi tudi drugega zdravnika ustrezne specialnosti.
18. člen
(dokumentacija za preventivni zdravstveni pregled)
(1) Izvršilni železniški delavec mora ob zdravstvenih pregledih iz tega pravilnika predložiti:
– napotnico delodajalca,
– uradni osebni dokument za identifikacijo.
(2) Pooblaščeni zdravnik mora pred pregledom pridobiti zdravstveno dokumentacijo, ki jo na njegovo pisno zahtevo posreduje izbrani osebni zdravnik izvršilnega železniškega delavca v roku 3 dni od zahteve.
(3) Delodajalec predloži pooblaščenemu zdravniku ustrezno dokumentacijo o delovnem mestu z oceno tveganja, in dokumentacijo z oceno stopnje samostojne odgovornosti izvršilnega železniškega delavca.
(4) Vsebina in oblika napotnice za preventivni zdravstveni pregled je določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
19. člen
(zdravniško spričevalo)
(1) Po vsakem opravljenem zdravstvenem pregledu pooblaščeni zdravnik v roku 10 dni izda zdravniško spričevalo o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev za varno delo izvršilnega železniškega delavca (v nadaljnjem besedilu: zdravniško spričevalo) in navede morebitne omejitve ter ukrepe za varno delo pregledanega izvršilnega železniškega delavca.
(2) Vsebina in oblika zdravniškega spričevala je določena v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Zdravniško spričevalo pooblaščeni zdravstveni zavod posreduje delodajalcu in izvršilnemu železniškemu delavcu.
(4) Pooblaščeni zdravnik mora o okvarah zdravja, ugotovljenih na zdravstvenem pregledu, obvestiti tudi izbranega osebnega zdravnika izvršilnega železniškega delavca.
20. člen
(pogoji pri spremembi delovnega mesta v železniškem prometu)
(1) Pri spremembi delovnega mesta oziroma sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto izvršilnega železniškega delavca mora delavec izpolnjevati zahteve iz vsebine in obsega rednega zdravstvenega pregleda za drugo delovno mesto.
(2) Če delodajalec ponudi izvršilnemu železniškemu delavcu delovno mesto z nižjo stopnjo samostojne odgovornosti za varnost železniškega prometa, lahko o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev za varno opravljanje dela na tem delovnem mestu odloča pooblaščeni zdravnik.
21. člen
(obveznost delavca)
(1) Izvršilni železniški delavec mora opraviti zdravstveni pregled, na katerega je bil napoten skladno s tem pravilnikom.
(2) Izvršilni železniški delavec, ki je napoten na redni ali izredni pregled, ne sme opravljati dela, za katerega ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, dokler delodajalec ne prejme dokazila o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev.
(3) Za izvršilnega železniškega delavca, ki se rednega ali izrednega zdravstvenega pregleda, na katerega je bil napoten, ni udeležil, se šteje, da je nezmožen za dela, za katera ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
22. člen
(nezmožnost za delo)
(1) Izvršilni železniški delavec ne sme začeti opravljati dela oziroma mora takoj prenehati z delom, če se čuti utrujenega ali bolnega ali iz kateregakoli drugega razloga nezmožnega opravljati delo. O tem mora obvestiti odgovorno osebo delodajalca.
(2) Izvršilni železniški delavec ne sme opravljati dela, če je njegova zbranost motena zaradi rabe substanc kot so alkohol, prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne snovi.
23. člen
(napotitev na izredni pregled ob sumu na nezmožnost za opravljanje dela)
(1) Izvršilnemu železniškemu delavcu se prepove nadaljnje delo in odredi izredni pregled tudi v primeru:
– nenadne izgube zavesti,
– motnjah zavedanja ali zbranosti,
– nenadne nezmožnosti za delo,
– motnje ravnotežja ali koordinacije,
– precejšnje omejitve gibljivosti,
– alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu
ali
– motnje obnašanja.
(2) Pooblaščeni delavec delodajalca mora, kadar ugotovi, da je izvršilni železniški delavec nezmožen za opravljanje svojega dela, o tem pripraviti zapisnik.
(3) Zaradi ugotavljanja prisotnosti alkohola v organizmu izvršilnega železniškega delavca lahko pooblaščeni delavec delodajalca ali pristojni inšpektor na podlagi zakona, ki ureja varnost v železniškem prometu odredi strokovni zdravniški pregled iz 6. člena tega pravilnika ali sam opravi preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje prisotnosti alkohola v organizmu.
24. člen
(varovanje delavk v zvezi z materinstvom)
Delodajalec mora upoštevati predpise, ki urejajo varovanje zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile in doječih delavk.
25. člen
(svetovanje pri travmatičnih dogodkih)
Delodajalec mora zagotoviti primerno pomoč in svetovanje ustreznih strokovnjakov za izvršilne železniške delavce, ki so med opravljanjem dela doživeli travmatične dogodke, povezane z resno nesrečo.
II. PRITOŽBENI POSTOPEK
26. člen
(presoja ocene izpolnjevanja zdravstvenih pogojev)
(1) Izvršilni železniški delavec ali delodajalec imata pravico zahtevati presojo o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev izvršilnega železniškega delavca za določeno delo pri pristojni zdravniški komisiji za promet (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(2) Zahtevo iz prejšnjega odstavka se vloži v 15 dneh po prejemu zdravniškega spričevala iz 19. člena tega pravilnika.
27. člen
(sestava in delo komisije)
(1) Komisijo imenuje minister, pristojen za zdravje, med strokovnjaki s področja medicine dela, prometa in športa, ki imajo vsaj 5 let delovnih izkušenj. Komisija ima predsednika in dva namestnika predsednika. Člani komisije se imenujejo za dobo štirih let in so po preteku te dobe lahko ponovno imenovani.
(2) O posameznem primeru odloča komisija v sestavi treh članov, ki jih določi predsednik ali njegov namestnik, od katerih mora biti vsaj eden usmerjen v medicino železniškega prometa.
(3) Na zahtevo komisije se v presojo ocene izpolnjevanja zdravstvenih pogojev po tem pravilniku lahko vključujejo tudi specialisti različnih specialnosti, psiholog s strokovnim izpitom za delo v zdravstvu, strokovnjaki, ki poznajo delovni proces in drugi strokovnjaki.
(4) Komisija o svojem delu sprejme poslovnik.
28. člen
(odločitev komisije)
(1) Komisija mora o posamezni zahtevi odločiti najpozneje v 30 dneh po prejemu zahteve in svojo odločitev posredovati predlagatelju v roku 8 dni po sprejemu odločitve.
(2) Odločitev komisije je dokončna.
(3) Stroške dela komisije krije izvršilni železniški delavec ali delodajalec, ki je pri komisiji zahteval presojo ocene izpolnjevanja zdravstvenih pogojev izvršilnega železniškega delavca za določeno delo.
III. EVIDENCA ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV IN ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
29. člen
(vodenje evidenc)
(1) Pooblaščeni zdravstveni zavod mora o opravljenih zdravstvenih pregledih izvršilnih železniških delavcev voditi in hraniti medicinsko dokumentacijo, ki obsega:
– splošne podatke z identifikacijo izvršilnega železniškega delavca, določene v napotnici za zdravstveni pregled iz Priloge 1 tega pravilnika,
– podatke iz ocene tveganja z oceno stopnje samostojne odgovornosti za varen železniški promet,
– zdravstveno dokumentacijo o opravljenih zdravstvenih pregledih,
– oceno telesne in duševne zmožnosti za varno delo in obrazložitev omejitev in ukrepov za varno delo izvršilnega železniškega delavca in
– evidenco o izdanih zdravniških spričevalih.
(2) Dokumentacija, ki se nanaša na zdravstvene preglede, se hrani kot arhivsko gradivo po veljavnih predpisih, vendar najmanj 40 let od dneva opravljenega pregleda.
30. člen
(varovanje osebnih podatkov)
Varovanje osebnih podatkov iz evidence zdravstvenih pregledov se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI ZDRAVSTVENI ZAVOD, KI OPRAVLJA PREGLEDE IZVRŠILNIH ŽELEZNIŠKIH DELAVCEV
31. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni zavod)
(1) Zdravstvene preglede izvršilnih železniških delavcev lahko opravlja zdravstveni zavod, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima za opravljanje zdravstvenih pregledov zaposlenega zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa z veljavno licenco, ki ima vsaj dve leti izkušenj v medicini železniškega prometa, ali ki se je dodatno vsaj eno leto izobraževal v medicini prometa,
– ima za opravljanje psiholoških preverjanj psihologa z univerzitetno izobrazbo, opravljenim strokovnim izpitom za delo v zdravstvu, spričevalom in priznanjem usposobljenosti za opravljanje in razlaganje vsebine psiholoških preverjanj, ob upoštevanju dela izvršilnih železniških delavcev in
– ima ustrezno opremo.
(2) Pooblastilo za izvajanje zdravstvenih pregledov iz tega pravilnika izda minister, pristojen za zdravje, na predlog ministra, pristojnega za promet.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(domneva o izpolnjevanju pogojev za izvajanje zdravniških pregledov)
(1) Šteje se, da SŽ-Železniški zdravstveni dom Ljubljana izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravstvenih pregledov izvršilnih železniških delavcev.
(2) SŽ-Železniški zdravstveni dom Ljubljana si mora v primeru opravljanja zdravstvenih pregledov izvršilnih železniških delavcev v dveh letih od dneva uveljavitve tega pravilnika pridobiti pooblastilo iz drugega odstavka prejšnjega člena.
33. člen
(zdravstveni pregledi izvršilnih železniških delavcev, začeti pred uveljavitvijo pravilnika)
Pregledi izvršilnih železniških delavcev, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu s Pravilnikom o posebnih zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati železniški delavci, ki neposredno sodelujejo v železniškem prometu (Uradni list SFRJ, št. 38/79).
34. člen
(računanje rokov)
Roki iz 8. člena tega pravilnika se računajo od dneva, ko je bil opravljen zadnji zdravstveni pregled izvršilnih železniških delavcev po predpisu, ki se je uporabljal do uveljavitve tega pravilnika.
35. člen
(prenehanje uporabe predpisov)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o posebnih zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati železniški delavci, ki neposredno sodelujejo v železniškem prometu (Uradni list SFRJ, št. 38/79).
36. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-77/2008/22
Ljubljana, dne 30. julija 2009
EVA 2008-2711-0189
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti