Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Št. 435/09 Ob-6699/09 , Stran 2557
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1 in 56/08), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 – odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 – odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica (Uradni list RS, št. 1-2/04, 62/08 in 75/09), Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – ima visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali drugo izobrazbo, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi; – najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih; – poznavanje umetniške in poslovne problematike gledališča; – strokovno poznavanje gledališke dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru; – aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni; – znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega tujega jezika na nižji ravni. Za visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali drugo izobrazbo, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi se šteje, če je oseba pridobila II. bolonjsko stopnjo izobrazbe oziroma, če je po prejšnjih študijskih programih pridobila univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo. Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo. Pogoj višja raven znanja svetovnega jezika se šteje za izpolnjenega, če je kandidat pridobil potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika ali če se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz tujega jezika na dodiplomskem študiju. Pogoj nižja raven znanja svetovnega jezika se šteje za izpolnjenega, če se je kandidat izobraževal pri ustrezni izobraževalni instituciji, opravil večtedensko izobraževanje v tujem jeziku, če se je kandidat večkrat udeležil strokovnih srečanj, na katerih je aktivno uporabljal tuji jezik ali če je kandidat uspešno zaključil tuji jezik v okviru srednješolskega izobraževanja (v okviru pridobitve V. stopnje izobrazbe). Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti: – strateški načrt razvoja zavoda za obdobje petih let; – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev: 1. zahtevane delovne izkušnje na vodilnih delovnih mestih, 2. poznavanje umetniške in poslovne problematike gledališča, 3. strokovno poznavanje gledališke dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela); – izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine; – izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno; – izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na nižji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali tudi sposobnost vodenja investicij. Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, imenovala za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri. Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – SNG Nova Gorica« v 15 dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si. Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša Cvetkovič, tel. 01/369-58-72. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost