Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3482. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 10766.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Št. 478-774/2008
Koper, dne 25. septembra 2009
Župan
Mestne Občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08 in 100/08 – odl. US) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) ter na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US in 126/07) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 24. septembra 2009 sprejel naslednji
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Pri nepremičnini s parc. št. 1490/26, k.o. Koper, ter nepremičnini s parc. št. 1816/2 k.o. Dekani, last Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedeni nepremičnini pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičnini s parc. št. 1490/26, k.o. Koper, ter pri nepremičnini s parc. št. 1816/2, k.o. Dekani, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-774/2008
Koper, dne 24. septembra 2009
Župan
Mestne Občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O D E L I B E R A
sull’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale
N. 478-774/2008
Capodistria, lì 25 settembre 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (G.U. RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sentenza della CC e 76/08), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 213 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (G.U. della RS, n. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Sentenza della CC, 93/05, 120/06 – Sentenza della CC e 126/07), il consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del 24 settembre 2009, ha approvato la seguente
D E L I B E R A
sull’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale
I.
Riguardo al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 1490/26, c.c. di Capodistria, ed il bene immobile insistente sulla particella catastale n. 1816/2, c.c. di Dekani, proprietà del Comune città di Capodistria, si procede all’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II.
Gli immobili sopra indicati acquistano lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale relativamente al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 1490/26, c.c. di Capodistria, ed il bene immobile insistente sulla particella catastale n. 1816/2, c.c. di Dekani.
III.
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-774/2008
Capodistria, lì 24 settembre 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti