Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3480. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja “Zazidava Ulica 15. maja”, stran 10758.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja “Zazidava Ulica 15. maja”
Št. 350-5/2009
Koper, dne 25. septembra 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08 in 100/08 – odl. US), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 ter 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 24. septembra 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja “Zazidava Ulica 15. maja”
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Zazidava Ulica 15. maja« v Kopru (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Krasinvest Sežana v septembru 2009.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij javne gospodarske infrastrukture, določijo roki gradnje te infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene gospodarske javne infrastrukture,
– prikaz investicije v gradnjo nove gospodarske javne infrastrukture,
– prikaz vrednosti obstoječe gospodarske javne infrastrukture
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje s predvideno gospodarsko javno infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane z občinskimi prostorskimi akti izvedejo in služijo svojemu namenu in
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvideno in obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo, ki ga zavezanec/investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja plača občini.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Območje opremljanja se nahaja na jugozahodnem obrobju mesta Koper, konkretno med Ulico 15. maja na severu in strugo Badaševice (Semedelskim kanalom) na jugu. Območje je omejeno z obstoječimi prometnimi površinami ter z vodotokom. V okolici območja se nahajajo poslovno trgovski objekti. Območje je grafično opredeljeno v prilogi programa opremljanja.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa gospodarska javna infrastruktura)
Območje opremljanja zemljišč je komunalno že opremljeno, vendar pa je za funkcioniranje predvidenih novogradenj treba del gospodarske javne infrastrukture zgraditi tudi na novo.
6. člen
(predvidena gospodarska javna infrastruktura)
Predvidena je naslednja nova gospodarska javna infrastruktura:
– cestno omrežje,
– kanalizacija (meteorna in fekalna),
– vodovodno omrežje in
– javna razsvetljava.
III. INVESTICIJE V GRADNJO GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicij v gospodarsko javno infrastrukturo obsega celotno območje opremljanja in je razvidno iz grafične priloge programa opremljanja.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove gospodarske javne infrastrukture, ki odpadejo na območje opremljanja, so enaki in znašajo 1.112.586 EUR po cenah september 2009 in obsegajo stroške projektne in investicijske dokumentacije ter stroške gradnje infrastrukture.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za novo gospodarsko javno infrastrukturo
+--------------------------------------------------------------+
|             Skupni stroški  Obračunski stroški |
|Postavka           v EUR       v EUR    |
+--------------------------------------------------------------+
|1. Cestno omrežje      737.658      737.658    |
|2. Vodovodno omrežje    173.340      173.340    |
|3. Kanalizacija       139.956      139.956    |
|4. Javna razsvetljava    61.632       61.632    |
+--------------------------------------------------------------+
|Skupaj          1.112.586     1.112.586    |
+--------------------------------------------------------------+
Skupni in obračunski stroški za obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo znašajo 614.754 EUR po cenah september 2009.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo
+--------------------------------------------------------------+
|    Obstoječa       Skupni        Delež   |
|  gospodarska javna   in obstoječi            |
|  infrastruktura    stroški v EUR            |
+--------------------------------------------------------------+
|1. Cestno omrežje      274.365        44,63%   |
|2. Vodovodno omrežje    270.757        44,04%   |
|3. Kanalizacijsko      69.632        11,33%   |
|omrežje                            |
+--------------------------------------------------------------+
|Skupaj           614.754       100,00%   |
+--------------------------------------------------------------+
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Investitorju se naloži obveznost izgradnje ter ureditve vse gospodarske javne infrastrukture na območju opremljanja, naštete v 6. členu, tako da zagotovi opremljenost zemljišča z gospodarsko javno infrastrukturo v skladu s programom opremljanja, pri čemer se izvrši poračun vlaganj do višine odmere komunalnega prispevka.
Finančna sredstva za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture zagotavlja zavezanec – investitor v višini 1.112.586 EUR iz komunalnega prispevka s sklenitvijo pogodbe o opremljanju. Investitor zagotavlja finančna sredstva v skladu s terminskim planom izgradnje infrastrukture.
Ureditev medsebojnih razmerij med Mestno Občino Koper in investitorjem za izgradnjo ter prevzem omenjene infrastrukture se ureja s pogodbo o opremljanju.
10. člen
(terminski plan)
Terminski plan komunalnega opremljanja območja je sledeč:
– izdelava projektne dokumentacije (PGD)  l. 2009 – l. 2010
– pridobitev lastninske in drugih stvarnih      l. 2010
pravic na zemljiških parcelah, ki bodo
služile komunalni opremi
– pridobitev gradbenega dovoljenja          l. 2010
– začetek gradnje                  l. 2010
– tehnični pregled in izdaja uporabnega       l. 2010.
dovoljenja
11. člen
(faznost izvajanja komunalnega opremljanja)
Program opremljanja dopušča možnost fazne gradnje objektov, ki se priključujejo na gospodarsko javno infrastrukturo na območju opremljanja in za katere občina odmeri komunalni prispevek. Vsak izvedeni del posamezne faze ali podfaze mora tvoriti zaključen prostorski del s komunalno opremo, zunanjo ureditvijo in ustreznim številom parkirnih prostorov in ne sme ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih predvidenih objektov in ureditev.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi: Dti = 0,5: 0,5
– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1,00.
13. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno gospodarsko javno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto gospodarske javne infrastrukture na obračunskem območju znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo gospodarsko javno infrastrukturo
+--------------------------------------------------------------+
|Infrastruktura           Cp(ij)     Ct(ij)   |
|                 (EUR/m2)    (EUR/m2)  |
+--------------------------------------------------------------+
|1. Cestno omrežje         75,735     50,735   |
|2. Vodovodno omrežje        17,797     11,922   |
|3. Kanalizacija          14,369      9,626   |
|4. Javna razsvetljava        6,328      4,239   |
+--------------------------------------------------------------+
|Skupaj              114,229     76,522   |
+--------------------------------------------------------------+
14. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo)
Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo, za katero so bile v programu opremljanja določene podlage, ki predvidevajo izračun komunalnega prispevka na podlagi ocene stroškov gospodarske javne infrastrukture, ki bi bila ob gradnji po zmogljivostih in namenu podobna obstoječi ter zagotavljala podobno raven oskrbe. Podlaga za odmero komunalnega prispevka so izračunani skupni in obračunski stroški opremljanja za določeno gospodarsko javno infrastrukturo na obračunskem območju.
Tako izračunani obračunski stroški na enoto mere za posamezno vrsto obstoječe gospodarske javne infrastrukture znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo
+--------------------------------------------------------------+
|Infrastruktura        Cp(ij) (EUR/m2) Ct(ij) (EUR/m2) |
+--------------------------------------------------------------+
|1. Cestno omrežje         28,169      18,871   |
|2. Vodovodno omrežje       27,798      18,622   |
|3. Kanalizacijsko omrežje     7,149      4,789   |
+--------------------------------------------------------------+
|Skupaj              63,116      42,282   |
+--------------------------------------------------------------+
15. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Obračunski stroški za vso gospodarsko javno infrastrukturo so upoštevani na datum september 2009.
16. člen
(zagotavljanje izgradnje gospodarske javne infrastrukture ter znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
Na podlagi pogodbe o opremljanju bo investitor opremil območje na lastne stroške v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.
V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju določi, da mora investitor v določenem roku po programu opremljanja zagotoviti opremljenost zemljišča z gospodarsko javno infrastrukturo. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini.
S pogodbo se občina in investitor oziroma zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dogovorita, da bo investitor zgradil gospodarsko javno infrastrukturo v predračunski vrednosti odmere komunalnega prispevka v višini 1.112.586 EUR za novo gospodarsko javno infrastrukturo, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina.
Finančne obremenitve za oddana dela, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, se investitorju pri odmeri komunalnega prispevka upošteva kot lastna vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo. Po izgradnji bo investitor le-to brezplačno predal upravljalcem v njihova osnovna sredstva. S tem se šteje, da je investitor v naravi poravnal del komunalnega prispevka za novo gospodarsko javno infrastrukturo v višini 1.112.586 EUR.
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture, neodplačnim prenosom zemljišča na kateri je infrastruktura in same gospodarske javne infrastrukture v javno last ter upravljanje v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti.
V. KONČNE DOLOČBE
17. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Koper.
18. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/2009
Koper, dne 24. septembra 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio dell’area denominata “Edificazione in Via 15 maggio”
N. 350-5/2009
Capodistria, lì 25 settembre 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 74 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07), per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 27/08 – Sentenza della CC, 76/08 e 100/2008 – sent. della CC), in virtù dell’articolo 17 dell’Ordinanza sui contenuti dei programmi di realizzazione delle opere di urbanizzazione (Gazzetta uff. della RS, n. 80/07), in ottemperanza del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione (Gazzetta uff. della RS, n. 95/07), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 24 settembre 2009, ha approvato
I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio dell’area denominata “Edificazione in Via 15 maggio”
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(finalità del decreto)
Con il presente decreto è approvato il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio dell’area denominata “Edificato in Via 15 maggio” a Capodistria (nel seguito: programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione), elaborato dall’impresa Krasinvest Sežana nel mese di settembre 2009.
Articolo 2
(contenuto del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il presente programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione è finalizzato all’armonizzazione della costruzione delle infrastrutture a rete, con definizione dei tempi e delle condizioni di allacciamento a tali infrastrutture, oltre alle rispettive norme tecniche di attuazione e del piano economico finanziario dell’intervento.
Il Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione si compone:
– Di una parte generale
– Della rappresentazione dell’infrastruttura preesistente e di quella prevista
– Degli investimenti nella costruzione delle infrastrutture a rete,
– Del prospetto degli oneri d’urbanizzazione conteggiati per le opere esistenti
– Dei tempi di realizzazione
– Delle basi per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione.
– Degli elaborati grafici.
Articolo 3
(motivazione per l’adozione del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione costituisce
– la base per la costruzione delle infrastrutture a rete necessarie ai fini di attuazione degli interventi territoriali previsti negli strumenti urbanistici comunali ed alla successiva utilizzazione delle strutture realizzate secondo le rispettive destinazioni d’uso,
– la base per la commisurazione dell’onere di urbanizzazione riferito alle infrastrutture a rete progettate ed a quelle esistenti, da versarsi al comune da parte del committente/contribuente previo rilascio della concessione edilizia.
Articolo 4
(dati relativi alla zona soggetta all’intervento di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
La zona d’intervento occupa parte del margine sud-occidentale della zona urbana di Capodistria, delimitata a nord dalla Via 15 maggio ed a sud dall’alveo del Cornalunga. Nelle immediate vicinanze dell’area sorgono alcuni centri commerciali. L’individuazione grafica dell’area in oggetto si trova nell’allegato al programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione.
II INFRASTRUTTURE A RETE ESISTENTI E DI NUOVA COSTRUZIONE
Articolo 5
(infrastrutture a rete esistenti)
Sebbene la zona d’intervento sia già dotata delle opere d’urbanizzazione, parte delle stesse va sottoposta ad interventi di rifacimento al fine di soddisfare le necessità dei fabbricati di nuova realizzazione.
Articolo 6
(infrastrutture a rete di nuova costruzione)
È prevista la realizzazione delle seguenti infrastrutture a rete:
– infrastrutture stradali,
– rete fognaria (delle acque reflue e di quelle meteoriche),
– rete idrica,
– illuminazione pubblica.
III INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE D'URBANIZZAZIONE
Articolo 7
(zona tariffaria riferita all’area d’intervento)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione si riferisce ad un’unica zona tariffaria che combacia con la zona d’intervento, come illustrato negli allegati grafici del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria.
Articolo 8
(costi di calcolo e costi totali dell'intervento)
I costi complessivi ed i costi di calcolo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio della zona d’intervento, calcolati in base ai prezzi in vigore in settembre 2009, ammontano a Euro 1.112.586 e comprendono le spese di predisposizione della documentazione progettuale ed economico- finanziaria, come pure le spese di costruzione delle infrastrutture a rete.
Tabella: costi complessivi e di calcolo per impianti infrastrutturali di nuova realizzazione
+--------------------------------------------------------------+
|Impianto              Costi     Costi di  |
|                 complessivi   calcolo in |
|                  in EURO      EURO   |
+--------------------------------------------------------------+
|1. Infrastrutture stradali     737.658     737.658  |
|2. Rete idrica           173.340     173.340  |
|3. Rete fognaria          139.956     139.956  |
|4. Illuminazione pubblica      61.632     61.632  |
+--------------------------------------------------------------+
|Totale              1.112.586    1.112.586  |
+--------------------------------------------------------------+
I costi complessivi e quelli di calcolo, relativi all’infrastruttura a rete preesistente, conteggiati in base ai prezzi in vigore in settembre 2009, ammontano a EURO 614.754.
Tabella: costi complessivi e di calcolo per impianti infrastrutturali preesistenti
+--------------------------------------------------------------+
|      Impianto         Costi      Quota   |
|                complessivi e         |
|                  quelli          |
|                 esistenti in         |
|                   Euro           |
+--------------------------------------------------------------+
|1. Rete stradale          274.365    44,63%   |
|2. Rete idrica           270.757    44,04%   |
|3. Rete fognaria           69.632    11,33%   |
+--------------------------------------------------------------+
|Totale               614.754    100,00%   |
+--------------------------------------------------------------+
Articolo 9
(finanziamento dell'intervento)
Al committente si fa obbligo di realizzare tutte le opere d’urbanizzazione a servizio della zona d’intervento, così come riportate nell’articolo 6, affinché sia garantito l’attrezzamento previsto dei terreni con il pareggiamento degli oneri fino alla concorrenza della rispettiva commisurazione dell’onere d’urbanizzazione.
I finanziamenti delle opere di urbanizzazione sono garantiti dal committente dalle quote di contributo afferenti l’onere di urbanizzazione nell’importo di Euro 1.112.586, mediante stipulazione del contratto di realizzazione delle suddette opere. I finanziamenti sono stanziati in funzione del piano cronologico di attuazione dei lavori.
I rapporti tra il Comune città di Capodistria ed il committente delle opere d’urbanizzazione in oggetto sono regolati dal rispettivo contratto.
Articolo 10
(piano cronologico)
Le opere d’urbanizzazione di cui al presente decreto, saranno realizzate come segue:
– predisposizione della documentazione       2009–2010
progettuale
– acquisizione del diritto di proprieta e di      2010
altri diritti reali sulle particelle catastali
interessate dalla realizzazione delle opere
d’urbanizzazione
– rilascio della concessione edilizia          2010
– inizio dei lavori                   2010
– collaudo tecnico e rilascio del certificato di    2010.
agibilita
Articolo 11
(fasi di attuazione delle opere di urbanizzazione)
Il presente Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione consente l’attuazione per fasi dei fabbricati che saranno allacciati ai servizi pubblici a rete costruiti nell’area d’intervento e soggetti al pagamento dell’onere di urbanizzazione. Le singole fasi ovvero stralci devono essere realizzati in maniera da costituire unità funzionali circoscritte, provviste delle infrastrutture necessarie, del numero appropriato di parcheggi e con gli spazi allo scoperto opportunamente sistemati. In nessun caso devono essere ostacolati o pregiudicati i lavori di costruzione di altri manufatti previsti.
IV BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Articolo 12
(criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione)
I criteri applicati per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione prevedono:
– che il rapporto di copertura fondiaria sia Dpi: Dti = 0,5: 0,5
– che il fattore di attività applicato a tutti i manufatti sia Kdej = 1,00.
Articolo 13
(costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ai fini di commisurazione dei relativi oneri in funzione dell’investimento nelle infrastrutture di nuova costruzione)
I costi di calcolo di cui all’articolo 8 del decreto, ripartiti per superficie delle particelle edificali ovvero superficie planimetrica netta dei manufatti, e riguardanti le singole tipologie di impianti infrastrutturali, ammonta a:
Tabella: costi di calcolo / unità, per impianti infrastrutturali di nuova realizzazione
+--------------------------------------------------------------+
|      Impianto        Cp(ij)     Ct(ij)   |
|                 (EUR/m2)    (EUR/m2)  |
+--------------------------------------------------------------+
|1. Rete stradale          75,735     50,735   |
|2. Rete idrica           17,797     11,922   |
|3. Rete fognaria          14,369     9,626   |
|4. Illuminazione pubblica      6,328     4,239   |
+--------------------------------------------------------------+
|Totale               114,229     76,522   |
+--------------------------------------------------------------+
Articolo 14
(costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ai fini di commisurazione dei relativi oneri riguardanti le infrastrutture esistenti)
La commisurazione degli oneri di urbanizzazione per gli impianti infrastrutturali esistenti avverrà laddove il programma di realizzazione dei detti impianti stabilisca le basi per tale commisurazione in considerazione della stima dei costi che comporterebbe la costruzione di opere intrastrutturali, simili a quelle esistenti per capacità e destinazione. Costituiscono la base per la suddetta commisurazione, i costi complessivi e quelli di calcolo riferiti al singolo impianto infrastrutturale presente nella zona tariffaria in oggetto.
I costi di calcolo così ottenuti, per unità di misura e riferiti al singolo impianto infrastrutturale esistente, ammontano a:
Tabella: costi di calcolo / unità, per impianti infrastrutturali esistenti
+--------------------------------------------------------------+
|    Impianto        Cp(ij)       Ct(ij)   |
|               (EUR/m2)      (EUR/m2)   |
+--------------------------------------------------------------+
|1. Rete stradale        28,169      18,871    |
|2. Rete idrica         27,798      18,622    |
|3. Rete fognaria        7,149       4,789    |
+--------------------------------------------------------------+
|Totale             63,116      42,282    |
+--------------------------------------------------------------+
Articolo 15
(indicizzazione dei costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Nella commisurazione degli oneri d’urbanizzazione, i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione sono indicizzati in base all’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla Sezione per l’edilizia presso la Camera per l’economia della Slovenia, »Lavori edili – opere civili e infrastrutturali«.
I costi di calcolo per l’infrastruttura a rete, sono quelli in vigore nel mese di settembre 2009.
Articolo 16
(garanzia di costruzione delle opere di urbanizzazione ed agevolazioni sugli oneri di urbanizzazione in seguito agli investimenti del committente)
In base al contratto di realizzazione delle opere d’urbanizzazione il committente costruirà a proprie spese gli impianti infrastrutturali a servizio della zona d’intervento, nei tempi e nell’estensione previsti dal relativo programma.
Nel rispetto di quanto prevede l’articolo 78 del “ZPNačrt”, il contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione sancisce l’obbligo del committente di costruire, entro i termini stabiliti, gli impianti infrastrutturali previsti nel relativo programma. Gli oneri finanziari che dovrebbero essere a carico del comune, sono scomputati dal contributo dovuto.
Nel contratto concluso tra il comune ed il comittente ovvero il soggetto passivo dell’onere di urbanizzazione, le parti contraenti convengono che il committente realizzerà le opere di urbanizzazione nel valore preventivato del relativo onere pari a Euro 1.112.586, che dovrebbero altrimenti essere costruite dal comune.
Gli oneri finanziari per le opere appaltate che dovrebbero essere a carico del comune, sono scomputati dal contributo dovuto dal committente. A lavori ultimati, le infrastrutture realizzate saranno cedute a titolo non oneroso ai rispettivi gestori, a titolo di pagamento, da parte del committente, della quota dell’onere di urbanizzazione dovuto equivalente a Euro 1.112.586.
Nel contratto sono definiti gli obblighi reciproci in materia di appalto per la realizzazione degli impianti infrastrutturali, del trasferimento non oneroso in proprietà e gestione pubblica di tali impianti e dell’allacciamento delle singole utenze da realizzarsi in conformità della normativa disciplinante la pianificazione territoriale, con il conseguente pareggiamento degli oneri.
V DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
(accesso ai dati)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a libera visione del pubblico presso la sede del Comune città di Capodistria.
Articolo 18
(validità)
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 350-5/2009
Capodistria, lì 24 settembre 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost