Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3449. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda, stran 10679.

Na podlagi četrtega odstavka 96. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB, 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 11. redni seji dne 17. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda (v nadaljnjem besedilu: PUP) – Uradni list RS, št. 90/98, 04/02, 39/02, 99/02, 120/05, 121/05). Spremembe in dopolnitve je izdelalo projektivno podjetje ING – ARH, Polona Čeh s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica.
2. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo:
1. Besedilo odloka.
3. člen
Spremembe in dopolnitve PUP določajo:
– uvodne določbe
– spremembe in dopolnitve odloka:
– pogoji za urejanje ureditvene enote H1 (hotel Astoria)
– prehodne in končne določbe.
4. člen
S temi spremembami in dopolnitvami PUP se dopolnijo pogoji za urejanje ureditvene enote za gostinstvo (H) – Hotela Astoria (H1).
5. člen
V 21. členu se odlok spremeni in dopolni tako, da se črta drugi odstavek ter nadomesti z novim besedilom:
»Dodatno so dopustne tudi naslednje spremljajoče dejavnosti:
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah kot spremljajoča dejavnost osnovne namembnosti objekta (alkoholne in brezalkoholne pijače, tobačni izdelki, medicinski in ortopedski izdelki, kozmetični izdelki, specializiran izbor obutve in oblačil, usnjeni izdelki, časopisi, revije, knjige, športna oprema, cvetličarna, prodaja ur, nakita in spominkov, umetniški izdelki in drugi sorodni proizvodi),
– storitve za potrebe turizma (potovalne agencije, organizacija potovanj, dajanje avtomobilov v najem, menjalnice, spremljajoče rekreacijske dejavnosti, frizerski, kozmetični in podobni saloni ter druge storitve za nego telesa, druge storitve za potrebe turizma),
– zdravstvo (specialistične ambulantne dejavnosti in druge zdravstvene dejavnosti, vezane na preventivo in turizem),
– izobraževanje študentov in odraslih.
Spremljajoče dejavnosti so dopustne v kleti, pritličju in 1. nadstropju objekta.«
Četrti odstavek 21. člena se črta ter nadomesti z novim besedilom:
»Dopustne so naslednje vrste posegov:
– vzdrževalna dela,
– rekonstrukcije,
– nadomestne gradnje,
– novogradnje,
– dozidave,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za ureditveno enoto H1,
– postavitve enostavnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve,
– ograjevanje na S, V in Z delu ureditvene enote H1,
– povečanje nastanitvenih kapacitet objekta ni dopustno.«
V petem odstavku 21. člena se črta besedilo:
»– v primeru novogradnje (nadomestitve obstoječega) hotela, ta ne sme preseči obstoječega volumna in vertikalnega gabarita hotela,«
– in doda besedilo:
»– dozidava ne sme preseči vertikalnega gabarita južne fasade osnovnega objekta, na S strani pa višina dozidanega objekta ne sme preseči najvišje točke brežine (dopustno odstopanje višinskega gabarita + 1,00 m),
– v primeru novogradnje in/ali dozidave je dopustno povečanje obstoječega tlorisnega gabarita za 20%,
– kritina: svetlo sive barve ali zatravljena streha,«
– zagotoviti je potrebno izločitev čistih izvirskih in meteornih voda iz fekalnega kanalizacijskega sistema«
– ter zadnji alineji doda besedilo: »ter na javnih mestnih parkirnih površinah s soglasjem upravljalca.«.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
6. člen
Te spremembe in dopolnitve so na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Bled, Oddelek za okolje in prostor, Cesta Svobode 13, 4260 Bled, in na Upravni enoti Radovljica, Oddelek za okolje in prostor, Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-10/2008
Bled, dne 17. junija 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost