Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3518. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2009, stran 10815.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 14. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 26. seji dne 29. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2009 (Uradni list RS, št. 126/08) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                           v eurih
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov/Konto/       Proračun
   Podkonto                   leta 2009
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       8.142.814
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           5.440.732
70  DAVČNI PRIHODKI               4.916.267
   700 Davki na dohodek in dobiček       4.456.651
   703 Davki na premoženje            222.966
   704 Domači davki na blago in storitve     236.650
71  NEDAVČNI PRIHODKI               524.465
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     144.563
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             4.000
   712 Globe in druge denarne kazni         2.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    8.683
   714 Drugi nedavčni prihodki          365.219
72  KAPITALSKI PRIHODKI              853.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    50.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      803.000
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                  100
   730 Prejete donacije iz domačih virov       100
74  TRANSFERNI PRIHODKI             1.848.982
   740 Transferni prihodki iz drugih      1.345.719
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega       503.263
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         8.236.975
40  TEKOČI ODHODKI                2.507.788
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     549.873
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     90.123
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       1.694.592
   403 Plačila domačih obresti           89.200
   409 Rezerve                   84.000
41  TEKOČI TRANSFERI               2.358.394
   410 Subvencije                 24.389
   411 Transferi posameznikom in         903.670
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam    188.776
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      1.241.559
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            2.755.253
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2.755.253
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            615.540
   431 Invest. transferi pravnim in fizičnim   516.240
   osebam, ki niso prorač. uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim    99.300
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI       –94.161
   PRIMANJKLJAJ)
   (I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj
   odhodki)
III./1PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –     –8.961
   7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj
   prihodki brez prihodkov od obresti minus
   skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71)    574.833
   – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči
   odhodki in tekoči transferi)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA    16.000
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA    16.000
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   750 Prejeta vračila danih posojil        16.000
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      2.591
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      2.591
   DELEŽEV
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova      2.591
   privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE    13.409
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)           230.523
55  ODPLAČILO DOLGA                230.523
   550 Odplačila domačega dolga          230.523
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      –311.275
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        –230.523
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)         94.161
------------------------------------------------------------
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.    315.248
   PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vojnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
2. splošna proračunska rezervacija, oblikovana po ZFJ.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 74.000 eurov. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 18.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2009 oblikuje v višini 10.000 €.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0021/2008-16(9)
Vojnik, dne 29. septembra 2009
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost