Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3450. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2009, stran 10679.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US in 76/08), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09) je Občinski svet Občine Brežice na 22. redni seji dne 21. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2009 (Uradni list RS, št. 121/08) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------+-------------+
|BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          |    v EUR|
|OBČINE BREŽICE ZA LETO 2009           |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |REBALANS 2009|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  27.126.431|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  17.509.659|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |  15.666.090|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |700 Davki na dohodek in dobiček      |  13.132.710|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |703 Davki na premoženje          |  1.303.080|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |704 Domači davki na blago in storitve   |  1.230.300|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |706 Drugi davki              |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |  1.843.569|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |710 Udeležba na dobičku od premoženja   |   392.240|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |711 Takse in pristojbine          |   210.000|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |712 Denarne kazni             |    35.000|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   160.490|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |714 Drugi nedavčni prihodki        |  1.045.839|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI            |  1.200.000|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |720 Prihodki od prodaje osnovnih      |    10.000|
|  |sredstev                  |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |721 Prihodki od prodaje zalog       |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |  1.190.000|
|  |in nemat. prem.              |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|73 |PREJETE DONACIJE              |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |730 Prejete donacije iz domačih virov   |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |731 Prejete donacije iz tujine       |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI            |  8.416.772|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |740 Transferni prih. iz dr. javnofinan.  |  7.787.402|
|  |institucij                 |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU  |   629.370|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  29.705.018|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    |  7.210.352|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI         |  1.235.000|
|  |ZAPOSLENIH                 |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |401 PRISPEVKI DELODAJ.           |   187.000|
|  |ZA SOCIAL. VARNOST             |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      |  5.646.352|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |   112.000|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |409 REZERVE                |    30.000|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)    |  8.041.256|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |410 SUBVENCIJE               |    70.000|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |411 TRANSFERI POSAMEZ.           |  3.891.850|
|  |IN GOSPODINJSTVOM             |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |412 TRANSFERI NEPROF. ORGAN.        |   927.704|
|  |IN USTANOVAM                |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI          |  3.151.702|
|  |TRANSFERI                 |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO       |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  14.161.763|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   |  14.161.763|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   291.647|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|30 |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |431 INV. TRAN. PRAV. IN FIZIČ.       |   200.647|
|  |OSEBAM, KI NISO PU             |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |432 INVES. TRANSFERI PU          |    91.000|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|III.|PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ          |  –2.578.587|
|  |(PRESEŽEK) (I-II)             |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|B  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |       |
|  |IN NALOŽB                 |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |       |
|  |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
|  |(750+751+752)               |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |750 Prejeta vračila danih posojil     |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |751 Prodaja kapitalskih deležev      |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |    31.151|
|  |DELEŽEV (440+441)             |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV  |    31.151|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |440 Dana posojila             |    31.151|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |441 Povečanje kapitalskih deležev     |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |       |
|  |privatizacije               |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |   –31.151|
|  |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH          |       |
|  |DELEŽEV (IV.-V)              |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|C  |RAČUN FINANCIRANJA             |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|50 |VII. ZADOLŽEVANJE             |  2.095.000|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE                |  2.095.000|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |500 Domače zadolževanje          |  2.095.000|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|55 |VIII. ODPLAČILO DOLGA           |   290.000|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA              |   290.000|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|  |550 Odplačila domačega dolga        |   290.000|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |   –804.738|
|  |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)    |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)       |  1.805.000|
+----+-------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE             |  2.578.587|
|  |(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)         |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
|XII.|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   804.738|
|  |31. 12. PRETEKLEGA LETA          |       |
+----+-------------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
Spremeni se 19. člen in se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolga v računu financiranja se Občina Brežice za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 2.100.000 €.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-18/2009
Brežice, dne 22. septembra 2009
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost