Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3528. Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, stran 10824.

Na podlagi tretjega, četrtega in petega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »Direktivo 2000/60/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o okviru za delovanje Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000)« nadomesti z besedilom »Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1), zadnjič spremenjeno z Odločbo št. 2455/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2001 o določitvi seznama prednostnih snovi na področju vodne politike in o spremembi Direktive 2000/60/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2001, str. 1),«.
2. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljavec obstoječe avtoceste, glavne ceste in drugih kategorij javne ceste mora vložiti vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje zadrževalnikov in čistilnih naprav padavinske odpadne vode oziroma za lovilce olj najkasneje do 22. septembra 2012, okoljevarstveno dovoljenje pa mora pridobiti najkasneje do 22. decembra 2012, razen če je z drugim predpisom drugače določeno.«.
V drugem odstavku se besedilo »10. oktobra 2009« nadomesti z besedilom »22. decembra 2012, razen če je z drugim predpisom drugače določeno.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-41/2009/5
Ljubljana, dne 8. oktobra 2009
EVA 2009-2511-0116
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost