Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3454. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2009, stran 10682.

Na podlagi 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 19. redni seji dne 29. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2009 (Uradni list RS, št. 11/09 in 30/09) se 2. točka spremeni in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v eurih
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Proračun
                          leta 2009
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      13.861.005
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           9.655.561
70  DAVČNI PRIHODKI               8.781.455
   700 Davki na dohodek in dobiček       7.756.255
   703 Davki na premoženje            593.700
   704 Domači davki na blago in storitve     431.500
71  NEDAVČNI PRIHODKI               874.106
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     158.000
   premoženja
   711 Takse in pristojbine            17.000
   712 Denarne kazni                36.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    20.000
   714 Drugi nedavčni prihodki          643.106
72  KAPITALSKI PRIHODKI              766.549
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   496.549
   722 Prihodki od prodaje zemlj.         270.000
   in nematerialnega premoženja
73  PREJETE DONACIJE                18.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov      18.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI             3.382.638
   740 Transferni prihodki iz drugih      1.677.504
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sred. iz dražavn. proračuna   1.705.134
   iz sredstev pror. EU
78  PREJETA SRED. IZ EVROPSKE UNIJE         38.257
   787 Prejeta sred. od drugih evropskih      38.257
   institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        16.427.523
40  TEKOČI ODHODKI                3.238.676
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     723.380
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     120.568
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       2.286.228
   403 Plačila domačih obresti           88.500
   409 Rezerve                   20.000
41  TEKOČI TRANFERI               5.432.688
   410 Subvencije                 397.912
   411 Transferi posameznikom          2.321.500
   in gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam    596.749
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      2.116.527
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            6.975.045
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    6.975.045
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            781.114
   431 Investicijski transferi pravnim in     147.597
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim    633.517
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)     –2.566.518
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
   751 Prodaja kapitalskih deležev           0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE              0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE              0
   KAPITALSKIH DEL.
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev          0
   in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja         0
   v javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premož.
   v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA             0
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              2.200.000
50  ZADOLŽEVANJE 2.200.000
   500 Domače zadolževanje           2.200.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             304.000
55  ODPLAČILA DOLGA                304.000
   550 Odplačila domačega dolga          304.000
IX.  ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. +  –670.518
   VII. – II. – V. – VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        1.896.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)    2.566.518
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   DNE 31.12
   PRETEKLEGA LETA                670.518
------------------------------------------------------------
   9009 Splošni sklad za drugo          670.518
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2009.
Št. 410-440/2008
Črnomelj, dne 29. septembra 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost