Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3479. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Zazidava Ulica 15. maja« v Kopru, stran 10742.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Zazidava Ulica 15. maja« v Kopru
Št. 3505-18/2009
Koper, dne 25. septembra 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08 in 100/08 – odl. US) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 24. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Zazidava Ulica 15. maja« v Kopru
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt v območju KC-58 »Zazidava Ulica 15. maja« v Kopru (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki vsebuje:
– opis prostorske ureditve
– funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali za druge posege v prostor
– pogoji za urbanistično arhitektonsko oblikovanje območja, objektov in drugih posegov
– načrt parcelacije
– zasnove projektnih rešitev energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter obveznosti priključevanja nanjo
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
– začasna raba zemljišč
– etapnost izvajanja in odstopanja
– drugi pogoji in zahteve za izvajanje občinskega podrobnega prostorskega načrta
– pogoji za gradnjo enostavnih objektov
– prehodne in končne določbe.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom »Zazidava Ulica 15. maja« se predvidi gradnja objektov za oskrbne in storitvene dejavnosti (trgovski, gostinski, storitveni in poslovni dejavnosti in druge poslovne dejavnosti) ter mešani rabi (stanovanja, apartmajskih enot) ter parkiranje v garažah in na zunanjih površinah. S podrobnim načrtom se urejajo tudi javne površine in gospodarska javna infrastruktura.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
(1) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del vsebuje:
– odlok
– mnenja pristojnih organov in institucij
– obrazložitev.
(3) Grafični del OPPN vsebuje:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju, M 1:5000
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, M 1:1000
2a. Območje podrobnega načrta z geodetskim posnetkom, M 1:500
3. Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:2000
4. Ureditvena situacija, M 1:500
4a. Geodetska zazidalna situacija, M 1:500
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro, M 1:500
5.a Prometna ureditev, M 1:1000
6. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, M 1:1000
7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, M 1:1000
8. Načrt parcelacije, M 1:1000.
4. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
1. izvleček iz strateškega prostorskega plana oziroma hierarhično višjega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano območje,
2. prikaz stanja v prostoru,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega prostorskega načrta,
6. povzetek za javnost.
5. člen
(izdelovalec OPPN)
Občinski podrobni prostorski načrt »Zazidava Ulica 15. maja« je izdelalo podjetje BIRO OBALA d.o.o., Ulica Stare pošte 3, Koper, pod številko projekta 118/08-1.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
6. člen
(ureditveno območje OPPN)
(1) Ureditveno območje obsega kare med Ulico 15. maja in strugo Badaševice v velikosti ca. 1,4 ha in parcele ali dele parcel št. 1489/3, 1489/4, 1491/5, 1491/7, 457/4, 4638/11, 1552, 1489/1, 1564/8, 1484/17, 1484/18, 1490/13, 1489/2, 1489/5, 1488/1, 1535/1, 1488/16 in 1488/17, 1553, 1564/12 vse k.o. Koper ter 452/2, 451/4 in 451/3 vse k.o. Semedela.
(2) Gospodarska javna infrastruktura poteka v območju OPPN ter po naslednjih parcelah izven območja OPPN:
– rekonstrukcija vodovoda: 456/2 k.o. Semedela;
– iztok meteorne vode iz območja: 1490/6 in 1490/5 k.o. Koper.
(3) Grafično je meja prikazana v grafičnem delu OPPN, Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, priloga št. 2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE ALI ZA DRUGE POSEGE V PROSTOR
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
(1) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so razvidni iz grafičnega načrta št. 3.
(2) Območje OPPN se na:
– severu, zahodu in vzhodu delih prekriva z območji:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988), Obvezna razlaga 13. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 7/2001 in Uradni list RS, št. 49/05), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Koper (Uradne objave, št. 24/2001), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 95/06), Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 124/08), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 22/09) na površini ca. 13,600 m2.
– Na južni strani pa z Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Semedela, Za Gradom in del Žusterne (Uradne objave, št. 37/1999) na površini ca. 500 m2.
8. člen
(dopustni posegi in namembnost znotraj OPPN)
(1) V ureditvenem območju so predvideni naslednji posegi:
– odstranitev, gradnja in rekonstrukcija objektov in naprav;
– urejanje odprtega prostora;
– urejanje prometnih površin;
– urejanje energetske in komunalne infrastrukture.
(2) Ureditveno območje je namenjeno oskrbni in storitveni dejavnosti (trgovski, gostinski, storitveni in poslovni dejavnosti in druge poslovne dejavnosti) ter mešani rabi (stanovanja, apartmajske enote) ter parkiranje v garažah in na zunanjih površinah. Namembnost posameznih objektov je podrobneje določena v 10. členu tega odloka.
9. člen
(koncept ureditve)
(1) Zazidalna zasnova je determinirana s traso Ulice 15. maj, obstoječimi poslovnimi objekti na severni in zahodni strani ter strugo reke Badaševice na južni strani območja.
(2) Programsko in oblikovno se ureditev prostora deli na:
– zahodno in osrednje območje kjer je predvidena gradnja stanovanjskih objektov (stavb z oznako A in B);
– območje ob Ulici 15. maja, kjer je predvidena umestitev stanovanjsko-poslovnega objekta C;
– območje na severni strani, kjer je predvidena gradnja poslovnega objekta D;
– pod vsemi objekti je predvidena podzemna garažna hiša.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV
10. člen
(novogradnje in pogoji za oblikovanje objektov)
Stavba z oznako A in B
(1) Na zahodnem in osrednjem delu območja je predvidena izgradnja stanovanjskih stavb (stanovanja, apartmajske enote). V kleti stavbe je predvidena garaža.
(2) Etažnost objektov je K + P + 3. Višinske kote objektov so: KP = 2,50 m n.v., KV = 16,30 m n.v.
(3) Stavbi sta nepravilne pravokotne oblike, maksimalnih tlorisnih dimenzij 17 m x 40 m z nadstreški, zunanjimi hodniki in stopnišči maksimalne širine 4 metrov. Maksimalni tlorisni gabariti objekta so omejeni z gradbeno mejo, ki je razvidna iz geodetske zazidalne situacije. Predvideni objekt se mora nahajati znotraj gradbene meje, oziroma se je lahko dotika.
Stavbi z oznako C
(4) Na vzhodnem delu območja OPPN je predvidena izgradnja stanovanjsko-poslovne stavbe, v kateri so dovoljene oskrbne in storitvene dejavnosti (trgovske, gostinske, storitvene in druge poslovne dejavnosti) ter stanovanja ali apartmajske enote. V kleti stavbe je predvidena garaža.
(5) Etažnost objekta je K + P + 3. Višinske kote objekta so: KP = 2,50 m n.v., KV = 16,30 m n.v. Pritlični niz ob ulici ima KP = 2,50 m n.v. in KV = 6,30 m n.v.
(6) Objekt je nepravilne pravokotne oblike z dimenzijami stranic 20 m x 90 m z nadstreški, zunanjimi hodniki in stopnišči maksimalne širine 4 metrov. Maksimalni tlorisni gabariti objekta so omejeni z gradbeno mejo, ki je razvidna iz geodetske zazidalne situacije. Predvideni objekt se mora nahajati znotraj gradbene meje, oziroma se je lahko dotika.
Stavba z oznako D
(7) Na severnem delu območja je predvidena izgradnja stavbe, namenjene trgovskim in drugim poslovnim dejavnostim. V kleti stavbe je predvidena garaža, v pritličju trgovina in skladiščni prostori. V višjih etažah je predvidena poslovna dejavnost. Etažnost objekta je K + P + 3. Višinske kote objekta so: KP = 2,50 m n.v., KV = 16,80 m n.v.
(8) Objekt je pravokotne oblike z dimenzijami stranic 18 m x 51 m. Maksimalni tlorisni gabariti objekta so omejeni z gradbeno mejo, ki je razvidna iz geodetske zazidalne situacije. Predvideni objekt se mora nahajati znotraj gradbene meje, oziroma se je lahko dotika.
Drugi oblikovalski pogoji:
(9) Strehe vseh predvidenih objektov v območju OPPN so ravne ali nagnjene do max. 5 stopinj ter jih je dovoljeno izvesti kot zelene strehe (ozelenitev strehe). Dopustna je uporaba streh za pridobivanje alternativnih virov energije (npr. fotovoltaika).
(10) Fasade morajo biti iz sodobnih materialov in izdelane skladno z okoljevarstvenimi in požarnimi zahtevami. Pročelja morajo biti oblikovana kot glavne fasade. Pročelja so definirana proti Ulici 15. maja.
(11) V sklopu objektov A, B in C je predvideno ca. 69 stanovanjskih enot. Posamezne stanovanjske enote se lahko bodisi razčlenjujejo ali združujejo, s čimer se ne sme spreminjati urbanistična zasnova objektov in pri čemer se zagotovi zadostno število parkirnih mest.
11. člen
(ureditev zunanjih površin)
Ureditev odprtega prostora v območju OPPN obsega:
– ureditev obcestnega,
– ureditve med posameznimi objekti.
12. člen
(ureditev obcestnega prostora)
Obcestni prostor se uredi tako, da se površino ob Ulici 15. maja zatravi. Kolikor dopušča komunalna infrastruktura se lahko zasadi javni drevored, z lokalno značilnimi, submediteranskimi in mediteranskimi vrstami drevnine.
13. člen
(ureditve med posameznimi objekti)
(1) Vidne parkirne površine ob glavnih komunikacijah naj bodo gosto ozelenjene z lokalno značilnimi, submediteranskimi in mediteranskimi vrstami drevnine oziroma pergolami z vzpenjavkami in naj optično predstavljajo zeleno oblikovano površino.
(2) Pri zunanjih parkiriščih se proste površine zatravijo in zasadijo. Na vzhodu stavbe ob Ul. 15 maja se uredi tlakovana vstopna ploščad. Na vzhodni, severni in južni strani bo urejena utrjena in zatravljena ali tlakovana intervencijska pot. Zahodno od objekta C se uredi otroško igrišče. Območje okrog objektov je možno ograditi.
V. NAČRT PARCELACIJE
14. člen
(načrt parcelacije)
(1) Načrt gradbenih parcel, ki je prikazan v grafičnem delu OPPN (načrt št. 8), temelji na določitvi posameznih gradbenih sklopov ter upošteva potrebne prometne ureditve, odprte zelene površine in manipulativne površine, funkcije stavb ter ločitvi javnih in zasebnih površin.
(2) Po realizaciji posegov se gradbene parcele v smislu funkcionalnih zemljišč lahko delijo ali združujejo, pri čemer se ne sme slabšati koncepta pozidave in predvidenih ureditev javnih površin.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
PROMET
15. člen
(zasnova prometne infrastrukture)
(1) Na območju je predvideno zgraditi prometno infrastrukturo. Objekti in naprave prometne infrastrukture so razvidni iz grafičnega načrta št. 5a »Prometna ureditev«.
(2) Na območju OPPN je načrtovana izgradnja naslednjih prometnih površin:
– rekonstrukcija javne občinske ceste ter križišča,
– priključkov na javno cestno omrežje,
– parkirnih površin,
– manipulativnih površin,
– površin za peš promet,
– površin za kolesarski promet.
16. člen
(motorni promet)
(1) Predvidena je izgradnja dveh priključkov na javno cestno omrežje:
– novi priključek za uvoz/izvoz iz podzemne garažne hiše je predviden na Ulici 15. maja, načrtovan je dvosmeren prometni režim,
– novi priključek za območje zunanjih parkirišč pri objektu D je predviden na Ul. 15 maja, načrtovan je dvosmeren prometni režim.
(2) Predvidena rekonstrukcija obstoječe občinske ceste s širino voznih pasov:
------------------------------------------------------------
– širina vozišča je                 6 m
– širina pešpoti je                 2 m
– širina dvosmerne kolesarske poti je        2,5 m
– širina zelenice med pešpotjo in voziščem je    2 m
------------------------------------------------------------
Skupaj                        12,50 m
------------------------------------------------------------
(3) Obstoječe križišče se preuredi v krožišče, katero je zasnovano tako, da daljša vozila lahko vozijo tudi čez sredinski otok krožišča. Krožišče ima naslednje elemente:
– Zunanji prečnik D = 20,0 m -> Rz = 10,0 m
– Prečnik sredinskega otoka 6,0 m -> Rn = 3,0 m.
Enosmerno, enopasovno vozišče krožnega križišča je široko 7,0 m.
(4) Obstoječi premostitveni objekt čez strugo Badaševice se uporabi za peš in kolesarski promet. Kolikor se ugotovi, da obstoječi most ne ustreza varnostnim predpisom, se ga poruši in zgradi novega oziroma rekonstruira za isti namen.
17. člen
(mirujoči promet ter intervencija in dostava)
(1) Parkirna mesta bodo urejena na parkirni površini v severnem delu območja ob objektu D, večji del parkirnih mest se predvidi v podzemni garažni hiši, ki poteka pod objekti. Za zunanja parkirišča se predvidi nadkritje oziroma zasenčitev. V garažni hiši je predvideno 191 PM, na zunanjem parkirišču pa 52.
(2) Za določitev minimalnega števila parkirnih mest k posameznemu objektu v območju OPPN so predpisani naslednji kriteriji:
– 1,5 parkirni prostor za 50 m2 neto površine za trgovine
– 1,5 parkirni prostor za 30–40 m2 neto površine za pisarniške in upravne prostore
– 1,5 parkirna prostora za 1 apartmajsko enoto
– 1,5 parkirna prostora za 1 stanovanjsko enoto
– 1 parkirni prostor za 4 sedeže v gostinskem lokalu.
(3) Poti za intervencijska vozila (rešilna, gasilska in policijska vozila, vozila zaradi intervencijskih vzdrževanj in podobno) so zagotovljene z javnih cest ter nato kot poti okoli stavb. Vse intervencijske poti, dostavne poti, dostavna mesta in manipulativne površine (razkladanje, nakladanje, obračanje vozil) morajo biti primerno utrjene, dimenzionirane skladno s programom investitorja in lastnostmi merodajnega vozila ter urejene brez ovir.
18. člen
(Peš in kolesarski promet)
(1) Peš promet se odvija po pločnikih ob javnih cestah, vhodnih ploščadih, peš prebojih, pasažah in peš poteh. Kolesarski promet se odvija ob javnih cestah, znotraj območja po voziščih in peš poteh. Pred stavbami je treba urediti odstavna mesta za kolesa. Njihovo število se določi skladno z vrsto in obsegom dejavnosti, ki se odvijajo v stavbah.
(2) Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno samostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjene pešcem ter dostop do vseh javnih objektov in stanovanjskih stavb. Elementi cest ne smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju na tistih površinah, ki so namenjene pešcem. Te površine morajo biti tudi brez grajenih in komunikacijskih ovir. Funkcionalno oviranim osebam mora biti zagotovljen dostop do vseh vrst javnih objektov in stanovanjskih stavb.
POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO INFRASTRUKTURO
19. člen
(splošni pogoji)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v območju OPPN so:
– za načrtovano gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture na obravnavanem območju je potrebno pri posameznih upravljavcih predhodno izdelati idejne zasnove (programske rešitve);
– vsi objekti znotraj območja OPPN morajo biti priključeni na obstoječo in predvideno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturno omrežje, in sicer kanalizacijsko, vodovodno, plinovodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov;
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav;
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora zato od lastnika pridobiti služnost;
– trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naprav ali grajenih struktur;
– gradnja komunalnih in energetskih naprav mora potekati usklajeno;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje;
– obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci;
– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce posameznih infrastrukturnih vodov;
– poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne opreme je dovoljena tudi gradnja drugih podzemnih linijskih vodov lokalne gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo, kolikor jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem območju pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe ureditev po tem odloku. Gradnja nadzemnih komunalnih vodov, objektov in naprav ni dovoljena. Gradnja pomožnih energetskih, telekomunikacijskih in komunalnih objektov je dovoljena le, če je možno te objekte izvesti v kletnih etažah v območju.
(2) Dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
20. člen
(kanalizacija)
Fekalna kanalizacija
(1) Predviden je ločen sistem odvajanja padavinskih in komunalnih odpadnih voda. Za odvajanje komunalnih odpadnih voda je predvideno zgraditi interni fekalni kanalizacijski sistem in ga priključiti na obstoječo fekalno kanalizacijo z iztokom na centralno čistilno napravo Koper. Predvidena je izvedba dveh priključkov FI in FII, ki sta priključena na obstoječi zbirni fekalni kanal »Cona komunalne industrije«.
(2) Komunalne odpadne vode iz obravnavanega območja je potrebno priključiti na javno fekalno kanalizacijo na taki višinski koti, da ne bo prihajalo do poplavitve obravnavane gradnje s strani javne fekalne kanalizacije.
(3) Na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno priključevati le komunalne odpadne vode, ki ustrezajo parametrom iz: Pravilnika o smernicah za projektiranje in gradnjo kanalizacije na območju Občine Koper (Ur. objave št. 17/77), Pravilnika Komunale Koper o kakovosti odpadnih voda, ki se spuščajo v javno kanalizacijo in Centralno čistilno napravo, Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07) in Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07). V primeru, da komunalne odpadne vode ne bodo ustrezale parametrom iz zgoraj navedenih pravilnikov in uredb, je potrebno te komunalne odpadne vode predhodno prečistiti.
Meteorna kanalizacija
(4) Predvideni sistem meteorne kanalizacije ima dva ločena izpusta v Badaševico. Za severni in jugo-zahodni predel zazidave je predviden zbirni meteorni kanal MII. Za jugo-vzhodni predel zazidave pa je predviden meteorni kanal MI.
(5) Meteorne vode iz strešin se vodijo preko peskolovov neposredno v meteorno kanalizacijo. Odpadna meteorna voda iz parkirišč in manipulativnih površin se vodi prečiščena v skladu z veljavnimi predpisi preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj s koalescenčnimi filtri. Sistem mora biti dimenzioniran in izveden tako, da ob večjih nalivih ne pride do prelivanja in s tem zlivanja potencialno onesnaženih vod s parkirišč.
(6) Meteorne vode je potrebno priključiti na Semedelski kanal (Badaševica) na taki višinski koti, da ne bo prihajalo do poplavitve obravnavane gradnje s strani kanala.
(7) Vsa kanalizacija mora biti grajena v vodotesni izvedbi. Po njeni izgradnji je potrebno pridobiti atest o vodotesnosti.
(8) Investitor posameznih objektov na območju OPPN mora zaprositi podjetje Komunalo Koper d.o.o.-s.r.l. za izdajo Soglasja k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
21. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Napajanje območja z električno energijo je predvideno iz obstoječe transformatorske postaje (TP) Bonifika 1. Izgraditi je treba nizkonapetostne izvode v kabelski novi kanalizaciji do posameznih stavb. Do TP mora biti zagotovljen neoviran dostop za merodajna vzdrževalna vozila (tovornjak z dvigalom teže 20 t) ob vsakem času, tudi če je znotraj stavbe. 20 kV in nizkonapetostni vodi morajo biti izvedeni v kabelski kanalizaciji.
(2) Javna razsvetljava na obravnavanem področju bo nova izvedena s kovinskimi kandelabri višine 6–10 m. Svetilna mesta bodo na razdalji med 20 m in 30 m odvisno od izbrane svetilke. Napajanje predvidenih svetilk se bo izvedlo iz novo predvidenega prižigališča javne razsvetljave, ki bo locirano v severo-vzhodnem vogalu obravnavane pozidave in bo opremljeno z novim odjemnim mestom.
(3) Tehnične rešitve in parametri novega omrežja morajo biti usklajeni z obstoječim elektrodistribucijskim omrežjem. Na projektirano rešitev je potrebno pridobiti soglasje Elektro Primorske, DE Koper.
(4) Pri posegih v prostor je treba uskladiti trase novega elektroenergetskega omrežja z ostalimi komunalnimi napravami zaradi predpisanih odmikov, odmike objektov od elektroenergetskega omrežja ter predvideti vse prestavitve ali spremembe obstoječega elektroenergetskega omrežja zaradi novih objektov.
22. člen
(pogoji za urejanje vodovodne infrastrukture)
(1) Vodooskrba in požarna varnost v ureditvenem območju je zagotovljena iz glavnega vodohrana RZ Škocjan 500 m3 na koti 45,16 m n.m.
(2) Potrebno je zgraditi (rekonstruirati) nadomestni primarni vodovod NL DN 200. Izvede na odseku od priključka na primarni vodovod v Tomšičevi ulici (Olmo) do priključka na obstoječi vodovod AC 250 v Ulici 15. maja (Kruh Koper). Dolžina odseka nadomestnega cevovoda NL DN 200 mm bo okrog 240 m. Nadomestni cevovod NL DN 200 mm bo prečkal vodotok Badaševica pritrjen na AB mostno konstrukcijo.
(3) Razdelilno vodovodno omrežje nove predvidene zazidave bo priključeno na nadomestni cevovod NL DN 200 mm na vzhodnem robu zazidave v Ulici 15. maja. Razdelilno vodovodno omrežje zazidave se dimenzionira glede na zahteve vodne oskrbe oziroma potreb po požarni varnosti objektov. Minimalni profil cevovodov razdelilnega omrežja bo iz NL DN 100 mm. Projektiran cevovod je predviden iz cevi iz nodularne litine NL DN 100 mm in NL DN 200 mm.
(4) Na projektiranem vodovodu so na ustrezni medsebojni razdalji 80 m do 100 m, glede na lokacijo, predvideni podzemni ali nadzemni hidranti R80 mm.
(5) Pri nadaljnjem projektiranju in gradnji vodovodnih naprav, projektiranju objektov in priključevanju objektov na javno vodovodno omrežje je potrebno upoštevati projektne pogoje in pogoje priključevanj objektov iz smernic št. SO-09/118-1-KP/kp.
23. člen
(pogoji za telekomunikacijsko omrežje)
(1) Obstoječe podzemno telefonsko omrežje na obravnavanem območju se rekonstruira in prilagodi novim programom in ureditvi.
(2) Za načrtovane objekte se predvidi dograditev obstoječe kabelske kanalizacije z izgradnjo kabelskega jaška na trasi obstoječe kabelske kanalizacije.
(3) Priključno mesto je za gradbena dela obstoječa kabelska kanalizacija v Ul. 15 maja, kabelski jašek št. 6.
24. člen
(ogrevanje)
(1) Predvideno je ogrevanje na ekološko primerna goriva: ekstra lahko kurilno olje, zemeljski plin oziroma variantno utekočinjen naftni plin. Način skladiščenja tekočih naftnih derivatov mora biti v skladu s pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi. Ogrevanje na ekološko nesprejemljive energente ni dopustno. Možne so uporabe alternativnih virov energije ali ogrevanje z biomaso (paleti, sekanci itd.).
(2) V območju občinskega podrobnega prostorskega načrta se lahko predvidi postavitev plinske postaje s podzemnimi plinskimi rezervoarji za UNP, iz katerih se predvidi povezava do objektov.
(3) Dopustna je možnost tudi drugačnega načina ogrevanja – alternativni načini ogrevanja.
25. člen
(oskrba s plinom)
(1) Na območju Mestne občine Koper je predvidena izgradnja distribucijskega omrežja za zemeljski plin.
(2) V primeru ogrevanja objektov na plin je potrebno predvideti priključitev objektov na distribucijsko omrežje za zemeljski plin. Podrobnejše pogoje priključitve izdaja sistemski operater distribucijskega omrežja za zemeljski plin v skladu z občinskim predpisom s področja plinifikacije.
(3) Obvezna je navezava na distribucijsko omrežje za zemeljski plin na območju, ki je opremljeno s tem omrežjem, za tiste objekte, v katerih instalirana moč vsaj po enega trošila, namenjenega ogrevanju in podobni energetski rabi, presega 40 KW.
(4) Kot začasna rešitev je mogoča postavitev opreme za lokalno oskrbo v obliki plinohramov z utekočinjenim naftnim plinom, in sicer pod pogojem, da je plinska napeljava dimenzionirana za kasnejšo oskrbo z zemeljskim plinom. Po izgradnji distribucijskega omrežja za zemeljski plin je potrebno opremo za lokalno oskrbo odstraniti ter objekte priključiti na distribucijsko omrežje za zemeljski plin. Dopustno je ogrevanje tudi z alternativnimi načini.
26. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
(1) Na obravnavanem območju se predvidi zbirna oziroma odjemna mesta ter zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov. Lokacije odjemnih mest so razvidne iz grafičnega lista št. 5. Odjemna mesta oziroma zbiralnice za odpadke so predvidena v samih objektih. Možne so tudi druge lokacije, pri čemer je potrebno upoštevati načrtovane ureditve in primeren odvoz.
(2) Na zbirnih mestih oziroma zbiralnicah za odlaganje smeti je predvidena postavitev tipiziranih posod za ločeno zbiranje odpadkov. Kapaciteta posod se določi glede na število stanovanj, na število zaposlenih in dejavnosti.
(3) Zbirna mesta za odlaganje smeti morajo biti dostopni za specialna tovorna vozila z dovoljeno osno obremenitvijo 28 t, omogočeno mora biti redno čiščenje prostora ter upoštevane morajo biti higienske, funkcionalne in estetske zahteve območja. Investitorji posameznih objektov so dolžni opremiti odjemna mesta s tipiziranimi posodami.
(4) Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo značaja komunalnih odpadkov in jih po odloku ni dovoljeno odlagati v tipizirane posode za odpadke, morajo posamezni investitorji oziroma onesnaževalci skleniti pogodbo o odvozu le-teh z ustrezno organizacijo v sodelovanju s službo Snage Komunale Koper. Na področju zbiranja in odvoza odpadkov je potrebno na obravnavanem območju upoštevati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Koper (U.O., št. 17, z dne 15. 6. 1999).
(5) Investitor mora sporočiti Komunali Koper začetek obratovanja objekta zaradi ureditve in obračuna odvoza komunalnih odpadkov. Investitor oziroma povzročitelj odpadkov mora z odpadki ravnati v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98) in z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki (Ur. objave št. 17/99).
(6) V skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 3/03, 41/04, 50/04, 62/04), je potrebno med gradnjo uvesti sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Oddane odpadke je potrebno spremljati preko evidenčnih listov in voditi predpisane evidence. Nevarne odpadke (npr. onesnažene krpe z motornim oljem, izrabljen akumulator itd.) je potrebno skladiščiti v zaprtih posodah in predajati pooblaščenemu odjemalcu nevarnih odpadkov.
(7) Posebno pozornost je potrebno posvetiti onesnaženi zemlji v primeru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov. V tem primeru je potrebno onesnaženi material pred odlaganjem na začasno ali trajno odlagališče preiskati skladno z določbami Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03 in 41/04).
(8) Če bodo v času gradnje nastale večje količine odpadkov kot jih opredeljuje 10. člen Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je potrebno izdelati Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, ki bo sestavni del projekta izvedenih del.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
27. člen
(varovanje kulturne dediščine)
Obravnavano območje se nahaja izven območij varovanja kulturne dediščine.
28. člen
(varstvo okolja)
V ureditvenem območju so možne le take dejavnosti, ki ne povzročajo vplivov in emisij v okolje nad dovoljenimi vrednostmi za obravnavano območje.
29. člen
(varstvo zraka)
(1) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka bodo na območju potrebni med gradnjo, med obratovanjem pa dodatni ukrepi ne bodo potrebni.
(2) Osnovni sanacijski ukrepi za zmanjšanje emisij v zrak med gradnjo so:
– preprečevanje prašenja z gradbišča; ukrep zahteva redno vlaženje odkritih površin ob suhem in vetrovnem vremenu;
– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi; ukrep zahteva čiščenje vozil pri vožnji z območja gradnje na javne prometne površine, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih površinah in vlaženje odkritih delov trase;
– upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih; ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev.
30. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.
(2) Za preprečitev prekomerne obremenitev okolja s hrupom zaradi gradnje, je potrebno izvesti naslednje sanacijske ukrepe:
– časovna omejitev gradnje na dnevni čas med 6.00 in 18.00 uro,
– uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelane v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem,
– izvedba zaščitnih polnih varovalnih ograj za zaščito varovanih območij v primeru preseganja mejnih vrednosti.
(3) Za zaščito vseh preobremenjenih območij in varovanih prostorov v stavbah je skladno z Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o graditvi objektov investitor dolžan izvesti protihrupne ukrepe, ki obsegajo zmanjšanje emisij hrupa, zmanjšanje razširjanja hrupa v okolje ter sanacijo fasadnih elementov stavb, kjer zaščita zunanjega okolja ni možna.
31. člen
(varstvo narave)
Obravnavano območje se nahaja izven območij varovanja naravne dediščine.
32. člen
(varstvo voda)
(1) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08) in z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07). Padavinske odpadne vode s parkirnih površin morajo biti prečiščene preko lovilca olj, katerega karakteristike so določene v tč. 6.5 drugega člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
(3) Strešne in ustrezno prečiščene padavinske odpadne vode se težnostno speljejo v strugo Badaševice. Vsi posegi v vodni režim morajo biti ustrezno projektno obdelani. Vse ureditve se morajo nahajati izven petmetrskega priobalnega pasu. Intervencijski dostop in dostop za izvajanje rednih vzdrževalnih del ob retenzijskem jarku je možen po utrjeni zatravljeni poti. Morebitno skladiščenje naftnih derivatov v obravnavanih objektih mora biti načrtovano v skladu z veljavnimi predpisi. Ob strugah vodotokov mora biti omogočen prost prehod.
(4) V času gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo preprečeno onesnaženje podzemne in površinske vode, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
33. člen
(poseg na vodna zemljišča)
V primeru, da se s predvideno gradnjo posega na vodna zemljišča v lasti RS, mora investitor pred izdajo vodnega soglasja skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti po določilih Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 – SPZ). Prošnjo za sklenitev pogodbe se naslovi na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
34. člen
(varstvo tal)
(1) Zaradi izkopov za temelje in komunalno infrastrukturo, bo na obstoječo strukturo tal lahko nasut nasipni material.
(2) V času gradnje je potrebno zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v vodotoke.
(3) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba obnoviti v prvotno stanje oziroma ustrezno urediti.
(4) Material za nasipanje terena mora biti inerten oziroma brez škodljivih primesi. Ukrep izvaja izvajalec gradbenih del. Nadzor izvaja investitor in inšpektor za okolje.
(5) Izvajalci gradbenih del morajo pred začetkom gradnje izdelati elaborat organizacije gradbišč, v katerih je potrebno posebej obdelati in poudariti organizacijske in druge ukrepe v smislu varovanja voda in tal med gradnjo ter izdelati poslovnik oziroma načrt sanacijskih ukrepov v primeru dogodkov, kot je npr. razlitje goriva ali olja, ki bi lahko povzročila kontaminacijo vode in tal. Na gradbišču morajo biti na voljo ustrezna oprema in sredstva za takojšen poseg v primeru razlitja nevarnih snovi, obvezen je tudi odvoz kontaminirane zemljine na ustrezno deponijo. Ukrep izvaja izvajalec gradbenih del. Nadzor izvaja investitor in inšpektor za okolje.
(6) Gradbeni stroji na gradbišču in transportna vozila za dovoz in odvoz z gradbišča morajo biti tehnično brezhibni, da ne bi prišlo do kontaminacije tal zaradi izlitja goriva ali olja. Redno vzdrževanje teh strojev in vozil se mora izvajati izven gradbišča v ustrezno opremljenih avtomehaničnih delavnicah. Ukrep izvaja izvajalec gradbenih del. Nadzor izvaja investitor in inšpektor za okolje.
(7) Med gradnjo je potrebno uvesti sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Oddane odpadke je potrebno spremljati preko evidenčnih listov in voditi predpisane evidence. Nevarne odpadke je potrebno skladiščiti v zaprti posodi in predajati pooblaščenemu odjemalcu nevarnih odpadkov. Ukrep izvaja izvajalec gradbenih del. Nadzor izvaja investitor in inšpektor za okolje.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
35. člen
(obramba in varstvo pred požarom)
(1) Na območju ni objektov ali ureditev za obrambo.
(2) Požarno varnost je potrebno zagotoviti v skladu z veljavnimi predpisi. Predvideti je potrebno ojačitev prve plošče objekta nad kletjo po Uredbi o graditvi in vzdrževanju zaklonišč oziroma gradnjo zaklonišč, če je narava objekta oziroma dejavnosti zahteva.
(3) Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti in parcelnimi mejami minimalno 5 m oziroma ustrezna protipožarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
(4) Za preprečevanje nastanka požara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno mero vsi vzroki za požar in se usposobi lastnike in najemnike za preventivno delovanje pred požarom in varno evakuacijo iz objekta:
– za posamezni objekt oziroma za celoto mora biti pripravljen požarni red in usklajen z intervencijskimi enotami,
– za posamezni objekt oziroma za celoto mora biti zagotovljeno redno vzdrževanje in kontrola požarnovarnostnih naprav in opreme. Za potrebe hidrantnega omrežja mora biti zagotovljena stalna kontrola nad delovanjem kot tudi vzdrževanje le-tega.
(5) Celotno ureditveno območje se opremi s hidrantnim omrežjem, ki bo zagotavljalo zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Na dovoznih-intervencijskih poteh je potrebno urediti postavitvena mesta za gasilska vozila. Ureditev dovozov, dostopov in delovnih površin je potrebno urediti v skladu s standardom DIN 14090. Za kompleks mora biti zagotovljen dostop do najmanj dveh stranic stavbe ter najmanj dve delovni površini za intervencijo, ki morata biti urejeni ob različnih stranicah.
(6) Javno cestno omrežje bo med drugim služilo intervencijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene za umik ljudi in premoženja.
(7) Za objekte je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost konstrukcij za določen čas v primeru požara.
(8) Pred vložitvijo za gradbeno dovoljenje mora investitor izdelati Študijo požarne varnosti, skladno s Pravilnikom o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05, 66/06 – odločba US in 132/06) in pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.
36. člen
(varstvo pred poplavami ter pred erozijo)
(1) Pri gradnji je potrebno upoštevati naravne omejitve (erozivnost ter plazovitost terena) ter cono potresne ogroženosti in v projektni dokumentaciji temu primerno prilagoditi tehnične rešitve gradnje.
(2) Območje OPPN in načrtovane prostorske ureditve so v poplavnem območju visokih vod. Nulta višinska kota načrtovanih stavb je na +2.50 m n.v., torej nad koto visokih vod. Glede na stanje izpustnih odsekov obstoječega javnega sistema meteorne oziroma mešane kanalizacije z izpustom v območje semedelske bonifike (kote prelivov razbremenilnikov) bo kota maksimalne gladine vode v območju zadrževanja pred črpališčem vode na semedelski bonifiki predvidoma znašala +0,40 ali +0,50.
(3) V nadaljnji projektni dokumentaciji je potrebno skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) preveriti in prilagoditi ustreznost sedaj predvidene kote pritličja +2,50 m.n.m. z upoštevanjem ustrezne varnostne višine ter pripraviti karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti. Za površine pod koto 2,5 m je potrebno zagotoviti poplavno varnost, pri čemer se upošteva tudi povratni vpliv visokih voda v strugi Badaševice po meteorni kanalizaciji.
(4) Potrebno je zagotoviti poplavno varnost pred meteornimi vodami in odvodniki in visokimi vodami morja in posledično vplivom na zajezitev odtokov meteornih vod v odvodnikih.
(5) Skladiščenje naftnih derivatov v obravnavanih objektih ni predvideno.
(6) Treba je predvideti sanacijo vseh na novo odprtih ali z dodatnimi posegi prizadetih površin, za katere je treba predvideti zadostno utrditev, planiranje, zatravljanje, zasaditev tako, da se preprečijo zdrsi ali erozije v prostoru. Vtok očiščenih odpadnih vod v staro strugo Badaševice je treba izvesti tako, da se ne povzroči erozija.
(7) Na podlagi vseh navedenih ureditev bo zagotovljena poplavna varnost pred meteornimi vodami in odvodniki in visokimi vodami morja in posledično vplivom na zajezitev odtokov meteornih vod v odvodnikih.
(8) Za obravnavano območje OPPN kot celote je treba pred pridobitvijo vodnega soglasja pridobiti informacijo o pogojih gradnje.
IX. ZAČASNA RABA ZEMLJIŠČ
37. člen
Do pričetka gradnje predvidenih objektov in naprav se zemljišča lahko uporabljajo v sedanje namene pod pogojem, da to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo in urejenost območja in ne ovira načrtovanih posegov.
X. ETAPNOST IZVAJANJA IN ODSTOPANJA
38. člen
(faznost izvajanja)
(1) Gradnja lahko poteka etapno. Vsaka etapa mora tvoriti zaključen prostorski del – posamezno stavbo z vsemi funkcionalnimi površinami, priključki na javno gospodarsko infrastrukturo, zunanjo ureditvijo, ustreznim številom parkirnih prostorov ter drugimi varstvenimi in varovalnimi ukrepi.
(2) Posamezni objekt se lahko pod pogoji iz prejšnjega odstavka gradi etapno tudi tako, da se v prvi etapi zgradi ena ali več etaž posamezne stavbe, ki pomenijo tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto in jih je mogoče samostojno uporabljati, v drugi etapi pa se dogradijo preostale etaže stavbe, ki so predvidene s tem odlokom.
39. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Možno je preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov znotraj gabaritov oziroma znotraj gradbene linije, določenih s tem odlokom, čemur se posledično prilagodi oblika in velikost parcel. Preoblikovanje tlorisnih gabaritov podzemnih objektov in števila podzemnih etaž z uvozi je dopustno, kolikor se bistveno ne spreminja urbanistična in prometna zasnova ter ne slabša okoljskih pogojev.
(2) Dovoljena so odstopanja od tlorisnih in višinskih gabaritov objektov max. +10% (upoštevaje skupno število etaž) ob upoštevanju odmikov od cest in parcelnih mej. Odstopanje v zmanjšanje tlorisnih in višinskih gabaritov objektov je lahko večje. Možna je tudi manjša etažnost objektov od predvidene. Etažnost lahko odstopa od predvidene v okviru dopustnosti glede na višinske gabarite. Zaradi zagotavljanja varstva pred poplavami se lahko kota pritličja objektov spremeni. Posledično se temu prilagodi tudi kota venca. Število popolnoma vkopanih kletnih etaž ni omejeno.
(3) Dovoljeno je preoblikovanje zunanjih površin, pri čemer je potrebno upoštevati vse predpisane odmike in ostale pogoje določene s tem odlokom. Na zunanjih površinah, prikazanih v grafičnem delu, je možno izvesti pešpoti, podporne zidove, stopnišča ipd. Višina podpornih zidov ni omejena.
40. člen
(odstopanja pri gradnji infrastrukture)
(1) Pri realizaciji občinskega podrobnega prostorskega načrta so dopustni odmiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih (tudi izven meje ureditvenega območja), kolikor gre za prilagajanje stanja na terenu, prilagajanju zasnovi objektov in konstrukciji podzemnih etaž, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna omrežja in naprave.
(2) Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja načrtov prometnic in križišč v kontaktnih območjih s sosednjimi prostorskimi izvedbenimi akti.
XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
41. člen
(splošne obveznosti)
(1) Za zagotovitev enotnega upravljanja, vzdrževanja in koriščenja skupnih funkcionalnih površin bo moral lastnik skleniti pogodbo z upravljavcem o upravljanju le-teh.
(2) Poleg vseh obveznosti, navedenih v prejšnjih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev v času gradnje in po izgradnji tudi:
– promet v času gradnje je treba organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev in zmanjšanja varnosti na obstoječem cestnem omrežju;
– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali prevozu med gradnjo in pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji pa po potrebi obnoviti;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in raba sosednjih objektov in zemljišč;
– v skladu s predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo obstoječih objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje tal, voda in zraka, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev;
– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske ureditve;
– reševati eventualni odkup zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi;
– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji povrniti v prvotno rabo.
(3) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznih dovoljenj za poseg v prostor, pridobljenih pred pričetkom gradnje.
42. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju prostorskega akta)
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.
(2) Pri zemeljskih izkopih se morajo upoštevati določila predpisov o ravnanju s plodno zemljo. Izkopani material se uporabi za nasipe, planiranje terena in zunanjo ureditev, preostanek pa se mora tretirati in deponirati skladno z veljavno zakonodajo.
(3) Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno funkcioniranje sosednjih objektov in površin, kar mora biti zagotovljeno z načrti ureditve gradbišč. Poleg tega je potrebno izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje prekomernega prašenja, prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij. S ciljem, da se zagotovi čim manjše vplive na bivalne razmere v soseščini (predvsem: hrup, prah in tresljaji) je potrebno v načrtih za izbor tehnologije in organizacijo gradbišča razčleniti tehnične rešitve in način izvajanja gradbenih del.
(4) Območje gradbišča naj se čim bolj omeji na območje podrobnega načrta. Za potrebe gradbišča naj se uporabljajo že obstoječe komunikacije in ustvarja čim manj novih dovoznih poti. V primeru, da je potrebno sondirati temeljna tla ali kako drugače zaščititi gradbeno jamo, se lahko posega tudi izven meja območja določenega s tem odlokom.
43. člen
(pogodba o opremljanju)
Občina in investitor se lahko s pogodbo o opremljanju dogovorita v skladu z 78. členom ZPNačrt, da bo investitor sam zgradil celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi. Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno infrastrukturo. Za obračun komunalnega prispevka se izdela program opremljanja zemljišča.
XII. POGOJI ZA GRADNJO ENOSTAVNIH OBJEKTOV
44. člen
(gradnja enostavnih objektov)
(1) Gradnja enostavnih objektov se izvaja skladno z veljavnimi zakoni in pravilniki, pri čemer je upoštevati vse zahteve glede načina gradnje enostavnih objektov, ki so določene v Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), oziroma v drugih predpisih.
(2) Pri lociranju enostavnih objektov je treba upoštevati vse predpisane varstvene, varovalne in prometno-varnostne režime, tako je treba upoštevati priobalni pas vodotoka ter ustrezni odmik od cest (izven polja preglednosti ipd.).
(3) Objekti javne razsvetljave morajo biti enotno oblikovani na celotnem območju OPPN. Pri lociranju drogov je treba upoštevati vse predpisane varovalne odmike od prometnih površin. Drogovi naj ne segajo v svetli prometni profil in naj funkcionirajo kot element delitve skupnih prometnih površin. Temelj objekta javne razsvetljave je treba postaviti tako globoko, da ne bo oviral niveletnega poteka obvoziščnih površin nad njim oziroma preprečeval postavitve ograj med javnim in nejavnim svetom.
(4) Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati ali ovirati odvijanje prometa in ovirati vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. Elementi urbane opreme v odprtem prostoru morajo upoštevati tradicionalne elemente oblikovanja. Urbana oprema ob glavnih cestah mora biti enotno oblikovana.
(5) Nad koto venca stavb ni možno postavljati reklamnih panojev ali drugače oblikovanih reklam.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo v ureditvenem območju, ki je predmet tega občinskega podrobnega prostorskega načrta, veljati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988), Obvezna razlaga 13. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 7/2001 in Uradni list RS, št. 49/05), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 24/2001), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 95/06), Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 124/08), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 22/09) ter Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Semedela, Za Gradom in del Žusterne (Uradne objave, št. 37/1999).
46. člen
(vpogled podrobnega načrta)
Občinski podrobni prostorski načrt »Zazidava Ulica 15. maja v Kopru« je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
47. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje, prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
48. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
.
Št. 3505-18/2008
Koper, dne 24. septembra 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O D E C R E T O
sul piano regolatore particolareggiato comunale dell’”Edificato in Via 15 maggio” a Capodistria
N. 3500-18/2006
Capodistria, lì 25 settembre 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 61, quinto comma, della Legge sulla pianificazione del territorio (G.U. della RS, n. 33/2007), in virtù dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (G.U. RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sentenza della CC, 76/08 e 100/2008 – sent. della CC), ed ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/2008), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 24 settembre 2009, ha accolto il
D E C R E T O
sul piano regolatore particolareggiato comunale dell’”Edificato in Via 15 maggio” a Capodistria
I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
(oggetto)
Con il presente decreto viene approvato il paino particolareggiato comunale nell’unità di piano KC-58 “Edificato in Via 15 maggio” a Capodistria (nel seguito denominato: PRPC) contenente:
– La descrizione della zona d'intervento;
– La funzione della zona, le condizioni d’utilizzo e le norme di edificazione e di altri interventi nel territorio;
– Le condizioni di progettazione architettonica ed urbanistica della zona, dei fabbricati e di altri interventi;
– Il piano di lottizzazione;
– La progettazione delle opere d’urbanizzazione primaria quali la distribuzione dell’energia elettrica, la rete fognaria, la rete idrica ed altra, con l’obbligo di allacciamento;
– Le soluzioni e misure atte a garantire la tutela ambientale, la salvaguardia delle risorse naturali e dei beni culturali nonché l’uso sostenibile dei beni naturalistici;
– Rappresentazione degli interventi necessari alla protezione da calamità naturali e da altre emergenze;
– Uso provvisorio dei terreni;
– La realizzazione per fasi e le deroghe;
– Le altre condizioni ed i requisiti da soddisfare ai fini di attuazione del piano territoriale particolareggiato comunale;
– Le condizioni per la costruzione dei manufatti semplici;
– Le disposizioni transitorie e finali.
Articolo 2
(interventi previsti dal PRPC)
Il piano regolatore particolareggiato comunale dell’ ”Edificato in Vai 15 maggio” prevede la costruzione di fabbricati destinati ad attività ed ai servizi collettivi (commerciali, di ristorazione dei servizi vari ele attività direzionali) nonché ad un uso promiscuo (alloggi o appartamenti) come pure la sistemazione delle aree di parcheggio nei garage o all’aperto. Il PRPC interessa inoltre gli spazi pubblici e le opere d’urbanizzazione primaria.
Articolo 3
(componenti del PRPC)
(1) Il piano territoriale particolareggiato comunale si compone della relazione illustrativa e degli allegati grafici.
(2) La relazione illustrativa consistente nel:
– decreto
– pareri degli organi ed istituzioni competenti
– motivazione.
(3) Le rappresentazioni grafiche comprendenti:
1. L’estratto dello strumento urbanistico   in scala 1:5000
comunale con la chiara individuazione
dell’ubicazione dell’intervento
2. La zona d’intervento con          in scala 1:1000
l’individuazione delle particelle
interessate
2 bis La zona d’intervento con il       in scala 1:500
rilevamento geodetico
3. Lo stato presente dell’edificato con    in scala 1:2000
la rappresentazione dell’impatto e delle
comunicazioni con le zone limitrofe
4. La rappresentazione dell’impatto e     in scala 1:2000
delle comunicazioni con le zone limitrofe
4 bis Lo stato presente dell’edificato     in scala 1:500
5. La rappresentazione dei tracciati      in scala 1:500
delle infrastrutture a rete e dei
rispettivi allacciamenti alle singole
utenze e del bene pubblico costruito
5 bis Viabilita                in scala 1:1000
6. Rappresentazione degli interventi     in scala 1:1000
necessari ai fini della tutela
ambientale, delle risorse e dei beni
naturalistici
7. Rappresentazione degli interventi     in scala 1:1000
necessari alla protezione da calamita
naturali e da altre emergenze, compresa
la protezione antincendio
8. Piano di lottizzazione           in scala 1:1000
Articolo 4
(allegati al piano particolareggiato)
Sono allegati al PRPC:
1. Stralcio dello strumento urbanistico sovraordinato, riferito all’area interessata
2. Rappresentazione dello stato attuale
3. Approfondimenti tecnici
4. Orientamenti e pareri degli enti preposti alla pianificazione territoriale
5. Motivazione dello strumento urbanistico
6. Riassunto per il pubblico.
Articolo 5
(autore del PRPC)
Il piano regolatore particolareggiato comunale dell “Edificato in Via 15 maggio” è stato elaborato dall’impresa BIRO OBALA d.o.o., Calle della Posta Vecchia 3, Capodistria, e numerato 118/08-1.
II DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Articolo 6
(zona d’intervento)
(1) La zona d’intervento interessa lo spazio tra la Via 15 maggio e l’alveo del Cornalunga, dalla superficie di 1,4 ha circa, e le particelle catastali o parti di esse, n. 1489/3, 1489/4, 1491/5, 1491/7, 457/4, 4638/11, 1552, 1489/1, 1564/8, 1484/17, 1484/18, 1490/13, 1489/2, 1489/5, 1488/1, 1535/1, 1488/16 e 1488/17, 1553, 1564/12, c.c. di Capodistria, come pure n. 452/2, 451/4 e 451/3, c.c. di Semedella.
(2) Le condutture delle infrastrutture a rete attraversano la zona d’intervento, come pure le particelle catastali che non ricadono nella medesima, ossia:
– ricostruzione della rete idrica: 456/2, c.c. di Semedella;
– scolo delle acque meteoriche: 1490/6 e 1490/5, c.c. di Capodistria.
(3) Il confine della zona d’intervento sono riportati negli elaborati grafici del PRPC, Zoan d’intervento con lo stato parcellare, allegato n. 2.
III FUNZIONE DELLA ZONA, CONDIZIONI DI UTILIZZO E NORME DI EDIFICAZIONE OPPURE DI ALTRI INTERVENTI NEL TERRITORIO
Articolo 7
(impatto e comunicazioni con le zone limitrofe)
(1) L’impatto e le comunicazioni con le zone limitrofe sono riportati nell’allegato grafico n. 2.
(2) La zona interessata dal PRPC:
– Sul versante settentrionale, occidentale ed orientale, la zona d’intervento si sovrappone a quella contemplata
– dal Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel Comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 19/1988), Interpretazione autentica dell’articolo 13 del decreto sulle NTA nel Comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 7/2001 e G.U. della RS, n. 49/2005), del Decreto sulle modifiche ed integrazioni alle NTA nel Comune di Capodistria (G.U. della RS, n. 95/2006), Interpretazione autentica del Decreto sulle NTA nel Comune città di Capodistria (G.U. della RS, n. 124/2008), del Decreto sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulle NTA nel Comune città di Capodistria (G.U. della RS, n. 22/2009), riguardante una superficie pari a 13,600 m2 circa;
– Sul versante meridionale, la zona d’intervento si sovrappone a quella contemplata dal Decreto sulle NTA di Semedella, Al Castelletto e parte di Giusterna (G.U. della RS, n. 37/1999) per una superficie di 500 m2 circa.
Articolo 8
(interventi ammessi e destinazioni d’uso nell’ambito della zona interessata dal PRPC)
(1) Nella zona d’intervento è previsto quanto segue:
– Demolizione, costruzione e ricostruzione di fabbricati ed impianti,
– Sistemazione degli spazi scoperti,
– Sistemazione della viabilità,
– Realizzazione delle infrastrutture a rete.
(2) La destinazione della zona d’intervento è quella terziaria e dei servizi (commerciale, di ristorazione, dei servizi vari e direzionale), otre che quella promiscua (alloggi, appartamenti) Sono previste inoltre superifici adibite a parcheggio, realizzate nei garage ed all’aperto. La destinazione d’uso dei vari manufatti è ulteriormente definita nell’articolo 10 del presente decreto.
Articolo 9
(concetto di edificazione)
(1) Il comprensorio edificatorio è determinato dal tracciato della Vai 15 maggio, gli edifici direzionali preesistenti, situati sul versante settentrionale ed occidentale, e dall’alveo del Cornalunga sul versante meridionale della zona.
(2) La zona d’intervento è divisa in due comparti dai contenuti e dalla struttura diversi:
– La parte occidentale e centrale, dove è prevista la costruzione di edifici residenziali (contrassegnati con le lettere A e B);
– La parte lungo la Via 15 maggio, dove è prevista la realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale e direzionale, contrassegnato con la lettera C;
– La parte settentrionale dove è prevista la costruzione di un edificio direzionale, contrassegnato con la lettera D;
– Sotto gli edifici pianificati sarà realizzato un garage.
IV NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE PER LA PROGETTAZIONE DELLA ZONA, DEI FABBRICATI E PER ALTRI INTERVENTI
Articolo 10
(fabbricati di nuova costruzione e norme urbanistiche ed edilizie)
Fabbricati contrassegnati con le lettere A e B
(1) Nella parte occidentale e centrale della zona è prevista la costruzione di edifici residenziali (abitazioni, appartamenti a breve permanenza). È previsto inoltre un garage sotterraneo.
(2) Gli edifici avranno quattro piani fuori terra ed uno scantinato. Le rispettive quote altimetriche: QC = 2,50 m s.l. m., QE = 16,30 m s.l.m.
(3) Gli edifici hanno la forma rettangolare irregolare, dalle dimensioni planimetriche di 17 m x 40 m, con tettoie, corridoi esterni e scale larghe fino a 4 m. Le dimensioni in pianta massime degli edifici pianificati sono stabilite dalla linea di arretramento riportata nel rilevamento geodetico dell’edificato.
Fabbricato contrassegnato con la lettera C
(4) Nella parte occidentale della zona d’intervento è prevista la costruzione di un edificio a destinazione residenziale – direzionale, che ospiterà attività commerciali, di ristorazione, dei servizi ed altre, oltre agli appartamenti a breve permanenza e abitazioni. Sotto il fabbricato sarà realizzato un garage.
(5) Il fabbricato avrà un piano sotterraneo e quattro piani fuori terra. Le sue quote altimetriche sono: QC = 2,50 m s.l. m., QE = 16,30 m s.l.m. L’edificio a cortina costeggiante la via avrà le seguenti quote altimetriche: QC = 2,50 m s.l.m., e QE = 6,30 m s.l.m.
(6) Il fabbricato è un rettangolo irregolare dai lati di rispettivamente 20 m x 90 m, con tettoie, corridoi esterni e scale larghe fino a 4 m. Le dimensioni in pianta massime degli edifici pianificati sono stabilite dalla linea di arretramento riportata nel rilevamento geodetico dell’edificato.
Fabbricato contrassegnato con la lettera D
(7) Nella parte settentrionale della zona è prevista la costruzione di un fabbricato destinato ad attività commerciali e ad altre attività economiche. Nello scantinato è previsto il garage, mentre al piano terreno troveranno spazio un esercizio di vendita ed un magazzino. Ai piani superiori sono previste attività direzionali. Il fabbricato avrà un piano interrato e quattro piani fuori terra. Le sue quote altimetriche sono: QC = 2,50 m s.l. m., QE = 16,80 m s.l.m.
(8) Il fabbricato sarà di forma poligonale irregolare con i lati di rispettivamente 18 m x 51 m. Le dimensioni in pianta massime degli edifici pianificati sono stabilite dalla linea di arretramento riportata nel rilevamento geodetico dell’edificato.
Altre norme architettoniche:
(9) I fabbricati da realizzarsi nella zona d’intervento avranno tetti piani od inclinati fino a 5 gradi di pendenza. È ammessa la costruzione di tetti verdi (contenenti piante) e l’installazione di impianti fotovoltaici.
(10) Per le pareti esterne vanno impiegati materiali moderni; le stesse vanno realizzate nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e di sicurezza antincendio. I frontespizi devono essere definiti con affaccio sulla Via 15 maggio.
(11) Negli edifici A, B e C dovrebbero essere ricavate circa 69 unità abitative che possono essere articolate in vario modo od accorpate fermo restando il mantenimento del concetto urbanistico dei manufatti e del numero di parcheggi necessario.
Articolo 11
(Sistemazione degli spazi esterni)
La sistemazione degli spazi all’aperto prevede:
– la sistemazione delle superfici ai bordi delle strade,
– le sistemazioni degli spazi adiacenti i singoli fabbricati.
Articolo 12
(sistemazione delle superfici ai bordi delle strade)
La superficie costeggiante la Via 15 maggio va inerbata. Si prevede inoltre la messa a dimora di alberature da viale di specie sub-mediterranea e mediterrane purchè compatibili con le opere d’urbanizzazione a servizio della zona.
Articolo 13
(sistemazioni degli spazi adiacenti i singoli fabbricati)
(1) Le superfici adibite a parcheggio, situate lungo le comunicazioni principali, devono essere rinverdite con l’impiego di alberature tipiche locali sub-mediterranee o mediterranee o pergolati, in modo da costituire degli spazi di verde pubblico.
(2) Le superfici libere tra i posti macchina all’aperto vanno piantate ad alberi ed inerbate. Sul lato est del fabbricato prospiciente la Via 15 magio è previsto un piazzale d’accesso pavimentato. Sui lati est, nord e sud sarà sistemato un itinerario preferenziale dalla carreggiata consolidata e inerbata, destinato ai veicoli di pronto intervento. Ad ovest del fabbricato C sarà realizzato un campo giochi per bambini. La zona attigua i fabbricati può essere recintata.
V PIANO DI LOTTIZZAZIONE
Articolo 14
(lotti edificabili)
(1) Il piano dei lotti edificabili di cui negli allegati grafici del PRPC (progetto n. 8), poggia sulla definizione dei singoli complessi edificatori e sulla separazione delle superfici pubbliche da quelle private. Il piano tiene conto della viabilità, degli spazi allestiti al verde, di quelli necessari alla movimentazione e della funzione assegnata ai singoli edifici.
(2) Ad intervento ultimato, i lotti edificabili ovvero le rispettive aree pertinenziali possono essere frazionati o accorpati, fermo restando il mantenimento inalterato del concetto di edificazione e delle previste sistemazione degli spazi pubblici.
VI OPERE PER GLI ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI; BENI PUBBLICI COSTRUITI
VIABILITÀ
Articolo 15
(infrastruttura viaria)
(1) Nella zona d’intervento è prevista la costruzione dell’infrastruttura viaria necessaria. I relativi impianti ed opere sono rappresentati negli allegati grafici n. 5bis “Sistemazione dell’infrastruttura viaria”.
(2) Nella zona d’intervento saranno realizzate le seguenti opere infrastrutturali:
– Rifacimento della strada comunale e dell’incrocio,
– Raccordi alla rete stradale pubblica,
– Spazi di parcheggio,
– Superfici di movimentazione,
– Superfici destinate al traffico pedonale,
– Superfici destinate al traffico ciclabile.
Articolo 16
(traffico motorizzato)
(1) Si prevede la costruzione di due raccordi alla rete stradale pubblica:
– un nuovo raccordo per l’ingresso/uscita dal garage sotterraneo sarà costruito in Via 15 maggio; il traffico vi si svolgerà in due sensi di marcia,
– un nuovo raccordo per l’area dei parcheggi esterni presso l’edificio D è previsto in Via 15 maggio; il traffico vi si svolgerà in due sensi di marcia.
(2) Si prevede il rifacimento della strada comunale, dalle seguenti carreggiate:
– larghezza                        6 m
– larghezza del marciapiede                2 m
– larghezza della pista ciclabile percorribile nei
due sensi di marcia                    2,5 m
– larghezza dello spartitraffico tra il percorso
pedonale e la carreggiata                 2 m
Larghezza complessiva                   12,50 m.
(3) Al posto dell’attuale incrocio sarà costruita una rotatoria concepita in maniera da consentire ai veicoli più lunghi l’attraversamento dell’isola spartitraffico. Gli elementi della rotatoria sono:
– Diametro esterno D = 20,0 m -> Rz = 10,0 m
– Diametro dell'isola spartitraffico 6,0 m -> Rn = 3,0 m.
La corsia unica ed a senso unico è larga 7,0 m.
(4) L’attuale ponte che attraversa il Cornalunga sarà destinato al traffico pedonale ed a quello ciclabile. Nella misura in cui il suddetto ponte si riveli inadeguato alle norme di sicurezza, esso sarà demolito e costruito a nuovo ovvero ricostruito per la medesima finalità.
Articolo 17
(traffico stazionario, percorsi preferenziali, consegne)
(1) Le aree di parcheggio saranno ricavate dall’attuale superficie adibita a parcheggio nella parte settentrionale della zona, accanto all’edificio D. Il maggior numero di posti macchina sarà disponibile nel garage sotterraneo, realizzato sotto gli edifici progettati. I parcheggi all’aperto saranno provvisti di copertura a protezione dal sole. Nel garage sono previsti 191 pm, all’aperto, invece, 52 pm.
(2) Nella zona d’intervento occorre garantire almeno:
– 1,5 posto macchina per ogni 50 m2 di superficie netta negli esercizi commerciali,
– 1,5 posto macchina per ogni 30–40 m2 di superficie netta negli uffici,
– 1,5 posto macchina per ogni unità abitativa destinata a soggiorni brevi,
– 1,5 posto macchina per ogni unità abitativa classica,
– 1 posto macchina per ogni 4 posti a sedere negli esercizi di ristorazione.
(3) I percorsi destinati i veicoli di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco, polizia, veicoli adibiti alla manutenzione e simili) sono previsti attorno agli edifici progettati. Tali percorsi e le superfici di movimentazione (carico, scarico, consegne, svolta dei veicoli) devono essere consolidati e dimensionati secondo le necessità del committente e liberi da ostacoli. Essi devono inoltre essere idonei al transito di vari veicoli interessati.
Articolo 18
(Superfici pedonali e piste ciclabili)
(1) Al traffico pedonale sono destinati i marciapiedi lungo le strade pubbliche, i piazzali d’accesso, i passaggi ed i sentieri pedonali. Il traffico ciclabile ha luogo lungo le strade pubbliche ed, all’interno della zona, per le carreggiate ed i percorsi pedonali. Di fronte agli edifici va allestito il parcheggio delle biciclette il cui numero è da definirsi in funzione della natura e dell’ampiezza dell’attivitià svolte in tali edifici.
(2) Tutti gli accessi ai fabbricati, le comunicazioni pedonali principali ed i parcheggi devono essere privi di barriere architettoniche, in maniera da essere fruibili da parte delle persone disabili. Gli elementi delle infrastrutture stradali non devono mettere a rischio la circolazione pedonale, laddove tale circolazione è consentita. Tali superfici devono esser prive di barriere di ogni genere. Le persone disabili devono poter accedere a tutte le strutture pubbliche ed alle abitazioni.
Articolo 19
(norme generali)
(1) Le norme generali per il tracciamento e la realizzazione delle infrastrutture a rete a servizio della zona contemplata dal PRPC sono le seguenti:
– per la prevista costruzione delle infrastrutture a rete a servizio della zona in oggetto si richiede la previa realizzazione da parte dei singoli gestori dei rispettivi progetti di massima (soluzioni programmatiche);
– tutti i fabbricati all’interno della zona oggetto del PRPC devono essere allacciati alle opere di urbanizzazione esistenti e pianificate, e precisamente alla rete fognaria, idrica, di distribuzione dell’energia elettrica e del gas ed a quelle delle telecomunicazioni, nel rispetto di quanto stabilito dai relativi gestori;
– tutte le condotte primarie e secondarie devono, di regola, essere realizzate sulle superfici pubbliche (strade e itinerari preferenziali) ovvero sulle superfici di uso pubblico in maniera da consentirne la manutenzione;
– nel caso in cui la realizzazione delle suddette opere interessi una proprietà privata, il proprietario del terreno in oggetto deve consentire la costruzione e la manutenzione di tali opere, mentre incombe al gestore di acquisire il diritto di servitù di pubblico passaggio;
– i tracciati delle varie condotte devono tenere conto dei necessari distacchi dalle opere d’urbanizzazione preesistenti;
– la costruzione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in maniera correlata agli altri interventi;
– sono ammesse soluzioni parziali e temporanee che devono comunque essere conformi ai programmi dei gestori delle infrastrutture a rete e devono esser costruite in maniera da poter essere integrate nella fase di ultimazione di tali opere, come previsto nelle soluzioni di massima presentate;
– le condotte preesistenti possono essere protette, spostate, ricostruite, ampliate e potenziate, nel rispetto delle disponibilità territoriali ed ambientali, oltre che delle norme in vigore, fermo restando il consenso dei rispettivi gestori;
– nel caso in cui, durante i lavori, il soggetto attuatore scopra delle condotte non identificate, egli ha l’obbligo di arrestare i lavori e di informare sul rinvenimento i gestori delle singole infrastrutture;
– oltre alle opere di urbanizzazione previste dal presente decreto, è ammessa anche la realizzazione di altre condotte infrastrutturali sotterranee e dei rispettivi allacciamenti finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della zona d’intervento o di un’area più ampia. Non è consentita la costruzione di condotte o strutture fuori terra. È ammessa la realizzazione di impianti infrastrutturali ausiliari, energetici e di telecomunicazioni, purchè ubicati ai piani interrati.
(2) È ammesso l’impiego di tutte le fonti energetiche rinnovabili in armonia con la normativa che regola tale settore.
Articolo 20
(fognature)
Fognatura delle acque reflue
(1) È prevista la costruzione della rete fognaria in un sistema separato. Lo smaltimento delle acque nere richiede la costruzione dell’apposita condotta interna ed il suo allacciamento alla rete esistente con scolo nel depuratore centrale di capodistria. È prevista la realizzazione di due allacciamenti FI e FII, collegati alla condotta di raccolta, denominato “Cona komunalne industrije”.
(2) L’allacciamento alla rete fognaria pubblica delle condotte delle acque reflue provenienti dalla zona d’intervento va eseguita ad una quota tale da evitare lo straripamento dei liquami.
(3) Nella rete fognaria pubblica è consentito convogliare unicamente i reflui domestici, rispondenti ai parametri del Regolamento sulle linee guida per la progettazione e la costruzione degli impianti fognari nel territorio del Comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 17/77), del Regolamento della Komunala Koper sulla qualità delle acque reflue immesse nella rete fognaria pubblica e nel Depuratore centrale, dell’Ordinanza sull’emissione delle sostanze e del calore durante lo smaltimento delle acque reflue nella rete fognaria pubblica e nell’Ordinanza sull’emissione delle sostanze durante lo smaltimento delle acque di dilavamento delle strade pubbliche (G.U. della RS, n. 47/05) e del Regolamento sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche (G. U. della RS, n. 109/07). Nel caso in cui la qualità delle acque reflue non sia conforme ai parametri riportati nei regolamenti e nelle ordinanze di cui sopra, tali acque dovranno esser soggette alla depurazione precedente la loro immissione nel sistema fognario.
Fognature meteoriche
(1) Il previsto sistema fognario per lo smaltimento delle acque meteoriche avrà due scoli separati nel Cornalunga. La parte settentrionale e sud-occidentale dell’edificato sarà servita dal canale di raccolta delle acque piovane MII, quella sud-orientale, invece, dal canale di raccolta MI.
(2) Le acque bianche vanno convogliate nella rete meteorica attraverso le vasche di defangazione. Le acque di dilavamento provenienti da piazzali pavimentati di sosta, vanno depurate nelle vasche di disoleazione dotate di filtri coalescenti prima di essere immesse negli impianti di scarico comunali. Il sistema deve essere realizzato in maniera da prevenire il riversamento delle acque provenienti dai piazzali di sosta.
(3) Le condotte per lo smaltimento delle acque piovane vanno allacciate al canale di Semedella (Cornalunga) ed eseguite ad una quota tale da evitare lo straripamento e la conseguente inondazione delle aree circostanti.
(4) La rete fognaria deve essere impermeabile. A costruzione ultimata occorre ottenere l’attestato di impermeabilità.
(5) Il committente dei singoli fabbricati previsti nella zona d’intervento è tenuto ad ottenere dall’azienda Komunala Koper d.o.o.-s.r.l. l’Assenso alla documentazione progettuale finalizzata al rilascio della concessione edilizia.
Articolo 21
(rete elettrica)
(1) La zona d’intervento sarà alimentata attraverso l’attuale cabina di trasformazione (TP) Bonifika 1. Si prevede inoltre la costruzione della relativa rete in bassa tensione. Ai fini di manutenzione, la cabina di trasformazione dovrà essere accessibile, in ogni momento anche se all’interno dell’edificio, all’autocarro con gru dalla massa complessiva di 20 t. I cavi 20 kV e quelle in bassa tensione saranno realizzati con cavi canalizzati.
(2) L’illuminazione esterna sarà realizzata con pali metallici alti da 6 a 10 m e collocati ad una distanza tra 20 e 30 m, in funzione delle lampade installate. Ai fini di gestione e d’esercizio dell’impianto sarà realizzato un nuovo impianto di accensione/spegnimento, collocato a nord-est dell’edificato e provvisto di un nuovo punto di presa della corrente.
(3) Le soluzioni tecniche ed i parametri della rete di nuova costruzione devono adeguarsi a quella preesistente. Il proteggo deve essere sottoposto all’approvazione della Elektro Primorske, UO di Capodistria.
(4) Per gli interventi nel territorio si richiede l’adeguamento dei tracciati delle nuove linee alle rimanenti opere infrastrutturali rispettando i distacchi prescritti e le distanze dai singoli fabbricati. Occorre inoltre prevedere gli spostamenti o le modifiche alla rete esistente, dettati dalla presenza di nuove costruzioni.
Articolo 22
(norme per la realizzazione della rete idrica)
(1) Il rifornimento idrico e la sicurezza antincendio della zona d’intervento sono assicurati dal serbatoio “RZ Škocjan” (capacità 500 m3), situato alla quota di 45,16 m s.l.m.
(2) Occorre realizzare (ricostruire) l’adduttrice principale NL DN 200 nel tratto che va dall’allacciamento alla condotta primaria in Via Tomšič (Olmo), fino all’allacciamento alla condotta preesistente AC 250, in Via 15 maggio (“Kruh Koper”). La condotta di nuova realizzazione NL DN 200 mm, sarà lunga circa 240 m. L’attraversamento del Cornalunga avverrà tramite fissaggio alla struttura del ponte in cemento armato.
(3) La rete idrica di derivazione a servizio del nuovo edificato sarà allacciata alla condotta di cui sopra sul lato est dell’edificato, in via 15 maggio. Il relativo dimensionamento sarà in funzione del fabbisogno d’acqua potabile e di quella antincendio. La sezione minima delle condutture sarà NL DN 100 mm. Le tubazioni impiegate saranno in ghisa sferoidale NL DN 100 mm e NL DN 200 mm.
(4) A distanza da 80 a 100 m, in dipendenza del luogo, sono previsti idranti soprasuolo e sottosuolo R 80 mm.
(5) L’ulteriore progettazione e la costruzione di impianti idraulici e di fabbricati, come pure l’allacciamento dei medesimi alla rete idrica pubblica, devono avvenire nel rispetto delle condizioni di progettazione e di allacciamento riportate nelle linee guida n. SO-09/118-1-KP/kp.
Articolo 23
(norme per la realizzazione della rete delle telecomunicazioni)
(1) L’attuale rete sotterranea per le telecomunicazioni va ricostruita ed adeguata alle nuove necessità.
(2) È prevista il potenziamento della canalizzazione porta cavi con la costruzione del pozzetto posto sul tracciato della canalizzazione esistente.
(3) L’allacciamento è previsto nel pozzetto n. 6 in Via 15 maggio.
Articolo 24
(riscaldamento)
(1) Si prevede il riscaldamento a combustibili ecocompatibili quali gasolio leggero, gas metano o in alternativa GPL. Lo stoccaggio dei derivati di petrolio liquidi deve avvenire nel rispetto della normativa disciplinante la costruzione e l’attrezzamento dei depositi de dei dispositivi di trasporto per sostanze pericolose e nocive. Non è ammesso il riscaldamento con l’uso di combustibili inquinanti, mentre è possibile il ricorso alle fonti energetiche alternative, come ad esempio, la biomassa (pellet, cippato, ecc.).
(2) Nella zona d’intervento interessata dal PRPC è possibile prevedere l’installazione di una stazione del gas con serbatoi GPL interrati, collegati ai singoli fabbricati.
(3) È ammesso il ricorso a metodi alternativi di riscaldamento.
Articolo 25
(rete di distribuzione del gas)
(1) Nel territorio del Comune città di Capodistria è prevista la costruzione di una rete di distribuzione del gas metano.
(2) In caso di riscaldamento a gas, occorre prevedere l’allacciamento degli impianti alla rete di distribuzione del gas metano. Le condizioni dettagliate di allacciamento sono reperibili presso l’operatore autorizzato, in armonia con il relativo decreto comunale.
(3) Nelle zone già raggiunte dal suddetto servizio è d’obbligo l’allacciamento alla rete di distribuzione del gas per i fabbricati con almeno un’utenza da 40 W, destinata al riscaldamento o ad un utilizzo energetico affine.
(4) In via provvisoria è ammessa l’installazione di serbatoi GPL, fermo restando l’obbligo di realizzare l’impianto in maniera da consentire il successivo allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano. Non appena la stessa diventerà operativa, i serbatoi individuali dovranno essere rimossi e si dovrà provvedere al successivo allacciamento degli edifici alla rete di distribuzione del gas metano. Sono ammessi metodi di riscaldamento alternativi.
Articolo 26
(raccolta e rimozione dei rifiuti)
(1) La zona d’intervento deve essere dotata dei punti di raccolta o di rimozione dei rifiuti ed i cassonetti per la raccolta differenziata. L’ubicazione dei punti di raccolta, che è riportata nel foglio grafico n. 5, è prevista all’interno dei fabbricati, sebbene siano ammessi siti diversi, fermo restando il rispetto delle sistemazioni progettate e dell’accesso agevolato.
(2) Nei punti di raccolta dei rifiuti è prevista la collocazione dei cassonetti standardizzati per la raccolta differenziata. Le dimensioni dei cassonetti sono stabilite in funzione del numero di unità abitative, del numero dei dipendenti e dell’attività svolta.
(3) I punti di raccolta e le isole ecologiche devono essere accessibili ai veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, dal peso complessivo di 28 t. Deve essere altresì consentita la pulizia regolare di tali superfici, in considerazione delle esigenze igieniche, funzionali e di decoro. I committenti dei singoli fabbricati hanno l’obbligo di attrezzare i punti di raccolta dei rifiuti con recipienti standardizzati.
(4) Chi produce rifiuti diversi dai RSU, che non possono essere conferiti nei cassonetti destinati, deve stipulare con l’azienda autorizzata ed in collaborazione con l’apposito servizio della Komunala Koper un contratto finalizzato alla raccolta ed all’asporto di tali rifiuti. La raccolta e la rimozione dei rifiuti devono avvenire nel rispetto del Decreto sullo smaltimento dei rifiuti urbani (Bollettino ufficiale, n. 17 del 15. 6. 1999).
(5) Il committente o chi produce rifiuti deve comunicare alla Komunala Koper la data della messa in funzione del fabbricato ai fini di computo ed asporto dei rifiuti agendo in conformità con il Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti (Gazzetta ufficiale della RS, n. 84/98) ed il Decreto sullo smaltimento dei rifiuti urbani (Bollettino ufficiale, n. 17/99).
(6) Ai sensi del “Regolamento sullo smaltimento del materiale edile di risulta« (G. U. RS, n. 03/03, 41/04, 50/04 e 62/04), occorre provvedere, durante i lavori, alla raccolta differenziata dei rifiuti edili ed altri, in considerazione della possibilità di riciclo delle singole frazioni. È prevista altresì la tenuta aggiornata dei registri relativi alla quantità ed alla tipologia dei rifiuti conferiti. I rifiuti pericolosi (accumulatori usati, canovacci sporchi dell’olio motore, ecc.) vanno conservati in recipienti chiusi e consegnati ad un’istituzione abilitata al trattamento di simili rifiuti.
(7) Particolare attenzione va dedicata al suolo inquinato in seguito al riversamento o spargimento di sostanze inquinanti od affini. Prima di smaltire lo strato di terreno rimosso in una discarica provvisoria o permanente è d’obbligo compiere le necessarie analisi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento sullo smaltimento dei rifiuti (G. U. RS, n. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03 e 41/04).
(8) Se i rifiuti prodotti durante i lavori di costruzione superano le quantità previste nell’articolo 10 del Regolamento sullo smaltimento del materiale edile di risulta, è necessario redigere la Relazione sul trattamento dei rifiuti edili. Tale relazione è parte integrante del progetto esecutivo.
VII PROVVEDIMENTI A TUTELA DELL’AMBIENTE, DEI BENI NATURALISTICI E DEL PATRIMONIO CULTURALE, USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI
Articolo 27
(Tutela del patrimonio culturale)
La zona d’intervento si trova all’esterno del perimetro nel quale vige il regime di tutela dei beni culturali.
Articolo 28
(tutela dell’ambiente)
Nella zona d’intervento sono ammesse unicamente le attività che non producono alcun impatto od emissioni nell’ambiente, superiori alle soglie consentite per la zona d’intervento.
Articolo 29
(protezione dell’aria)
(1) Gli interventi di mitigazione dell’inquinamento atmosferico saranno necessari durante i lavori, mentre non sono previsti in seguito alla messa in opera delle strutture previste.
(2) Gli interventi di mitigazione degli impatti suggeriti in relazione alle principali componenti ambientali interessate:
– evitare lo spargimento incontrollato delle polveri dal cantiere; occorre provvedere all’irrorazione delle superfici scoperte in condizioni di tempo secco e ventoso;
– evitare lo spargimento delle polveri dai mezzi di trasporto; il provvedimento richiede la pulizia dei veicoli in uscita dal cantiere o dai depositi, copertura del materiale sciolto e l’umidificazione dei tratti scoperti del percorso;
– osservazione delle norme riferite alle emissioni prodotte dalle macchine edili dai mezzi di trasporto; si richiede l’impiego di macchine edili e mezzi di trasporto tecnicamente efficienti.
Articolo 30
(protezione da inquinamento acustico)
(1) Nella fase di progettazione, costruzione e messa in opera dei fabbricati, i progettisti, gli esecutori ed i committenti devono rispettare le disposizioni in materia dei livelli ammissibili di inquinamento acustico, previsti per le zone interessate.
(2) Durante i lavori di costruzione vanno adottati i seguenti provvedimenti di protezione da rumore:
– i lavori di costruzione limitati alle sole ore del giorno, tra le 6.00 e le 18.00,
– l’impiego di macchine edili ed attrezzature, costruite secondo gli standard in vigore, come da Regolamento sulle emissioni acustiche dalle macchine impiegate all’aperto;
– in caso di superamento delle soglie ammesse, vanno attuati interventi di mitigazione costituiti da barriere antirumore.
(3) La Legge sulla tutela ambientale e la Legge sulla costruzione dei fabbricati impongono al committente di adottare misure per l’abbattimento del rumore intese a ridurre le emissioni acustiche, la diffusione del rumore nell’ambiente ed a provvedere al risanamento degli elementi esterni degli edifici laddove risulti impraticabile la protezione dell’ambiente esterno.
Articolo 31
(tutela dei beni naturalistici)
La zona d’intervento si trova all’esterno del perimetro nel quale vige il regime di tutela dei beni naturalistici.
Articolo 32
(tutela delle risorse idriche)
(1) Lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue e di quelle meteoriche deve avvenire nel rispetto del Regolamento disciplinante il servizio pubblico economico comunale di smaltimento e depurazione delle acque reflue e di quelle meteoriche (G.U. della RS, n. 105/02, 50/04) e dell’Ordinanza sull’emissione delle sostanze e del calore durante lo smaltimento delle acque reflue nei corpi ricettori e nella rete fognaria pubblica (G.U. della RS, n. 47/2005, 45/2007).
(2) Le acque piovane provenienti da superfici di dilavamento devono essere smaltite in conformità con le disposizioni di cui all’Ordinanza sull’emissione delle sostanze durante lo smaltimento delle acque di dilavamento delle strade pubbliche (G.U. della RS, n. 47/2005) ed all’Ordinanza sull’emissione delle sostanze e del calore durante lo smaltimento delle acque reflue nei corpi ricettori e nella rete fognaria pubblica (G.U. della RS, n. 47/2005, 45/2007). Le acque di dilavamento provenienti dai parcheggi devono essere smaltite attraverso i pozzetti disoleatori dalle caratteristiche stabilite nell’articolo 2, punto 6.5. dell’Ordinanza sull’emissione delle sostanze e del calore durante lo smaltimento delle acque reflue nei corpi ricettori e nella rete fognaria pubblica (G.U. della RS, n. 47/2005, 45/2007).
(3) Le acque bianche, tra cui anche quelle provenienti dai tetti, vanno convogliate per gravità nel Cornalunga. Tutti gli interventi suscettibili di interferire con il regime idrico devono essere opportunamente progettati. Gli impianti e le infrastrutture devono essere realizzati a più di cinque metri dalla riva. I veicoli di pronto intervento e quelli necessari all’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria potranno accedere al canale di ritenzione attraverso un percorso consolidato ed inerbato. Eventuale stoccaggio di prodotti petroliferi deve avvenire nel rispetto della vigente normativa. Lungo gli alvei dei corsi d’acqua deve essere consentito il libero transito.
(4) Durante i lavori vanno adottate tutte le misure di mitigazione volte a scongiurare i rischi da inquinamento delle falde acquifere, causato dal trasporto, deposito e utilizzo di combustibili liquidi e di altre sostanze pericolose. In caso di incidente, va assicurato l’intervento tempestivo del personale qualificato.
Articolo 33
(intervento nelle aree demaniali idriche)
Nel caso in cui l’intervento in oggetto interessi le aree demaniali idriche di proprietà dello stato, si fa obbligo al committente di concludere, previa acquisizione dell’autorizzazione a costruire nelle zone soggette a vincoli idrogeologici, un contratto di costituzione della servitù nel rispetto del Codice dei diritti reali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 87/02-SPZ). La domanda di conclusione del contratto va indirizzata al Ministero dell’ambiente e del territorio, Agenzia nazione per l’ambiente, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
Articolo 34
(protezione del suolo)
(1) In seguito agli scavi per le fondamenta e le opere d’urbanizzazione primaria, l’attuale suolo potrà essere ricoperto con il materiale di riporto.
(2) Durante i lavori occorre adottare adeguate misure protettive e provvedere all’organizzazione del cantiere tale da prevenire l’inquinamento delle risorse idriche e del suolo, causato dal trasporto, stoccaggio e impiego di combustibili liquidi e di altre sostanze nocive, oppure, in caso d’incendio, garantire l’intervento tempestivo del personale qualificato. Gli impianti provvisori di magazzinaggio e distribuzione dei combustibili, oli e lubrificanti come pure di altre sostanze nocive, devono essere protetti dal rischio di riversamento nei corpi idrici.
(3) Ultimati i lavori, occorre rimuovere tutte le strutture provvisorie erette a servizio del cantiere, come pure il materiale di risulta. Le superfici di costruzione, interessanti il suolo pubblico, dovranno essere riconsegnate previa esecuzione delle opere di ripristino necessarie.
(4) Il materiale impiegato per la costruzione degli argini e per la colmatura deve essere inerte, privo di sostanze nocive. Il provvedimento è a carico dell’esecutore dei lavori edili. Il controllo è affidato al committente ed all’ispettore all’ambiente.
(5) Previo inizio dei lavori, gli esecutori delle opere edili sono tenuti a predisporre un piano di cantiere adottando protettive e provvedendo all’organizzazione del cantiere tale da garantire la protezione del suolo e delle risorse idriche, compilando altresì un piano d’intervento in caso di riversamento dei combustibili od oli, suscettibile di causare l’inquinamento delle risorse idriche e del suolo. Il cantiere deve essere dotato di attrezzature e di mezzi atti a consentire il tempestivo intervento in caso di riversamento di sostanze pericolose. È obbligatorio inoltre rimuovere la terra contaminata e depositarla in discariche all’uopo adibite. Del provvedimento si fa carico l’esecutore dei lavori edili. Il controllo spetta al committente ed all’ispettore all’ambiente.
(6) Si richiede l’impiego di macchinari e mezzi di trasporto tecnicamente efficienti per evitare l’inquinamento del suolo a causa del riversamento di oil e combustibili. La manutenzione ordinaria di tali macchine e mezzi di trasporto deve avvenire fuori del cantiere, nelle officine adeguatamente attrezzate. Del provvedimento si fa carico l’esecutore dei lavori edili. Il controllo spetta al committente ed all’ispettore all’ambiente.
(7) Durante i lavori va introdotto il sistema di raccolta differenziata del materiale di risulta e di altri rifiuti, in funzione dell’eventualità di riciclo delle singole frazioni. I rifiuti conferiti devono essere oggetto di un monitoraggio con la tenuta dei rispettivi registri. I rifiuti pericolosi vanno stoccati in recipienti chiusi da conferirsi ad un ente autorizzato al loro trattamento. Del provvedimento si fa carico l’esecutore dei lavori edili. Il controllo spetta al committente ed all’ispettore all’ambiente.
VIII SOLUZIONI E MISURE DI PROTEZIONE DA CALAMITÀ NATURALI E DA ALTRE EMERGENZE
Articolo 35
(norme di sicurezza antincendio)
(1) Nell’area d’intervento non esistono impianti e strutture di protezione.
(2) L’organizzazione della protezione antincendio va assicurata nel rispetto della vigente normativa. Va previsto un rafforzamento della struttura di sostegno, posta tra il piano interrato ed il primo piano, come da Ordinanza sulla costruzione e sulla manutenzione dei rifugi, oppure la costruzione del rifugio, se richiesta dal fabbricato o dall’impianto.
(3) L’edificato previsto deve garantire l’evacuazione in sicurezza delle persone e dei beni, gli spazi per la sosta operativa dei mezzi dei vigili del fuoco e la disponibilità della quantità sufficiente dell’acqua. Devono essere assicurati i distacchi minimi di 5 m tra i fabbricati ed i confini parcellari ovvero la sistemazione delle separazioni antincendio tali da inibire la propagazione del fuoco in caso di incendio.
(4) Per scongiurare i rischi di incendio è fondamentale rimuovere ovvero ridurre tutte le possibili cause, oltre ad abilitare i proprietari e gli affittuari ad agire adottando le necessarie misure di prevenzione e ad assicurare l’evacuazione in sicurezza:
– va adottato il regolamento antincendio, opportunamente armonizzato con le unità di pronto intervento, riferito al singolo fabbricato ovvero all’intero complesso;
– va assicurata la manutenzione regolare ed il controllo delle attrezzature e degli impianti antincendio, presenti nel singolo fabbricato ovvero nell’intero complesso. Occorre inoltre assicurare la manutenzione regolare e la verifica permanente della rete di idranti.
(5) La zona d’intervento è dotata di una rete di idranti in grado di erogare acqua antincendio in quantità sufficiente. Lungo i percorsi di accesso (strade principali e secondarie) vanno allestiti gli spazi per sosta operativa. Gli accessi pedonali e carrai, come pure le superfici di manovra, devono essere conformi allo standard DIN 14090. Deve essere garantito l’accesso ad almeno due lati dell’edificio ed almeno due superfici di manovra da ricavarsi presso due lati diversi dell’edificio.
(6) La rete stradale pubblica fungerà anche da percorso preferenziale, destinato all’evacuazione delle persone e dei beni.
(7) Occorre garantire la resistenza strutturale all’incendio degli edifici progettati.
(8) Previo rilascio della concessione edilizia, il committente è tenuto a predisporre un piano di sicurezza antincendio conforme al Regolamento disciplinante l’elaborazione del piano di sicurezza antincendio (G.U. della RS, n. 28/05, 66/06 – sentenza della CC, e 132/2006), e a richiedere l’autorizzazione antincendio dall’Amministrazione nazionale di protezione e soccorso.
Articolo 36
(protezione da inondazioni e da fenomeni erosivi)
(1) Nell’adottare le singole tecniche di costruzione occorre tenere conto delle limitazioni naturali (erosione e smottamenti) ed il rischio sismico presente nella zona.
(2) La zona d’intervento si trova nell’area a rischio di inondazioni provocate da acqua alta. La quota minima dei fabbricati è di 2,50 m s.l.m. e si trova quindi al di sopra di quella dell’acqua alta. In considerazione delle condotte di scolo delle attuali fognature meteoriche o miste che sboccano nella bonifica di Semedella (quote di piena negli scolmatori), la quota massima dell’acqua nella zona di ritenzione davanti all’impianto di pompaggio nella bonifica di Semdella sarà pari a + 0,40 oppure + 0,50.
(3) Nella documentazione di successiva elaborazione occorre verificare ed adeguare tale quota minima ai criteri di sicurezza, come pure tracciare le mappe dei rischi da inondazione e dalla relativa erosione, come previsto dall’Ordinanza sulle norme e sui vincoli alle attività ed agli intervento nel territorio nelle zone a rischio da inondazioni e relativi fenomeni erosivi delle acque continentali e del mare (G.U. della RS, n. 89/2008). I manufatti sotterranei vanno protetti da alluvioni tenendo conto altresì delle conseguenze della piena del Cornalunga per le fognature meteoriche.
(4) Occorre scongiurare il rischio da inondazioni causate dalle acque piovane, dall’insufficiente smaltimento attraverso gli appositi impianti e da alte maree, ma anche dall’intasamento dei canali di scolo delle acque piovane.
(5) Nei fabbricati pianificati non è previsto lo stoccaggio di prodotti petroliferi.
(6) Occorre prevedere il risanamento delle superfici interessate da interventi aggiuntivi; in alcuni casi sarà necessario ulteriore consolidamento, spianamento, inerbimento, piantumazione, in modo da prevenire smottamenti o fenomeni erosivi. Nel convogliare le acque di scolo nel vecchio alveo del Cornalunga bisogna evitare l’erosione.
(7) I provvedimenti sopra elencati garantiranno la protezione da alluvioni provocate dalle acque piovane e dall’alta marea ovvero dall’intasamento degli smaltitoi delle acque meteoriche.
(8) Previa richiesta dell’autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture idriche va acquisita l’informazione in materia delle condizioni di costruzione riferite all’intera area interessata dal PRPC.
IX USO PROVVISORIO DEI TERRENI
Articolo 37
Nel periodo che precede l’avvio dei lavori, è ammesso utilizzare i terreni per le destinazioni presenti ed altre, a condizione che ciò non arrechi disturbo ai terreni limitrofi, alla funzione ed al riordino della zona e non ostacoli l’attuazione degli interventi pianificati.
X FASI DI REALIZZAZIONE E DEROGHE
Articolo 38
(fasi di realizzazione)
(1) È ammessa la costruzione in fasi. Ciascun lotto o frazione di lotto deve costituire un comparto circoscritto, con spazi scoperti debitamente sistemati, gli allacciamenti ai pubblici servizi ed il numero necessario di parcheggi ed altre sistemazioni necessarie a garantire la sicurezza e la protezione.
(2) Ferme restando le condizioni di cui al comma precedente, il singolo fabbricato può essere realizzato in più fasi ciascuna delle quali deve costituire un’unità autonoma, sia dal punto di vista tecnico che quello funzionale, il tutto nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.
Articolo 39
(deroghe ammesse)
(1) Sono ammesse modifiche o riduzioni delle planimetrie nel rispetto, tuttavia, delle dimensioni planimetriche ed altimetriche massime consentite ovvero della linea di arretramento, come stabilite nel presente decreto, con conseguente adeguamento della forma e delle dimensioni dei lotti edificabili. È consentito variare le planimetrie dei manufatti interrati ed il numero dei piani sottoterra, nella misura in cui non sia alterato il concetto urbanistico e viario, né siano pregiudicate le condizioni ambientali.
(2) Sono ammesse variazioni in aumento delle dimensioni planimetriche e di altezza dei fabbricati e degli accessi previsti, entro il limite massimo del 10%, fermo restando il rispetto dei distacchi dalle strade e dai confini parcellari. Sono possibili varianti maggiori in caso di riduzioni delle planimetrie e delle quote di altezza, come pure del numero di piani fuori terra fermi restando i limiti di altezza massima previsti. Al fine di assicurare la protezione da inondazioni è consentito innalzare la quota del piano terra con la relativa correzione della quota di estradosso del solaio. Non vi sono limitati al numero dei piani completamente interrati.
(3) Sono ammesse variazioni agli spazi scoperti nel rispetto, tuttavia, dei distacchi e di altre condizioni stabilite nel presente decreto. Sugli spazi liberi da edifici, come riportati negli allegati grafici, è possibile realizzare passaggi pedonali, muri di sostegno, scalinate, ecc. Non vi sono limiti all’altezza dei muri di sostegno che devono essere rivestiti con pietra locale.
Articolo 40
(deroghe ammesse alla realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
(1) Nel corso di attuazione del piano regolatore particolareggiato comunale sono ammesse difformità allo svolgimento dei tracciati delle infrastrutture a rete e delle strutture viarie, in deroga a quelle riportate nella documentazione (anche fuori dei confini perimetrali della zona), purché si tratti di adeguamento alle condizioni del terreno oppure di adozione di soluzioni tecniche più appropriate dal punto di vista architettonico, della viabilità, del verde o di tutela ambientale. Tali soluzioni non devono tuttavia compromettere lo stato ambientale e del territorio né pregiudicare od ostacolare interventi futuri, nel rispetto delle vigenti norme in materia. Alle medesime condizioni è ammessa la costruzione di opere ed impianti interrati finalizzati al potenziamento delle attrezzature a servizio della zona.
(2) Sono ammesse difformità scaturenti dall’adattamento dei progetti delle strade e degli incroci nelle zone di contatto con gli strumenti urbanistici attuativi delle aree contigue.
XI ALTRI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL’ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO
Articolo 41
(obblighi generali)
(1) Allo scopo di assicurare l’unitarietà della gestione, manutenzione e fruizione degli spazi comuni, il proprietario dovrà concludere un apposito contratto con il gestore dei suddetti spazi.
(2) Oltre a quelli indicati negli articoli precedenti del presente decreto, rientrano tra gli obblighi del committente e dell’esecutore, e ciò durante l’esecuzione dell’intervento ed in seguito al medesimo, anche:
– Organizzare i lavori in modo da evitare interferenze con la viabilità ordinaria della zona,
– Sistemare e proteggere le strade ed i sentieri che potrebbero essere utilizzati per il trasporto di materiale durante l’intervento di costruzione, ed eventualmente ricostruirle a lavori ultimati,
– Adottare le misure di protezione del cantiere per garantire la sicurezza e l’utilizzo dei manufatti e dei terreni contermini,
– Attenersi alla vigente normativa ponendo rimedio, entro il più breve tempo possibile, agli eventuali impatti negativi causati dai lavori e dalla messa in funzione della struttura,
– Garantire la continuità dell’erogazione dei servizi comunali attraverso le esistenti infrastrutture a rete,
– Durante i lavori, adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare l’eccessivo inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria, causato dal trasporto, stoccaggio ed impiego di sostanze nocive; in caso d’incidente, provvedere all’immediato intervento dei servizi all’uopo abilitati,
– Mantenere gli impianti idraulici in ottemperanza della vigente normativa,
– Affrontare le questioni riguardanti l’acquisto dei terreni in collaborazione con tutte le parti interessate,
– Ripristinare lo stato iniziale dei terreni concessi in uso temporaneo.
(2) Tutti i provvedimenti di cui sopra, vanno attuati in base alle relative autorizzazioni, acquisite previo inizio dei lavori.
Articolo 42
(adempimenti dei committenti e degli esecutori)
(1) Il committente e l’esecutore devono osservare, oltre alle condizioni generali, anche la disposizione che impone di eseguire la pianificazione e l’attuazione degli interventi in modo da arrecare il minimo disturbo e da preservare o addirittura migliorare le caratteristiche tecniche costruttive, le condizioni di sicurezza del traffico e quelle di tutela ambientale.
(2) Durante le operazioni di movimentazione terra vanno osservate le norme disciplinanti il deposito del suolo asportato. Il materiale di scavo viene utilizzato per la costruzione di terrapieni, colmature e sistemazioni esterne. Il materiale residuo deve essere trattato e depositato in ossequio alla vigente normativa.
(3) Durante i lavori occorre adottare tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire il minimo disturbo al funzionamento dei luoghi contigui a quelli in cui persiste l’attività. È necessario inoltre attuare i provvedimenti di mitigazione volti a ridurre le emissioni di polveri, di rumore e di vibrazioni. Nel piano di cantiere, contenente la scelta delle tecnologie e l’organizzazione del cantiere, vanno riportate in dettaglio le soluzioni tecniche e le modalità di esecuzione dei lavori di costruzione, allo scopo di arrecare il minimo disturbo alle aree limitrofe (in particolare: rumore, polvere e vibrazioni).
(4) La zona del cantiere deve essere, per quanto possibile, limitata all’area contemplata dal piano particolareggiato. Per fare fronte alle necessità del cantiere si raccomanda l’uso delle comunicazioni esistenti limitando al massimo la costruzione di nuove strade d’accesso. Qualora si rendesse necessario sondare il terreno portante o proteggere le pareti di scavo delle fondazioni, è consentito intervenire anche fuori dell’area definita dal presente decreto.
Articolo 43
(contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione)
Ai sensi dell’articolo 78 della Legge sulla pianificazione del territorio, il comune ed il committente possono stipulare un contratto di realizzazione delle opere d’urbanizzazione affidando al committente la costruzione di tali opere sul terreno destinato all’edificazione. Le relative spese sono interamente a carico del committente stesso perciò i relativi oneri d’urbanizzazione si ritengono pagati. Il committente è tenuto a versare il corrispettivo degli oneri di urbanizzazione nel caso in cui la zona d’intervento sia servita anche da impianti e strutture preesistenti. A tale scopo viene elaborato un programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione.
XII CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DEI MANUFATTI SEMPLICI
Articolo 44
(costruzione di manufatti semplici)
(1) È ammessa la costruzione di manufatti semplici in ossequio alla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni di cui all’Ordinanza sulle tipologie di fabbricati in merito alla rispettiva complessità (G.U. della RS, n. 37/2008) od in altre prescrizioni.
(2) La collocazione dei manufatti semplici deve avvenire nel rispetto dei vari regimi di tutela, di protezione e di sicurezza. Nello specifico occorre tenere presente la fascia immediatamente adiacente il corpo idrico ed il distacco dalle strade (fuori del campo visivo, ecc.).
(3) Gli elementi della pubblica illuminazione devono essere unificati nell’intera zona d’intervento. L’installazione dei pali deve avvenire nel rispetto dei prescritti distacchi dalle superfici adibite al traffico. I pali non devono interferire con la visuale stradale e devono rappresentare un elemento di condivisione delle superfici di traffico. Le fondamenta dei pali della pubblica illuminazione devono essere sufficientemente profondi da costituire ostacolo alla realizzazione di strutture sovrastanti né all’installazione di recinzioni di separazione tra la proprietà pubblica e quella privata.
(4) Gli arredi urbani non devono impedire od ostacolare il traffico e la manutenzione delle infrastrutture a rete. Gli elementi degli arredi urbani installati all’aperto devono essere concepiti nel rispetto della tradizione locale. Quelli collocati lungo le strade principali devono essere unificati.
(5) I pannelli pubblicitari ed affini non possono essere installati sopra la quota dell’estradosso dei fabbricati.
XIII DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI
Articolo 45
Con l’adozione del presente decreto cessano di avere valore, limitatamente alla zona oggetto di questo piano regolatore particolareggiato comunale, le disposizioni contenute nel Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel Comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 19/1988), l’Interpretazione autentica dell’articolo 13 del Decreto sulle Norme tecniche di attuazione nel Comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 7/2001 e Gazzetta ufficiale n. 49/2005), il Decreto sulle modifiche ed integrazioni al decreto sulle Norme tecniche di attuazione nel Comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 24/2001), il Decreto sulle modifiche ed integrazioni al decreto sulle Norme tecniche di attuazione nel Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale, n. 95/2006), l’Interpretazione autentica del Decreto sulle Norme tecniche di attuazione nel Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale, n. 124/2008), il Decreto sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulle Norme tecniche di attuazione nel Comune di Capodistria (Gazzetta ufficiale, n. 22/2009) ed il Decreto sulle Norme tecniche di attuazione in vigore a Semedella, Al Castelletto e nella parte di Giusterna. (Bollettino ufficiale, n. 37/1999).
Articolo 46
(visione del PRPC)
Il piano regolatore particolareggiato comunale dell’ “Edificato in Via 15 maggio a Capodistria” è disponibile alla libera visione del pubblico presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 47
(controllo)
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato al Ministero dell’ambiente e del territorio, Ispettorato nazionale per l’ambiente ed il territorio – sede regionale di Capodistria.
Articolo 48
(entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
N. 3500-18/2006
Capodistria, lì 24 settembre 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti