Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Št. 024-98/2009-25 Ob-6716/09 , Stran 2548
1. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov in aktivnosti okoljskih nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v letu 2010, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave. Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki se nanašajo na območje Mestne občine Ljubljana, in sicer: Sklop A: Naravovarstveni ukrepi za ohranjanje in izboljšanje habitatov ogroženih živalskih vrst v Mestni občini Ljubljana; Sklop B: Okoljski ozaveščevalni projekti za otroke in mladino s področja blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe v Mestni občini Ljubljana. Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoči projekt/aktivnosti v delu, ki še ni/niso sofinanciran/e iz javnih sredstev. Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasneje do 12. novembra 2010, kar pomeni, da mora sofinancer končno poročilo prejeti najkasneje na omenjeni datum. 2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis Upravičeni vlagatelji so: okoljske nevladne organizacije in neprofitne organizacije, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja/narave (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije). Vloge drugih subjektov bodo zavrnjene in ne bodo obravnavane. 3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev razpisa za oba sklopa je 25.000,00 EUR z DDV, za vsak sklop 12.500,00 EUR z DDV. MOL si pridružuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2010. 4. Roki za oddajo vloge Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 9. 11. 2009 (velja datum poštnega žiga). Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno oznako na prednji strani »Ne odpiraj – vloga: Sofinanciranje projektov in aktivnosti okoljskih NVO in neprofitnih organizacij v letu 2010 – sklop A« oziroma »Ne odpiraj – vloga: Sofinanciranje projektov in aktivnosti okoljskih NVO in neprofitnih organizacij v letu 2010 – sklop B«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Če ovojnica, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno izpolnjena in označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj), je sofinancer ne bo odprl in je tudi ne bo obravnaval. Vloga mora vsebovati vse dokumente, skladno z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slovenskem jeziku, in vrednoteni v evrih. 5. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev Odpiranje vlog, ki jih vodi področna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 11. 11. 2009. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne bo zaključilo isti dan, se bo nadaljevalo naslednji dan. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu dospetja. Na odpiranju bo področna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo področna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo. 6. Merila Sofinancer bo sredstva dodeljeval na podlagi točkovanja vlog, začenši pri najvišje ocenjenih vlogah, do porabe razpoložljivih sredstev. Ob dodeljevanju sredstev bo komisija upoštevala tudi omejitev sofinancerja, da sofinancira projekte/aktivnosti v višini največ 75% celotne vrednosti projekta/aktivnosti, vendar ne več kot 6.250,00 EUR. Merila: Sklop A: – Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti; – Finančna učinkovitost (realna izvedljivost) projekta/aktivnosti; – Reference NVO ali neprofitne organizacije s področja izvedenih naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje in izboljšanje habitatov ogroženih živalskih vrst (2006/7/8); – Učinkovitost izvedenega projekta/aktivnosti; – Vpliv projekta/aktivnosti na druge okoljske prvine (vode, zrak …). Sklop B: – Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti; – Finančna učinkovitost (realna izvedljivost) projekta/aktivnosti; – Vpliv projekta/aktivnosti na spremembo obstoječih na(raz)vad; – Izvirnost projekta/aktivnosti; – Vpliv izvedbe projekta/aktivnosti na informiranost otrok in mladine o blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe v Mestni občini Ljubljana. Merila so podrobneje specificirana in s točkami ovrednotena v razpisni dokumentaciji. 7. Roki porabe dodeljenih sredstev Mestna občina Ljubljana bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z določili Odloka o proračunu za leto 2010 in veljavnimi zakonskimi predpisi. Dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti porabljena v letu 2010. 8. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu Na podlagi predloga področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnem področju po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan Mestne občine Ljubljana, o pritožbi zoper ta sklep pa župan Mestne občine Ljubljana. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 4. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in drugih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije, – ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. Mestna občina Ljubljana bo vse vlagatelje obvestila o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh od sprejema proračuna MOL za leto 2010. 9. Podpis pogodbe: prejemnikom sredstev bodo posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od vloge. 10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačno razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili, merila ter vzorci pogodb) dvignejo prijavitelji od dneva te objave do izteka prijavnega roka, vsak delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, soba 413. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. 11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelj dobi vsak delovni dan pri Zali Strojin Božič, tel. 01/306-43-39 med 8. in 10. uro ter na elektronskem naslovu zala.strojin-bozic@ljubljana.si.

AAA Zlata odličnost