Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Št. 352-965/2009/6 Ob-6701/09 , Stran 2561
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana (za naročnike: Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve in Stanovanjska komisija Vlade RS), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), vabi zainteresirane ponudnike, fizične in pravne osebe, k oddaji ponudb za nakup stanovanj na območju mesta Ljubljana. 1. Predmet zbiranja ponudb: predmet zbiranja ponudb je nakup 25 stanovanj na območju mesta Ljubljane, ki jih bodo v letu 2009 za uresničevanje nalog na stanovanjskem področju kupili Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve in Stanovanjska komisija Vlade RS (v nadaljevanju – upravljavci). Predmet nakupa so stanovanja v večstanovanjskih objektih v velikosti od 25 do 65 m2. Zaželena je čim večja koncentracija stanovanj na posamezni lokaciji. 2. Kriteriji za izbor najboljše ponudbe: pri odločitvah o nakupu stanovanj bo ključnega pomena ponujena cena v EUR/m2 neto uporabne površine stanovanja, v katero mora biti vključena cena enega garažnega mesta. Stanovanja morajo biti nova, bremen prosta ter vseljiva do konca leta 2009. Kot primerne bodo upravljavci šteli zlasti tiste lokacije, ki omogočajo primerno gostoto in humano izrabo zemljišč in so dostopne z javnim/potniškim prometom ter z bližnjo komunalno, prometno in družbeno infrastrukturo ter oskrbnimi dejavnostmi. Pri ocenjevanju lokacije bo upoštevana primernost lege stavbnega zemljišča, infrastrukturna opremljenost ter kakovost okolice in eventualen negativen vpliv dejavnikov, ki lahko kratkoročno ali dolgoročno poslabšujejo kakovost bivanja. 3. Karakteristike stanovanj, stanovanjskih stavb in okolice, ki jo pričakujejo upravljavci: A. Primerna zasnova stanovanjske soseske: 1. sodobna nezgoščena stanovanjska pozidava, 2. dinamične večstanovanjske stavbe, z najmanj osmimi stanovanjskimi enotami, 3. ustrezna ureditev neposredne okolice večstanovanjskih stavb. B. Primerna struktura stanovanj: 1. 5 garsonjer (cca 25–30 m2 uporabne površine), 2. 10 enosobnih stanovanj (cca 25–40 m2 uporabne površine), 3. 7 dvosobnih stanovanj (cca 40–65 m2 uporabne površine), 4. 3 dvoinpolsobna stanovanja (cca 55–65 m2 uporabne površine). C. Lokacija stanovanj v večstanovanjski hiši ne sme biti v pritličju ali v zadnjem nadstropju večstanovanjskega objekta. D. Primerne gradbene lastnosti objektov, inovativna, sodobna racionalna zasnova instalacij, ki omogoča varčno rabo energije, ustrezne stanovanjske pritikline in skupne prostore, zagotovljena možnost parkiranja enega osebnega vozila na stanovanjsko enoto. E. Zunanja ureditev zagotavlja varno in prijetno bivalno okolje (zelene površine, gostota pozidave, vpliv dejavnikov, ki poslabšujejo kakovost bivanja). 4. Cena in plačilni pogoji: prednost bodo imele ponudbe tistih subjektov, ki bodo ob upoštevanju zahtev, navedenih v točki 3 zagotavljale cenovno čim ugodnejši nakup stanovanj. Rok plačila je 30 dni od prevzema stanovanja. 5. Primernost ponudbe: primerne ponudbe so tiste ponudbe, ki so podane pisno, ki opisujejo zgoraj navedene pogoje in zagotavljajo prevzem stanovanj do konca leta 2009. Stanovanja morajo imeti vso dokumentacijo, ki jo zahteva Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb. 6. Sklenitev pogodbe Pogodbo o nakupu bo z izbranim ponudnikom sklenil vsak upravljavec posebej. Upravljavci si pridržujejo pravico, da med ponudniki ne izberejo nobenega ponudnika in da ne sklenejo pogodbe za nakup stanovanj. V takem primeru ponudnikom upravljavci ne priznavajo nobenih stroškov. Upravljavci si v okviru tega javnega poziva, v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom, pridržujejo pravico do proste izbire ponudnika. 7. Obravnava ponudb: prejete ponudbe bo obravnavala skupna komisija vseh treh upravljavcev. Ponudbe bodo obravnavane sproti po vrstnem redu dospelosti. Ponudniki bodo po zaključku obravnave ponudb v roku 30 dni pisno obveščeni o izbiri upravljavcev ter o nadaljnjih postopkih za sklenitev prodajne pogodbe oziroma, eventualnih dodatnih pogajanjih oziroma o ne-sprejemu ponudbe. 8. Oddaja ponudb Ponudbe morajo vsebovati: 1. predstavitev ponudnika (naziv in naslov ponudnika, telefonska številka, elektronski naslov, ime in priimek pooblaščene osebe za podajanje dodatnih pojasnil k ponudbi, predstavitev referenčnih večstanovanjskih objektov itd.), 2. podatke o velikosti, legi in razporeditvi prostorov ponujenih stanovanj, 3. podatke in opis lokacij (gostota zidave in izraba zemljišč, skupno število stanovanj, dostop z javnim potniškim prometom, bližina komunalne, prometne in družbene infrastrukture ter oskrbnih dejavnosti), 4. datum, do katerega velja cena ponudbe (najmanj 90 dni), 5. datum vseljivosti stanovanj, 6. ponudbeno ceno in plačilne pogoje, 7. dokazilo o neobremenjenosti ponujenih stanovanj s stvarnimi pravicami, 8. dokazilo oziroma izjavo, da bo pred prevzemom izbran upravnik, 9. dokazilo oziroma izjavo, da bo pred prevzemom pridobljeno uporabno dovoljenje, 10. dokazilo oziroma izjavo, da bo pred prevzemom izdelan ustrezen načrt za vpis etažne lastnine v zemljiški knjigi, 11. kopijo splošnih prodajnih pogojev ponudnika. Ponudbe pošljite na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. Ponudbe morajo biti oddane v ovojnici z oznako: »Nakup stanovanj«. Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naslov pošiljatelja. Ponudbe pričakujemo najkasneje do vključno 2. 11. 2009. Ponudnike posebej opozarjamo, da zbiranje ponudb in nakup stanovanj poteka na osnovi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in ne v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06). Vsa vprašanja ponudnikov v zvezi z oddajo ponudb postavljajo zainteresirane osebe pisno, po pošti ali na e-naslov alenka.kozuh@gov.si.

AAA Zlata odličnost