Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Št. 024-98/2009-25 Ob-6715/09 , Stran 2547
I. Predmet razpisa: Znanstveni oziroma strokovni tisk in posveti I.a. Znanstveni in strokovni tisk: – Publikacije znanstvenega in strokovnega tiska, ki predstavljajo pomemben prispevek k promociji Ljubljane in izboljšanju kakovosti življenja v mestu: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta. I.b. Znanstveni in strokovni posveti: – Znanstveni in strokovni posveti, delavnice, seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja razvoja Ljubljane oziroma predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji in izboljšanju kakovosti življenja v mestu. II. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis: Vlagatelji so lahko za: – znanstveni in strokovni tisk: založbe, javni zavodi, nepridobitne organizacije, – znanstveni in strokovni posveti: javni zavodi, nepridobitne organizacije. III. Merila za izbor izvajalcev znanstvenega in strokovnega tiska: – pomen in aktualnost vsebine za MOL, – ugled avtorja(-ev) publikacije, – delež sofinanciranja s strani drugih subjektov. Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji (obrazec T-3: merila za ocenjevanje vlog-tisk). III. a. Merila za izbor organizatorjev strokovnih oziroma znanstvenih posvetov: – pomen in aktualnost tematike, – ugled vabljenih udeležencev, – neposredna koristnost vsebine za MOL, – pričakovana odzivnost, – racionalna in varčna izvedba. Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji (obrazec P 3: merila za ocenjevanje vlog -posveti). IV. Okvirna višina sredstev Tisk in posveti: 23.570 EUR MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2010. V. Roki porabe dodeljenih sredstev: javni razpis za izbor izvajalca projekta izdajanje kulturnega štirinajstdnevnika (SPK 2010). Dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti porabljena v letu 2010. MOL bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z določili Odloka o proračunu MOL za leto 2010 in veljavnimi zakonskimi predpisi. VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 9. 11. 2009 (velja datum poštnega žiga). Vsaka posamezna vloga, vključno s predpisanim številom izvodov, mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno oznako »Ne odpiraj – vloga: znanstveni tisk« oziroma »Ne odpiraj – vloga: znanstveni posvet«. VII. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev Odpiranje vlog, ki jih vodi področna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 11. 11. 2009. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju ugotavlja področna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo. VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu Na podlagi predloga področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in, – ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh od sprejema proračuna MOL za leto 2010. IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili, kriteriji in merila ter vzorci pogodb) dvignejo prijavitelji od dneva te objave do izteka prijavnega roka, vsak delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, II. nadstropje, Ljubljana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/ X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na tel. 306-46-54 (Smilja Repič Burger), faks 306-46-90, oziroma po elektronski pošti smilja.repic@ljubljana.si, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

AAA Zlata odličnost