Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3520. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zreče, stran 10816.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) ter v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07, 33/08, 66/08, 88/08,8/09, 63/09 in 73/09) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 23. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zreče
1. člen
Spremeni se 29. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Zreče (Uradni list RS, št. 125/04), tako da sedaj glasi:
»Za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb (obvezne in izbirne), ki jih neposredno izvaja občinska uprava se ustanovi režijski obrat, ki je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave. Režijski obrat opravlja naslednje naloge:
1. oskrba s pitno vodo (gospodarno izkoriščanje objektov in naprav v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Zreče in drugimi predpisi, razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe, redno vzdrževanje objektov in naprav, izvajanje potrebnih rekonstrukcij, in tehnično tehnoloških izboljšav, vodenje katastra primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja vključno z vsemi objekti in napravami ter vodovodnimi priključki, izvajanje meritev in monitoringa, izdajanje soglasij, druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis),
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (zagotavljanje odvajanja komunalnih in tehnoloških odpadnih ter padavinskih voda na območjih, kjer obstaja javna kanalizacija in odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer ni javne kanalizacije, čiščenje komunalnih odpadnih voda, zagotavlja redno vzdrževanje objektov in naprav ter izvedbo potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških izboljšav, izvajanje meritev in monitoringa, izvaja kontrolo priključevanja in izdajanja soglasij za priključevanje na javno kanalizacijo, zagotavlja gospodarno koriščenje objektov in naprav v skladu z odlokom in drugimi predpisi, normativi in pravilniki),
3. zagotavljanje pogojev za razvoj in nadzor komunalnega gospodarstva, cestnega gospodarstva, prometa in zvez, vodnega gospodarstva ter energetike,
4. predlaganje standardov in normativov za gospodarske javne službe in promet ter skrb za njihovo izvajanje,
5. predlaganje pogojev za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in storitev gospodarskih javnih služb,
6. gospodarjenje s komunalno infrastrukturo ter načrtovanje in vodenje investicij ter projektov na področju komunalne infrastrukture,
7. vodenje nadzora nad izvajanjem nalog izvajalcev gospodarskih javnih služb in prometa,
8. pripravljanje predlogov za določanje prometne ureditve v občini in spremljanje problematike na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
9. pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom gospodarskih javnih služb,
10. podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
11. opravlja druge naloge s tega področja.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0006/2009-2
Zreče, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost