Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Št. 024-98/2009-25 Ob-6714/09 , Stran 2546
I. Predmet razpisa Pomembno: programe in/ali projekte (v nadaljevanju: program/-e) je mogoče prijaviti le na področja, katerih številka razpisanega področja je označena odebeljeno (npr.: 1.1.2., 1.2.3., 1.3.2., 1.8., 2.5.). 1. Sklop A: Programi s področja socialnega varstva: 1.1. Socialnovarstveni programi za ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami ter programi za brezdomce in brezdomke: 1.1.1. Socialnovarstveni programi z možnostjo namestitve za brezdomke in brezdomce (zavetišče, celovita nastanitvena podpora), 1.1.2. Drugi socialnovarstveni programi za ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami ter za brezdomce in brezdomke; 1.2. Socialnovarstveni programi za starejše: 1.2.1. Socialnovarstveni programi, ki starejšim nudijo oporo za samostojnejše in kvalitetnejše življenje v domačem bivalnem okolju, 1.2.2. Dnevni centri za starejše na območju Četrtnih skupnosti Vič, Trnovo in Rožnik; 1.3. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi uživanja dovoljenih in/ali nedovoljenih drog in z motnjami hranjenja oziroma s težavami zaradi različnih oblik zasvojenosti: 1.3.1. Socialnovarstveni programi za ljudi z motnjami hranjenja, 1.3.2. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi uživanja in/ali zaradi zasvojenosti z alkoholom, 1.3.3. Socialnovarstveni programi z možnostjo namestitve za brezdomne uživalce in uživalke nedovoljenih drog: zavetišče; 1.4. Socialnovarstveni programi, ki ljudem z različnimi oblikami oviranosti nudijo podporo za samostojnejše življenje in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost; 1.5. Socialnovarstveni programi, ki imigrantom in imigrantkam nudijo podporo in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost; 1.6. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, nudijo možnost varne namestitve: varna hiša; 1.7. Socialnovarstveni programi, ki otrokom, mladostnicam in mladostnikom nudijo podporo pri reševanju različnih stisk in težav ter krepijo njihovo socialno vključenost; 1.8. Socialnovarstveni programi, ki Romom in Romkinjam nudijo podporo in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost; 1.9. Drugi socialnovarstveni programi (zaupni telefoni, programi za istospolno usmerjene, razvoj in promocija prostovoljnega dela, programi za povzročitelje nasilja idr.). 2. Sklop B: Programi s področja varovanja zdravja 2.1. Programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; 2.2. Programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; 2.3. Programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, ob-porodno obdobje, dojenje); 2.4. Programi, namenjeni osveščanju in vzpodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma za preprečevanje njihove škodljive uporabe; 2.5. Programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; 2.6. Programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.). II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 1.1. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji/-ce (v nadaljevanju: vlagatelji), ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: 1.) so pravne osebe s statusom društva, ustanove ali zavoda,, s šifro dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), ki ustreza področju zdravstva in socialnega varstva oziroma imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju. Vlagatelji s statusom javnega zavoda lahko kandidirajo na naslednja razpisna področja: – sklop A: programi s področja socialnega varstva: 1.2.2.; – sklop B: programi s področja varovanja zdravja: od 2.1. do 2.6.; 2.) izvajajo prijavljeni program na območju MOL, prvenstveno za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki se zadržujejo na območju MOL; 3.) vsebina prijavljenega programa je v skladu s predmetom razpisa; 4.) vlagatelji, ki so v letih 2007 do 2009 že bili pogodbene stranke MOL, morajo imeti izpolnjene pogodbene obveznosti do MOL; 5.) vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2010 in/ali za leta od 2010 do 2012; 6.) vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javnem razpisu s programi, za katere sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL v letu 2010 še teče. 1.2. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Posebni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji, ki kandidirajo na področju št. 1.6. tega javnega razpisa je: – program omogoča neprekinjeno namestitev oziroma bivanje in je uporabnicam na voljo 24 ur dnevno, vse dni v tednu. Posebni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji, ki kandidirajo na področji št. 1.1.1. in 1.3.3. tega javnega razpisa je: – program omogoča namestitev oziroma bivanje in je uporabnikom/-cam na voljo vse dni v tednu. III. Merila za izbor programov: merila vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisano področje, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. IV. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji programov za področje »socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto« za leto 2010 znaša: 1. Sklop A: Programi s področja socialnega varstva: 970.000 €, in sicer: 1.1.: 255.000 €, 1.2.: 171.000 €, 1.3.: 100.000 €, 1.4.: 145.000 €, 1.5.: 9.000 €, 1.6.: 180.000 €, 1.7.: 40.000 €, 1.8.: 30.000 €, 1.9.: 40.000 €. 2. Sklop B: Programi s področja varovanja zdravja: 169.000 €, in sicer: 2.1.: 20.000 €, 2.2.: 37.000 €, 2.3.: 22.000 €, 2.4.: 30.000 €, 2.5.: 20.000 €, 2.6.: 40.000 €. MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2010. V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti porabljena v letu 2010. VI. Rok za predložitev in način predložitve vlog Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno ponedeljka, 9. 11. 2009 (datum poštnega žiga). Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja, in sicer: – Sklop A: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: socialno varstvo«, – Sklop B: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: varovanje zdravja«. V primeru, da vlagatelj kandidira z več programi, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da šteje kot formalno popolna: – izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (izjema sta točki 12. in 13. prijavnega obrazca, ki lahko zaradi vsebine programa ostaneta neizpolnjeni), – priložena obvezna dokazila in druge priloge, navedene v prijavnem obrazcu (točke VIII/2 do VIII/5), ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega javnega razpisa. VII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne bo javno, se bo začelo v sredo, 11. 11. 2009. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki ne vsebujejo vseh zahtevanih prilog, v roku treh dni dopolnijo. VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki besedila tega javnega razpisa, – nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev. Zavrnjene bodo vloge oziroma programi: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v II. točki besedila tega javnega razpisa, – ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh od sprejema proračuna MOL za leto 2010. IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. Zainteresirani vlagatelji jo v tem roku lahko tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni dan, od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure, na naslovu: Mestna občina Ljubljana, glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana. X. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani: – preko e-pošte na naslov ozsv@ljubljana.si, – po telefonu: 01/306-41-00 – izključno v času uradnih ur in sicer: – ponedeljek od 8. do 12. ure, – sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure in – petek od 8. do 12. ure.

AAA Zlata odličnost