Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3472. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2008, stran 10733.

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 24. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |      |
+--------------+----------------------------------+------------+
|Skup. podsku. |NAZIV KONTA            |  Zaključni|
|Konto, podkon.|                 | račun 2008|
+--------------+----------------------------------+------------+
|I.      |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |  4.940.954|
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  3.222.263|
+--------------+----------------------------------+------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI          |      |
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |(700+701+702+703+704+705+706)   |  2.686.546|
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK  |  2.388.813|
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |703 DAVEK NA PREMOŽENJE      |   160.087|
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN   |   137.646|
|       |STORITVE             |      |
+--------------+----------------------------------+------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI         |   535.717|
|       |(710+711+712+713+714)       |      |
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN    |   427.064|
|       |DOHODKI OD PREMOŽENJA       |      |
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |711 TAKSE IN PRISTOJBINE     |     177|
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |712 DENARNE KAZNI         |    7.729|
+--------------+----------------------------------+------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |   308.981|
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |720 PRIHODKI OD PRODAJE STAVB   |   113.726|
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |722 PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ     |   195.255|
+--------------+----------------------------------+------------+
|73      |PREJETE DONACIJE (730+731)    |      0|
+--------------+----------------------------------+------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI        |  1.409.710|
+--------------+----------------------------------+------------+
|II.      |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  5.485.682|
+--------------+----------------------------------+------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI          |  1.063.569|
|       |(400+401+402+403+404+409)     |      |
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI    |   279.386|
|       |ZAPOSLENIM            |      |
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA   |   46.241|
|       |SOCIALNO VARNOST         |      |
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |   690.964|
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI    |   14.046|
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |409 REZERVE            |   32.932|
+--------------+----------------------------------+------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI         |  1.544.095|
|       |(410+411+412+413+414)       |      |
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |410 SUBVENCIJE          |   37.837|
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN   |   739.336|
|       |GOSPODINJSTVOM          |      |
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |412 TRANSFERI NEPROFITNIM     |   130.706|
|       |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM    |      |
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |   636.216|
+--------------+----------------------------------+------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |   809.874|
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH   |   809.874|
|       |SREDSTEV             |      |
+--------------+----------------------------------+------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |  2.068.144|
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI    |  2.068.144|
+--------------+----------------------------------+------------+
|III.     |PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ |  –544.728|
|       |(I.-II.)             |      |
+--------------+----------------------------------+------------+
|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN    |      |
|       |NALOŽB              |      |
+--------------+----------------------------------+------------+
|IV.      |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN   |     813|
|       |PRODAJE KAP.D. (750+751+752)   |      |
+--------------+----------------------------------+------------+
|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. |     242|
|       |DELEŽEV (440+441+442)       |      |
+--------------+----------------------------------+------------+
|       |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |     571|
|       |(IV.-V.)             |      |
+--------------+----------------------------------+------------+
|C.      |RAČUN FINANCIRANJA        |      |
+--------------+----------------------------------+------------+
|VII.     |ZADOLŽEVANJE (500)        |   280.000|
+--------------+----------------------------------+------------+
|VIII.     |ODPLAČILO DOLGA (551)       |   43.049|
+--------------+----------------------------------+------------+
|IX.      |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV  |  –307.206|
|       |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.-V.- |      |
|       |VIII.)              |      |
+--------------+----------------------------------+------------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |   236.951|
+--------------+----------------------------------+------------+
|XI.      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC  |   330.039|
|       |PRETEKLEGA LETA          |      |
+--------------+----------------------------------+------------+
3. člen
Vsi presežki prihodkov nad odhodki se prenesejo v proračun za leto 2009.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja, odhodki po ekonomski klasifikaciji in poseben del proračuna – prihodki in odhodki ter razvojni programi, načrt delovnim mest in nabava osnovnih sredstev uprave so sestavni del odloka.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 450-1/09
Kobarid, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost