Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3445. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti, stran 10656.

Na podlagi devetega odstavka 11., drugega odstavka 13., tretjega odstavka 16.a in sedmega odstavka 17. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 214. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP in 58/09) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti
1. člen
V Pravilniku o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti (Uradni list RS, št. 46/06) se v četrtem odstavku 3. člena besedilo »15. člena« nadomesti z besedilom »12. člena«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Mobilna delavnica lahko postane le tista delavnica, ki ima že najmanj pet let neprekinjeno odobritev za stacionarno delavnico.«.
2. člen
V četrtem odstavku 4. člena se beseda »že« nadomesti z besedo »tudi«.
3. člen
Za naslovom II. poglavja se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(delovni nalog)
Vsak postopek iz II. poglavja tega pravilnika se v delavnici prične in zaključi po zahtevku/delovnem nalogu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika. Delavnica hrani originalno podpisan zahtevek/delovni nalog najmanj tri leta od datuma nastanka.«.
4. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo "in proizvajalca motornega vozila" nadomesti z besedilom »o vgraditvi zapisovalne opreme v motorno vozilo«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Pred začetkom nameščanja se izvede postopek preverjanja v skladu s 7. členom tega pravilnika.
(3) Po prvi namestitvi zapisovalne opreme v vozilo delavnica izdela zapisnik o prvi namestitvi, katerega vsebina in oblika sta določeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Preverjanje zapisovalne opreme se izvede po postopku, kot je določen v prilogi 9, ki je sestavni del tega pravilnika. Pri tem se vsaka nova ali popravljena zapisovalna oprema preveri, ali ustreza zahtevam glede pravilnosti delovanja in točnosti, ki so določene v Prilogi I oziroma Prilogi IB Uredbe 3821/85/EGS.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Vsebina in oblika zapisnika o preverjanju sta določeni v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
Osmi odstavek se črta.
6. člen
V prvem odstavku 8. člena se črta zadnji stavek.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kontrola se v primeru suma na manipulacijo digitalnega tahografa izvede v primerih, ki so navedeni v prilogi 12, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V postopku kontrole se preveri tudi pravilnost nastavitve naprave za omejevanje hitrosti glede na kategorijo motornega vozila, in sicer po postopku, kot je določen v Pravilniku o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij vozil (Uradni list RS, št. 74/07). O tej kontroli se izdela zapisnik o kontroli, katerega vsebina in oblika sta določeni v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Če naprava za omejevanje hitrosti ni nastavljena pravilno, se takšno vozilo zavrne. Pri zapisovalni opremi, ki dopušča to možnost, se vpiše tudi vrednost, na katero mora biti nastavljena naprava za omejevanje hitrosti, glede na kategorijo motornega vozila.«.
Za dosedanjim šestim odstavkom, ki postane četrti odstavek, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Postopek kontrole lahko preko informacijskega sistema iz 18. člena tega pravilnika začasno prekine prometni inšpektorat, in sicer v primeru inšpekcijskega nadzora. V kolikor prometni inšpektorat v 90 minutah ne izvede nadzora, se lahko postopek kontrole nadaljuje.«.
7. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri vsaki kontroli se vodi zapisnik o kontroli, katerega vsebina in oblika sta določeni v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
Drugi odstavek se črta.
Za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane drugi odstavek, se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pri kontroli zapisovalne opreme iz Priloge IB Uredbe 3821/85/EGS, ki se izvede po postopku, kot je določen v prilogi 11, ki je sestavni del tega pravilnika, se podatki o kontroli prenesejo v zapisnik iz kartice delavnice. Delavnice hranijo kartice, ki jim je potekel rok veljavnosti, še tri leta.«.
8. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direkcija vodi evidenco o opravljenih kalibriranjih v okviru evidence iz 16.a člena zakona.«.
9. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Po uspešno izvedeni kontroli se izvede postopek plombiranja. Plombiranje se izvede s plombami, ki vsebujejo oznako, ki je delavnici dodeljena ob odobritvi.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za poškodovane ali uničene plombe, za katere delodajalec ali voznik nima kopije pisnega poročila iz prejšnjega odstavka, se vodi evidenco, ki vsebuje podatke iz priloge 5 tega pravilnika.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Delavnica mora predložiti dokazila o razlogu poškodovane ali uničene plombe (npr. račun, delovni nalog ali drugo) na zahtevo nadzornega organa.«.
10. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(identifikacijska ploščica)
Po izvedenem postopku plombiranja iz prejšnjega člena se izpiše in namesti identifikacijska ploščica na tak način, da se ob poskusu odstranitve nepopravljivo poškoduje.«.
11. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če se v postopku kontrole ugotovi, da je potrebno digitalni tahograf servisirati, razgraditi ali zamenjati, delavnica iz njega prenese podatke. Kopijo podatkov hrani delavnica na ustreznem spominskem mediju tri leta od izvedbe prenosa. Kopija podatkov se hrani v delavnici tako, da ni dostopna nepooblaščenim osebam, in je ni dovoljeno spreminjati. Delavnica vodi zapisnik o prenosu podatkov iz digitalnega tahografa, ki je kot priloga 6 sestavni del tega pravilnika.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka delavnica izroči delodajalcu. O izročitvi podatkov se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke iz priloge 6 tega pravilnika. Zapisnik podpiše delodajalec. Delavnica hrani originalno podpisan zapisnik najmanj tri leta od datuma nastanka.«.
12. člen
V drugem odstavku 14. člena se besedilo »izjavo o nezmožnosti prenosa podatkov, s katero« nadomesti z besedilom »certifikat o neizvedljivosti prenosa ali izpisa podatkov, s katerim«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Certifikat o neizvedljivosti prenosa ali izpisa podatkov lahko zahteva tudi stranka, brez da bi se opravila kontrola.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vsebina in oblika certifikata o neizvedljivosti prenosa ali izpisa podatkov sta določeni v prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika. Navedeni certifikat se lahko izda le na podlagi zapisnika o kontroli, kjer so navedeni razlogi za izdajo tega certifikata, način ugotovitve ter postopki ugotovitve nezmožnosti prenosa podatkov.«.
13. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O nezmožnosti prenosa ali izpisa podatkov iz digitalnega tahografa delavnica obvesti prometni inšpektorat preko informacijskega sistema.«.
14. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri servisiranju se upošteva postopek preverjanja, kot je določen v prilogi 10, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) O vsakem servisiranju se vodi zapisnik o servisu, katerega vsebina in oblika sta določeni v prilogi 8, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Po opravljenem servisu se opravi preverjanje tahografa v skladu s 7. členom tega pravilnika. Po uspešno opravljenem preverjanju se tahograf plombira s plombami, ki vsebujejo oznako, ki jo je delavnici dodelil proizvajalec zapisovalne opreme v okviru njegove uradne servisne mreže in je delavnici dodeljena ob odobritvi.«.
15. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Servisiranje digitalnega tahografa je postopek, ki pomeni kakršno koli popravilo zaznavala gibanja ali enote v vozilu.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri servisiranju se upošteva postopek preverjanja, kot je določen v prilogi 10 tega pravilnika.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) O vsakem servisiranju se vodi zapisnik o servisu, katerega vsebina in oblika sta določeni v prilogi 8 tega pravilnika.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Po opravljenem servisu se opravi preverjanje digitalnega tahografa v skladu s 7. členom tega pravilnika. Po uspešno opravljenem preverjanju se digitalni tahograf plombira s plombami, ki vsebujejo oznako, ki jo je delavnici dodelil proizvajalec zapisovalne opreme v okviru njegove uradne servisne mreže in je delavnici dodeljena ob odobritvi.«.
16. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Evidenca o tahografih iz 16.a člena zakona vsebuje poleg podatkov iz 16.a člena zakona še podatke iz prilog k temu pravilniku.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka se vodi preko centralnega informacijskega sistema v obliki centralne baze podatkov na direkciji.
(3) Z vnosom podatkov iz prilog k temu pravilniku v informacijski sistem iz prejšnega odstavka se omogoči izpis zapisnika ali izjave v zvezi s prilogami, ki pridobi zaporedno številko v okviru centralne baze iz prejšnjega odstavka.
(4) Vse zapise iz evidence iz prvega odstavka tega člena direkcija hrani najmanj tri leta. Delavnica na zahtevo naročnika izpiše ter mu posreduje en izvod kateregakoli zapisnika iz prilog k temu pravilniku.«.
17. člen
V osmi alinei prvega odstavka 19. člena se beseda »namestitvene« nadomesti z besedo »identifikacijske«.
18. člen
Črta se tretji odstavek 20. člena.
19. člen
Tretja in četrta alinea drugega odstavka 22. člena se črtata.
20. člen
Prva alinea drugega odstavka 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– izjavo, iz katere je razvidno, da je tehnik pri vlagatelju zaposlen za nedoločen čas s polnim delovnim časom;«.
21. člen
Peti odstavek 25. člena se črta.
22. člen
Drugi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vloga za pridobitev odobritve mora vsebovati izjave vlagatelja in vseh članov njegove uprave, na podlagi katere dovoljujejo pridobitev podatkov, da osebe iz prejšnjega odstavka niso vpisane v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja iz prejšnjega odstavka.«.
23. člen
Prva alinea drugega odstavka 31. člena se črta.
24. člen
Prvi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlagatelj mora izkazati za izpolnjevanje postopkov in nalog iz 16. in 17. člena tega pravilnika, da ima ustrezno urejeno razmerje s proizvajalcem ali proizvajalci zapisovalne opreme.«.
25. člen
Četrta alinea drugega odstavka 33. člena se črta.
26. člen
Drugi odstavek 34. člena se črta.
27. člen
Druga alinea drugega odstavka 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– izjavo, iz katere je razvidno, da ima vlagatelj zaposlenega upravitelja za nedoločen čas s polnim delovnim časom;«.
28. člen
Prvi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Postopek odobritve se začne z vložitvijo vloge za odobritev, kateri je priloženo dokazilo o plačilu upravne takse v skladu z zakonom, ki predpisuje upravne takse.«.
29. člen
Dodajo se Priloge 1 do 12, ki so priloge k temu pravilniku.
KONČNA DOLOČBA
30. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne štirinajsti dan po tem, ko pristojni organ omogoči vzpostavitev elektronske informacijske povezave z delavnico.
Št. 007-175/2008
Ljubljana, dne 18. septembra 2009
EVA 2008-2411-0020
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti