Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Št. 444 Ob-6769/09 , Stran 2534
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet in področja razpisa Predmet razpisa je štiriletno financiranje izvajalcev javnih kulturnih programov. Izvajalci javnih kulturnih programov so nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe na naslednjih področjih ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: glasbena umetnost, intermedijska umetnost, likovna umetnost, uprizoritvena umetnost (v nadaljevanju: izvajalci). Zakon o uresničevanju interesa za kulturo (ZUJIK) opredeljuje izvajalce javnih kulturnih programov v 58. členu: »Izvajalci javnih kulturnih programov so: – pravne osebe, katerih dejavnost je po kvaliteti ali po pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih zavodov z njihovega delovnega področja, – pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem interesu,« ZUJIK opredeljuje javni kulturni program v 56. členu: “Javni kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga država ali lokalna skupnost financira na primerljiv način kot javni zavod. Javni kulturni program je določen s cilji kulturnega izvajalca, ki morajo upoštevati cilje in prioritete kulturne politike in biti relevantni, merljivi, uresničljivi in časovno opredeljeni. Obseg dejavnosti in višina sredstev se določi v skladu s temi cilji na podlagi osnov za izračun iz 27. člena tega zakona.” Na podlagi smiselne uporabe 27. člena ZUJIK so osnove za izračun sredstev za izvedbo programa: – splošni stroški delovanja, – stroški za plačilo dela, – programski materialni stroški, – stroški nakupa opreme, vezane na izvedbo programa. 2. Cilji razpisa Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih izvajalcev javnih kulturnih programov, katerih dosedanje delovanje je bilo na nacionalnem nivoju prepoznano kot vrhunsko, njihovi večletni programi dela pa vključujejo cilje in prioritete kulturne politike za naslednje štiriletno obdobje. Splošni cilji kulturne politike na navedenih razpisnih področjih so: spodbujanje vrhunske ustvarjalnosti na področju umetnosti, trajnejše zadovoljevanje kulturnih potreb; spodbujanje izvajalcev celovitih in vsebinsko zaokroženih programov; spodbujanje sodobne in izvirne produkcije in producentskih pristopov; spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti raznovrstne, kakovostne in zahtevnejše umetniške produkcije v okviru enotnega slovenskega in mednarodnega kulturnega prostora. Splošni cilji kulturne politike so podlaga za ovrednotenje dejavnosti posameznega predlagatelja. Določeni kriteriji in zahteve na posameznih področjih razpisa so navedeni kot posebni prednostni kriteriji in so razvidni iz dokumentacije razpisa. 3. Pomen izrazov in deleži upravičenih stroškov Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih (v nadaljevanju: upravičene osebe). Izvajalec programa je producent, ki je odgovorni nosilec programa ter poslovno in programsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo. Program je po vsebini, producentski zasnovi in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti in ustreza umetniškim, kulturnopolitičnim in strokovnim kriterijem. Izbrani izvajalec programa je na podlagi splošnih in posebnih razpisnih kriterijev skladno s svojo razvrstitvijo upravičen do sofinanciranja naslednjih stroškov za izvedbo programa: – splošni stroški delovanja, – stroški dela, – programski materialni stroški, – stroški nakupa opreme, vezane na izvedbo programa. Gospodarske organizacije so upravičene zgolj do programskih materialnih stroškov. Programski materialni stroški so stroški nastali z izvedbo posamezne programske enote. Splošni stroški delovanja so stroški delovanja producenta, ki se jih ne da vezati le na izvedbo programske enote (npr. najemnine prostorov, varovanje, pisarniški material, ogrevanje, elektrika, voda, telefon …). Stroški dela so stroški nastali z izplačilom dohodka osebam, zaposlenim pri producentu. Stroški nakupa opreme so stroški nastali z nakupom opreme, ki je nujno potrebna za izvedbo programa. Splošni stroški delovanja, stroški dela in stroški nakupa opreme se opredelijo v okviru osnovnega razpisnega področja. Programski materialni stroški se opredelijo skladno s prijavljenimi programskimi sklopi. Osnovno razpisno področje je tisto razpisno področje izvajalca, ki v pretežni meri določa njegovo prepoznavnost v javnosti, ter, po obsegu in načinu izvajanja programa, opredeljuje njegovo dejavnost. Predlagatelj lahko v Prijavnem obrazcu 1 navede le eno osnovno področje, kandidira pa lahko tudi s projekti za sofinanciranje drugih programskih sklopov ali enot. Producentski sklop je po kvantiteti, kvaliteti in vsebini opredeljen nivo producentske dejavnosti, ki omogoča spodbujanje vseh oblik raznolikega izraza na področju uprizoritvene umetnosti in zagotavlja dobre produkcijske pogoje. Predlagatelj na področju uprizoritvene umetnosti se lahko prijavi le v enega od producentskih sklopov, ki ga izbere glede na kvaliteto in obseg svoje dejavnosti ter razpisne kriterije. Programski sklop je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti. Sestavljajo ga ena ali več programskih enot, v skladu s posebnimi pogoji za posamezno področje. Programska enota je vsebinsko in formalno zaključena programska aktivnost, ki je dostopna javnosti. Zaprošeni znesek financiranja posameznega programskega sklopa ob navedenih odstotkih ne sme presegati višine sredstev, ki je opredeljena na posameznem razpisnem področju (posebni pogoji!). Programski sklopi in/ali enote z ostalih razpisnih področij so sklopi, ki sodijo na druga razpisna področja programskega razpisa, ne opredeljujejo osnovne oziroma poglavitne dejavnosti izvajalca in so lahko predmet prijavljenega programa. Na področju glasbene umetnosti ministrstvo kot upravičene stroške za sklop »naročilo izvirnega slovenskega glasbenega dela« priznava razpone avtorskih honorarjev, ki so navedeni v dokumentaciji razpisa (Obrazec 4). Na področjih likovne in intermedijske umetnosti Ministrstvo kot obvezne stroške za sklop »Organizacija razstavnih in festivalskih projektov v Sloveniji« in »Produkcija in postprodukcija v Sloveniji« določa najnižje bruto obsege avtorskih honorarjev (razstavnin), ki so navedeni v dokumentaciji razpisa (Obrazec 2). Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa dela v finančni zgradbi, ujemajo. 4. Osnovna razpisna področja Ministrstvo na področjih razpisa razpisuje naslednje sklope: 4.1. Glasbena umetnost: Programski sklopi: 1. Programski sklop 1: Glasbeno-scenska, folklorna in baletna produkcija in postprodukcija v Sloveniji. Programski sklop zajema produkcijo glasbeno scenskih, folklornih in baletnih predstav ter njihovo postprodukcijo v Sloveniji. Programska enota je posamezna produkcija. 2. Programski sklop 2: Koncertni cikli in festivali. Koncertni cikel je programsko zaokrožena celota koncertov v daljšem časovnem obdobju, ki ne presega obdobja koledarskega leta. Festival je programsko zaokrožena celota koncertov v strnjenem časovnem obdobju. Programska enota je posamezen koncert. 3. Programski sklop 3: Organizacija mednarodnih festivalov. Programski sklop mednarodnih festivalov zajema prijavo uveljavljenega mednarodnega festivala, katerega obseg in programsko načrtovanje pogojujeta celoletno dejavnost prijavitelja. Programska enota je tako posamezni koncert ali spremljevalna prireditev v okviru festivala. 4. Programski sklop 4: Mednarodno sodelovanje. Programski sklop Mednarodno sodelovanje obsega vse mednarodne akcije, gostovanja, turneje, izmenjave, tekmovanja, srečanja in udeležbe prijavitelja. Programska enota je posamezno gostovanje, tekmovanje itd. 5. Programski sklop 5: Glasbeno založništvo. V programski sklop Glasbeno založnišvo spadajo glasbene revije, notne izdaje in izdaje na vseh nosilcih zvoka. Programski sklop zajema vse predlagateljeve izdaje v posameznem koledarskem letu. 6. Programski sklop 6: Naročila izvirnih slovenskih glasbenih del in koreografij. Programski sklop obsega vsa naročila izvirnih slovenskih glasbenih del ali koreografij prijavitelja v posameznem koledarskem letu. Posamezno glasbeno delo ali koreografija je enota, opredeli se na posamičnem obrazcu. Predlagatelj se lahko prijavi na programske sklope, ki jih izbere glede na kvaliteto in obseg svoje dejavnosti ter razpisne kriterije. Z izbranim izvajalcem, ki bo dosegel več kot 95 točk, bo sklenjena štiri-letna pogodba, brez vmesnega programskega poziva. Z ostalimi izbranimi izvajalci bo podpisana štiri-letna pogodba z vmesnim programskim pozivom po dveh letih. 4.2. Intermedijska umetnost: Programski sklop 1: Produkcija in postprodukcija v Sloveniji Programski sklop 2: Organizacija mednarodnih festivalov Programski sklop 3: Mednarodno sodelovanje. Z izbranimi izvajalci, katerih producentska in programska dejavnost je na nacionalni ravni ocenjena kot vrhunska, bo sklenjena štiriletna pogodba z vmesnim programskim pozivom po dveh letih. Obseg programskih sklopov je natančneje opredeljen v prijavnih obrazcih. 4.3. Likovna umetnost: Programski sklop 1: Organizacija razstavnih in festivalskih programov v Sloveniji. Obseg programskega sklopa je natančno opredeljen v obrazcu 4. Programski sklop 2: Mednarodno sodelovanje. Obseg programskega sklopa je natančno opredeljen v obrazcu 4. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena štiriletna pogodba z vmesnim programskim pozivom po dveh letih. 4.4. Uprizoritvena umetnost: Producentski sklopi: Producent-1; producent-2; producent-3 Programski sklopi: Produkcija in postprodukcija v Sloveniji; Organizacija mednarodnih festivalov in platform; Mednarodno sodelovanje. Producent-1: producenti, katerih producentska in programska dejavnost je na nacionalni ravni po kvantiteti in kvaliteti ocenjena kot vrhunska. Z izbranim izvajalcem v tem sklopu bo sklenjena štiri-letna pogodba brez vmesnega programskega poziva. Producent-2: producenti, katerih producentska in programska dejavnost je na nacionalni ravni po kvantiteti in kvaliteti ocenjena kot vrhunska. Z izbranim izvajalcem v tem sklopu bo sklenjena štiri-letna pogodba z vmesnim programskim pozivom po dveh letih. Producent-3: producenti, katerih programska dejavnost je na nacionalni ravni po kvaliteti ocenjena kot vrhunska ter bogati raznolikost gledališkega izraza in/ali spodbuja kakovostno delo mladih, šele uveljavljajočih se ustvarjalcev na področju uprizoritvene umetnosti. Z izbranim izvajalcem v tem sklopu bo sklenjena štiri-letna pogodba z vmesnim programskim pozivom po dveh letih. Predlagatelj se lahko prijavi le v enega od producentskih sklopov, ki ga izbere glede na kvaliteto in obseg svoje dejavnosti ter razpisne kriterije. Znotraj enega producentskega sklopa se lahko prijavi na vse z razpisom predvidene programske sklope. 5. Splošni pogoji za sodelovanje na programskem razpisu Na programski razpis se lahko prijavijo le izvajalci programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: 1. so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku); 2. na področjih razpisa v vlogi producenta delujejo vsaj tri leta (obvezno dokazilo: originalna Izjava predlagatelja o realizaciji in izpolnjevanju pogojev za triletno obdobje in izpolnjen obrazec s prilogami, s katerim izkazuje kontinuirano izvajanje dejavnosti – obrazec je sestavni del dokumentacije razpisa!); 3. zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti; na področju likovne umetnosti je zahtevana dostopnost razstavnega prostora za javnost vsaj 5 dni v tednu in 8 ur na dan (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja,); 4. so v primeru, da so bili pogodbena stranka Ministrstva za kulturo v letih 2007, 2008 ali 2009, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (podlaga za ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je arhivirana dokumentacija Ministrstva za kulturo za leta 2007, 2008 in 2009; obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); 5. predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena na posameznih podpodročjih, ter upošteva najnižje zneske avtorskih honorarjev, opredeljene za podpodročji intermedijske in likovne umetnosti, (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja; 6. ne prijavljajo programskih enot, ki so že bile izbrane na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva za kulturo za leto 2009 ali 2010, na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne agencije za knjigo RS in drugih ministrstev (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!); 7. dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva za kulturo, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov (originalna izjava predlagatelja); 8. da se prijavitelj z istim programskim sklopom na ta razpis prijavi samo enkrat; 9. da se prijavitelj prijavlja le na eno osnovno razpisno področje; 10. da se prijavitelj na področju uprizoritvene umetnosti prijavlja le v en producentski sklop. 6. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji programov (upravičene osebe), ki poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje: 6.1 Na področju glasbene umetnosti: 6.1.1. Posebni pogoji, vezani na obseg delovanja izvajalca v letih 2007–2009: Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu s področja glasbene umetnosti izvajalci, katerih program je v obdobju 2007–2009 v posameznih sklopih vključeval: – najmanj 6 koncertnih ciklov, ali 6 festivalov z najmanj 30 enotami, ali 6 glasbeno scenskih ter baletnih in folklornih produkcij, – najmanj 3 mednarodne festivale, z najmanj 30 enotami, – najmanj 6 mednarodnih turnej, z najmanj 30 koncerti ali predstavami, – naročila najmanj 45 izvirnih slovenskih glasbenih del ali koreografij, – izdaje najmanj 1 revije z glasbenega ali plesno-baletnega področja letno, v obsegu najmanj 50 ap oziroma najmanj 6 številk oziroma 3 dvojnih številk, – izdaje najmanj 30 zgoščenk (DVD izdaj) v nakladi najmanj 500 izvodov ter dolžini najmanj 45 minut (najmanj 10 zgoščenk letno), – najmanj 50 notnih izdaj v nakladi najmanj 150 izvodov ter v skupnem obsegu najmanj 250 strani. 6.1.2. Posebni pogoji, vezani na obseg programske prijave za obdobje 2010–2013 Po obsegu izpolnjujejo navedene pogoje za sodelovanje na javnem razpisu s področja glasbene umetnosti izvajalci, ki v letih 2010–2013 zaprošajo za: 1. sofinanciranje najmanj 8 koncertnih ciklov, ali 8 festivalov ali 8 glasbeno scenskih ter baletnih in folklornih produkcij (letno najmanj 2 glasbena festivala ali 2 cikla (z najmanj 5 enotami v posameznem sklopu), ali 2 glasbeno scenski, baletni in folklorni produkciji), 2. sofinanciranje najmanj 4 mednarodnih festivalov (letno najmanj en mednarodni festival v obsegu najmanj desetih enot v posameznem sklopu), 3. sofinanciranje najmanj 8 mednarodnih turnej, ki vključujejo najmanj 40 koncertov ali predstav (letno najmanj 2 mednarodni turneji, z najmanj 10 koncertov ali predstav ali najmanj 2 mednarodni glasbeno scenski ali baletni produkciji z najmanj 5 ponovitvami letno), 4. sofinanciranje naročil najmanj 60 izvirnih slovenskih glasbenih del ali koreografij (letno najmanj 15 izvirnih slovenskih glasbenih del ali koreografij), 5. sofinanciranje izdaje najmanj 1 revije z glasbenega in baletnega področja letno, v obsegu najmanj 50 avtorskih pol in najmanj 6 številk oz 3 dvojne številke, 6. sofinanciranje izdaje najmanj 40 zgoščenk (DVD izdaj), v nakladi najmanj 500 izvodov ter dolžini najmanj 45 minut (najmanj 10 zgoščenk letno), 7. sofinanciranje najmanj 60 notnih izdaj v nakladi najmanj 150 izvodov ter v skupnem obsegu najmanj 250 strani (najmanj 15 notnih izdaj letno), 8. ki izpolnjujejo posebne pogoje za prijavo na področje glasbene umetnosti in prijavljajo posamezne enote na drugih programskih sklopih s področja glasbene umetnosti, 9. ki izpolnjujejo posebne pogoje na drugem področju javnega razpisa in prijavljajo sklope ali enote tudi s področja glasbene umetnosti. 6.1.3. Posebni pogoji, vezani na višino zaprošenih sredstev: – Najvišja zaprošena vsota za programski sklop koncertni cikli in festivali letno ne sme presegati 82.000 € in 50% vseh predvidenih stroškov. – Najvišja zaprošena vsota za sklop mednarodni festivali letno ne sme presegati 126.000 € in 50% vseh predvidenih stroškov. – Najvišja zaprošena vsota za programski sklop mednarodno sodelovanje letno ne sme presegati 41.000 € in 50% vseh predvidenih stroškov. – Najvišja zaprošena vsota za programski sklop glasbeno založništvo letno ne sme presegati 82.000 €, pri čemer zaprošena sredstva za izdajo revije letno ne smejo presegati 65.000 €, zaprošena vsota za izdajo na nosilcu zvoka ne sme presegati 4.200 € in 70% vseh predvidenih stroškov; zaprošena vsota za notno izdajo ne sme presegati 8.400 € in 70% vseh predvidenih stroškov. – Najvišja zaprošena vsota za sofinanciranje sklopa naročil izvirnih glasbenih del ali koreografij ne sme presegati 42.000 € skupne vrednosti letno, zaprošena sredstva za posamezno enoto pa ne smejo presegati višine, priporočene s tarifnikom, ki je del razpisne dokumentacije. – Najvišja zaprošena vsota za programski sklop glasbeno scenske, folklorne in baletne produkcije letno ne sme presegati 65.000 € in 70% vseh predvidenih stroškov. – Zaprošena višina za stroške dela na letni ravni ne sme presegati 40.000 €. – Zaprošena višina splošnih stroškov delovanja na letni ravni ne sme presegati 15% vrednosti prijavljenih programskih stroškov. – Višina sredstev za pokrivanje stroškov dela in splošnih stroškov delovanja bo določena glede na obseg in kvaliteto programa. – Najvišja zaprošena vsota stroškov za nakup opreme ne sme presegati 5.000 € na letni ravni. 6.1.4. Posebni pogoji, vezani na izvedbo programa: vsako naročeno izvirno slovensko glasbeno delo ali koreografija mora biti najmanj enkrat javno predstavljeno ali arhivirano v koledarskem letu, v katerem prijavitelj zaproša za njegovo sofinanciranje (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja, da bo izvirno slovensko glasbeno delo ali koreografija v koledarskem letu, v katerem zaproša za njegovo sofinanciranje, najmanj enkrat javno predstavljeno oziroma arhivirano). 6.2. Na področju intermedijske umetnosti: 6.2.1. Posebni pogoji, vezani na obseg delovanja izvajalca v letih 2007–2009 Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu s področja intermedijske umetnosti tisti izvajalci, ki so v letih v l. 2007–2009 na področju intermedijske umetnosti izvedli najmanj: – pet produkcij, pet postprodukcij in najmanj tri enote mednarodnega sodelovanja na letni ravni; – ali ki so na letni ravni izvedli vsaj 1 mednarodni festival intermedijske umetnosti in vsaj tri produkcije, tri postprodukcije ter tri enote mednarodnega sodelovanja (Obvezna priloga: izpolnjen ustrezen obrazec za intermedijsko področje). 6.2.2. Posebni pogoji, vezani na obseg programske prijave za obdobje 2010–2013 Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na javnem razpisu s področja intermedijske umetnosti izvajalci, ki v obdobju 2010–2013: – prijavljajo najmanj pet produkcij in pet postprodukcij ter najmanj tri enote mednarodnega sodelovanja letno; – ali, ki prijavljajo vsaj en mednarodni festival intermedijskih umetnosti letno in vsaj tri produkcije in tri postprodukcije ter tri enote mednarodnega sodelovanja letno; – ki zaprošajo za vsoto največ 15.000 € na programsko enoto in 100.000 € na programski sklop; – ter svojo vlogo v celoti (razen tiskanih prilog in publikacij), poleg natisnjene originalne verzije, dostavijo tudi v digitalizirani obliki na CD, DVD ali USB elektronskem mediju; – katerih zaprošena vsota splošnih stroškov ne presega 30% vrednosti prijavljenih programskih stroškov, zaprošena vsota za opremo pa ne presega 5.000,00 € na letni ravni. (Obvezna priloga: izpolnjen ustrezen obrazci za intermedijsko področje) 6.3. Na področju likovne umetnosti 6.3.1. Posebni pogoji vezani na obseg delovanja izvajalca v letih 2007–2009: Po obsegu izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na razpisu s področja likovne umetnosti izvajalci, katerih program je v obdobju 2007–2009 vključeval: – organizacijo najmanj 8 enot programskega sklopa Organizacija razstavnih in festivalskih programov v Sloveniji na letni ravni; – ali najmanj 5 enot programskega sklopa Organizacija razstavnih in festivalskih programov v Sloveniji in najmanj 3 enot programskega sklopa Mednarodno sodelovanje na letni ravni. (Obvezna priloga: izpolnjen seznam razstavnih projektov in medijskih odzivov v prijavnem obrazcu) 6.3.2. Posebni pogoji vezani na obseg programske prijave za obdobje 2010–2013 Po obsegu izpolnjujejo navedene pogoje za sodelovanje na javnem razpisu s področja likovne umetnosti izvajalci: – ki zaprošajo za najmanj 8 in največ 12 enot sklopa Organizacija razstavnih in festivalskih projektov v Sloveniji na letni ravni, pri čemer najvišja zaprošena vsota ne sme presegati 15.000 € na enoto, in 100.000 € za celoten sklop na leto; – ali ki zaprošajo za sofinanciranje najmanj 6 in največ 8 enot programskega sklopa Organizacija razstavnih in festivalskih projektov v Sloveniji in najmanj 2 in največ 4 enot sklopa Mednarodno sodelovanje na letni ravni: skupno pa najmanj 8 in največ 12 enot, pri čemer najvišja zaprošena vsota za sklop mednarodno sodelovanje ne sme presegati 18.000 € za enoto in 72.000 € za celoten sklop na leto; – ki zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti programskega sklopa Organizacija razstavnih in festivalskih projektov v Sloveniji in za največ 50% celotne vrednosti programskega sklopa Mednarodno sodelovanje; – katerih zaprošena vsota Splošnih stroškov delovanja ne presega 15.000 € na letni ravni; – katerih zaprošena vsota stroškov za nakup opreme ne presega 5.000 € na letni ravni; – ki izpolnjujejo posebne pogoje na drugih področjih javnega razpisa in prijavljajo sklope ali enote tudi s področja likovne umetnosti. 6.4 Na področju uprizoritvene umetnosti: – izvajalci, ki izpolnjujejo posebne pogoje na področju uprizoritvene umetnosti, opredeljene v točki 6.4., – izvajalci, ki izpolnjujejo posebne pogoje na drugih področjih javnega razpisa in prijavljajo sklope ali enote tudi s področja uprizoritvene umetnosti. 6.4.1 Posebni pogoji, vezani na obseg delovanja izvajalca v letih 2007–2009: 6.4.1.1 Producent-1 Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu s področja uprizoritvene umetnosti v sklopu Producent-1 izvajalci, katerih program je v obdobju 2007–2009 vključeval: – najmanj 100 dogodkov v programskih sklopih: Produkcija in postprodukcija v Sloveniji, Organizacija mednarodnih festivalov in platform, Mednarodno sodelovanje; od tega najmanj 10 enot v sklopu Mednarodno sodelovanje. 6.4.1.2 Producent-2 Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu s področja uprizoritvene umetnosti v sklopu Pruducent-2 izvajalci, katerih program je v obdobju 2007–2009 vključeval: – najmanj 60 dogodkov v programskih sklopih: Produkcija in postprodukcija v Sloveniji, Organizacija mednarodnih festivalov in platform, Mednarodno sodelovanje; od tega najmanj 6 enot v sklopu Mednarodno sodelovanje. 6.4.1.2 Producent-3 Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu s področja uprizoritvene umetnosti v sklopu Pruducent-3 izvajalci, katerih program je v obdobju 2007–2009 vključeval: – najmanj 30 dogodkov v programskih sklopih: Produkcija in postprodukcija v Sloveniji, Organizacija mednarodnih festivalov in platform, Mednarodno sodelovanje. 6.4.2 Posebni pogoji, vezani na obseg prijave za obdobje 2010–2013 in višino zaprošenih sredstev: 6.4.2.1 Producent-1 Po obsegu načrtovanega programa izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu s področja uprizoritvene umetnosti v sklopu Producent-1 izvajalci, ki v celotnem obdobju 2010–2013 (4 leta): – zaprošajo za sofinanciranje najmanj 12 enot sklopa Produkcija in postprodukcija v Sloveniji in najmanj 16 enot sklopa Mednarodno sodelovanje; – katerih zaprošena vsota za programske materialne stroške ne presega 520.000 €; – katerih zaprošena vsota za stroške dela ne presega 160.000 €; – katerih zaprošena vsota splošnih stroškov delovanja ne presega 20% vrednosti prijavljenih programskih stroškov; – katerih zaprošena vsota stroškov za nakup opreme ne presega 40.000 € oziroma 60.000 €, če razpolaga s svojo dvorano; ali – ki v obdobju 2010–2013 zaprošajo za sofinanciranje najmanj 4 sklopov Organizacija mednarodnih festivalov in platform (najmanj 18 enot s področja uprizoritvene umetnosti, od tega najmanj 9 tujih gostovanj), najmanj 6 enot sklopa Produkcija in postprodukcija v Sloveniji in najmanj 16 enot sklopa Mednarodno sodelovanje; – katerih zaprošena vsota za programske materialne stroške ne presega 520.00 €; – katerih zaprošena vsota za stroške dela ne presega 160.000 €; – katerih zaprošena vsota splošnih stroškov delovanja ne presega 20% vrednosti prijavljenih programskih stroškov; – katerih zaprošena vsota stroškov za nakup opreme ne presega 40.000 € oziroma 60.000 €, če razpolaga s svojo dvorano. 6.4.2.2 Producent-2 Po obsegu načrtovanega programa izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu s področja uprizoritvene umetnosti v sklopu Producent-2 izvajalci, ki v celotnem obdobju 2010–2013 (4 leta): – zaprošajo za sofinanciranje najmanj 8 enot sklopa Produkcija in postprodukcija v Sloveniji in najmanj 10 enot sklopa Mednarodno sodelovanje; – katerih zaprošena vsota za programske materialne stroške ne presega 340.000 €; katerih zaprošena vsota za stroške dela ne presega 80.000 €; – katerih zaprošena vsota splošnih stroškov delovanja ne presega 15% vrednosti prijavljenih programskih stroškov; – katerih zaprošena vsota stroškov za nakup opreme ne presega 30.000 € oziroma 45.000 €, če razpolaga s svojo dvorano; ali – ki v obdobju 2010–2013 zaprošajo za sofinanciranje najmanj 4 sklopov Organizacija mednarodnih festivalov in platform (najmanj 18 enot s področja uprizoritvene umetnosti, od tega najmanj 9 tujih gostovanj), najmanj 4 enot sklopa Produkcija in postprodukcija v Sloveniji in najmanj 10 enot sklopa Mednarodno sodelovanje; – katerih zaprošena vsota za programske materialne stroške ne presega 340.000 €; – katerih zaprošena vsota za stroške dela ne presega 80.000 €; – katerih zaprošena vsota splošnih stroškov delovanja ne presega 15% vrednosti prijavljenih programskih stroškov; – katerih zaprošena vsota stroškov za nakup opreme ne presega 30.000 € oziroma 45.000 €, če razpolaga s svojo dvorano. 6.4.2.3 Producent-3 Po obsegu načrtovanega programa izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu s področja uprizoritvene umetnosti v sklopu Producent-3 izvajalci, ki v celotnem obdobju 2010–2013 (4 leta): – zaprošajo za sofinanciranje najmanj 6 enot sklopa Produkcija in postprodukcija v Sloveniji in najmanj 3 enot sklopa Mednarodno sodelovanje; – katerih celotna zaprošena vsota ne presega 340.000 €. 7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev ministrstva imenuje ministrica, za področja, ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača. 8. Razpisni kriteriji 8.1. Splošni razpisni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.2. Prednostni razpisni kriteriji po razpisnih področjih: 8.2.1 Glasbena umetnost Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1 Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko. 8.2.2 Intermedijska umetnost Na področju intermedijske umetnosti bodo prednostno obravnavani programi, ki izkazujejo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.2.3 Likovna umetnost 8.2.3.1 Likovna umetnost: Organizacija razstavnih in festivalskih programov v Sloveniji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.2.3.2 Likovna umetnost: Mednarodno sodelovanje Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.2.4. Uprizoritvena umetnost 8.2.4.1. Producent-1 in Producent-2: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.2.4.2. Producent-3: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.3. Kriteriji za določanje stroškov za nakup opreme: – nujnost nakupa predlagane opreme za izvajanje javnega kulturnega programa; do 50 točk, – glede na obseg in finančno konstrukcijo uravnotežen predlog nakupa opreme; do 40 točk, – omogočanje trajnejšega in kakovostnejšega delovanja drugih nepridobitnih organizacij oziroma upravljanje z javno kulturno infrastrukturo; do 10 točk. 8.4 Kriteriji za določanje stroškov dela Kriterij za določitev stroškov dela posameznega izvajalca so glede na obseg in finančno vrednost prijavljenega programa realno ovrednoteni stroški dela. Končna določitev stroškov dela je odvisna tudi od števila točk, ki jih prejme prijavitelj v obravnavi po razpisnih kriterijih. Za področje uprizoritvene umetnosti se stroški dela ločeno obračunajo v sklopih Producent-1 in Producent-2. V sklopu Producent-3 so stroški dela vključeni v celotne stroške programa. 8.5 Kriteriji za določanje splošnih stroškov delovanja Kriteriji za določitev splošnih stroškov delovanja posameznega izvajalca so glede na obseg in finančno vrednost programa ter razpoložljivo infrastrukturo realno ovrednoteni splošni stroški delovanja. Končna določitev splošnih stroškov delovanja je odvisna tudi od števila točk, ki jih prejme prijavitelj v obravnavi po razpisnih kriterijih. Za področje uprizoritvene umetnosti se splošni stroški delovanja ločeno obračunajo v sklopih Producent-1 in Producent-2. V sklopu Producent-3 so splošni stroški delovanja vključeni v celotne stroške programa. 9. Uporaba kriterijev 9. 1 Izbrani bodo tisti izvajalci, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Povzetek načina ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja in podpodročja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk izvajalca je 100 točk, financirani pa so lahko izvajalci, ki prejmejo najmanj 81 točk. Višina odobrenih sredstev je odvisna od skupne višine prejetih točk (od 81 do 100 točk), obsega in realne finančne zahtevnosti programa ter okvira sredstev, ki so namenjena razpisu. V predlog za sofinanciranje stroškov nakupa opreme bodo posredovani tisti predlogi nakupa opreme izbranih izvajalcev, ki bodo dosegli najmanj 81. točk. 9.2 Uprizoritvena umetnost: 9.2.1 V sklopu Producent-1 bodo izbrani tisti izvajalci, ki bodo v postopku izbire prejeli najmanj 90 točk, od tega najmanj 25 v sklopu Splošni razpisni kriteriji, in ki bodo v postopku izbire in vrednotenja ocenjeni višje. 9.2.2 V sklopu Producent-2 bodo izbrani tisti izvajalci, ki bodo v postopku izbire prejeli najmanj 81 točk, od tega najmanj 21 v sklopu Splošni razpisni kriteriji, in ki bodo v postopku izbire in vrednotenja ocenjeni višje. 9.2.3 V sklopu Producent-3 bodo izbrani tisti izvajalci, ki bodo v postopku izbire prejeli najmanj 81 točk, od tega najmanj 18 v sklopu Splošni razpisni kriteriji, in ki bodo v postopku izbire in vrednotenja ocenjeni višje. 9.2.4 Producent, ki se prijavi v sklop Producent-1, pa v postopku izbire ne prejme najmanj 90 točk, prejme pa najmanj 81 točk, se obravnava po pogojih in kriterijih za sklop Producent-2. V primeru, da pri prehodu iz sklopa Producent-1 v sklop Producent-2 presega pogoj najvišje zaprošene vsote posameznih zvrsti stroškov v sklopu Producent 2, se mu kot prijavljena vsota upošteva najvišja možna zaprošena vsota posamezne zvrsti stroškov v sklopu Producent-2. 10. Okvirna vrednost Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet programskega razpisa JPR-PROG-2010-2013 znaša predvidoma: 2.800.000 € v letu 2010 ter v letih 2011, 2012 in 2013. Okvirne razpisne vrednosti po razpisnih področjih in dodatnih programih za približno število izbranih programov oziroma predlagateljev so naslednje: – glasbena umetnost: predvidoma letno 1.000.000 € za predvidoma 10 predlagateljev, – intermedijska umetnost: predvidoma letno 350.000 € za predvidoma 4 predlagatelje, – likovna umetnost: predvidoma letno 650.000 € za predvidoma 7 predlagateljev, – uprizoritvena umetnost: predvidoma letno 800.000 € za predvidoma 8 predlagateljev. 11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2010, 2011, 2012 in 2013 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določata Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakon o izvrševanju proračuna RS. 12. Razpisni rok: razpis se prične 9. 10. 2009 in se zaključi 9. 11. 2009. 13. Dokumentacija razpisa Dokumentacija razpisa obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec z navedbo bistvenih sestavin vloge); – prijavni obrazec 2 (izjave); – prijavni obrazec 3 (zbirni obrazec za obdobje 2010–2013); – prijavni obrazci 4 (zbirni obrazci po programskih sklopih); – prijavni obrazci 5 (obrazci po programskih enotah); – prijavni obrazec 6 (stroški dela, splošni stroški delovanja in nakup opreme). Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene prijavne obrazce 1–6, – ustrezno potrdilo o registraciji, navedeno v prvi alineji točke 5.1, – fotokopije vsaj petih referenčnih kritik, povezanih z dejavnostjo predlagatelja v letih 2007–2009 in objavljene v nacionalnih medijih. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.mk.gov.si/, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezano z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 14. Oddaja in dostava predlogov 14.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje, programski sklop oziroma programsko enoto in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do vključno 9. 11. 2009 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na programski razpis z oznako JPR-PROG-2010-2013, z obvezno navedbo osnovnega razpisnega področja (npr. Glasbena umetnost). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov (sedež). 14. 2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 9. 11. 2009 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Za neupravičeno osebo se šteje tista oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki niso popolne. 15. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Uprizoritvena umetnost: Mojca Jan-Zoran@gov.si Glasbena umetnost: Biserka.Močnik@gov.si Likovna umetnost: Judita.Krivec-Dragan@gov.si Intermedijska umetnost: Matjaz.Šekoranja@gov.si. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo 16. 10. 2009 ob 10. uri v prostorih Ministrstva na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju. 16. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko tudi seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 13. 17. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v mesecu dni po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 16. 11. 2009. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje izvajalcev kulturnih programov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom. 18. Razpisi 18.1. Izvajalci javnih kulturnih programov, ki bodo izbrani na področjih razpisa JPR-PROG-2010-2013, v obdobju 2010-2013 s svojimi projekti ne bodo mogli kandidirati na javnih razpisih oziroma javnih pozivih, z izjemo ciljnih razpisov, če to izhaja iz navedbe pogojev posameznega ciljnega razpisa.

AAA Zlata odličnost