Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Št. 024-98/2009-25 Ob-6713/09 , Stran 2545
I. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: – delovanja neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov povezanih v lokalna strokovna društva in društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja, – izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju, – izvedbe Ekopraznika v Ljubljani in – izvedbe Jesenske tržnice na Barju. I.1. Izvajanje programa dela lokalnega društva Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s: – izobraževalnimi vsebinami splošnega pomena za razvoj podeželja ter dvig stanovske pripadnosti (splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, seminarji, posveti, okrogle mize, krožki, strokovne ekskurzije, prenos znanj domače obrti in ohranjanje običajev); – predstavitvijo in promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj podeželja (zloženke, različne publikacije, objave v medijih, izdelava internetnih strani); – predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena in na prireditvah drugih društev in organizacij; – organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti kot so: razstave, prikazi tehnične dediščine, običajev, domače obrti, tekmovanja, sejmi, čistilne in olepševalne akcije ter manjše društvene prireditve, ki niso predmet druge točke javnega razpisa. I.2. Izvedba strokovnih vsebin na prireditvah Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe strokovnega dela prireditve, ki predstavlja podeželje in pospešuje njen razvoj, je namenjena širši javnosti in se izvaja na območju MOL. Vsako lokalno društvo s sedežem v MOL, lahko kandidira le z eno prireditvijo. Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s: – nastopi in predstavitvami drugih društev; – razstavami; – strokovnimi komentarji in ocenjevanjem; – delavnicami, predavanji, posveti, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami)…; – prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja. I.3. Izvedba Ekopraznika v Ljubljani Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe strokovnega dela promocijsko izobraževalne prireditve, ki predstavlja ekološko kmetijstvo v Sloveniji in ekološko tržnico v Ljubljani. Prireditev je namenjena širši javnosti, osveščanju prebivalstva o zdravem načinu življenja ter trajnostnem življenjskem slogu. Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s: – nastopi in predstavitvami drugih društev; – strokovnimi komentarji in ocenjevanjem; – delavnicami, predavanji, posveti, razstavami, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami)…; – prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja. I.4. Izvedba Jesenske tržnice na Barju Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe strokovnega dela promocijsko izobraževalne prireditve na območju MOL, v sklopu katere se predstavljajo lokalni prebivalci podeželja in kmetijski pridelovalci. Prireditev je namenjena seznanjanju prebivalstva s pomenom lokalno pridelane hrane in kmetovanjem na Ljubljanskem barju, s kulturno in naravno dediščino tega območja, s posebnim poudarkom na etnoloških posebnostih in kulinariki. Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s: – nastopi in predstavitvami drugih društev; – strokovnimi komentarji in ocenjevanjem; – delavnicami, predavanji, posveti, razstavami, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami)…; – prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja. II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 1. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvajanje programa dela lokalnega društva in izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah po tem razpisu so: – pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane in delujejo na lokalnem območju MOL – lokalna strokovna društva, razen društev, ki se ukvarjajo z vzrejo malih živali; – pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane, pospešujejo razvoj podeželja, najmanj 50% vseh njihovih članov je iz vrst kmetov, ki so prebivalci MOL. 2. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvedbo Ekopraznika v Ljubljani po tem razpisu so: – neprofitne pravne osebe, s sedežem na območju MOL in ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kmetijstva (spodbujanje ekološke pridelave in predelave). 3. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvedbo Jesenske tržnice na Barju po tem razpisu so: – pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane, delujejo na lokalnem območju in imajo sedež v MOL – lokalna strokovna društva, ki izvajajo aktivnosti na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, ozaveščanja prebivalstva in mladine o kulturnih in naravnih vrednotah ter izvajajo promocijske in informacijske dejavnosti na območju Barja. Vlagatelji pod točko 1 in 3 morajo za pridobitev sredstev posebej vložiti vlogo za vsak namen. Vloga mora vsebovati razpisne obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ter prilogo: fotokopijo zapisnika občnega zbora, s programom dela društva za leto 2010. Iz zapisnika občnega zbora mora biti razviden opis programov, ki se bodo izvajali v letu 2010 ter terminski in finančni načrt programa. Vlagatelji pod točko 2 morajo za pridobitev sredstev za izvedbo Ekopraznika v Ljubljani vložiti vlogo, sestavljeno iz razpisnih obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. MOL sofinancira programe dela lokalnega društva, izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah, izvedbo Ekopraznika v Ljubljani in izvedbo Jesenske tržnice na Barju v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 10. 2010. III. Splošna merila za ocenjevanje vlog Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa dela lokalnega društva: 1. število članov društva, 2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa, 3. program dela društva. Merila za ocenjevanje vlog za izvedbo strokovnih vsebin prireditve, Ekopraznika v Ljubljani in Jesenske tržnice na Barju: 1. delež lastnih sredstev, 2. strokovne vsebine prireditve. Višino dodeljenih sredstev se določi na osnovi meril za ocenjevanje vlog. Za posamezni namen so merila vsebinskega ocenjevanja dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji. IV. Okvirna višina sredstev Skupni znesek sredstev namenjen za sofinanciranje je 35.600 EUR, od tega za: – sofinanciranje programov dela lokalnih društev v višini 12.000 EUR, – sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju 13.600 EUR, – sofinanciranje Ekopraznika v Ljubljani v višini 7.000 EUR, – sofinanciranje Jesenske tržnice na Barju v višini 3.000 EUR. Upravičenci lahko pridobijo največ do 50% nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa strokovnega dela lokalnih društev in prireditev. Skupna višina vseh pridobljenih javnih sredstev ne sme presegati 50% celotne vrednosti. MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2010. V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. oktobra 2010. VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve Rok za predložitev vlog je do 12. 3. 2010 (datum poštnega žiga). Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p. p. 25, 1001 Ljubljana. Vsaka vloga mora biti poslana posebej za vsak namen, v zaprti ovojnici in z navedbo razpisnega področja na sprednji strani ovojnice: – »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – program dela društva«, – »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – prireditev«, – »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Ekopraznik v Ljubljani«, – »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Jesenska tržnica na barju«. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjeni razpisni obrazci MOL – vloga, – priložena fotokopija zapisnika občnega zbora s programom dela za leto 2010, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa. VII. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog za sofinanciranje programa dela lokalnega društva v letu 2010 in vlog za sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju v letu 2010, bo opravila strokovna komisija 17. 3. 2010. V primeru, da se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Odpiranje vlog ne bo javno. VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper sklep pa župan MOL. Zavržene vloge bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki besedila tega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen, – ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje ocenila kot neustrezne. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog. IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za vsak razpisni namen obsega: – navodilo vlagateljem za prijavo na razpis, – razpisne obrazce – vloga, – merila za ocenjevanje vlog, – vzorec pogodbe. Tekst javnega razpisa in razpisna dokumentacija: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ je vlagateljem, od dneva objave do zaključka javnega razpisa, na voljo na spletni strani MOL, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9. in 12. uro, v Odseku za razvoj podeželja in upravne zadeve, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Mestna občina Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana. X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure, pri: Maruški Markovčič (tel. 01/306-43-09, e-pošta: maruska.markovcic@ljubljana.si), Teodori Makoter (tel. 01/306-43-11, e-pošta: teodora.makoter@ljubljan.si).

AAA Zlata odličnost