Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3500. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za južni del območja P21-S1/1 v naselju Podlehnik, stran 10782.

Na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B) ter 29. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01, 81/02) je župan Občine Podlehnik sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za južni del območja P21-S1/1 v naselju Podlehnik
1.
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za južni del območja 21-S1/1 v naselju Podlehnik (v nadaljevanju: spremembe OLN).
2.
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb OLN)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 21/03) v 3. členu med ostalim določa:
– oznaka ureditvenega območja S1/1
– naziv območja       Podlehnik
– površina v ha       4,30 ha (celotno območje)
– namembnost         stanovanjska, poslovna
– prostorski izvedbeni akt  ZN (sedaj je to OLN oziroma
               OPPN).
V oktobru 2007 sprejeti Občinski lokacijski načrt za južni del območja urejanja P21-S1/1 v naselju Podlehnik (Uradni list RS, št. 98/05) obravnava območje s približno površino 1,58 ha. S tem OLN je predvidena fazna izgradnja trgovsko-poslovnega objekta in policijske postaje (oboje je danes že realizirano), poslovnega objekta (banka, pošta, lokalna skupnost) in sedem enostanovanjskih stavb.
Na severovzhodnem delu zemljišča, s parcelno številko 286/1, k.o. Podlehnik, je predvidena gradnja dveh enostanovanjskih stavb. Namesto njiju bo – v skladu z razvojnimi potrebami občine – na tem zemljišču zgrajen vrtec za 80 otrok. Površina zemljišča, ki je namenjena vrtcu, predvidoma znaša 4.200 m2.
Osnovni dovoz do vrtca ostaja nespremenjen in poteka po cesti, zasnovani v sprejetem lokacijskem načrtu. Dodatno pa se uredi še gospodarski oziroma urgentni dovoz in to po zemljišču s parcelno številko 335/3, k.o. Podlehnik. Navedena parcela se nahaja jugovzhodno od zemljišča, ki je namenjeno vrtcu, ter v območju, ki ga urejajo Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 105/07). Ustrezno bodo prilagojena še ostala infrastrukturna omrežja.
Območje obravnavanih sprememb OLN sovpada z delom območja enote urejanja prostora iz občinskega prostorskega akta. OLN se lahko izdela za manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora, če je to določeno v občinskem prostorskem načrtu ali pa če se pokažejo
Tretji odstavek 97. člena ZPNačrt določa, da občinski lokacijski načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-p, 58/03-ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ostanejo v veljavi do izvedbe posegov v prostor, ki so z njimi načrtovani, spreminjajo in dopolnjujejo pa se po postopku, kot je predpisan za sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3.
(območje sprememb OLN)
Območje sprememb OLN obsega površino, ki jo tvori severovzhodni del zemljišča s parcelno številko 286/1, k.o. Podlehnik. Skupna površina območja obdelave znaša ca 4.200 m2.
Območje sprememb OLN se v času izdelave lahko spremeni.
Spremembe OLN sicer lahko urejajo tudi izgradnjo potrebne javne gospodarske infrastrukture izven območja obdelave. Območje prestavitev, novogradenj oziroma rekonstrukcij javne gospodarske infrastrukture sme obsegati vse tiste površine oziroma zemljišča izven območja sprememb OLN, ki so minimalno zahtevana za potrebne navezave.
4.
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev izdela načrtovalec, z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OPPN.
Načrtovalec pridobi geodetski načrt območja urejanja, ki je izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) ter izdela program opremljanja zemljišč po veljavnih predpisih.
Pri pripravi osnutka se upoštevajo prikaz stanja prostora, sprejeti občinski lokacijski načrt, izražene investicijske namere ter tudi morebitne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, pridobljene pri izdelavi osnovnega OLN.
Druga gradiva, relevantna za izdelavo, so:
– obstoječa dokumentacija in dejansko stanje komunalnih vodov in naprav v širšem območju (s podatki razpolagajo upravljalci posameznih infrastrukturnih objektov);
– menje Službe mestnega arhitekta.
Spremembe OLN se izdelajo tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v geoinformacijski sistem (GIS) Občine Podlehnik.
5.
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz)
Sklep o začetku priprave prostorskega akta:
– september 2009.
Objava sklepa v uradnem glasilu občine in v svetovnem spletu; objavljeni sklep se posreduje Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana (MOP):
– september/oktober 2009.
Priprava osnutka prostorskega akta:
– 30 dni po objavi tega sklepa.
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in obvestila Ministrstva za okolje in prostor, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje:
– 30 dni od prejema poziva.
Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnjenega osnutka prostorskega akta:
– 15 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora.
(Če je za prostorski akt potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo in se ga, skupaj z dopolnjenim osnutkom, pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja; ministrstvo preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in v skladu s predpisi oziroma ga s sklepom zavrne.)
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prostorskega akta, objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu:
– 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
(Če je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO, se javnost seznani sočasno in na enak način tudi z okoljskim poročilom.)
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka:
– 30 dni.
(V času javne razgrnitve se izvede javna razprava o dopolnjenem osnutku. Občani, organi in organizacije, četrtne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe in predloge v času trajanja javne razgrnitve. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.)
Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve:
– 7 dni po zaključku javne razgrnitve.
Prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka prostorskega akta na občinskem svetu ter obravnava in sprejem stališča do pripomb in predlogov:
– do 30 dni po zaključku javne razgrnitve.
Objava stališča, zavzetega do pripomb in predlogov, na krajevno običajen način in v svetovnem spletu, ter pisna seznanitev lastnikov zemljišč glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve:
– 7 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu.
Priprava predloga prostorskega akta (dopolnitev s stališči občinskega sveta):
– 7 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu.
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega akta:
– 30 dni od prejema poziva.
(Če je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti izvedbe sprememb OLN na okolje in izda potrdilo.)
Priprava usklajenega predloga prostorskega akta:
– 7 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora.
Druga obravnava in sprejem usklajenega predloga prostorskega akta na občinskem svetu:
– do 30 dni po pripravljenem usklajenem predlogu.
Objava odloka v Uradnem listu RS:
– v prvi naslednji številki, ki izide po preteku petnajstdnevnega roka, ki ga določajo predpisi o lokalni samoupravi.
Priprava končnega elaborata, ki ga načrtovalec v treh izvodih preda Skupni občinski upravi (število izvodov za investitorje in občino določa pogodba):
– en izvod bo predan krajevno pristojni upravni enoti,
– en izvod bo predan pristojnim inšpekcijskim službam,
– en izvod pa bo hranjen na Skupni občinski upravi, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti. Obenem je potrebno celotne spremembe OLN s prilogami predati pripravljavcu v digitalni obliki na zgoščenki v dogovorjenem formatu;
– 15 dni po objavi odloka.
Roki se lahko tudi spremenijo.
6.
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi)
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za porečja reke Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor (za področje voda);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom);
3. Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo);
4. Komunalno podjetje Ptuj, d.d, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj (za področji oskrbe z vodo in odvajanje odplak);
5. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev Maribor, Titova cesta 38, 2000 Maribor (za področje umeščanja fiksne telefonije);
6. Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik (za področje prometa, za občinske ceste);
7. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (udeleženec na podlagi četrtega odstavka 58. člena ZPNačrt – potrebnost izvedbe postopka CPVO);
8. druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave podrobnega načrta.
7.
(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb OLN)
Pripravo, izdelavo ter stroške soglasij sprememb OLN financira investitor.
8.
(objava sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnem naslovu Občine Podlehnik.
Št. 3505-17/2009
Podlehnik, dne 21. septembra 2009
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti