Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3503. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci (uradno prečiščeno besedilo - 1), stran 10786.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 ZZ-A), 40., 41., in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08 ZOFVI – G, 58/09 ZOFVI-H, 64/09 in 65/09 popravka), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Puconci (Uradni list RS, št. 6/97), Popravka (Uradni list RS, št. 18/97), Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Puconci (Uradni list RS, št. 23/99), Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci (Uradni list RS, št. 93/06), Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci (Uradni list RS, št. 30/08) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07) je Občinski svet Občine Puconci na 26. redni seji 24. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci (uradno prečiščeno besedilo - 1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Puconci, s sedežem v Puconcih 80, Puconci (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok, javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Puconci (v nadaljevanju: zavod), v katerega sestavo sodi dosedanja Podružnična šola Mačkovci in enota vrtec Puconci in Mačkovci, pripoji pa se Podružnična šola Bodonci in enota Vrtcev Bodonci, ki se izločita iz sestave Osnovne šole Grad, podružnična šola Brezovci in enota vrtca Brezovci.
Ustanoviteljske pravice občine izvršuje občinski svet.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola Puconci.
Sedež zavoda: Puconci 178, Puconci.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Puconci.
V sestavo zavoda sodijo:
– Podružnična šola Mačkovci, ki izvaja vzgojno-izobraževalno delo od 1. do 4. razreda,
– Podružnična šola Bodonci, ki izvaja vzgojno-izobraževalno delo od 1. do 4. razreda,
– Podružnična šola Brezovci, ki izvaja vzgojno-izobraževalno delo v 1. razredu,
– enota vrtca v Puconcih,
– enota vrtca v Mačkovcih,
– enota vrtca v Bodoncih,
– enota vrtca v Brezovcih.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli ali enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu. Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Podružnični šoli in enote vrtcev v pravnem prometu nimajo pooblastil.
2. Pečat zavoda
4. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in 20 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano ime zavoda: Osnovna šola Puconci 178.
5. člen
Ravnatelj zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
6. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge delavce.
7. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravlja.
4. Šolski okoliš
8. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja vseh naselij v Občini Puconci, in sicer:
1. Za matično šolo: Puconci, Gorica, Šalamenci, Vaneča, Dolina, Pečarovci, Bokrači ter vasi: Sebeborci in Krnci kot skupni šolski okoliš z Osnovno šolo Fokovci.
Ob prehodu na predmetno stopnjo pa vasi Mačkovci, Dankovci, Moščanci, Otovci, Prosečka vas, Poznanovci, Kuštanovci, Beznovci, Bodonci, Zenkovci, Vadarci, ter ob prehodu v 2. razred vasi Brezovci, Predanovci, Lemerje, Puževci, Strukovci.
Okoliš enote vrtca v Puconcih sestavljajo vasi: Puconci, Gorica, Brezovci, Lemerje, Puževci, Predanovci, Šalamenci, Vaneča, Dolina, Pečarovci, Bokrači, Strukovci.
2. Za podružnične osnovne šole:
– Mačkovci od 1. do 4. razreda vasi: Mačkovci, Dankovci, Moščanci, Otovci, Prosečka vas, Poznanovci, Kuštanovci.
Enak šolski okoliš velja za enoto vrtca v Mačkovcih.
– Bodonci od 1. do 4. razreda vasi: Bodonci, Beznovci, Zenkovci, Vadarci.
Enak šolski okoliš velja za enoto vrtca Bodonci.
– Brezovci 1. razred vasi: Brezovci, Predanovci, Lemerje, Puževci, Strukovci.
Enak šolski okoliš velja za enoto vrtca Brezovci.
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.
III. DEJAVNOST ZAVODA
9. člen
Zavod opravlja javno službo na področju:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.4 – izobraževanje odraslih,
– M/80.101 – vrtci,
– O/92.61 – obratovanje športnih objektov,
– H/55.51 – storitve menz,
– I/60.23 – cestni potniški prevoz,
– K/72.60 – druge računalniške dejavnosti,
– K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
10. člen
Zavod izvaja javnoveljavni vzgojno-izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
11. člen
Zavod izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. mesecev do vstopa v osnovno šolo. Lahko pa organizira tudi dnevno varstvo otrok, predvsem od 3. leta starosti tudi v varstvenih družinah.
Zavod ne sme začeti nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
12. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– svet šole,
– ravnatelj šole,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
1. Svet zavoda
14. člen
»Svet šole šteje devet članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Puconci.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, kot ga določa zakon, odlok o ustanovitvi zavoda in pravila šole, pri čemer upoštevajo v svoji sestavi dva predstavnika šole in enega predstavnika vrtca.
Kandidate predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindikati šole in zbor delavcev.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnike staršev imenujejo starši na svetu staršev.«
15. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se do sprejema zakona, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju delavcev v zavodih, uporabljajo določbe zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.
16. člen
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev z navodili in imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki vodi postopek izvolitev predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda ob njegovem konstituiranju.
17. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun ter spremlja finančno poslovanje,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razrešitev dejavnosti,
– odloča o najemanju posojil,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenje o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti zavoda določene naloge
18. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
2. Ravnatelj
19. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavec v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
20. člen
a) Pomočnika ravnatelja
Zavod ima pomočnika ravnatelja za šolo in enote vrtca pri šoli.
Pomočnika ravnatelja imenuje ravnatelj po postopku in pod pogoji določenimi z zakonom in drugimi predpisi.
Pomočnik ravnatelja za šolo opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge določene v aktu o sistemizaciji.
Pomočnik ravnatelja za enote vrtca pri šoli opravlja pedagoško vodenje v skladu z veljavnimi predpisi in aktom o sistemizaciji delovnih mest ter druge naloge, za katere ga ravnatelj pisno pooblasti.
21. člen
b) Vodja podružnične šole in enote vrtca
Enoto vrtca oziroma podružnične šole vodi vodja enote oziroma podružnice. Imenuje in razrešuje jih ravnatelj izmed delavcev enot vrtca oziroma podružnice.
Vodja enote vrtca in podružnične šole opravlja poleg dela učitelja oziroma vzgojitelja naslednje naloge:
– organizira in vodi delo podružnične šole oziroma vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnične šole oziroma vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnične šole oziroma vrtca z okoljem,
– obvešča starše o delu podružnične šole oziroma vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
22. člen
Strokovni organi šole so učiteljski in vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi učiteljev in vzgojiteljev.
23. člen
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov šole se neposredno uporabljajo zakonske določbe.
4. Svet staršev
24. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oziroma v šoli oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
V. SVETOVALNA SLUŽBA
25. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom z zaposlovanje.
VI. KNJIŽNICA
26. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu (vrtec, podružnična šola).
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
VII. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN ODGOVORNOST
27. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je zavod uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja, ter premoženje podružnične šole in enote vrtca v Bodoncih, s katerim je do sedaj upravljala Osnovna šola Grad.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
28. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakonom in statutom občine, iz prispevkov staršev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v šolah določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v šoli nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije, normative ter standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država, glede na sorazmerno višino sredstev financiranja.
29. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 28. členom tega odloka.
VIII. OPRAVLJANJE SKUPNIH ZADEV ZA ZAVOD
30. člen
Zavod se za opravljanje skupnih zadev lahko povezuje z ostalimi osnovnimi šolami in vrtci na območju upravne enote Murska Sobota v skupnost osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih, vzgojno-varstvenih zavodov (v nadaljevanju: skupnost zavodov).
Delavci skupnosti zavodov opravljajo za potrebe šole in vrtcev do ustanovitve lastne službe; pravne računovodsko-knjigovodske, kadrovske, administrativne in druge dogovorjene storitve.
IX. NADZOR
31. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v šoli, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela s področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije nadzora, določene z zakonom.
32. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju šole.
X. JAVNOST DELA ZAVODA
33. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi, ali jih ravnatelj šole izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo on pooblasti.
XI. POSLOVNA TAJNOST
34. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga institucija.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
35. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih specifičnih zadevah, ki jih je potrebno urediti znotraj šole, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druga področja, če tako določa zakon. Splošne akte sprejme svet zavoda in ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov se določi s pravili zavoda.
Pravila in splošni akti ne smejo biti v neskladju z zakonskimi predpisi in s tem odlokom.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja sveta šole v skladu s tem odlokom.
37. člen
Ravnatelju šole preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan.
Ravnatelj šole je dolžan poleg nalog za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da šola uskladi organizacijo dela, ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku 3 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Z uveljavitvijo odloka prevzame javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Puconci vse zaposlene na Podružnični šoli Bodonci in enoti Vrtca Bodonci.
S tem dnem se prenesejo vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja zaposlenih iz predhodnega člena na Osnovno šolo Puconci in prenehajo iste v Osnovni šoli Grad, kjer so bili do tega datuma zaposleni.
38. člen
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Puconci je pravna naslednica Osnovne šole Puconci, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču Murska Sobota, na registrskem vložku številka 1/91-00, in prevzame vse pravice ter obveznosti tega zavoda.
39. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka v Občini Puconci preneha veljati Odlok o reorganizaciji vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Murska Sobota, ki ga je sprejela Skupščina občine Murska Sobota, dne 26. 11. 1991.
40. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0022-2009
Puconci, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost