Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Št. 482/09 Ob-6691/09 , Stran 2541
Zaporedna št. 1 Parc. št. 498/1 njiva v izmeri 3523 m2 in parc. št. 500 pot v izmeri 1152 m2, obe vpisani pri vl. št. 10, k.o. Boreci, zemljišča se po planu nahajajo v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišč znaša 56.100,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Parc. št. 498/1 in parc. št. 500, obe k.o. Boreci sta obremenjeni s služnostno pravico dostopa za potrebe obratovanja, vzdrževanja in nadzora plinovoda P 152 v korist imetnika pravice Geoplin Plinovodi d.o.o. oziroma v korist vsakokratnega lastnika plinovoda. Zemljišči se prodajata v kompletu. Zaporedna št. 2 Parc. št. 501, njiva, v izmeri 4539 m2 in parc. št. 502, njiva, v izmeri 665 m2, obe vpisani pri vl. št. 369, k.o. Boreci, zemljišča se po planu nahajajo v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišč znaša 62.448,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišči se prodajata v kompletu. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 23. 10. 2009, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap.št. _____– Ne odpiraj«. Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-10/2009, za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 27. 10. 2009 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).

AAA Zlata odličnost