Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3439. Uredba o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za skupno ureditev kmetijskih trgov, stran 10623.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za skupno ureditev kmetijskih trgov
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa način izvajanja sistema izvoznih nadomestil (v nadaljnjem besedilu: nadomestila), ki so na podlagi pravnih aktov Sveta Evropske unije in Evropske komisije s področja trgovinskih pravil in skupne ureditve kmetijskih trgov (v nadaljnjem besedilu: pravo Skupnosti za skupno ureditev kmetijskih trgov) predvidena pri izvozu kmetijskih proizvodov za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (UL L št. 318 z dne 20. 12. 1993, str. 18), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 2580/2000 z dne 20. novembra 2000 o spremembi Uredbe (ES) št. 3448/93 o trgovinskih režimih, ki se uporabljajo za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (UL L št. 298 z dne 25. 11. 2000, str. 5);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje višine teh nadomestil (UL L št. 172 z dne 5. 7. 2005, str. 24), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 586/2009 z dne 6. julija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1043/2005 glede obdobja veljavnosti nekaterih potrdil o nadomestilu (UL L št. 176 z dne 7. 7. 2009, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1043/2005/ES);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 491/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L št. 154 z dne 17. 6. 2009, str. 1);
– Uredbe Komisije (ES) št. 612/2009 z dne 7. julija 2009 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (UL L št. 186 z dne 17. 7. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 612/2009/ES);
– drugih pravnih aktov Sveta Evropske unije in Evropske komisije, ki so bili izdani v okviru prava Skupnosti za skupno ureditev kmetijskih trgov za izvajanje sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode.
(2) Če v pravu Skupnosti za skupno ureditev kmetijskih trgov ali v tej uredbi ni določeno drugače, se za nadomestila smiselno uporabljajo carinski predpisi Evropskih skupnosti.
2. člen
(pristojni organ)
(1) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) odobri nadomestilo na podlagi zahteve izvoznika v skladu s pravom Skupnosti za skupno ureditev kmetijskih trgov. Agencija odobri nadomestilo z odločbo.
(2) Kot odobritev nadomestila iz prejšnjega odstavka se štejejo tudi predplačila za nadomestila ter zahteve za vračilo nadomestila iz 3. in 4. člena te uredbe.
3. člen
(predplačilo nadomestila)
Na zahtevo izvoznika agencija v skladu s pravom Skupnosti za skupno ureditev kmetijskih trgov z odločbo odobri predplačilo za nadomestilo, ko carinski organ sprejme izvozno carinsko deklaracijo.
4. člen
(vračilo nadomestila)
Agencija z odločbo zahteva vračilo nadomestila, če se izkaže, da je bilo izvozniku nadomestilo dodeljeno neupravičeno.
5. člen
(izvoz živega goveda)
(1) Uradni veterinarji na mejnih veterinarskih postajah morajo opravljati preglede živega goveda, pripraviti poročilo o opravljenih pregledih in izpolnjene zahteve potrditi z ustreznimi zaznamki v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 639/2003 z dne 9. aprila 2003 o določitvi podrobnih pravil v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1254/1999 glede zahtev za odobritev izvoznih nadomestil v zvezi z dobrim počutjem živega goveda med prevozom (UL L št. 93 z dne 10. 4. 2003, str. 10), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 498/2009 z dne 12. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 639/2003 o določitvi podrobnih pravil v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1254/1999 glede zahtev za odobritev izvoznih nadomestil v zvezi z dobrim počutjem živega goveda med prevozom (UL L št. 150 z dne 13. 6. 2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 639/2003/ES).
(2) Živo govedo lahko zapusti carinsko območje Skupnosti le na naslednjih izstopnih točkah oziroma mejnih veterinarskih postajah:
– Koper – luški mejni prehod;
– Obrežje – cestni mejni prehod;
– Dobova – železniški mejni prehod.
(3) Za opravljeni pregled iz prvega odstavka tega člena se plača veterinarska pristojbina.
6. člen
(prijavljanje količin osnovnih proizvodov)
(1) V zvezi s prijavljanjem količin osnovnih proizvodov, za katere se zahteva nadomestilo, v povezavi z 10. členom Uredbe 1043/2005/ES, lahko vlagatelj zahtevkov za nadomestila prijavlja količine osnovnih proizvodov na carinski deklaraciji (postopek deklarirane sestave proizvoda) ali se odloči za postopek registracije proizvodne formule (recepture).
(2) Če vlagatelj uveljavlja nadomestilo na podlagi prijavljanja količin osnovnih proizvodov na carinski deklaraciji, mora ob izvozu k carinski deklaraciji carinskemu organu predložiti vse dokumente in podatke, ki se štejejo za potrebne. To stori tako, da deklarira sestavo proizvoda in navede vse potrebne podatke za izračun nadomestila na dokument (carinsko deklaracijo in kontrolni izvod T5) oziroma predloži izpolnjen obrazec iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Če izvoznik blago redno izvaža in se blago proizvaja pod jasno opredeljenimi tehničnimi pogoji ter ima stanovitne značilnosti, se lahko odloči za postopek registracije proizvodne formule (recepture), ki se vpiše v register receptur. V tem primeru mora na Generalni carinski urad vložiti vlogo za registracijo proizvodne formule (recepture) na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
(4) Pristojni carinski urad preveri, ali se navedeni podatki v vlogi iz prejšnjega odstavka ujemajo z ugotovljenim dejanskim stanjem v podjetju vlagatelja, in o navedenem sestavi zapisnik. Pristojni carinski urad vlogo in zapisnik pošlje Generalnemu carinskemu uradu, slednji pa, če niso ugotovljene nepravilnosti, pošlje vlogo in zapisnik na agencijo, kjer recepturo administrativno preverijo, ji dodelijo številko in jo vnesejo v register receptur. Register receptur vodi agencija. Če so ugotovljene nepravilnosti, mora stranka v skladu z ugotovitvami v zapisniku vložiti novo vlogo za registracijo proizvodne formule (recepture).
(5) Ko je receptura registrirana pri agenciji, se o tem obvesti vlagatelja in Generalni carinski urad. Vlagatelj lahko pri nadaljnjih postopkih na vseh dokumentih, na katerih se zahteva proizvodna formula (receptura), namesto prijavljanja količin osnovnih proizvodov navede le številko recepture.
(6) Vlagatelj mora ob vsaki morebitni spremembi proizvodne formule (recepture) na Generalni carinski urad poslati novo vlogo za registracijo proizvodne formule (recepture).
(7) Proizvodna formula (receptura) je veljavna največ 12 mesecev. Najpozneje v desetih delovnih dneh pred potekom veljavnosti proizvodne formule (recepture) mora izvoznik s pisno izjavo potrditi, da ni nobenih sprememb. Pisno izjavo pošlje na agencijo. Če izvoznik tega ne stori v navedenem roku, mora do ponovne vložitve vloge za registracijo proizvodne formule (recepture) na Generalni carinski urad za izvozne postopke, za katere se zahteva nadomestilo, uporabljati postopek deklarirane sestave proizvoda.
7. člen
(mednarodne kontrolne in nadzorne agencije)
Mednarodne kontrolne in nadzorne agencije se lahko na njihovo zahtevo odobrijo kot izvedenke v postopku nadomestil za izdajo potrdil v skladu s točko b) prvega odstavka 17. člena in točko c) drugega odstavka 17. člena Uredbe 612/2009/ES ter za preglede v skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe 639/2003/ES.
8. člen
(zahteva za odobritev)
Zahtevi za odobritev iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: odobritev) se priložijo tisti podatki in dokumentacija, ki dokazujejo, da je prosilec za kontrolo in nadzor nad kmetijskimi proizvodi in živili zanesljiv in strokoven v skladu s Prilogo VIII Uredbe 612/2009/ES.
9. člen
(odobritev)
(1) Agencija odobri zahtevo iz 7. člena te uredbe z odločbo, ki mora vsebovati tiste pogoje in zahteve, ki so potrebni za izpolnjevanje kontrolnih nalog.
(2) Odločba, s katero se odobri zahtevo iz 7. člena te uredbe, se izda za tri leta z možnostjo podaljšanja.
(3) Odobritev se z odločbo prekliče, če se ugotovi, da mednarodna kontrolna in nadzorna agencija ne izpolnjuje več pogojev in zahtev iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
(pravila, ki veljajo za majhne vrednosti)
(1) V postopku za nadomestila se sankcije v skladu s pravili, ki veljajo za majhne vrednosti iz desetega odstavka 48. člena Uredbe 612/2009/ES, ne izrečejo, če znesek na posamezno izvozno carinsko deklaracijo ne presega 100 eurov.
(2) Agencija ne zahteva v skladu s tretjim odstavkom 49. člena Uredbe 612/2009/ES povračila preveč plačanih nadomestil, neupravičeno sproščenih varščin, predpisanih obresti in zneskov iz petega odstavka 48. člena Uredbe 612/2009/ES, če povračilo na posamezno izvozno carinsko deklaracijo ne presega 100 eurov.
11. člen
(dokazilo)
Če je Republika Slovenija hkrati država izvoza in izstopa blaga, se kot dokazilo, da je blago zapustilo carinsko območje Skupnosti, lahko uporabi:
– pravilno potrjen izvirnik kontrolnega izvoda T5, predpisan z 912.a členom Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 253 z dne 11. 10. 1993, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 125 z dne 21. 5. 2009, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2454/93/EGS),
– elektronsko sporočilo carinskega urada izvoza v obliki xml, ki ga carinski organ pošlje izvozniku ali deklarantu za blago, ki je zapustilo carinsko območje Skupnosti v skladu z določbo 796.e člena Uredbe 2454/93/EGS,
– pisno potrdilo o izstopu, ki ga naknadno izda carinski urad izvoza za blago, ki je zapustilo carinsko območje Skupnosti, ali
– pisna izvozna carinska deklaracija ali spremni dokument pri izvozu, ki ima zaznamek carinskega organa, da je blago zapustilo carinsko območje Skupnosti v skladu z določbo 2. točke 793.a člena Uredbe 2454/93/EGS.
12. člen
(predhodno obvestilo carini)
Izvozniki proizvodov, za katere se zahteva nadomestilo, morajo najmanj 24 ur pred začetkom natovarjanja obvestiti carinski urad pisno ali elektronsko in navesti pričakovano trajanje natovarjanja na predhodnem obvestilu, ki vsebuje podatke, navedene na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
13. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 2.500 do 25.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki v zahtevi za odobritev nadomestila iz 2. člena te uredbe navaja nepravilne in nepopolne podatke.
(2) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki v zahtevi za odobritev nadomestila iz 2. člena te uredbe navaja nepravilne in nepopolne podatke.
(3) Z globo od 50 do 750 eurov se kaznuje posameznik, ki v zahtevi za odobritev nadomestila iz 2. člena te uredbe navaja nepravilne in nepopolne podatke.
(4) Z globo od 250 do 1.500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
14. člen
(prehodna določba)
Določba druge alinee 11. člena te uredbe se začne uporabljati z dnem, ko carina in agencija vzpostavita sistem elektronske izmenjave podatkov.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za tržne ureditve kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 33/04, 87/05 in 45/08 – ZKme-1).
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-22/2009/4
Ljubljana, dne 1. oktobra 2009
EVA 2007-2311-0069
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti