Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

Ob-6718/09 , Stran 2541
I. Predmet razpisa: 1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali lokalne samoupravne skupnosti oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta. 2. Višina razpisanih ugodnih posojil je 1.885.248,00 EUR. II. Pogoji dodeljevanja: 1. Upravičenci, prijavitelji in nosilci projekta in prejemniki sredstev so občine v Republiki Sloveniji. Sklad bo na podlagi sklepa o odobritvi sredstev s posamezno občino sklenil pogodbo za izbrani projekt. 2. Nameni na katere se projekti lahko nanašajo: – Področje vodooskrbe: lahko zajema izvedbo vrtine, zajetje, primarne cevovode in potrebno čiščenje ter upravljanje z vodami za zmanjšanje škodljivega delovanja voda. – Področje cestnega omrežja: novogradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest, javnih poti in drugih cest s pripadajočimi mostovi in parkirišči. – Podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone; nakup zemljišča in komunalno opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč za gospodarske aktivnosti. – Okolje in prostor: sistem ravnanja z odpadki, sanacija okoljsko degradiranih območij, urejanje vodotokov, akumulacij in drugih vodnih površin, varovanje naravne dediščine, prostorsko načrtovanje in analiza stanja okolja, ogrevanje na biomaso, vrtine za toplo vodo. – Komunalna infrastruktura: izgradnja objektov in naprav. – Področje šolstva: izgradnja in rekonstrukcija ter opremljanje šol in vrtcev ter drugih pomožnih objektov. – Področje zdravstva: izgradnja, rekonstrukcija ter nakup opreme za objekte. – Področje socialnega varstva: izgradnja, rekonstrukcija ter nakup opreme za objekte. – Področje športa in kulture: izgradnja ter rekonstrukcija športnih, kulturnih oziroma večnamenskih dvoran ter bazenov in ohranjanje kulturne dediščine. – Trajnostna raba energije: povečanje učinkovitosti rabe končne energije, t.j. rabe energije v industriji, storitvenem in javnem sektorju, prometu, gospodinjstvih, ter znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: OVE) in iz sistemov soproizvodnje (kogeneracije) toplote in električne energije. 3. Upravičeni stroški, ki lahko nastajajo po 1. 1. 2009 so: – stroški nakupa zemljišč, – stroški gradnje, rekonstrukcije in/ali nakupa objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le-ta ne sme biti starejša od 10 let), – stroški priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij le v primeru, ko so sestavni del investicije. 4. Neupravičeni stroški so: – strošek davka na dodano vrednost, – nakup objektov ter opreme pod leasingom. III. Splošni pogoji: 1. Projekt mora v obrazcu oziroma investicijski dokumentaciji izkazati regionalni pomen in vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja. Pri tem mora zasledovati vsaj enega od naslednjih ciljev: – izboljšanje komunalne infrastrukture, – izboljšanje socialne infrastrukture, – izboljšanje lokalnega cestnega omrežja, – izgradnje regionalne javne infrastrukture, – boljša kvaliteta bivanja, – večji poudarek skrbi za okolje, – pozitiven vpliv na gospodarski razvoj. 2. Prejemniki sredstev in podpisniki pogodb s Skladom so občine. Odobreni bodo izključno projekti lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v lasti države ali lokalne samoupravne skupnosti oziroma se prenese nanjo takoj po izvedbi projekta, za kar je potrebno predložiti izjavo župana. 3. Upravičenec mora predložiti zahtevo za sredstva na obrazcu Sklada vrste Cs2. Obrazcu morajo biti predložene obvezne priloge in dokazila, ki jih Sklad zahteva od upravičenca in so navedene v točki V. tega razpisa ter na seznamu obveznih prilog, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 4. Upravičenec mora k vlogi priložiti investicijski program oziroma drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo, izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). Vsa dokazila se morajo glasiti na investitorja in prijavljeno investicijo. 5. Vlagatelj mora imeti za investicijo pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo le-te, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja. 6. Za prijavo mora upravičenec predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 25.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošena sredstva morajo biti v višini najmanj 5.000,00 EUR oziroma največ 900.000,00 EUR (brez DDV). Višina odobrenih sredstev ne more presegati 900.000,00 EUR, prav tako ne sme skupna višina zadolženosti do Sklada posameznega upravičenca presegati 10% vrednosti namenskega premoženja Sklada. 7. Rok za dokončanje investicijskega projekta je do 31. 12. 2011. Upravičenec je skladu dolžan poročati o projektu ob zaključku črpanja ter zaključku investicije o učinkih in poteku investicije ter v roku 1 meseca po roku za zaključek investicije Skladu predložiti Poročilo o zaključku investicije. Rok za zaključek investicije in o načinu poročanja se opredeli v sklepu in pogodbi. 8. Upravičenec mora imeti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do Sklada. 9. Upravičenec se s pogodbo o dodelitvi sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada. 10. Upravičeni stroški lahko nastajajo po 1. 1. 2009. 11. Spodbude so praviloma namenjene za isti projekt največ enkrat, izplačilo pa je mogoče opraviti v tranšah. 12. V primeru pozitivnega sklepa o izboru bo upravičenec z Banko Koper d.d. podpisal posojilno pogodbo. IV. Finančni pogoji: 1. Projekti lahko s strani Sklada pridobijo sredstva v skupni višini do 100% upravičenih stroškov (brez DDV). 2. Posojilni pogoji: – obrestna mera: a) Euribor (trimesečni) + 1,00% letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2009 glede na Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin (Ur. l. RS, št. 61/09; v nadaljevanju: UMZDRO) višji od 1,09, b) Euribor (trimesečni) + 0,35% letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2009 med vključno 0,90 in vključno 1,09 glede na UMZDRO; c) Euribor (trimesečni) + 0,25% letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2009 manjši od 0,90 glede na UMZDRO; – skupna doba vračila posojila do 15 let (z vključenim moratorijem), ki se jo na željo upravičenca pred podpisom pogodbe lahko skrajša, – pred podpisom pogodbe se upravičenec moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja, – znotraj skupne dobe vračanja, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, upravičenec lahko pridobi oziroma koristi največ do 36 mesecev moratorija, za kar se opredeli pred sklenitvijo pogodbe, – obresti v času moratorija se plačujejo. 3. Stroški zavarovanja posojila in stroški vodenja posojila bremenijo upravičenca. Stroške sklepanja pogodbe prevzame Sklad. Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo z Banko Koper d.d. 4. Posojila se dodeljujejo v evrih. 5. Skupna doba odplačevanja posojila (z vključenim moratorijem) praviloma ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. 6. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicijskega projekta. 7. Posojila upravičenec praviloma zavaruje z menicami in z nepreklicno garancijo proračuna lokalne skupnosti ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom. 8. Zahtevana dokumentacija pred sklepanjem pogodbe, ki jo vlagatelj posreduje Banki Koper d.d: – sklep o izbiri izvajalca, – sklenjena pogodba z izvajalcem del s pripadajočim predračunom oziroma popisom del, – pridobljeno soglasje Ministrstva za finance glede zadolževanja, – ustrezna dokumentacija za zavarovanje posojila. Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona o javnih naročilih. 9. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vročitve sklepa o odobritvi projekta upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca oba roka tudi podaljša s pisnim soglasjem. Upravičenec mora skleniti pogodbo, pridobiti soglasje za zadolževanje občine in črpati sredstva v istem letu. 10. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo upoštevalo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih sredstev, kolikor ne bo v določenem roku dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se prejemnik v roku za sklenitev pogodbe, ki je naveden v sklepu, nanj ne odzove, se na podlagi 4. točke 42. člena Splošnih pogojev upošteva, da umaknil vlogo. 11. Črpanje posojila Sklada je dokumentarno z možnostjo refundacije ali tudi nakazila sredstev na račun občine. Možno je tudi fazno črpanje sredstev. – Črpanje sredstev bo možno po predložitvi: – poročila o izvršenih delih, – zahtevka občine za nakazilo odobrenih sredstev, – specifikacije vseh stroškov, – originalnih računov, pogodb oziroma situacij izvajalcev ali kopij računov, pogodb oziroma situacij izvajalcev, potrjenih s strani občine in pooblaščene banke izstavljenih po 1. 1. 2009. V primeru refundacije že plačanih računov, je potrebno priložiti potrdila o plačilih računov, pogodb oziroma situacij. – V primeru nakazil sredstev na račun občine za še ne plačane račune, situacije in pogodbe, mora občina Skladu oziroma banki v roku 10 dni po plačilu posameznega računa, situacije ali pogodbe poslati potrdilo o plačilu, najmanj v višini odobrenega posojila. Kolikor občina ne bo v roku predložila ustreznega dokazila, se bo smatralo, da so sredstva porabljena nenamensko in je to razlog za prekinitev pogodbe ter zahtevo Sklada za vračilo sredstev. – V primeru, da bo po opravljenem izboru izvajalcev oziroma iz sklenjene pogodbe z izvajalcem ugotovljena nižja vrednost projekta oziroma bodo v zaključnem finančnem obračunu projekta izkazani neto stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti investicijskega projekta, se znesek odobrenega posojila zmanjša na način, pri katerem višina sofinanciranja ne presega razpisnih določil. V. Vsebina vloge Obvezna dokumentacija za prijavo: – originalni obrazec za prijavo z izjavo Cs2 (izpolnjen, potrjen in žigosan), – kratek opis investicije v obsegu do ene A4 strani, – lokacija naložbe z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski objekt (lahko kopija mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma lokacijo investicije), – investicijski program oziroma ustrezna investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Projekti morajo v skladu s 4. točko 34. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) izkazati regionalni pomen in vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja, – poročilo o že izvršenih delih, če gre za fazno izgradnjo, – pridobljeno veljavno gradbeno oziroma ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, – s strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe, – s strani odgovorne osebe parafirano garancijsko izjavo občine. Neobvezna dokumentacija: – kopija soglasja Ministrstva za finance k začetku postopka zadolževanja, kolikor občina ima soglasje (obvezna priloga pred podpisom pogodbe), – kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu, – mnenje s strani Regionalne razvojne agencije o vplivu projekta na regijo za velike projekte (zaprošeno posojilo nad 500.000 EUR). Priloga služi, kot pomoč pri odobravanju velikih projektov, ki jih odobrava uprava in k odločitvi poda soglasje tudi Nadzorni svet, – v primeru že izvedenega javnega naročila, poročilo o izvršenih delih za investicijske projekte, sklep o izboru izvajalca in sklenjeno pogodbo z izvajalcem ter pripadajočim predračunom oziroma popisom del (obvezna priloga v postopku podpisa pogodbe). VI. Merila za izbiro projektov Merila za izbiro: 1. lokacija projekta, 2. kakovost prijavljenega projekta, 3. izvedljivost projekta. Uporaba meril: 1. Lokacija projekta, ki lahko na podlagi strokovne ocene komisije pridobi največ 30 točk, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Kakovost prijavljenega projekta, za kar lahko na podlagi strokovne ocene komisije pridobi največ 40 točk, in sicer: 2.1 Izkazana ekonomska upravičenost* projekta s pričakovanimi rezultati oziroma ocena ekonomske upravičenosti projekta na osnovi investicijskega programa do 15 točk; Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2.2 Obseg in kakovost infrastrukturnih storitev oziroma del do 25 točk; Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Regionalni vpliv in izvedljivost projekta do 30 točk: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Z ekonomskimi oziroma družbenoekonomskimi merili pri izračunu upravičenosti projekta ugotavljamo tudi učinke, ki jih projekt prinaša ne samo upravljavcu, temveč tudi drugim ekonomskim in preostalim subjektom. Ekonomska merila poleg neposrednih učinkov (stroškov in koristi) vključujejo tudi posredne vplive na družbo kot celoto Vir: Uradni list RS, št. 60/2006, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ** Ekonomska stopnja donosnosti ali Economic rate of return, Vir: Priročnik za izdelavo analiz stroškov in koristi investicijskih projektov (2004) Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Financirani bodo projekti z največjim številom točk do porabe razpisanih sredstev. V primeru odstopa upravičenca od koriščenja že dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednjemu/im upravičencu/cem glede na zbrano število točk. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk po naslednjem vrstnem redu sledečih meril za izbor vlog: 1. lokacija projekta, 2. kakovost prijavljenega projekta vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih, 3. izvedljivost projekta. V primeru, da zadnje uvrščeni projekti tudi po teh merilih dosežejo enako število točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt, ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in ura oddaje projekta priporočeno na pošto ali datum in ura oddaje projekta osebno v vložišče Sklada). Vse vloge s programi z negativnim denarnim tokom, ekološko sporne investicije ter projekte brez realne možnosti za zavarovanje posojila, se v skladu s tretjim odstavkom 30. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja kot neutemeljene zavrnejo. Izjema, glede negativnega denarnega toka so le vloge s programi, ki s pozitivno analizo stroškov in koristi izkazujejo, da je njihov program upravičen. VII. Rok in način prijave: 1. Razpisna dokumentacija se dvigne na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali po naročilu. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Sklada: http://www.rdf-sklad.si ali http://www.rdf-sklad.si/razpisi.html. Informacije lahko zainteresirani pridobijo v Sektorju za izvajanje spodbud: tel. 01/836-19-53. 2. Sklad lahko od prosilca zahteva dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu. 3. Rok za oddajo prijav je 9. 11. 2009, velja poštni žig priporočene pošiljke. 4. Vloge so lahko oddane osebno ali priporočeno po pošti, do zgoraj navedenega roka. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje bo najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranja ni javno in bo potekalo do porabe sredstev. Takoj, ko bodo sredstva izčrpana, bo Sklad to objavil na svoji spletni strani. 5. Prijavitelji vložijo vloge na naslov Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – razpis – infrastruktura – Cs2«. Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni evropski valuti (EUR). VIII. Obravnava vlog: 1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala Uprava Sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Strokovna komisija v primeru projekta z investicijsko vrednostjo nad 150.000 EUR pridobi dve oceni. Poleg ocene strokovne službe Sklada uporabi tudi zunanje strokovne ocenjevalce. V primeru dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena upošteva povprečje dveh ocen. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so uradna tajnost. 2. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih upravičenec v roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. 3. Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo zavržene. 4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. 5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do Sklada, se zavržejo. 6. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev več, kot je na razpolago sredstev, oblikuje komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog, na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev za dodelitev sredstev. Komisija bo na podlagi iz prejšnjega odstavka lahko predlagala odobritev sredstev upravičencem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000 EUR, razpoložljiv obseg posojil zgolj še 25.000 EUR, zato dodelitev v višini 25.000 EUR). Vloge upravičencev, katere ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, bodo kot neutemeljene zavrnjene. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom praviloma v roku do 30 dni od datuma odpiranja vlog. Sklep bo izdan na podlagi sklepov Uprave. Za dodelitve, višje od 500.000 EUR poda soglasje Nadzorni svet Sklada. O pritožbi zoper sklep odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi, Sklad izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje: – kraj in mesto sklepanja pogodbe, – rok za sklenitev pogodbe, – praviloma tudi potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe. 7. Spremljanje odobrenih projektov: sklad bo spremljal porabo in učinke dodeljenih sredstev iz razpisa. Prejemnik sredstev se v pogodbi zaveže, da je dolžan omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Če sredstva niso bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali se je sredstva odtujilo, ima Sklad pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07; uradno prečiščeno besedilo).

AAA Zlata odličnost