Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3470. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca, stran 10730.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in 102/07) je Občinski svet Občine Jesenice na 30. seji dne 24. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga)
V skladu z usmeritvami dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1995/00 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98, 41/99 in 113/04) in v skladu z odločitvami družbenega plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/86, 15/89, 4/90 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 26/91, 1/93, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99, 113/04) Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca (Uradni list RS, št. 117/05) po projektu št. 29-2008, ki ga je izdelal biro URBANISTI, d.o.o. iz Celja.
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta)
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Hrenovca zajema naslednje parcelne številke: 902/7, 902/29, 902/30, 902/31, 902/32, 902/44, 902/45, 902/46, 902/47, 902/49 vse k.o. Jesenice, po projektu iz prejšnjega člena.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje zajema območje parcel navedenih v prejšnjem členu in je na vzhodni in severni strani omejeno s traso železniške proge Jesenice–Nova Gorica ter na zahodni in južni strani s t.i. povezovalno cesto, ki poteka skozi območje Poslovne cone Jesenice. Območje je veliko ca. 25 000 m².
III. VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
4. člen
(vsebina občinskega lokacijskega načrta)
Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Hrenovca iz 1. člena vsebujejo besedilo in kartografski del.
Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z lokacijskim načrtom
– ureditveno območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
– umestitev načrtovane ureditve v prostor
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja objektov nanjo
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
– načrt parcelacije
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje lokacijskega načrta
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti lokacijskega načrta
– roki za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev zemljišč.
Kartografski del obsega naslednje vsebine:
grafični načrt 1: »Izsek iz občinskega prostorskega plana«
grafični načrt 2: »Izsek iz lokacijskega načrta«
grafični načrt 3: »Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem«
grafični načrt 4: »Zazidalna situacija«
grafični načrt 5: »Zasnova gospodarske infrastrukture«
grafični načrt 6: »Načrt parcelacije«
grafični načrt 7: »Vplivi in povezave s sosednjimi območji«.
5. člen
(vsebina obveznih prilog)
Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– Geodetski načrt s certifikatom
– Idejna zasnova
– Smernice nosilcev urejanja prostora
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Podatki o lastnikih zemljišč.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji)
6. člen Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca se spremeni in dopolni tako, da se na koncu doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Ureditveno območje sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta se nahaja znotraj kompleksa Hrenovca, ki se programsko deli na tri enote, ki pa se strukturno, mentalno, oblikovno in vizualno urejajo enotno.«
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Četrti stavek drugega odstavka 7. člena Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca se spremeni tako, da se glasi:
»Na jugovzhodnem delu območja je predvidena izgradnja vsaj 110 parkirnih mest za kupce, ki bodo v večji meri zasenčena z drevesi.«
Tretji in četrti odstavek 7. člena Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca se črtata in nadomestita z novim tretjim in četrtim odstavkom, ki glasi:
»S spremembami in dopolnitvami lokacijskega načrta, ki so predmet tega projekta je v stanovanjsko poslovni enoti namesto poslovnega objekta predvidena gradnja stanovanjsko poslovnega objekta s kletnimi pretežno garažnimi etažami, javnim parterjem ter stanovanjskimi etažami. V stanovanjsko poslovni enoti se še vedno nahaja večstanovanjski objekt s stanovanjskimi enotami.
Znotraj policijske enote, ki se preimenuje v poslovno enoto pa je namesto policijske postaje predvidena gradnja poslovnega objekta v že predpisanih gabaritih.«
8. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
8. člen Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca se spremeni in dopolni tako, da se na koncu drugega odstavka znotraj poglavja o trgovski enoti doda nov odstavek, ki se glasi:
»Trgovski objekt:
Znotraj enote je dovoljena postavitev nadstrešnic ter ostalih pomožnih objektov, ki se navezujejo na trgovski objekt in služijo trgovski dejavnosti. Skupna površina nadstrešnic je do 400 m2. Ravno tako je dovoljena postavitev zunanjega tlakovanega in ograjenega prodajnega dvorišča, in sicer v površini do 2.500 m2, ki je lahko ograjen z ograjo v višini do 2.50 m.«
8. člen Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca se spremeni in dopolni tako, da se sedanji šesti odstavek znotraj poglavja o stanovanjsko poslovni enoti črta in nadomesti z novimi odstavki, ki določajo naslednje:
»Stanovanjsko poslovni objekt:
Objekt je sestavljen iz kletnih etaž, parterja ter stanovanjskih etaž. Kletne etaže, ki so prvenstveno namenjene parkiranju se nahajajo pod nivojem terena zgornjega platoja in so v pretežni meri vkopane, odprte pa so lahko na pešpot in obstoječo povezovalno cesto, kamor pa se pretežno umeščajo trgovske oziroma storitvene dejavnosti. Velikost kletnih etaž lahko zajema celotno območje parcele namenjene gradnji, število etaž pa se prilagaja potrebam in v globino ni omejeno.
Parter se nahaja na nivoju zgornjega platoja in je odprt na okolico. Prvenstveno se nameni za poslovne in storitvene ter za vhodne in servisne prostore stanovanj v stanovanjskih etažah. Parter je okvirnih dimenzij 33,00 x 108,00 m.
Nad parterjem se nahajajo stanovanjske etaže, v katerih je dopustna stanovanjska ali poslovna dejavnost. Število etaž nad parterjem je lahko največ tri. Nad največ eno četrtino tlorisa pritličja na skrajnem severovzhodnem delu je dopustna izvedba arhitekturnega poudarka v višini največ pet etaž nad parterjem. V celotnem objektu se lahko izgradi največ 80 stanovanjskih enot.
Oblikovanje objekta naj bo sodobno s sodobnimi materiali, strehe kletnih etaž, parterja ter stanovanjskih etaž pa naj bodo praviloma ravne in ozelenjene ter se v večji meri uporabijo kot bivalne terase. Zaradi precejšnje tlorisne velikosti stanovanjskih etaž je le te potrebno členiti ter fasado strukturirati ali z materiali ali pa z arhitekturnimi elementi kot so balkoni, lože in podobno.
Dostopi za pešce so do objekta predvideni iz vseh strani. Za vozila pa je predviden dovoz preko interne dovozne poti ali povezovalne ceste, ki poteka skozi območje Poslovne cone Jesenice, ki napaja garaže v kletnih etažah.«
8. člen Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca se spremeni in dopolni tako, da se sedanji deveti odstavek znotraj poglavja o stanovanjsko poslovni enoti črta in nadomesti z novim odstavkom, ki se glasi:
»Znotraj stanovanjsko poslovne enote se umesti otroško igrišče, dovoljena je postavitev otroških igral. Igrišče naj bo umeščeno poljubno med večstanovanjski in stanovanjsko poslovni objekt ter se naj rešuje v sklopu celotne zunanje ureditve.«
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
8. člen Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca se spremeni in dopolni tako, da se poglavje o policijski enoti črta in nadomesti z novim poglavjem o poslovni enoti, ki se glasi:
»Poslovna enota:
Območje policijske enote se preimenuje v poslovno enoto. Zajema poslovni objekt s podzemni parkirišči. Objekt naj bo praviloma elipsoidne oblike in bo dimenzij okvirno 25 x 50 metrov (± 10%). Oblika objekta je lahko tudi drugačna vendar velikost objekta ne sme presegati parcele namenjen gradnji. Imel bo štiri etaže K1+K2+P+M. Prvi dve etaži bosta delno vkopani. V prvih dveh etažah so v deležu predvidena tudi parkirna mesta. V vseh etažah pa so predvideni poslovni prostori. Dovoz do objekta je predviden iz dveh strani neposredno iz povezovalne ceste. Oblikovanje objekta naj bo sodobno, streha mora biti ravna ali enokapnica.«
9. člen
(krajinska ureditev)
9. člen Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca se spremeni in dopolni tako, da se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Streha kletne etaže stanovanjsko poslovnega objekta znotraj stanovanjsko poslovne enote se naj oblikuje kot urbana ploščad in se prvenstveno uporabi kot prostor za druženje in igro, ki se je dostopen vsem uporabnikom okoliših objektov.«
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
10. člen
(prometna infrastruktura)
14. člen Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca se spremeni in dopolni tako, da se v poglavju Parkirišča črtata prvi in drugi odstavek in se nadomestita z novim odstavkom, ki se glasi:
»Parkirišča za vsako dejavnost so ločena. Trgovski objekt ima predvidenih vsaj 110 parkirnih mest, od tega 6 za invalide.
Parkirišča za stanovanjsko poslovni objekt znotraj stanovanjsko poslovne enote morajo biti zagotovljene v kletnih etažah pod nivojem terena. Za eno stanovanje je potrebno zagotoviti najmanj dve parkirni mesti, za poslovne dejavnosti pa tolikšno število parkirnih mest, kot ji predpisuje veljavna zakonodaja. Uvoz v kletne etaže je predviden z že obstoječe povezovalne ceste ter predvidene interne dovozne ceste.«
14. člen Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca se spremeni in dopolni tako, da se v poglavju Parkirišča črta četrti odstavek in se nadomesti z novim odstavkom, ki se glasi:
»Parkirišča za potrebe v poslovnega objekta znotraj poslovne enote bodo v objektu oziroma na ploščadi objekta dostopni preko štirikrakega križišča na severni strani poslovnega objekta, kjer bodo tudi parkirišča za obiskovalce. Uvoz v garažo je predviden iz južne strani objekta preko povezovalne ceste.«
14. člen Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca se spremeni in dopolni tako, da se v poglavju Pešpoti nadomesti tekst z novim, ki se glasi:
»Skozi ureditveno območje je predvidena pešpot, ki bo potekala v smeri od prireditvenega centra oziroma Ceste maršala Tita z izven nivojskim prehodom preko železniške proge ter nadalje preko območja Hrenovce in Centra Stara Sava do muzejskega kompleksa Stara Sava. V enotni etapi je potrebno urediti pešpot od Ceste maršala Tita do skrajnega jugozahodnega roba Hrenovce. Pešpot se lahko izvede tudi s stopnicami. Dolgoročno je ob pešpoti na mestu stopnic ali ob njih možna izgradnja rampe ali dvigala. Na delu pešpoti, ki se neposredno dotika predvidenega stanovanjsko poslovnega objekta, se lahko vključi v sam objekt ali pa na njegovo fasado. V vsakem primeru mora pešpot ostati javna.
Poleg omenjene pešpoti in hodnika za pešce ob interni dovozni cesti, tvorijo celoto peš povezav še pešpoti na južni strani predvidene pozidave (glej grafične načrte).«
11. člen
(energetska infrastruktura)
15. člen Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca se spremeni in dopolni tako, da se na koncu poglavja Električno omrežje doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Na jugovzhodnem delu je obstoječa trafo postaja na parceli št. 902/32, ki ima zadostne kapacitete za oskrbo poslovnega objekta. Za potrebe stanovanjsko poslovnega objekta pa je potrebno zgraditi novo trafo postajo, ki bo locirana na južnem robu ureditvenega območja.«
12. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)
16. člen Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca se spremeni in dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Vsi načrtovani objekti, ki so predmet tega odloka se bodo priključili na razvod obstoječe in predvidene kabelske kanalizacije, ki je razviden iz grafičnih načrtov in sicer pod pogoji iz osnovnega odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca.«
13. člen
(vročevod)
17. člen Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca se spremeni in dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Vsi načrtovani objekti, ki so predmet tega odloka se bodo priključili na vročevod, ki je razviden iz grafičnih načrtov in sicer pod pogoji iz osnovnega odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca. Pri ogrevanju je dopustna in zaželena raba tudi obnovljivih virov energije.«
14. člen
(plinovod)
18. člen Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca se spremeni in dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Vsi načrtovani objekti, ki so predmet tega odloka se lahko priključijo na plinovod, ki je razviden iz grafičnih načrtov in sicer pod pogoji iz osnovnega odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca.«
15. člen
(meteorna in fekalna kanalizacija)
19. člen Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca se spremeni in dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Vsi načrtovani objekti, ki so predmet tega odloka se bodo priključili na meteorno in fekalno kanalizacijo, ki je razvidna iz grafičnih načrtov in sicer pod pogoji iz osnovnega odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca.«
16. člen
(vodovod)
20. člen Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca se spremeni in dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Vsi načrtovani objekti, ki so predmet tega odloka se bodo priključili na vodovod, ki je razviden iz grafičnih načrtov in sicer pod pogoji iz osnovnega odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca.«
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
17. člen
30. člen Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca se črta in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Pri pripravi akta so v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št 105/06) upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za varen umik ljudi in premoženja. Urejene so prometne in delovne površine za intervencijska vozila. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št 30/1991). Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št 105/06) ter Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07).
Pred pričetkom načrtovanja novih objektov je potrebno preveriti v katero območje potresne ogroženosti spada obravnavano območje in temu primerno je potrebno zasnovati stavbe. Pri gradnji novih objektov je potrebno ojačiti prvo ploščo. Obravnavano območje se ne nahaja na poplavnem ali erozijskem območju.«
VII. NAČRT PARCELACIJE
18. člen
31. člen Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca se črta in se nadomesti z novim členom, ki se glasi:
»Načrt parcelacije vsebuje načrt gradbenih parcel za posamezne objekte in je prikazan v grafičnem načrtu načrt parcelacije. Določenih je 6 parcel namenjenih gradnji, in sicer za naslednje objekte:
– trgovski objekt,
– stanovanjski objekt,
– stanovanjsko poslovni objekt z otroškim igriščem,
– interna dovozna cesta,
– pešpot,
– poslovni objekt.«
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
19. člen
32. člen Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca se spremeni in dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Izgradnja komunalne opreme območja mora slediti izvedbi posameznih etap. Pešpot od Ceste maršala Tita in skozi celotno območje Hrenovce do njenega skrajnega jugozahodnega dela mora biti zgrajena in dana v uporabo pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za stanovanjsko poslovni objekt oziroma hkrati z njim, če bo pešpot vključena v sam objekt ali pa na njegovo fasado.«
IX. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
X. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrt Hrenovca je stalno na vpogled pri pristojnem organu za urejanje prostora Občine Jesenice in na Upravni enoti Jesenice.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-66/2007
Jesenice, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti