Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3475. Pravilnik o oddajanju športnih objektov in površin v uporabo, stran 10740.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09) je Občinski svet Občine Kobarid na 24. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju športnih objektov in površin v uporabo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o oddajanju športnih objektov in površin v uporabo (v nadaljevanju: pravilnik), ureja pogoje in način oddajanja športnih objektov in površin v lasti Občine Kobarid (v nadaljevanju: lastnik) v uporabo ter način plačila uporabnine. Pravilnik se nanaša na Telovadnico Kobarid z garderobami, Športni park Kobarid in Igrišče z umetno travo.
II. POSTOPKI IN POGOJI ODDAJE V UPORABO
2. člen
Športni objekti in površine se lahko oddajajo v uporabo:
– osnovni šoli in vrtcu Kobarid za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v skladu z zakonom,
– športnim klubom in društvom, ki izvajajo letni program športa v Občini Kobarid,
– drugim uporabnikom (klubom in društvom, zavodom, organizacijam, fizičnim in pravnim osebam ter raznim skupinam za potrebe športnih dejavnosti in organizacije športnih, glasbenih, kulturnih in zabavnih prireditev).
3. člen
Pri usklajevanju in pripravi urnika uporabe športnih objektov in površin se upošteva naslednji vrstni red uporabnikov:
I. prioriteta: redna športna vzgoja in interesna športna vzgoja osnovne šole. Prednostna uporaba se praviloma nanaša na termin v času šolskega pouka od ponedeljka do petka od 8:00 do 14:00,
II. prioriteta: programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, ki jih sofinancira Občina Kobarid,
III. prioriteta: programi kakovostnega in vrhunskega športa, ki jih sofinancira Občina Kobarid,
IV. prioriteta: programi športne rekreacije, ki jih sofinancira Občina Kobarid,
V. prioriteta: drugi uporabniki.
4. člen
Pisne prijave želenih terminov za redno vadbo se posredujejo lastniku do 15. avgusta za tekoče šolsko leto.
Rok za odpoved ali spremembo že dogovorjenega termina je 15 dni pred začetkom uporabe.
Ne glede na prioriteto, so možne naknadne spremembe urnika koriščenja.
Oddaja prostorov in površin v uporabo ne sme predstavljati ovire za izvajanje dejavnosti osnovne šole, opredeljene v letnem delovnem načrtu šole.
5. člen
Lastnik in uporabnik skleneta Pogodbo o uporabi športnih objektov in površin v lasti Občine Kobarid. Sestavni del pogodbe je navedba uporabnika športnega objekta oziroma vadbene enote, število ur uporabe in veljavna cena ure uporabnine.
6. člen
Praviloma se športni objekti uporabljajo do 22. ure, oziroma v skladu s sprejetim urnikom lastnika.
Redna vadba poteka med tednom od ponedeljka do petka. Društva in klubi uporabljajo športne objekte za vadbo in tekmovanja v skladu s svojim programom in dogovorom z lastnikom tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter v času šolskih in letnih počitnic.
Uporabniki so dolžni upoštevati hišni red, ki je priloga pogodbe o uporabi objektov in površin. V času uporabe objekta odgovarjajo za red in disciplino ter pravilno uporabo športnih objektov, na javnih prireditvah pa morajo zagotoviti svojo varnostno službo oziroma redarje, ki skrbijo za red in mir na prireditvi.
7. člen
Župan lahko odloči, da ne dovoli uporabe posameznih objektov ali površin, če oceni, da bi ob uporabi nastala večja škoda na objektih in površinah. O tem se obvesti uporabnike.
III. NAČIN DOLOČANJA UPORABNINE
8. člen
Uporabnina vključuje stroške ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, vode, zavarovanja, stroške za potrošniški material, ki je potreben za redno vzdrževanje objekta, druge materialne stroške, povezane z obratovanjem športnih objektov, investicije, čiščenje ter prisotnost vzdrževalca objektov in površin.
9. člen
Cenik uporabe športnih objektov sprejme in potrdi Občinski svet Občine Kobarid. Cena se v začetku šolskega leta uskladi z rastjo življenjskih potrebščin. Popuste pri najemu lahko na podlagi pisne prošnje odobri župan.
Za dejavnosti, ki niso opredeljene s tem pravilnikom, župan samostojno določa ceno uporabe.
10. člen
Račun za plačilo uporabnine športnega objekta in površine se izda na podlagi Pogodbe o uporabi športnih objektov in površin v lasti Občine Kobarid.
Najemnik plačuje uporabnino za pretekli mesec, mesečno, razen v primerih, ko je to drugače opredeljeno v pogodbi.
11. člen
Uporabniki športnih objektov in površin morajo za komercialne, glasbene, kulturne in zabavne prireditve uporabnino poravnati najkasneje tri dni pred izvedbo prireditve.
Za prireditve, ki so humanitarnega oziroma dobrodelnega značaja in imajo prost vstop, se ne zaračunava uporabnine.
12. člen
Klubi in društva do vključno mladinskih selekcij in za tekmovalni šport, v okviru odobrenih ur na javnem razpisu ne plačujejo uporabnine.
Če izvajalci letnega programa športa za opravljanje dela z otroki ali mladinci dejavnost staršem zaračunavajo, morajo plačevati uporabnino v skladu s sprejetim cenikom.
Uporabniki morajo za izvajanje programov izven obsega odobrenih ur plačevati uporabnino po ceniku neposredno lastniku, ki mu za to tudi izdaja mesečne račune.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/09
Kobarid, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost