Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3459. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2008, stran 10700.

Na podlagi 62. člena in 96.–99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSDDPO), 51. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in na podlagi 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 22. redni seji dne 29. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2008 se izkazuje:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             €
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Zaključni
                         račun 2008
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       3.006.322
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            2.717.533
70  DAVČNI PRIHODKI                2.346.091
   700 Davki na dohodek in dobiček        1.991.224
   703 Davki na premoženje             226.206
   704 Domači davki na blago in storitve      128.661
71  NEDAVČNI PRIHODKI                371.442
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      153.909
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             2.262
   712 Denarne kazni                 1.086
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     5.248
   714 Drugi nedavčni prihodki           208.937
72  KAPITALSKI PRIHODKI               47.193
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       47.193
   nematerialnega premoženja
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
74  TRANSFERNI PRIHODKI               241.596
   740 Transferni prihodki iz drugih        241.596
   javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         3.344.189
40  TEKOČI ODHODKI                 526.392
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      146.792
   401 Prispevki delodajalcev za socialno      23.399
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        352.001
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve                    4.200
41  TEKOČI TRANSFERI               1.071.753
   410 Subvencije                  7.847
   411 Transferi posameznikom in          705.810
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in   149.304
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi        208.792
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              589.591
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     589.591
43  INVESICIJSKI TRANSFERI            1.156.453
   430 Investicijski transferi
   431 Investicijski transferi pravnim in    1.043.474
   fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim    112.979
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.   –337.867
   –II.)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA      44.987
   KAPITAL. DELEŽEV
75  PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA      44.897
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   750 Prejeta vračila danih posojil – od      44.987
   posameznikov
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM.       44.987
   KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE                     0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje                0
VIII.ODPLAČILA DOLGA
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH   –292.880
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VII.-IX.=-III)   337.867
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.     1.624.591
   PRETEKL. LETA
------------------------------------------------------------
Pregled realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodki in drugi izdatki občine za leto 2008 so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in računu financiranja.
3. člen
Sredstva na postavki IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH se prenesejo v proračun Občine Dobrepolje za leto 2009.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/09
Videm, dne 29. septembra 2009
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost