Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3502. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, spremembe v letu 2008 in Okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, dopolnitev 2008, stran 10786.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt in 70/08 – ZVO-1B) ter 31. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je župan Občine Poljčane sprejel
S K L E P O J A V N I R A Z G R N I T V I
dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, spremembe v letu 2008 in Okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, dopolnitev 2008
1.
Javno se razgrne:
– dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, spremembe v letu 2008 (besedilo odloka, kartografski del), ki ga je izdelalo podjetje IDEAAL Projekt d.o.o., pod številko ID/3/313/08, avgust 2009;
– Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, dopolnitev 2008, ki ga je izdelalo podjetje OIKOS svetovanje in razvoj d.o.o., pod št. 1141/09, september 2009;
– Revizija dodatka k okoljskemu poročilu za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, dopolnitev 2008, ki ga je izvedel Enviro, Andrej Uršič s.p.
2.
Dokumenti iz 1. točke tega sklepa bodo javno razgrnjeni v prostorih Občine Poljčane, Bistriška c. 65, Poljčane, v času uradnih ur. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne 12. oktobra 2009 ter konča 10. novembra 2009.
3.
V času javne razgrnitve bo 4. novembra 2009, ob 15.00 uri organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka odloka in Okoljskega poročila v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.
4.
S tem naznanilom Občina Poljčane o poteku javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen osnutek odloka iz 1. člena tega sklepa, in sicer z naslednjimi parcelnimi številkami: 399/1-del, 92/1, 89/3, 62/2, 64, 29/1, 28/2, 32/1, 34-del, 36-del, 33-del; vse v k.o. Brezje pri Poljčanah in 403/2-del, 403/1-del, 767/1, 402-del, 777/1-del, 400/2-del, 404-del, 328-del, 327-del, 323-del, 318-del, 310/1-del, 322-del, 331-del, 329-del, 781/1, 330-del, 332-del, 400/1-del, 767/2-del, 376-del, *326, 394/2-del, 395-del, 319-del, 320-del, 321-del, 333/1-del, 777/2-del, 333/2-del, 777/4-del, 310/2-del, 307/1-del, 307/2-del, 301-del, 765/1-del, 298/2-del, 290-del, 773/1-del, 288-del vse v k.o. Pekel.
5.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek podajo predloge in pripombe vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve, na naslov elektronske pošte: natasa.dvorsak@poljcane.si ter pisno na naslov Občina Poljčane, Bistriška c. 65, 2319 Poljčane. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Obravnavani bodo le tisti predlogi in pripombe, ki bodo opremljeni s polnim naslovom, podpisom in jasno navedenimi pripombami in predlogi.
6.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na uradni spletni strani občine in na krajevno običajen način (tednik Panorama, strani KTV).
Št. 430-0019/2008-201
Poljčane, dne 1. oktobra 2009
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost