Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3386. Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3433. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

MINISTRSTVA

3387. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi
3388. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil
3434. Pravilnik o določitvi poslovnika o delu stanovanjskega sveta

USTAVNO SODIŠČE

3389. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
3390. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Mariboru in sklepa Okrožnega sodišča na Ptuju

BANKA SLOVENIJE

3391. Sklep o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih
3392. Sklep o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
3393. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3435. Poročilo o gibanju plač za julij 2009

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3394. Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji

OBČINE

Cerklje na Gorenjskem

3395. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik
3396. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta L8 Poslovni kompleks Brnik
3397. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem
3398. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem
3399. Sklep o višini tarifnih postavk storitev ravnanja z odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem
3400. Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu
3430. Obvezna razlaga (1.1.) točke 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 03/04, 3/06)
3431. Obvezna razlaga določil 32. člena Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja z oznako L5/1 glavna cesta GII – 104 Kranj–Moste (odsek ob letališču), (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 02/05)

Črnomelj

3401. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Otovec

Hodoš

3402. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2009

Kočevje

3403. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje
3404. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje
3405. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina OBLO Kočevje
3406. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje v upravi OLO Kočevje
3407. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje in prenosu zemljišča na Občino Kočevje

Kostanjevica na Krki

3408. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2008
3409. Sklep o ugotovitvi premoženja Občine Kostanjevica na Krki in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij z Občino Krško ob ustanovitvi nove Občine Kostanjevica na Krki

Nova Gorica

3410. Odlok o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica
3411. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
3412. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Nova Gorica
3413. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
3414. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
3415. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
3416. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Postojna

3417. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za izobraževanje odraslih, šport, kulturo in ostale družbene dejavnosti
3418. Sklep o spremembi Sklepa o javni infrastrukturi na področju kulture na območju Občine Postojna

Rečica ob Savinji

3419. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rečica ob Savinji

Sevnica

3420. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2009
3421. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica
3422. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica
3423. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj
3424. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti« v Sevnici
3425. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica
3426. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica
3427. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del območja obrtne cone Krmelj
3428. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji

Žetale

3432. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žetale

Žirovnica

3429. Odlok o občinskih cestah

POPRAVKI

3436. Popravek Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (uradno prečiščeno besedilo)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti