Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3409. Sklep o ugotovitvi premoženja Občine Kostanjevica na Krki in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij z Občino Krško ob ustanovitvi nove Občine Kostanjevica na Krki, stran 10561.

Na podlagi 29. in 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 Odl. US: U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO in 60/07 – ZLS-N), 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek), Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2006 (Uradni list RS, št. 34/07), premoženjske bilance Občine Krško za leto 2006 s stanjem na dan 31. 12. 2006 in popisa premoženja je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 27. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi premoženja Občine Kostanjevica na Krki in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij z Občino Krško ob ustanovitvi nove Občine Kostanjevica na Krki
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1.1. Upoštevaje okoliščine:
– da se je z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – popr. in 69/94) ter na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 27/06 in 61/06) iz prejšnje Občine Krško, to je Občine Krško pred konstituiranjem Občine Kostanjevica na Krki, izločil del in se je ustanovila nova Občina Kostanjevica na Krki;
– da je bila Občina Kostanjevica na Krki konstituirana in je začela opravljati svoje naloge z dnem 1. 1. 2007, zaradi česar je treba s tem dnem razdeliti premoženje prejšnje Občine Krško, ki je obstajalo na dan 31. 12. 2006;
– da sta osnova za razdelitev premoženja prejšnje Občine Krško (v nadaljevanju: skupno premoženje) premoženjska bilanca prejšnje Občine Krško na dan 31. 12. 2006 in popis premoženja prejšnje Občine Krško;
– da se za nepremično in premično premoženje, ki je predmet ugotovitve premoženja Občine Kostanjevica na Krki, upošteva knjigovodska vrednost, ki je ob prehodu lastninske pravice evidentirana v knjigovodskih izkazih;
– da znaša na dan konstituiranja nove Občine Kostanjevica na Krki delež prebivalcev nove Občine Kostanjevica na Krki v skupnem številu prebivalcev prejšnje Občine Krško 8,94%, preostalih prebivalcev Občine Krško pa 91,06%;
– da Občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki v roku iz 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi premoženja Občine Krško nista razdelili sporazumno;
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki s tem sklepom na podlagi premoženjske bilance Občine Krško na dan 31. 12. 2006 in popisa premoženja prejšnje Občine Krško ugotovi premoženje Občine Kostanjevica na Krki na dan konstituiranja Občine Kostanjevica na Krki na način, določen v 51.c členu Zakona o lokalni samoupravi.
1.2. Kriterij za ugotovitev premoženja Občine Kostanjevica na Krki po njeni izločitvi iz prejšnje Občine Krško predstavlja:
– v primeru ugotovitve premoženja po legi: območje Občine Kostanjevica na Krki, določeno v aktih iz prve alineje 1.1. točke tega sklepa,
– v primeru ugotovitve premoženja po kriteriju števila prebivalcev: delež prebivalcev nove Občine Kostanjevica na Krki v skupnem številu prebivalcev prejšnje Občine Krško, določen v peti alineji 1.1. točke tega sklepa.
2. PREDMET UGOTOVITVE PREMOŽENJA
Predmet tega sklepa o ugotovitvi premoženja Občine Kostanjevica na Krki je:
2.1. Stvarno premoženje.
2.1.1. Nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura, ki obsega:
– zazidana in nezazidana stavbna zemljišča,
– kmetijska zemljišča in gozdove,
– lokalne ceste, pločnike in prometno infrastrukturo,
– parke in zelenice,
– javno (komunalno) infrastrukturo: objekte komunalne infrastrukture kolektivne in individualne rabe, vodovod, kanalizacijo, komunalne čistilne naprave in vrtino Sj-1/86 v Kostanjevici na Krki,
– stavbe (stanovanja, poslovne prostore skupaj s stavbami krajevnih skupnosti in druge objekte).
2.1.2. Premično premoženje, ki obsega opremo in druga opredmetena sredstva.
2.1.3. Sredstva, nepremičnino in premičnino premoženje, dano v upravljanje javnim zavodom.
2.2. Ustanoviteljstvo javnih zavodov.
2.3. Finančno premoženje.
2.3.1. Denarna sredstva po zaključnem računu.
2.3.2. Sredstva iz naslova nadomestil in prispevkov.
2.3.3. Terjatve in neplačani odhodki.
2.3.4. Obveznosti in neplačani prihodki.
2.3.5. Delnice, poslovni deleži in deleži v finančnih skladih.
2.3.6. Garancije in jamstva.
2.3.7. Finančna sredstva iz naslova investicije »izgradnja komunalne infrastrukture Gorjanske ceste v Kostanjevici na Krki«, finančna sredstva iz naslova NRP – »projekt Prekopa«, finančna sredstva iz naslova »projekt cesta Črneča vas-Vrbje-Vrtača«, finančna sredstva iz naslova »kupoprodajne pogodbe št. 478-9/2006-O507 z dne 28. 12. 2006« in finančna sredstva iz naslova »obveznosti Proračuna Občine Krško iz leta 2006, plačane iz sredstev Proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007«.
2.4. Intelektualna lastnina.
2.4.1. Prostorski akti.
2.4.2. Študije in programi.
2.5. Pravice in obveznosti iz sodnih, upravnih in drugih postopkov.
2.6. Pravice in obveznosti do upravičencev socialno varstvenih pomoči.
2.7. Arhiv in pisarniško poslovanje.
2.8. Tehnična dokumentacija.
3. UGOTOVITEV STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
3.1. Nepremičnine
3.1.1. Občini Kostanjevica na Krki ob njenem konstituiranju pripadejo nepremičnine, grajeno javno dobro in javna infrastruktura po kriteriju lege na območju Občine Kostanjevica na Krki, nepremičnine, ki ležijo izven območja prejšnje Občine Krško in so v lasti prejšnje Občine Krško, pa po kriteriju števila prebivalcev, vse kot izhaja iz prilog tega sklepa, in sicer:
– zazidana in nezazidana stavbna zemljišča (Priloga 1),
– kmetijska zemljišča in gozdovi (Priloga 2),
– lokalne ceste, pločniki in prometna infrastruktura (Priloga 3),
– parki in zelenice (Priloga 4),
– javna (komunalna) infrastruktura: objekti komunalne infrastrukture kolektivne in individualne rabe, vodovod, kanalizacija, komunalne čistilne naprave in vrtina (Priloga 5),
– stanovanja (Priloga 6),
– poslovni prostori skupaj s stavbami krajevnih skupnosti (Priloga 7).
3.1.2. Občini Kostanjevica na Krki pripadejo posamezne nepremičnine, grajeno javno dobro in javna infrastruktura do celote oziroma do deleža, kot je to določeno in označeno v prilogah 1 – 7 tega sklepa.
3.1.3. Na podlagi tega sklepa se na nepremičninah, grajenem javnem dobrem in javni infrastrukturi iz 3.1.1. točke tega sklepa vpiše lastninska pravica na ime Občine Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, matična številka 2179903000, do celote oziroma do deleža iz 3.1.2. točke tega sklepa.
3.1.4. Občini Kostanjevica na Krki pripadejo investicije v nepremičnine, grajeno javno dobro in javno infrastrukturo iz 3.1.1. točke tega sklepa ter druge investicije, ki se nanašajo na območje Občine Kostanjevica na Krki, ki so v teku, vse po stanju na dan 31. 12. 2006, pri čemer gredo obveznosti iz časa pred 31. 12. 2006 v breme Občine Krško. Seznam investicij v teku, ki pripadejo Občini Kostanjevica na Krki, je priloga tega sklepa (Priloga 8).
3.1.5. Priloga tega sporazuma (sklepa) je tudi Zapisnik o popisu nepremičnin v Občini Krško na dan 31. 12. 2006 (Priloga 9).
3.2. Premičnine
3.2.1. Občini Kostanjevica na Krki pripade premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnin, grajenega javnega dobra in javne infrastrukture iz 3.1.1. točke tega sklepa ali opravljanju dejavnosti, katere se izvajajo v nepremičninah, grajenem javnem dobru in javni infrastrukturi iz 3.1.1. točke tega sklepa, in sicer v enakem deležu, kot ji po 3.1.1. in 3.1.2. točkah tega sklepa pripadejo nepremičnine, grajeno javno dobro in javna infrastruktura.
3.2.2. Občini Kostanjevica na Krki pripada delež na premičnem premoženju, ki ga uporablja za delo občinska uprava Občine Krško (osnovna sredstva, zaloge materiala, drobni inventar, umetniška dela), in na ostalem premičnem premoženju, vključenem v seznam premičnin (Priloga 10), v višini do 8,94% oziroma do 447/5000, pri čemer se dopušča možnost sklenitve ločenega dogovora, po katerem se delež na tem premičnem premoženju Občini Kostanjevica na Krki izplača v denarju, in sicer tako, da ji od skupne vrednosti tega premičnega premoženja na dan 31. 12. 2006 pripade 40.134,38 €, valorizirano po indeksni klavzuli na dan veljavnosti tega sklepa.
3.3. Sredstva, nepremično in premično premoženje, dano v upravljanje javnim zavodom
3.3.1. Občini Kostanjevica na Krki pripadejo sredstva ter nepremično in premično premoženje, dano v upravljanje javnim zavodom, ki leži na območju Občine Kostanjevica na Krki, do celote.
3.3.2. Občini Kostanjevica na Krki pripadejo sredstva ter nepremično in premično premoženje prejšnje Občine Krško, ki ne leži na območju Občine Kostanjevica na Krki ali na območju Občine Krško, s katerim upravlja javni zavod, ki pripade Občini Kostanjevica na Krki, do celote, v primeru soustanoviteljstva javnega zavoda pa v deležu, enakem njenemu soustanoviteljskemu deležu v javnem zavodu.
3.3.3. Konkretno premoženje v upravljanju javnih zavodov, ki po tem sklepu pripade Občini Kostanjevica na Krki, z višino deležev, ki pripadejo Občini Kostanjevica na Krki, je razvidno iz preglednice, ki je priloga tega sklepa (Priloga 11).
4. USTANOVITELJSTVO JAVNIH ZAVODOV
4.1. Občina Kostanjevica na Krki postane ustanovitelj javnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa, Kostanjevica na Krki.
4.2. Občina Kostanjevica na Krki postane soustanovitelj sledečih javnih zavodov v deležu do 8,94% oziroma do 447/5000:
– Regionalna razvojna agencija Posavje, Krško,
– Posavski muzej Brežice,
– Zdravstveni dom Krško,
– Lekarna Krško,
– Glasbena šola Krško,
– Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško,
– Valvasorjeva knjižnica Krško,
kar se uredi s sprejemom ustreznih odlokov občin soustanoviteljic in spremembo ustanovitvenih aktov naštetih javnih zavodov.
4.3. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Občine Kostanjevica na Krki do javnih zavodov iz 4.1. in 4.2. točk tega sklepa so podrobneje razvidna iz priloge tega sporazuma (Priloga 11).
5. UGOTOVITEV LASTNIŠTVA OZIROMA UDELEŽBE NA FINANČNEM PREMOŽENJU
5.1. Denarna sredstva po zaključnem računu
5.1.1. Po poplačilu obveznosti, ki so nastale do 31. 12. 2006 na podlagi veljavnega proračuna Občine Krško za leto 2006, porabi namenski denarnih sredstev (neporabljene okoljske takse, sredstva proračunske rezerve) za namene, za katere so bila pridobljena, pripade Občini Kostanjevica na Krki 8,94% preostanka sredstev.
5.1.2. Smiselno enako, kot je določeno v 5.1.1. točki tega sklepa, velja za denarna sredstva, ki so ali bodo prispela na transakcijski račun Občine Krško po 31. 12. 2006, pa izhajajo iz časa do vključno 31. 12. 2006 oziroma je dejanska podlaga za njihovo pridobitev nastala v času do vključno 31. 12. 2006.
5.2. Sredstva iz naslova nadomestil in prispevkov
5.2.1. Občini Kostanjevica na Krki pripadajo finančna sredstva iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in javnih površin ter iz naslova komunalnih prispevkov, ki se nanašajo ali so povezana z zemljišči, površinami in drugimi nepremičninami, grajenim javnim dobrom in javno infrastrukturo, ki se nahaja na območju Občine Kostanjevica na Krki.
5.2.2. Občini Kostanjevica na Krki pripada pravica do finančnih sredstev iz naslova vlaganj prejšnje Občine Krško v telekomunikacijsko omrežje (centrala, optični kabli itd.) v deležu 8,94% finančnih sredstev, ki so ali bodo iz tega naslova pripadle Občini Krško.
5.2.3. Občini Kostanjevica na Krki pripada pravica do finančnih sredstev iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora zaradi odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na območju obstoječe jedrske elektrarne ter iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora za jedrsko elektrarno Nuklearno elektrarno Krško po Uredbi o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 134/03) v deležu 8,94% finančnih sredstev, ki odpadejo na Občino Krško iz naslova teh nadomestil in so odmerjena Občini Krško z vsakokratno odločbo, in sicer do sprejema lokacijskega načrta za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ali do vključno marca 2009 oziroma do spremembe te uredbe.
5.3. Terjatve in neplačani odhodki
5.3.1. Občini Kostanjevica na Krki pripadajo:
– terjatve in neplačani odhodki po pripadnosti zadeve, to je tiste terjatve in neplačani odhodki, ki se nanašajo na stvarno premoženje, druge stvari ali dejanja na območju Občine Kostanjevica na Krki ali izvirajo iz stvarnega premoženja, drugih stvari ali dejanj na območju Občine Kostanjevica na Krki (teritorialni princip) ter
– delež terjatev in neplačanih odhodkov, za katere pripadnosti ni mogoče ugotoviti, do 8,94%, pri čemer je seznam vseh terjatev in neplačanih odhodkov, stanje na dan 31. 12. 2006, priloga tega sklepa (Priloga 12).
5.4. Obveznosti in neplačani prihodki
5.4.1. Občini Kostanjevica na Krki pripadajo:
– obveznosti in neplačani prihodki po pripadnosti zadeve, pri čemer se pripadnost zadeve določi smiselno na način, kot je definirano v 5.3.1. točki tega sklepa (teritorialni princip), ter
– delež obveznosti in neplačani prihodki, za katere pripadnosti ni mogoče ugotoviti, do 8,94%, pri čemer sta seznam vseh obveznosti in neplačanih prihodkov, stanje na dan 31. 12. 2006, ter Zapisnik o popisu stanja denarnih sredstev, terjatev in obveznosti ter stanja na računih vrednostnih papirjev na dan 31. 12. 2006 prilogi tega sklepa (Priloga 13 in Priloga 14).
5.5. Delnice, poslovni deleži in deleži v finančnih skladih
5.5.1. Občini Kostanjevica na Krki pripadajo kapitalski deleži v gospodarskih družbah in udeležba v finančnih skladih v višini 8,94% deležev, ki so bili v lasti prejšnje Občine Krško, pri čemer je zbirni izpis stanja na računih vrednostnih papirjev v centralnem registru Klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana skupaj s seznamom vseh vrednostnih papirjev in kapitalskih deležev Občine Krško, stanje na dan 31. 12. 2006, priloga tega sklepa (Priloga 16).
5.5.2. Iz naslova poslovnega deleža v družbi Metalna Senovo d.o.o. v skupni višini 9,9505%, katerega knjigovodska vrednost v evidenci Občine Krško je na dan 31. 12. 2006 znašala 244.900,57 EUR, ki je bil po 1. 1. 2007 prodan, in sicer za kupnino v višini 610.000,00 EUR, Občini Kostanjevica na Krki pripada 8,94% kupnine, to je znesek 54.534,00 EUR na dan prodaje, ki ga je dolžna Občina Krško izplačati Občini Kostanjevica na Krki, valorizirano po indeksni klavzuli na dan veljavnosti tega sklepa.
5.5.3. Občini Kostanjevica na Krki pripadajo vrednostni papirji, katerih lastniki so oskrbovanci v domovih starejših občanov in posebnih domovih, upravičenci do pomoči na domu in do družinskega pomočnika, ki se jim zagotavlja varstvo na podlagi predpisov s področja socialnega varstva s strani pristojne občine in so z dnem 1. 1. 2007 prešli v premoženjsko sfero Občine Kostanjevica na Krki. Občini Kostanjevica na Krki pripadajo vrednostni papirji tistih upravičencev, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju. Vrednostni papirji iz te točke so vključeni v Prilogo 15.
5.6. Garancije in jamstva
5.6.1. Občini Kostanjevica na Krki pripadajo garancije in jamstva, ki se nanašajo na premoženje, ki ji pripada po tem sklepu, ter garancije in jamstva, za katere ni mogoče ugotoviti na katero premoženje se nanašajo, po pripadnosti zadeve, na katero se nanašajo, pri čemer se pripadnost zadeve določi smiselno na način, kot je definirano v 5.3.1. točki tega sklepa (teritorialni princip).
5.7. Finančna sredstva iz naslova investicije »izgradnja komunalne infrastrukture Gorjanske ceste v Kostanjevici na Krki«, finančna sredstva iz naslova NRP – »projekt Prekopa«, finančna sredstva iz naslova »projekt cesta Črneča vas–Vrbje–Vrtača«, finančna sredstva iz naslova »kupoprodajne pogodbe št. 478-9/2006-O507 z dne 28. 12. 2006« in finančna sredstva iz naslova »obveznosti Proračuna Občine Krško iz leta 2006, plačane iz sredstev Proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007«.
5.7.1. Občini Kostanjevica na Krki pripada pravica do:
– finančnih sredstev, zagotovljenih v Proračunu Občine Krško za leto 2006, z dne 21. 9. 2006, iz naslova investicije »izgradnje komunalne infrastrukture Gorjanske ceste v Kostanjevici«, v višini 2.086,46 € (stanje na dan 31. 12. 2006), valorizirano po indeksni klavzuli na dan veljavnosti tega sklepa,
– finančnih sredstev iz naslova NRP – »projekt Prekopa«, kjer gre za predvideno investicijo v pločnik Prekopa, za katero so bila predvidena sredstva v proračunu Občine Krško za leto 2006, vendar naknadno pravno – formalno prerazporejena na druge projekte, v višini 125.187,78 € (stanje na dan 31. 12. 2006), valorizirano po indeksni klavzuli na dan veljavnosti tega sklepa
– finančnih sredstev iz naslova »projekt cesta Črneča vas – Vrbje – Vrtača«, kar izhaja iz dogovora med Občino Krško in Krajevno skupnostjo Kostanjevica na Krki, da se »Kuntaričeva hiša« proda v letu 2006 in sredstva uporabijo namensko za asfaltiranje ceste Črneča vas–Vrbje–Vrtača in za zamenjavo oken ter pleskanje na Zdravstveni postaji Kostanjevica na Krki, v višini 14.735,57 € (stanje na dan prodaje), valorizirano po indeksni klavzuli na dan veljavnosti tega sklepa,
– finančnih sredstev iz naslova kupoprodajne pogodbe št. 478-9/2006-O507 z dne 28. 12. 2006 za parc. št. 1447/13 – pašnik v izmeri 362 m2, vpisano v vl. št. 1514 k.o. Kostanjevica, sklenjeno med Občino Krško ter kupcema Natalijo in Bojanom Trampušem, in sicer v višini 9.594,55 € (stanje na dan prodaje), valorizirano po indeksni klavzuli na dan veljavnosti tega sklepa,
– finančnih sredstev, ki izhajajo iz obveznosti Proračuna Občine Krško za leto 2006, izplačane pa so bile iz sredstev Proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007, in sicer za obveznosti Proračuna Občine Krško v letu 2006 znesek v višini 77.284,10 € (stanje na dan 31. 12. 2006) in za obveznosti Proračuna Občine Krško iz leta 2006, zapadle in plačane iz sredstev Proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007, znesek v višini 20.091,43 € (stanje na dan 31. 12. 2006), vse valorizirano po indeksni klavzuli na dan veljavnosti tega sklepa, kar vse ji je dolžna Občina Krško izplačati Občini Kostanjevica na Krki.
6. INTELEKTUALNA LASTNINA
6.1. Prostorski akti
6.1.1. Občini Kostanjevica na Krki pripada dokumentacija, ki se izključno nanaša na območje Občine Kostanjevica na Krki (gradbeni načrti, lokacijska dokumentacija, ekspertize, prostorski izvedbeni akti in podobno), vse v originalu.
6.1.2. Občini Kostanjevica na Krki pripadajo fotokopije konkretnih prostorskih aktov in druge dokumentacije (gradbeni načrti, lokacijska dokumentacija, ekspertize, prostorski izvedbeni akti in podobno), ki vsebinsko pokriva del območja obeh občin, pri čemer ima župan ali pooblaščena oseba Občine Kostanjevica na Krki vedno pravico vpogledati v originale teh dokumentov.
6.1.3. Občini Kostanjevica na Krki pripada pravica do brezplačnega dostopa do informacij in podatkov iz dokumentacije, kot je navedena v 6.1.1. točki tega sklepa, ki se nanaša na območje Občine Krško in ostane v lasti Občine Krško, če zadevajo pravice Občine Kostanjevica na Krki.
6.2. Študije in programi
6.2.1. Občini Kostanjevica na Krki pripada dokumentacija študij in programov, ki se izključno nanaša na območje Občine Kostanjevica na Krki in izvajanju nalog na njenem območju, vse v originalu.
6.2.2. V primeru, da konkretna študija oziroma program, navedena v prejšnjem členu vsebinsko pokriva del območja obeh občin, pripada Občini Kostanjevica na Krki pravica do izročitve fotokopije teh dokumentov, pri čemer ima župan ali pooblaščena oseba Občine Kostanjevica na Krki vedno pravico vpogledati v originale teh dokumentov.
7. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZ SODNIH, UPRAVNIH IN DRUGIH POSTOPKOV
7.1. Občini Kostanjevica na Krki pripadajo
– pravice in obveznosti iz tekočih sodnih, upravnih in drugih postopkov, ki se nanašajo na nepremičnine, ki po tem sklepu pripadejo Občini Kostanjevica na Krki ali se nahajajo na njenem območju, kadar so nepremičnine predmet spora, oziroma po pripadnosti predmeta zadeve, pri čemer se pripadnost zadeve smiselno določi na način, kot je definirano v 5.3.1. tega sklepa (teritorialni princip),
– deleži pravic in obveznosti, ki izhajajo iz tekočih sodnih, upravnih in drugih postopkov, za katere pripadnosti ni mogoče ugotoviti, v višini 8,94% pravic in obveznosti, ki pripadejo oziroma bremenijo prejšnjo Občino Krško, pri čemer je seznam odprtih sodnih, upravnih in drugih postopkov priloga tega sklepa (Priloga 16).
8. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DO UPRAVIČENCEV SOCIALNOVARSTVENIH POMOČI
8.1. Občina Kostanjevica na Krki prevzema pravice in obveznosti do oskrbovancev v domovih starejših občanov in posebnih domovih, do upravičencev pomoči na domu in do družinskega pomočnika, ki jim je zagotovljeno varstvo na podlagi predpisov s področja socialnega varstva, in sicer do tistih upravičencev, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju. Seznam upravičencev je sestavni del tega sklepa (Priloga 17).
9. ARHIV IN PISARNIŠKO POSLOVANJE
9.1. Občini Kostanjevica na Krki pripada pravica do vpogleda in koriščenja vse arhivske dokumentacije, ki se nanaša na območje Občine Kostanjevica na Krki, bodisi v originalu bodisi v kopijah. Na zahtevo pooblaščene osebe se zadeve reaktivirajo in se Občini Kostanjevica na Krki omogoči ustrezna uporaba te dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Seznam nerešenih zadev je sestavni del tega sklepa (Priloga 18).
10. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
10.1. Občini Kostanjevica na Krki pripada vsa tehnična dokumentacija, ki se nanaša na objekte in naprave, ki na podlagi tega sklepa postanejo last Občine Kostanjevica na Krki, vse v originalu.
11. BREMENA
11.1. Občino Kostanjevica na Krki bremenijo vsa bremena in stvarne pravice premoženja, ki ji je pripadlo po tem sklepu, razen bremena in stvarne pravice, ki so v korist premoženja, ki ni pripadlo Občini Kostanjevica na Krki.
12. OBVEZNE PRILOGE
12.1. Knjigovodski izkazi in druge listine ter seznami in evidence, kot so navedene v besedilu tega sklepa in so služile za izdelavo premoženjske bilance Občine Krško z dne 31. 12. 2006, so sestavni del tega sporazuma in kot take obvezna sestavina sklepa ter pravno zavezujoče.
13. PREHODNA DOLOČBA
13.1. Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata v delu, ki se nanaša na Občino Kostanjevica na Krki, veljati:
– Sklep o določitvi delitvenega razmerja presežka ali primanjkljaja, o določitvi delitvenega razmerja prihodkov in drugih prejemkov ter nakazil tekoče finančne izravnave na ločen podračun, v obdobju začasnega financiranja Občin Krško in Kostanjevica na Krki ter o določitvi delitvenega razmerja za pokrivanje obveznosti do gospodarskih javnih služb in zavodov, katerih ustanoviteljica je bila prejšnja Občina Krško (št. 032-13/2007-O9 z dne 21. 6. 2007) in
– Sklep o izvajanju ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in poslov rednega upravljanja s še nerazdeljenim skupnim premoženjem (št. 032-41/2006-O9 z dne 14. 12. 2006).
14. KONČNA DOLOČBA
14.1. Ta sklep brez prilog se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 030-1/2008
Kostanjevica na Krki, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti