Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3391. Sklep o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih, stran 10535.

Na podlagi 185., 200., 212. in 214. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09), v povezavi s 370. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) ter na podlagi 13. člena in v skladu s prvim odstavkom 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih
1. Splošne določbe
1. člen
(predmet urejanja)
Ta sklep ureja:
1. višino zneskov letnih nadomestil za opravljanje nadzora, ki so jih dolžne plačevati osebe, nad katerimi Banka Slovenije opravlja nadzor po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, v nadaljevanju: ZPlaSS),
2. takse za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, za razširitev dovoljenj in za vpis v register plačilnih institucij, o čemer odloča Banka Slovenije v skladu z ZPlaSS.
2. člen
(sklicevanje in pojmi)
(1) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
(2) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZPlaSS.
2. Letna nadomestila
3. člen
(letno nadomestilo za nadzor nad plačilnimi institucijami)
(1) Zavezanci za plačilo letnega nadomestila za nadzor nad plačilnimi institucijami so naslednje osebe:
a) plačilna institucija,
b) hibridna plačilna institucija in
c) plačilna institucija z opustitvijo.
(2) Višina skupnega letnega nadomestila vseh zavezancev iz prvega odstavka tega člena za posamezno leto se izračuna na podlagi dejanskih stroškov nadzora Banke Slovenije nad temi zavezanci v letu, za katerega se zaračunava nadomestilo, ob upoštevanju deleža pokrivanja teh stroškov, ki ga določi Banka Slovenije.
(3) Višina letnega nadomestila zavezanca po tem členu za posamezno leto se izračuna kot vsota fiksnega deleža in variabilnega deleža.
(4) Fiksni delež iz tretjega odstavka tega člena se izračuna tako, da se znesek v višini 20% skupnega letnega nadomestila iz drugega odstavka tega člena deli s številom vseh zavezancev.
(5) Variabilni delež iz tretjega odstavka tega člena se izračuna tako, da se znesek v višini 80% skupnega letnega nadomestila iz drugega odstavka tega člena pomnoži z deležem plačilnih transakcij, ki jih izvrši posamezni zavezanec kot ponudnik plačilnih storitev plačnika ali prejemnika plačila, glede na vse plačilne transakcije, ki se izvršijo preko vseh zavezancev iz prvega odstavka tega člena kot ponudnikov plačilnih storitev plačnikov ali prejemnikov plačil.
(6) Delež plačilnih transakcij iz petega odstavka tega člena se za zavezanca izračuna tako, da se upošteva 50% deleža plačilnih transakcij, ki se izvršijo preko tega zavezanca kot ponudnika plačilnih storitev plačnika ali prejemnika plačila, v vrednosti vseh plačilnih transakcij, ki se izvršijo preko vseh zavezancev iz prvega odstavka tega člena kot ponudnikov plačilnih storitev plačnikov ali prejemnikov plačil, in 50% deleža plačilnih transakcij, ki se izvršijo preko tega zavezanca kot ponudnika plačilnih storitev plačnika ali prejemnika plačila, v številu vseh plačilnih transakcij, ki se izvršijo preko vseh zavezancev iz prvega odstavka tega člena kot ponudnikov plačilnih storitev plačnikov ali prejemnikov plačil.
(7) Za namen izračuna deleža plačilnih transakcij iz petega odstavka tega člena zavezanci po tem členu poročajo Banki Slovenije polletne podatke o skupnem številu in skupni vrednosti plačilnih transakcij, ki se izvršijo preko njih, tako v vlogi ponudnikov plačilnih storitev plačnikov kot tudi v vlogi ponudnikov plačilnih storitev prejemnikov plačil. Te podatke so dolžni poslati pisno, s pripisom "Plačilna institucija – poročilo o obsegu", in sicer za prvo polletje koledarskega leta do 31. avgusta v tekočem letu, za drugo polletje koledarskega leta pa do 28. februarja naslednjega leta. Določba tega odstavka se ne uporablja v primeru, če zavezanec po tem členu pošilja podatke iz tega odstavka Banki Slovenije na polletni ravni ali pogosteje na podlagi drugih predpisov.
4. člen
(letno nadomestilo za nadzor nad plačilnimi sistemi)
(1) Zavezanec za plačilo letnega nadomestila za nadzor nad plačilnimi sistemi je vsak udeleženec plačilnega sistema, katerega delovanje nadzira Banka Slovenije v skladu z ZPlaSS, razen udeležencev iz drugega odstavka 200. člena ZPlaSS.
(2) Osnova za izračun letnega nadomestila za nadzor nad plačilnimi sistemi po tem členu za posamezno leto je enaka znesku dejanskih stroškov nadzora Banke Slovenije nad vsemi plačilnimi sistemi pod njenim nadzorom v letu, za katerega se zaračunava nadomestilo, pomnoženim z deležem pokrivanja teh stroškov, ki ga določi Banka Slovenije.
(3) Višina letnega nadomestila posameznega zavezanca po tem členu za posamezno leto se izračuna kot vsota fiksnega deleža in variabilnega deleža.
(4) Fiksni delež iz tretjega odstavka tega člena se izračuna tako, da se znesek v višini 20% osnove za izračun letnega nadomestila iz drugega odstavka tega člena deli s številom vseh udeležencev plačilnih sistemov, katerih delovanje nadzira Banka Slovenije. Osebe, ki so udeleženci več plačilnih sistemov, se pri številu udeležencev plačilnih sistemov upoštevajo pri vsakem plačilnem sistemu, v katerem so udeležene, prav tako pa so zavezane plačati ustrezen večkratnik fiksnega deleža po tem odstavku.
(5) Variabilni delež iz tretjega odstavka tega člena se izračuna tako, da se znesek v višini 80% osnove za izračun letnega nadomestila iz drugega odstavka tega člena pomnoži z deležem plačilnih transakcij v plačilnih sistemih, ki jih odredi zavezanec oziroma se odredijo preko njega.
(6) Delež plačilnih transakcij v plačilnih sistemih iz petega odstavka tega člena se za zavezanca po tem členu izračuna tako, da se upošteva 50% deleža plačilnih transakcij, ki jih odredi zavezanec oziroma se odredijo preko njega, v vrednosti vseh plačilnih transakcij v vseh plačilnih sistemih, ki so pod nadzorom Banke Slovenije, in 50% deleža plačilnih transakcij, ki jih odredi zavezanec oziroma se odredijo preko njega, v številu vseh plačilnih transakcij v vseh plačilnih sistemih, ki so pod nadzorom Banke Slovenije.
5. člen
(letno nadomestilo za nadzor nad upravljavci plačilnih sistemov)
(1) Zavezanec za plačilo letnega nadomestila za nadzor nad upravljavci plačilnega sistema je vsak upravljavec plačilnega sistema iz drugega odstavka 166. člena ZPlaSS, razen Banke Slovenije.
(2) Osnova za izračun letnega nadomestila za nadzor nad upravljavci plačilnih sistemov po tem členu za posamezno leto je enaka znesku dejanskih stroškov nadzora Banke Slovenije nad upravljavci plačilnih sistemov pod njenim nadzorom v letu, za katerega se zaračunava nadomestilo, pomnoženim z deležem pokrivanja teh stroškov, ki ga določi Banka Slovenije.
(3) Višina letnega nadomestila posameznega zavezanca po tem členu za posamezno leto se izračuna kot vsota fiksnega deleža in variabilnega deleža.
(4) Fiksni delež iz tretjega odstavka tega člena se izračuna tako, da se znesek v višini 20% osnove za izračun letnega nadomestila iz drugega odstavka tega člena deli s številom vseh upravljavcev plačilnih sistemov, katerih delovanje nadzira Banka Slovenije. Osebe, ki so upravljavci več plačilnih sistemov, se pri številu upravljavcev plačilnih sistemov upoštevajo tolikokrat, kolikor plačilnih sistemov upravljajo, prav tako pa so zavezane plačati ustrezen večkratnik fiksnega deleža po tem odstavku.
(5) Variabilni delež iz tretjega odstavka tega člena se izračuna tako, da se znesek v višini 80% osnove za izračun letnega nadomestila iz drugega odstavka tega člena pomnoži z deležem plačilnih transakcij, ki se obdelujejo v plačilnih sistemih, ki jih upravlja ta zavezanec (plačilne transakcije v sistemih zavezanca), glede na vse plačilne transakcije, ki se obdelujejo v plačilnih sistemih pod nadzorom Banke Slovenije.
(6) Delež plačilnih transakcij iz petega odstavka tega člena se za zavezanca po tem členu izračuna tako, da se upošteva 50% deleža plačilnih transakcij v sistemih zavezanca v vrednosti vseh plačilnih transakcij, ki se obdelujejo v plačilnih sistemih pod nadzorom Banke Slovenije, in 50% deleža plačilnih transakcij v sistemih zavezanca v številu vseh plačilnih transakcij, ki se obdelujejo v plačilnih sistemih pod nadzorom Banke Slovenije.
6. člen
(število in vrednost plačilnih transakcij)
Za namene izračuna zneskov letnih nadomestil po 3., 4. in 5. členu tega sklepa se upoštevajo podatki o številu in vrednosti plačilnih transakcij v koledarskem letu (v nadaljevanju: leto), na katero se nanaša letno nadomestilo.
7. člen
(plačilo letnega nadomestila za nadzor)
(1) Letno nadomestilo za nadzor iz 3., 4. in 5. člena tega sklepa za posamezno leto zavezanec plača Banki Slovenije na podlagi izdanega računa v dveh obrokih.
(2) Banka Slovenije izda prvi račun za plačilo letnega nadomestila praviloma do 30. septembra v tekočem letu na podlagi načrtovanih stroškov nadzora za to leto. Drugi račun za plačilo letnega nadomestila izda Banka Slovenije praviloma do 31. marca naslednjega leta za preteklo leto. Skupen znesek obeh računov mora ustrezati višini letnega nadomestila posameznega zavezanca, izračunani v skladu s 3., 4. in 5. členom tega sklepa.
(3) Banka Slovenije ob izdaji računa posameznemu zavezancu navede višino načrtovanih oziroma dejanskih stroškov nadzora, višino osnove za izračun letnega nadomestila in znesek, ki ga mora plačati zavezanec.
3. Takse za odločanje
8. člen
(zavezanec za plačilo takse)
(1) Zavezanec za plačilo takse je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja ali za razširitev dovoljenja ali zahteve za vpis v register plačilnih institucij, o čemer odloča Banka Slovenije v skladu z ZPlaSS.
(2) V primeru zahteve za izdajo dovoljenja za oblikovanje plačilnega sistema oziroma za spremembo pravil plačilnega sistema, ko je vložnikov posamezne zahteve za izdajo dovoljenja več, lahko ti določijo enega izmed vložnikov zahteve, ki se obravnava kot zavezanec za plačilo takse po tem sklepu.
9. člen
(višina in izračun taks)
(1) Višina taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj se določa v točkah. Vrednost točke po tem sklepu je 1,67 EUR.
(2) Osnova za izračun takse je vrednost točke na dan nastanka obveznosti za plačilo takse. Obveznost za plačilo takse za odločanje o izdaji dovoljenja nastane z dnem vložitve zahteve.
10. člen
(takse v zvezi s plačilnimi institucijami)
(1) Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, hibridna plačilna institucija oziroma plačilna institucija z opustitvijo znaša 1500 točk.
(2) Taksa za odločanje o zahtevi za razširitev dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija oziroma hibridna plačilna institucija znaša 1000 točk.
(3) Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za znižanje kapitalske zahteve za plačilno institucijo, hibridno institucijo oziroma plačilno institucijo z opustitvijo znaša 250 točk.
(4) Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja hibridni instituciji za uporabo metode za določitev deleža denarnih sredstev znaša 250 točk.
(5) Taksa za odločanje o zahtevi za vpis podružnice ali zastopnika v register plačilnih institucij znaša 250 točk.
11. člen
(takse v zvezi s plačilnimi sistemi)
(1) Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za oblikovanje plačilnega sistema znaša 1000 točk.
(2) Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za spremembo pravil plačilnega sistema znaša 500 točk.
12. člen
(takse v zvezi z upravljavci plačilnih sistemov)
(1) Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba, klirinška družba države članice ali klirinška družba tretje države znaša 1500 točk.
(2) Taksa za odločanje o zahtevi za razširitev dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba, klirinška družba države članice ali klirinška družba tretje države znaša 1000 točk.
13. člen
(postopki v teku)
Ta sklep se ne uporablja za postopke izdaje dovoljenja ali soglasja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega sklepa. V teh primerih je vložnik zahteve zavezan plačati takso za odločanje v skladu s predpisi, veljavnimi na dan vložitve zahteve.
14. člen
(prehodna in končna določba)
(1) Ta sklep začne veljati 1. novembra 2009.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se letna nadomestila iz 3., 4. in 5. člena tega sklepa zaračunavajo prvič za obdobje, ki se začne 1. januarja 2010.
Ljubljana, dne 30. septembra 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti