Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3392. Sklep o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, stran 10537.

Na podlagi 224. in 370. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09; v nadaljevanju ZBan-1) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
1. Poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa:
(a) višino zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora (v nadaljevanju letno nadomestilo), kar so dolžne plačevati osebe, nad katerimi Banka Slovenije opravlja nadzor in
(b) takse za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij oziroma priznanj, ki jih izdaja Banka Slovenije.
(2) Skupni znesek letnega nadomestila po tem sklepu ne zajema letnih nadomestil za opravljanje nadzora, ki jih Banka Slovenije zaračunava zavezancem za plačilo na podlagi drugih predpisov.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
(4) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-1 in v predpisih, izdanih na njegovi podlagi.
2. člen
(zavezanec za plačilo)
(1) Zavezanec za plačilo letnega nadomestila je oseba, nad katero Banka Slovenije izvaja nadzor skladno z določbami ZBan-1:
(a) banka,
(b) hranilnica,
(c) podružnica banke tretje države,
(d) družba za izdajo elektronskega denarja,
(e) podružnica družbe za izdajo elektronskega denarja tretje države,
(f) podružnica banke države članice,
(g) podružnica družbe za izdajo elektronskega denarja države članice.
(2) Zavezanec za plačilo takse je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja, soglasja oziroma priznanja, ki ga izdaja Banka Slovenije.
2. Poglavje: LETNO NADOMESTILO
3. člen
(izračun letnega nadomestila)
(1) Višina skupnega letnega nadomestila vseh zavezancev iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa (v nadaljevanju zavezanec) za posamezno leto se izračuna na podlagi dejanskih stroškov nadzora v letu, za katerega se zaračunava nadomestilo, ob upoštevanju s strani Banke Slovenije določenega deleža pokrivanja teh stroškov.
(2) Višina letnega nadomestila zavezanca za posamezno leto se izračuna kot vsota fiksnega deleža in variabilnega deleža.
(3) Fiksni delež zavezancev iz točk (a) do (e) prvega odstavka 2. člena tega sklepa se izračuna tako, da se znesek v višini 20% skupnega letnega nadomestila deli s številom vseh teh zavezancev.
(4) Variabilni delež zavezancev iz točk (a) do (e) prvega odstavka 2. člena tega sklepa se izračuna tako, da se znesek v višini 80% skupnega letnega nadomestila razdeli med te zavezance v sorazmerju z višino njihovih bilančnih vsot iz revidiranih izkazov finančnega položaja, izdelanega v skladu s Sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 119/07, 102/08 in 21/09). Pri tem se za izračun letnega nadomestila za posamezno leto upošteva višina bilančnih vsot iz revidiranih izkazov finančnega položaja za predhodno leto.
(5) Višina letnega nadomestila zavezancev iz točk (f) in (g) prvega odstavka 2. člena tega sklepa se izračuna smiselno z uporabo pravil iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, pri čemer se:
– pri izračunu upošteva bilančno vsoto, izračunano na podlagi Navodil za izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07 in 21/09) in
– glede na načelo sorazmernosti obsega nadzora upošteva le 15 odstotkov tako izračunane obveznosti.
(6) V primeru statusnih sprememb iz 90. člena ZBan-1 se letno nadomestilo za posamezno leto izračuna s smiselnim upoštevanjem bilančne vsote po statusni spremembi zavezanca.
4. člen
(plačilo letnega nadomestila)
(1) Letno nadomestilo za posamezno leto, izračunano po tem sklepu, zavezanec plača Banki Slovenije na podlagi izdanega računa v dveh obrokih.
(2) Banka Slovenije izda prvi račun za plačilo letnega nadomestila praviloma do 30. 9. v tekočem letu na podlagi načrtovanih stroškov nadzora za to leto. Drugi račun za plačilo letnega nadomestila izda Banka Slovenije praviloma do 31. 3. naslednjega leta za preteklo leto ob upoštevanju načina izračuna skupnega letnega nadomestila iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa.
(3) Banka Slovenije ob izdaji računa posameznemu zavezancu navede višino načrtovanih oziroma dejanskih stroškov nadzora, višino skupnega letnega nadomestila in znesek, ki ga mora plačati zavezanec.
(4) Če zavezanec letnega nadomestila za opravljanje nadzora ne plača v celoti do 30. junija naslednjega leta, Banka Slovenije z odločbo naloži plačilo. Dokončna odločba je izvršilni naslov.
3. Poglavje: TAKSE ZA ODLOČANJE O ZAHTEVAH ZA IZDAJO DOVOLJENJ
3.1. Višina in izračun taks
5. člen
(višina in izračun)
(1) Višina taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij oziroma priznanj se določa v točkah. Vrednost točke po tem sklepu znaša 1,67 EUR.
(2) Osnova za izračun takse je vrednost točke na dan nastanka obveznosti. Obveznost za plačilo takse za izdajo dovoljenja, soglasja oziroma priznanja nastane z dnem vložitve zahteve.
3.2. Takse za izdajo dovoljenj v zvezi z opravljanjem posameznih storitev
6. člen
(vrste dovoljenj)
(1) Dovoljenja v zvezi z opravljanjem posameznih storitev banke in hranilnice (v nadaljevanju banke) ter družbe za izdajo elektronskega denarja so:
1. dovoljenje za opravljanje bančnih storitev,
2. dovoljenje za opravljanje posamezne vzajemno priznane ali dodatne finančne storitve,
3. dovoljenje za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja in
4. dovoljenje za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic.
(2) Taksa za izdajo posameznega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena znaša 1000 točk.
3.3. Takse za izdajo dovoljenj v zvezi z organi vodenja
7. člen
(vrste dovoljenj)
(1) Dovoljenja v zvezi z organi vodenja so:
1. dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave banke,
2. dovoljenje za opravljanje funkcije poslovodje podružnice banke tretje države,
3. dovoljenje za opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja banke,
4. dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave družbe za izdajanje elektronskega denarja,
5. dovoljenje za opravljanje funkcije poslovodje podružnice družbe za izdajo elektronskega denarja tretje države,
6. dovoljenje za opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja družbe za izdajo elektronskega denarja in
7. dovoljenje za opravljanje poslov skrbnika kritnega registra (po Zakonu o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 17/06).
(2) Taksa za izdajo posameznega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena znaša 250 točk.
3.4. Takse za izdajo dovoljenj v zvezi z kvalificiranimi deleži
8. člen
(vrste dovoljenj)
(1) Dovoljenja v zvezi z kvalificiranimi deleži banke in družbe za izdajo elektronskega denarja so:
1. dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža (oziroma za njegovo povečanje), ki je manjši od 50 odstotkov,
2. dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, ki je enak ali večji od 50 odstotkov oziroma na podlagi katerega bodoči kvalificirani imetnik postane nadrejena oseba banke,
3. dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža na podlagi sporazuma o usklajenem delovanju (oziroma za povečanje deleža na podlagi sporazuma o usklajenem delovanju) in
4. dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža na podlagi sklenitve kvalificiranega delničarskega sporazuma (oziroma za povečanje deleža na podlagi že sklenjenega kvalificiranega delničarskega sporazuma).
(2) Taksa za izdajo posameznega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena znaša 250 točk.
3.5. Takse za izdajo dovoljenj v zvezi s statusnim položajem
9. člen
(vrste dovoljenj)
(1) Dovoljenja v zvezi s statusnim položajem banke in družbe za izdajo elektronskega denarja so:
1. dovoljenje za združitev oziroma delitev,
2. dovoljenje za povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom, katerega predmet so delnice druge banke in
3. dovoljenje za povečanje osnovnega kapitala družbe za izdajo elektronskega denarja s stvarnim vložkom, katerega predmet so delnice oziroma poslovni deleži druge družbe za izdajo elektronskega denarja.
(2) Taksa za izdajo posameznega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena znaša 1000 točk.
3.6. Takse za izdajo dovoljenj v zvezi s čezmejnim opravljanjem storitev in predstavništvom
10. člen
(vrste dovoljenj)
(1) Dovoljenja v zvezi s čezmejnim opravljanjem storitev in predstavništvom so:
1. dovoljenje za ustanovitev podružnice banke v tretji državi,
2. dovoljenje za ustanovitev podružnice banke tretje države,
3. dovoljenje za posamezne vzajemno priznane ali dodatne finančne storitve podružnice banke tretje države,
4. dovoljenje za neposredno opravljanje posamezne dodatne finančne storitve banke države članice,
5. dovoljenje za opravljanje dodatne finančne storitve podružnice banke države članice,
6. dovoljenje za ustanovitev predstavništva banke tretje države,
7. dovoljenje družbi za izdajo elektronskega denarja za ustanovitev podružnice v tretji državi in
8. dovoljenje družbi za izdajo elektronskega denarja tretje države za ustanovitev podružnice.
(2) Taksa za izdajo posameznega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena znaša 500 točk.
3.7. Takse za priznanje primernosti posameznih vrst bonitetnih ocen zunanje bonitetne institucije
11. člen
(priznanje primernosti)
(1) Taksa za izdajo priznanja primernosti posameznih vrst bonitetnih ocen zunanje bonitetne institucije znaša 750 točk.
(2) Taksa za izdajo priznanja primernosti posameznih vrst bonitetnih ocen, ki ga je skladno s prvim odstavkom 3. člena Sklepa o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij (Uradni list RS, št. 135/06, v nadaljevanju Sklep o ECAI) zahtevala nadrejena zunanja bonitetna institucija za skupino zunanjih bonitetnih institucij znaša 750 točk.
3.8. Takse za izdajo dovoljenj banki za kapital
12. člen
(vrste dovoljenj)
(1) Dovoljenja banki v zvezi z lastnostmi sestavin pri izračunu kapitala banke so:
1. dovoljenje za preseganje predpisanih razmerij med posameznimi sestavinami kapitala,
2. dovoljenje za vključitev inovativnih instrumentov v temeljni kapital,
3. dovoljenje za odpoklic ali odkup inovativnih instrumentov,
4. dovoljenje za vključitev hibridnih instrumentov v dodatni kapital I,
5. dovoljenje za odpoklic ali odkup hibridnih instrumentov,
6. dovoljenje za vključitev podrejenega dolga v dodatni kapital I,
7. dovoljenje za izplačilo podrejenega dolga v dodatnem kapitalu I in
8. dovoljenje za izplačilo podrejenega dolga v dodatnem kapitalu II.
(2) Taksa za izdajo posameznega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena znaša 250 točk.
3.9. Takse za izdajo dovoljenj banki v zvezi z izračunom kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov
13. člen
(vrste dovoljenj)
(1) Dovoljenja banki v zvezi z izračunom kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov (v nadaljevanju pristop IRB) so:
1. dovoljenje za uporabo pristopa IRB,
2. dovoljenje za uporabo lastnih ocen LGD (in CF),
3. dovoljenje za prehod s pristopa IRB na standardizirani pristop in
4. dovoljenje za prehod z uporabe lastnih ocen LGD (in CF) na uporabo predpisanih ocen CF (in LGD).
(2) Taksa za izdajo posameznega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena znaša 1000 točk.
(3) Taksa za izdajo posameznega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, katerega zahtevo za izdajo so skladno s prvim odstavkom 291. člena ZBan-1 skupaj vložile EU nadrejena banka in njene podrejene institucije ali banke in druge institucije, ki so podrejene EU nadrejenemu finančnemu holdingu, znaša 1000 točk.
3.10. Taksa za izdajo dovoljenja banki v zvezi s kreditnimi zavarovanji
14. člen
(vrsta dovoljenja)
Taksa za izdajo dovoljenja banki za uporabo notranjega modela za izračun polno prilagojene vrednosti izpostavljenosti iz okvirnih pogodb o pobotu znaša 500 točk.
3.11. Takse za izdajo dovoljenj banki v zvezi z izračunom kapitalske zahteve za tržna tveganja
15. člen
(vrste dovoljenj)
(1) Dovoljenja banki v zvezi z izračunom kapitalske zahteve za tržna tveganja so:
1. dovoljenje za uporabo modelov občutljivosti za izračun pozicij v izvedenih finančnih instrumentih,
2. dovoljenje za uporabo metode notranjih modelov (IMM) za izračun vrednosti izpostavljenosti,
3. dovoljenje za prehod z metode IMM na metodo tekoče izpostavljenosti ali standardizirano metodo (SM) in
4. dovoljenje za uporabo notranjih modelov za izračun kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje, valutno tveganje in/ali tveganje spremembe cen blaga.
(2) Taksa za izdajo posameznega dovoljenja iz prvega odstavka znaša 500 točk.
(3) Taksa za izdajo dovoljenja iz 2. in 4. točke prvega odstavka tega člena, katerega zahtevo za izdajo so skladno s prvim odstavkom 291. člena ZBan-1 skupaj vložile EU nadrejena banka in njene podrejene institucije ali banke in druge institucije, ki so podrejene EU nadrejenemu finančnemu holdingu, znaša 500 točk.
3.12. Taksa za izdajo dovoljenja banki v zvezi s preseganjem omejitev naložb v kvalificirane deleže oseb nefinančnega sektorja
16. člen
(vrsta dovoljenja)
Taksa za izdajo dovoljenja banki za preseganje omejitev naložb v kvalificirane deleže v osebe nefinančnega sektorja znaša 250 točk.
3.13. Takse za izdajo dovoljenj banki v zvezi z izračunom kapitalske zahteve za operativno tveganje
17. člen
(vrste dovoljenj)
(1) Dovoljenja banki v zvezi z izračunom kapitalske zahteve za operativno tveganje so:
1. dovoljenje za uporabo naprednega pristopa za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje,
2. dovoljenje za prehod z višjega na nižje razvit pristop za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje:
– iz standardiziranega na enostavni pristop,
– iz naprednega na enostavni pristop,
– iz naprednega na standardizirani pristop,
3. dovoljenje za kombinirano uporabo naprednega in standardiziranega pristopa za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje,
4. dovoljenje za kombinirano uporabo naprednega in enostavnega pristopa za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje in
5. dovoljenje za kombinirano uporabo standardiziranega in enostavnega pristopa za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje.
(2) Taksa za izdajo posameznega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena znaša 750 točk.
(3) Taksa za izdajo posameznega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, katerega zahtevo za izdajo so skladno s prvim odstavkom 291. člena ZBan-1 skupaj vložile EU nadrejena banka in njene podrejene institucije ali banke in druge institucije, ki so podrejene EU nadrejenemu finančnemu holdingu, znaša 750 točk.
3.14. Taksa za izdajo dovoljenja banki za izključitev osebe iz konsolidacije
18. člen
(vrsta dovoljenja)
Taksa za izdajo dovoljenja banki za izključitev osebe iz konsolidacije za namen izpolnjevanja obveznosti banke na konsolidirani podlagi znaša 250 točk.
3.15. Taksa za izdajo dovoljenja banki v zvezi z razkritji
19. člen
(vrsta dovoljenja)
Taksa za izdajo dovoljenja banki za delno ali celotno opustitev razkritij dodatnih informacij znaša 250 točk.
3.16. Taksa za izdajo dovoljenja banki v zvezi z likvidnostno pozicijo
20. člen
(vrsta dovoljenja)
Taksa za izdajo dovoljenja banki za uporabo notranje metodologije za izračun deleža stabilnih vpoglednih vlog znaša 500 točk.
3.17. Taksa za izdajo dovoljenja hranilnici za opravljanje poslov v tujih valutah
21. člen
(vrsta dovoljenja)
Taksa za izdajo dovoljenja hranilnici za opravljanje poslov v tujih valutah znaša 250 točk.
4. Poglavje: PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
(prenehanje veljavnosti sklepa)
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj (Uradni list RS, št. 62/09).
(2) Ta sklep se ne uporablja za postopke izdaje dovoljenja, soglasja ali priznanja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega sklepa, če je bila ob vložitvi zahteve obveznost plačila takse za izdajo dovoljenja, soglasja ali priznanja določena v Sklepu o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj (Uradni list RS, št. 62/09) ali v Sklepu o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora, pavšalnih stroških nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj (Uradni list RS, št. 23/01 in 71/01) ali če obveznost plačila takse za izdajo dovoljenja, soglasja ali priznanja ob vložitvi zahteve ni obstajala.
23. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti