Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3419. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rečica ob Savinji, stran 10571.

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji je na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, uradno prečiščeno besedilo in 70/08), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06) v zvezi z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 100/08 – odločba US), 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 3/08) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) na 25. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rečica ob Savinji
1. člen
1. točka 1. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rečica ob Savinji se spremeni tako, da glasi:
»Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe »odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« v Občini Rečica ob Savinji predstavlja koncesijski akt, s katerim se določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije ter urejajo druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije v Regionalnem centru za ravnanje s komunalnimi odpadki Celje (v nadaljevanju: Center).«
2. člen
2. točka 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Lokalna gospodarska javna služba iz prvega odstavka se izvaja za potrebe celotne Občine Rečica ob Savinji. V enaki obliki in postopku se sprejmejo tudi vse dopolnitve in spremembe pravilnika.«
3. člen
V 1. točki 4. člena se spremeni besedilo drugega odstavka in glasi:
»Obrazložen pravilnik iz prejšnjega odstavka mora na zahtevo župana pripraviti izvajalec.«
4. člen
V 1. točki 10. člena se v celoti črta druga alineja.
5. člen
Besedilo 16. člena in se v celoti spremeni in glasi:
»Javno pooblastilo za podpisovanje projektnih pogojev in dajanja soglasij, ima pooblaščeni izvajalec zbiranja in odvoza odpadkov, JP Komunala d.o.o. Mozirje. Izvajalec zbiranja in odvoza odpadkov ima, če to ni v nasprotju z zakonom, tudi javno pooblastilo za izdajo soglasja na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.«
6. člen
V 20. členu se v celoti črta 2. točka.
7. člen
(1) Pred poglavjem »XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« se doda nov 50. člen, ki glasi: »S tem odlokom se podeli koncesija za odlaganja ostankov, predelave ali odstranjevanja odpadkov ne glede na prej opredeljene člene. Zbiranje in odvoz odpadkov se izvaja na način, kot je opredeljen v 7. členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rečica ob Savinji.«
(2) Prej 50. člen se preštevilči in postane 51. člen.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 007-0001/2009-6
Rečica ob Savinji, dne 17. septembra 2009
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti