Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3432. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žetale, stran 10612.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 118/06 – ZUOPP, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet Občine Žetale 10. izredni seji dne 28. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žetale
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Žetale (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Žetale.
2. člen
Ime vzgojno-izobraževalnega zavoda: Javni zavod Osnovna šola Žetale.
Sedež zavoda: Čermožiše 45/b, 2287 Žetale.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Žetale.
3. člen
(1) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju.
(2) Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
4. člen
Zavod je ustanovljen za zadovoljevanje vzgojno-izobraževalnih potreb na območju Občine Žetale, kamor spadajo naselja: Čermožiše, Dobrina, Kočice, Nadole in Žetale.
5. člen
(1) Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike premera 35 mm, ki vsebuje ime in sedež zavoda. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu je izpisano: Javni zavod Osnovna šola Žetale, na notranjem obodu pa: Čermožiše 45/b, 2287 Žetale.
(2) Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
(3) Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja organom, organizacijam, občinam, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
(4) Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod predvsem za žigosanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
(5) Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi ravnatelj.
II. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
(1) Zavod kot osnovno dejavnost opravlja javno službo na področju:
– P 85.100 Predšolska vzgoja
– P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.
(2) Druge dejavnosti, ki jih zavod opravlja zaradi celovitega izvajanja javne službe iz prejšnjega odstavka, so:
– R 91.011 Dejavnost knjižnic
– R 93.110 Obratovanje športnih objektov
– I 56.290 Druga oskrba z jedmi
– L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.
(3) Dejavnost iz tretje alineje prejšnjega odstavka se izvaja kot tržna dejavnost.
7. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
8. člen
(1) Zavod izvaja program devetletne osnovne šole in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.
(2) Zavod izdaja spričevala in zaključna spričevala, ki štejejo kot javne listine.
(3) Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
(4) Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela in s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
9. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
III. ORGANI ZAVODA
1. Svet zavoda
10. člen
(1) Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi in
– svet staršev.
(2) Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
(3) Svet zavoda sestavlja enajst članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja zavoda,
– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.
(4) Predstavnike delavcev se voli:
– štiri predstavnike strokovnih delavcev zavoda in
– en predstavnik izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.
(5) Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda izmed strokovnih, upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
(6) Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Žetale.
(7) Predstavnike staršev izvolijo starši izmed članov sveta staršev.
(8) Na konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
(9) Svet zavoda na sejah veljavno odloča z večino glasov vseh članov.
(10) Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok oziroma varovancev v zavodu.
11. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– sprejme finančni načrt, realizacijo finančnega načrta in letno poročilo,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in opravljanje drugih skupnih del in
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
12. člen
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda v sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe sveta zavoda. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
(2) S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
(3) S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
13. člen
(1) Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico ali sindikat.
(2) Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
(3) Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
(4) Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja ali pomočnika ravnatelja v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ali organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet zavoda.
14. člen
(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi da se za delavce, ki bodo na dan volitev odsotni, zagotovi možnost predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov strokovnih delavcev šole ter izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
(3) Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
(4) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
15. člen
(1) Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
(2) O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatu volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
16. člen
(1) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat. Zahtevi za odpoklic ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
(2) Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
(3) Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
(4) Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
(5) Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivne volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
(6) Za izvedbo glasovanja o odpoklicu delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
17. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
2. Ravnatelj
18. člen
(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
(2) Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
19. člen
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta odgovarja za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodjo organizacijske enote,
– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
20. člen
(1) Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo in izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor ter opravljen ravnateljski izpit.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena je lahko za ravnatelja imenovana tudi oseba, ki nima opravljenega ravnateljskega izpita, vendar ga mora opraviti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
(3) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu z zakonom.
(4) Mandat ravnatelja traja pet let.
(5) Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, občine ter mnenje sveta staršev.
(6) Občina in svet staršev mnenje obrazložijo. Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje glasuje tajno.
(7) Če občina in organi iz četrtega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj naprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
(8) Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru.
(9) Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj naprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
(10) Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
21. člen
(1) Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z zakonom.
(2) Ravnatelju, ki ne opravi ravnateljskega izpita v roku iz drugega odstavka prejšnjega člena, preneha mandat po zakonu.
22. člen
(1) Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto. Ista oseba lahko v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
(2) Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih 8 dneh minister.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
23. člen
(1) Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja.
(2) Pomočnika ravnatelja imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev zavoda in ga tudi razreši. Ravnatelj mora pomočnika, ki ga razreši, seznaniti tudi z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.
(3) Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
3. Strokovni organi
24. člen
Strokovni organi v zavodu so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
25. člen
(1) Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
(2) Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
26. člen
(1) Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
(2) Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
27. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
28. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
29. člen
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
(3) Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
(4) Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelje,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda,
– lahko sprejme svoj program sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
IV. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA TER NAČIN RAZPOLAGANJA S SREDSTVI ZA DELO ZAVODA
30. člen
(1) Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
(2) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
(3) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni.
31. člen
(1) Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter od donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
(2) Zavod se ne sme financirati iz sredstev političnih strank.
32. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se uporabi za dejavnost zavoda, po predhodni potrditvi sveta zavoda.
(2) Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju osnovne dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti, krije ustanovitelj in država.
33. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
34. člen
(1) Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.
(2) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.
(3) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
(4) Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
35. člen
(1) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določa zakon in ta odlok.
(2) Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, s katerimi razpolaga.
(3) Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga.
36. člen
(1) Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
(2) Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
(3) Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj.
(4) Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja pooblastila ravnatelja.
(5) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
37. člen
(1) Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
(2) V odnosih z Upravo Republike Slovenije za javna plačila in banko podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki, ki jih določi ravnatelj, z deponiranimi podpisi pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
38. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine proračunskih sredstev, ki so predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda.
VII. NADZOR
39. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
40. člen
(1) Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
(2) Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
41. člen
Ustanovitelj ima pravico opravljati v zavodu nadzor nad namensko porabo sredstev, ki jih daje zavodu za opravljanje dejavnosti.
VIII. POSEBNE DOLOČBE
42. člen
(1) Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda.
(2) Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
(3) Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
43. člen
(1) Zavod ima knjižnico.
(2) Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
(3) Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister. Učbeniški sklad vodi knjižničar.
(4) Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
44. člen
(1) Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
(3) O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
45. člen
(1) Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.
(2) Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje.
46. člen
(1) Zavod ima lahko pravila zavoda, ki jih sprejme svet zavoda.
(2) Druge splošne akte sprejme svet zavoda ali ravnatelj v skladu z veljavnimi predpisi.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan priglasiti spremembe vpisa dejavnosti v sodni register najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
48. člen
(1) Svet zavoda mora uskladiti svojo sestavo v skladu s tem odlokom najkasneje do 11. 2. 2010, in sicer tako, da se izvolita dva dodatna predstavnika delavcev v svet zavoda.
(2) Članoma sveta zavoda, ki bosta izvoljena v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, poteče mandat s potekom mandata sveta zavoda.
49. člen
Osnovna šola Žetale je pravna naslednica dosedanje Osnovne šole Žetale, ki je bila vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju, pod št. I/09536/00 z dne 7. 10. 1996, in je prevzela vse pravice in obveznosti te šole.
50. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Žetale (Uradni list RS, št. 10/00, 121/00, 92/02, 45/08 in 4/08).
51. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-0010/2009-2
Žetale, dne 28. septembra 2009
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti