Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3410. Odlok o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica, stran 10565.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/UPB2 in 76/08) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 24. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa upravičence, pogoje in postopke za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v interesu Mestne občine Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: mestna občina) iz sredstev proračuna, spremljanje izvajanja in nadzor nad porabo sredstev.
Programi s področja zasvojenosti so namenjeni ozaveščanju uporabnikov in širše javnosti o posledicah zasvojenosti, zdravljenju in integraciji uporabnikov, zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju vseh vrst zasvojenosti v mestni občini.
Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun mestne občine.
2. člen
Vsebine s področja zasvojenosti so razdeljene v sklope A, B, C in D.
Financiranje programov s področja zasvojenosti v mestni občini iz sklopa A – Primarna preventiva se izvaja po postopkih Zakona o javnem naročanju. Merila in kriteriji za izbor izvajalcev za vsebine iz sklopa A so sestavni del razpisne dokumentacije vsakoletnega javnega naročila storitve. Izvajanje programov je vezano na šolsko leto. Postopek javnega naročanja vodi Oddelek za družbene dejavnosti mestne občine (v nadaljnjem besedilu: pristojni oddelek).
Sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v mestni občini iz sklopov B, C in D se izvaja v skladu s tem odlokom na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Izvajanje programov je vezano na proračunsko leto.
3. člen
Skladno z določbami tega odloka se sofinancira naslednje vsebine:
Sklop A: Primarna preventiva
Primarna preventiva je usmerjena k abstinenci in časovnemu odlaganju prvega stika otrok in mladostnikov z drogami ter preprečevanju vseh oblik zasvojenosti. Poteka kot preventiva v vzgoji in izobraževanju in preventiva v družinskem okolju (preventivno delo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah v mestni občini – izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo preprečevanja zasvojenosti za starše, učence, dijake in strokovne delavce vzgojno varstvenih in izobraževalnih zavodov).
Sklop B: Sekundarna preventiva
Sekundarna preventiva je usmerjena k podpori in svetovanju mladim s težavami v odraščanju ter preprečevanju prehoda od eksperimentiranja s prepovedanimi drogami v odvisnost. Sem sodijo programi, ki potekajo kontinuirano tekom celega leta in so namenjeni učencem in dijakom ter eksperimentatorjem, ki že imajo določene vedenjske, osebnostne, šolske in druge težave.
Sklop C: Terciarna preventiva
Terciarna preventiva je usmerjena k preprečevanju nastanka socialne škode zaradi uporabe drog in zmanjševanju ter preprečevanju prenosa nalezljivih bolezni in s tem nadaljnjemu slabšanju zdravstvenega in socialnega stanja oseb, ki uporabljajo droge. Sem sodijo nizkopražni programi, ki potekajo kontinuirano tekom celega leta in vključujejo predvsem individualno svetovalno pomoč odvisnikom, individualno svetovalno pomoč svojcem odvisnikov, skupine za samopomoč za odvisnike, skupine za samopomoč za svojce odvisnikov, informiranje, podporo, zmanjševanje škode, terensko delo in svetovanje.
Sklop D: Kvartarna preventiva
Kvartarna preventiva je usmerjena k doseganju popolne abstinence in reintegraciji. Sem sodijo visokopražni programi ter programi za reintegracijo, ki potekajo kontinuirano tekom celega leta in vključujejo delo s stabilnimi abstinenti in njihovimi svojci, socialno reintegracijo, spodbujanje izobraževanja in zaposlovanja, preprečevanje socialne izključenosti.
Dejavnosti, opisane pod sklopi A, B, C in D, morajo biti za uporabnike brezplačne.
4. člen
V postopku javnega naročila bodo izbrani izvajalci za:
SKLOP A
– preventivna predavanja/delavnice za starše predšolskih otrok in otrok I. triade osnovne šole z vsebinami: razmerje otrok – starši, razvojni mejniki tega obdobja in postavljanje meja v vzgoji, vzgoja odgovornega otroka, preživljanje prostega časa,
– preventivna predavanja/delavnice za starše otrok II. triade z vsebinami: obremenjevanje otrok v šoli, motivacija za šolsko delo, razvojni mejniki tega obdobja,
– preventivna predavanja/delavnice za starše otrok III. triade z vsebinami: preprečevanje raznih oblik zasvojenosti, razvojni mejniki tega obdobja, motivacija za šolsko delo,
– preventivna predavanja/delavnice za učence 5. razreda osnovne šole z vsebinami: spoznavanje samega sebe, oblikovanje pozitivne samopodobe, prvi znaki odraščanja,
– preventivna predavanja/delavnice za učence 6. razreda osnovne šole z vsebinami: spoznavanje samega sebe, oblikovanje pozitivne samopodobe, prvi znaki odraščanja,
– preventivna predavanja/delavnice za učence 7. razreda osnovne šole z vsebinami: spoznavanje samega sebe, oblikovanje pozitivne samopodobe, prvi znaki odraščanja,
– preventivna predavanja/delavnice za učence 8. razreda osnovne šole z vsebinami: odraščanje, oblikovanje pozitivne samopodobe, telesne spremembe,
– preventivna predavanja/delavnice za učence 9. razreda osnovne šole z vsebinami: oblikovanje pozitivne samopodobe, pomen medvrstniškega druženja, odraščanje,
– preventivna predavanja/delavnice za dijake 1. letnikov srednjih šol z vsebinami: šolske obremenitve, pomen čustev, bivanjska praznina,
– preventivna predavanja/delavnice za dijake 2. letnikov srednjih šol z vsebinami: spoznavanje raznih oblik zasvojenosti, bivanjska praznina, reševanje stresnih situacij,
– preventivna predavanja/delavnice za starše dijakov z vsebinami: bivanjska praznina mladih, prepoznavanje različnih oblik zasvojenosti, iskanje pomoči in kako reagirati v primerih suma na katero od oblik zasvojenosti,
– preventivna predavanja/delavnice za pedagoške delavce vzgojno varstvenih in izobraževalnih zavodov v mestni občini z vsebinami: preprečevanje zasvojenosti.
Vzgojno varstveni in izobraževalni zavodi za izvedbo predavanj oziroma delavnic zagotovijo ustrezne prostore in opremo ter poskrbijo za obveščenost o predvidenih predavanjih oziroma delavnicah, pristojni oddelek pa skrbi za koordinacijo primarne preventive v mestni občini.
5. člen
V postopku javnega razpisa bo izbran največ po en izvajalec za posamezno vsebino po sklopih, lahko pa bo izbran en izvajalec za posamezen, več ali vse sklope:
SKLOP B
– program za delo z osnovnošolsko populacijo,
– program za delo s srednješolsko populacijo,
– program za delo z eksperimentatorji.
SKLOP C
– nizkopražni program.
SKLOP D
– visokopražni program,
– reintegracijski program.
Za vsako zgoraj opisano vsebino bo v razpisni dokumentaciji vsako leto določen znesek, ki ga mestna občina namenja za posamezno vsebino.
II. JAVNI RAZPIS
6. člen
Sofinanciranje vsebin iz sklopov B, C in D se izvede na podlagi javnega razpisa, ki se objavi tudi na spletni strani mestne občine. Postopek javnega razpisa vodi pristojni oddelek.
7. člen
Na javni razpis za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije (društva, ustanove, neprofitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi zakonskih predpisov za opravljanje dejavnosti s področja socialnega varstva,
– javni zavodi in druge pravne osebe in izvajalci s področja socialnega varstva, katerih socialno delovanje je izkazano kot osnovna dejavnost in so na podlagi zakonskih predpisov registrirani tudi za opravljanje dejavnosti predlaganih preventivnih programov (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo:
– subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
Programi prijaviteljev s področja zasvojenosti, ki so sofinancirani preko drugih razpisov v mestni občini ali so sofinancirani v okviru posebnih ali drugih proračunskih postavk proračuna mestne občine, oziroma se kot prijavitelji pojavijo zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je mestna občina, niso predmet sofinanciranja po tem odloku.
8. člen
Prijavitelji iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavljajo program, ki je predmet razpisa,
– program se izvaja na območju Mestne občine Nova Gorica,
– v ustanovitvenih aktih morajo imeti jasno opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet razpisa,
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa,
– so registrirani za izvajanje programov s področja zasvojenosti in delujejo najmanj dve leti,
– v preteklem letu so bile izpolnjene vse pogodbene obveznosti do mestne občine, v kolikor je prijavitelj sodeloval na javnem razpisu,
– imajo zagotovljena tudi lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev za izvajanje prijavljenega programa.
Vsebina javnega razpisa
9. člen
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– navedbo naročnika,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji,
– programe, ki so predmet razpisa,
– višino razpoložljivih sredstev,
– rok za prijavo na razpis,
– naslovnika in način vložitve prijave na razpis,
– navedbo pogojev za porabo sredstev,
– kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom.
Stroški za izvedbo programa, ki jih mestna občina šteje za upravičene, se natančno opredelijo v razpisni dokumentaciji.
Ta odlok je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava na razpis
10. člen
Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge.
Posamezni prijavitelji lahko na razpis prijavijo eno ali več vsebin izmed sklopov B, C ali D oziroma posamezne ali vse sklope.
Če isti prijavitelj prijavi več vsebin, mora vsako posamezno vsebino prijaviti na ločenih obrazcih, dokazila o izpolnjevanju pogojev pa vloži v enem izvodu k prvi prijavi.
11. člen
Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 30 dni. Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo. Vse vloge, prispele po roku za prijavo in nepopolne vloge, bodo zavržene.
Prijavo na javni razpis in morebitne dopolnitve iz prejšnjega odstavka, mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– javni razpis, na katerega se prijava nanaša,
– naslov prijavitelja,
– opozorilo »JAVNI RAZPIS – NE ODPIRAJ«.
Merila in kriteriji za izbor programov
12. člen
Merila in kriteriji za izbor programov s področja preprečevanja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji) so naslednja:
– opis predloženega programa (vsebina)      do 10 točk,
– jasni cilji predloženega programa        do 10 točk,
– metode dela                   do 10 točk,
– jasna in realna finančna konstrukcija      do 10 točk,
predloženega programa
– prijavitelj ima sedež (izpostavo, enoto) v     10 točk,
mestni občini
– reference prijavitelja in evalvacija
doseganja ciljev in
rezultatov programa                do 40 točk.
Merila: opis predloženega programa (vsebina), jasni cilji
predloženega programa, metode dela ter jasna in realna
finančna konstrukcija predloženega programa se točkujejo po
naslednjih kriterijih:
– kriterij je izpolnjen v celoti           10 točk,
– kriterij je izpolnjen v manjši oziroma     2 do 8 točk,
večji meri
– kriterij ni izpolnjen                0 točk.
Jasna in realna finančna konstrukcija predloženega programa: program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni vsi in samo stroški programa, razviden je namen odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi programa, v ceni prijavljenega programa morajo biti zajeti vsi stroški izvedbe, stroški mestne občine so jasno opredeljeni).
Reference prijavitelja in evalvacija doseganja ciljev in rezultatov programa se razčleni:
Program ima zagotovljeno supervizijo ali      do 10 točk
intervizijo
– program ima zagotovljeno supervizijo z       10 točk
licenco SZS
– program ima zagotovljeno supervizijo brez      5 točk
licence SZS ali ustrezno intervizijo
– program nima zagotovljene niti supervizije     0 točk.
niti intervizije
Program ima zagotovljeno ustrezno kadrovsko    do 10 točk
strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV,
usposobljenost izvajalcev in njihove reference
…)
– program ima ustrezno kadrovsko strukturo      10 točk
(izobrazba po 69. členu ZSV, opravljen
strokovni izpit in usposobljenost)
– program ima zadovoljivo kadrovsko strukturo     5 točk
(izobrazba po 69. ali 70. členu ZSV)
– program nima zadovoljive kadrovske         2 točki
strukture, vendar v programu občasno delujejo
strokovnjaki s primerno izobrazbo
– program nima zadovoljive kadrovske strukture    0 točk.
in v programu ne sodelujejo strokovnjaki s
primerno izobrazbo
Predloženi program v mestni občini poteka že     10 točk
več let in je uveljavljen ter je že bil vsaj
dvakrat v zadnjih 5 letih sofinanciran iz
proračuna mestne občine
Evalvacija doseganja ciljev in rezultatov     do 10 točk
programa
– program ima izdelano celovito evalvacijo      10 točk
doseganja ciljev
– program ima deloma izdelano evalvacijo        5 točk
doseganja ciljev ali ima druge načine merjenja
rezultatov
– program nima izdelane evalvacije za         0 točk.
doseganje ciljev in ne meri rezultatov
programa
13. člen
Župan imenuje na predlog Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti (v nadaljnjem besedilu: LAS) 5-člansko strokovno komisijo za izbor programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija). Župan na podlagi predloga imenuje tudi predsednika strokovne komisije.
Strokovno komisijo sestavljajo strokovnjaki s področja zasvojenosti.
Predsedniki ali poslovodni organi prijaviteljev, ki kandidirajo za sredstva na razpisu, ne morejo biti člani strokovne komisije. Prav tako ne morejo biti člani strokovne komisije člani LAS, ki kandidirajo za sredstva na razpisu.
Mandat strokovne komisije traja največ 4 leta in je vezan na mandat župana. Župan lahko člana strokovne komisije razreši zaradi neudeleževanja sej strokovne komisije pred iztekom mandata in imenuje novega člana. Predsednik strokovne komisije sklicuje in vodi seje strokovne komisije.
Administrativno tehnično pomoč pri delu strokovne komisije nudi pristojni oddelek.
14. člen
Odpiranje prijav vodi strokovna komisija, ki se sestane še isti dan po izteku javnega razpisa. O odpiranju se sestavi zapisnik, ki vsebuje navedbe:
– kdo je vložil prijavo,
– ali je prijava pravočasna,
– ali je prijava popolna.
15. člen
Strokovna komisija opravi točkovanje na seji. Za posamezno razpisano vsebino bo izbran tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk. Kolikor tudi prijavitelj z najvišjim doseženim številom točk ne zbere najmanj 70% možnih točk (63 točk od 90 možnih), ni izbran nihče od prijaviteljev. O točkovanju in izboru se sestavi zapisnik.
16. člen
Postopek dodelitve sredstev na javnem razpisu se izvaja v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
Pristojni oddelek na podlagi določil tega odloka izda ustrezni upravni akt.
17. člen
Pristojni oddelek po pravnomočnosti odločb na oglasni deski in spletni strani mestne občine objavi:
– seznam prijavljenih na javni razpis,
– seznam izbranih programov ter
– višino odobrenih sredstev za izbrane programe.
III. POGODBA
18. člen
Po dokončnosti odločbe mestna občina z izbranim prijaviteljem (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) sklene pogodbo, ki vsebuje najmanj:
– podatke o izvajalcu,
– vsebino in obseg ter čas realizacije programa,
– višino odobrenih sredstev, ki jih zagotavlja mestna občina ter višino lastnih sredstev izvajalca,
– upravičene stroški iz naslova sofinanciranja,
– rok in način ter pogoje za nakazilo sredstev,
– navedbo skrbnika pogodbe za vsako pogodbeno stranko,
– obveznost poročanja o izvedbi programa in porabi sredstev na predpisanem obrazcu,
– pogoje za nadzor nad izvedbo programa in porabo sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
19. člen
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe.
Če izvajalec ne podpiše in vrne pogodbe mestni občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od prijave na javni razpis.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
20. člen
Izvajalci morajo vsako leto do izteka roka, določenega v pogodbi, mestni občini dostaviti letno poročilo o izvedbi programov ter pri sofinanciranju vsebin iz sklopov B, C in D dokazila o porabi sredstev. Pri sofinanciranju vsebin iz sklopov B, C in D mora biti poročilo sestavljeno iz vsebinskega in finančnega dela, kateremu morajo biti priložene fotokopije računov, iz katerih bo razvidno, da je bila finančna konstrukcija odobrenega programa realizirana s strani prijavitelja v višini lastnih sredstev, opredeljenih v prijavi na javni razpis in v višini odobrenih sredstev na javnem razpisu.
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema nakazila, do dneva vračila, če je bila na podlagi nadzora ali oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev.
21. člen
Nadzor nad izvajanjem programov in porabo proračunskih sredstev izvaja pristojni oddelek občinske uprave. Če izvajalec, ki je pridobil sredstva za sofinanciranje, ravna v nasprotju s pogodbo, mestna občina zadrži nakazilo še neizplačanih sredstev.
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega odloka v naslednjem letu.
22. člen
Evalvacijo izvedenih programov na predpisanih obrazcih poleg izvajalcev pripravijo tudi institucije, v katerih so potekali izbrani programi.
V. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 187-1/2009
Nova Gorica, dne 24. septembra 2009
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti