Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3433. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov, stran 10616.

Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen naftnih derivatov
1. člen
Ta uredba določa mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: distributerji), in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.
2. člen
(1) Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: NMB-95), 98- ali večoktanski neosvinčeni motorni bencin, ki se uporablja v cestnem ali pomorskem prometu (v nadaljnjem besedilu: NMB-98), dizelsko gorivo (v nadaljnjem besedilu: dizel) in ekstra lahko kurilno olje (v nadaljnjem besedilu: KOEL).
(2) Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša en liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja.
3. člen
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za posamezen naftni derivat se določi z naslednjim izračunom:
pri čemer je:
P(t):     modelska cena naftnega derivata v eurih/liter;
ro:      gostota naftnega derivata (za motorna bencina
       znaša 0,755 kg/l, za dizel in KOEL 0,845
       kg/l);
r:      članarina Zavodu za obvezne rezerve nafte in
       njenih derivatov v eurih/l, ki ga na podlagi
       21.b člena Zakona o blagovnih rezervah z
       uredbo določi Vlada Republike Slovenije;
M:      marža distributerjev, kakor je navedena v 11.
       členu te uredbe;
i:      dnevni podatek; i = 1, 2, 3, …, n;
t:      14-dnevni interval tekočega obdobja;
n:      n = 14; spremljamo 14-dnevno povprečje
       (dejansko je n = 10, ker za soboto in nedeljo
       ni objave borznih kotacij);
e:      1 USD = x EUR (objavljeni dnevni tečaj Banke
       Slovenije ob 8.00 uri);
CIF MedH:   borzna kotacija derivata (najvišja dnevna
       vrednost v USD/tono po viru: Platt's European
       Marketscan).
4. člen
P* je najvišja prodajna cena brez dajatev v eurih/liter, korigirana po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene.
5. člen
(1) Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelski ceni P(t) v skladu z veljavnimi predpisi dodajo vse davčne obremenitve. Drobnoprodajna cena v eurih se skladno z matematičnimi pravili zaokroži na tri decimalna mesta. S ponovnim preračunom dobimo po odbitku vseh davčnih obremenitev najvišjo korigirano prodajno ceno brez dajatev P*(t), ki se lahko uveljavi na trgu v obdobju t + 1.
(2) Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, kakršnega predvideva prejšnji odstavek, se korigirana prodajna cena tekočega 14-dnevnega obdobja P*(t) določi kot najvišja prodajna cena brez dajatev P(t), ki velja v obdobju t + 1 (P*(t) = P(t)).
6. člen
(1) Mehanizem oblikovanja cen iz 3., 4. in prejšnjega člena te uredbe se neposredno uporablja za NMB-95, dizel in KOEL.
(2) Za NMB-98, ki kotira le na borzi v Rotterdamu, se uporablja prilagojeni postopek, ki je določen v 7. členu te uredbe.
7. člen
Osnova prodajne cene za NMB-98 je borzna kotacija za NMB-95 (CIF MedH), povečana za oktansko premijo. Ta se dnevno izračunava kot razlika med cenama NMB-98 in NMB-95, ki kotirata na borzi v Rotterdamu (barges FOB Rotterdam, vir: Platt's European Marketscan). Za vse nadaljnje postopke oblikovanja in spremembe cen se smiselno uporabljajo določbe prejšnjih členov.
8. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3. člena te uredbe:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev (v eurih/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so borzne kotacije CIF MedH (CIF Mediteran – High), izražene v ameriških dolarjih/tono;
b) modelska cena v eurih/tono se izračuna tako, da se vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota pa se deli s številom dni, za katere so na razpolago podatki;
c) če za določen dan ni podatka o deviznem tečaju, se kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi devizni tečaj;
d) dejansko se modelska cena izračuna na podlagi podatkov za deset dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem trgovanju), in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu x + 1. Če je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni ali zaradi drugega vzroka na razpolago manj kakor deset podatkov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov. Za razpoložljive podatke se štejejo podatki o borznih kotacijah CIF MedH in podatki o deviznem tečaju, ki so objavljeni najpozneje do ponedeljka v tednu x + 2, in sicer do 8. ure. Navedeni podatki se za izračun modelske cene štejejo kot dokončni podatki;
e) izračunana modelska cena, izražena v eurih/tono, se prek gostote (ρ) derivata in faktorja 1/1000 preračuna v eure/liter ter se ji prištejeta v eurih/liter izražena članarina Zavodu za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov in v eurih/liter izražena bruto marža.
9. člen
(1) Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x + 2 in velja do ponedeljka v tednu x + 4, distributerji pa so dolžni že v ponedeljek v tednu x + 2 o višini oblikovane cene obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo.
(2) Če je v ponedeljek v tednu x + 2 v Republiki Sloveniji državni praznik ali dela prost dan, so distributerji dolžni prvi naslednji delovni dan o višini oblikovanih cen obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo, cena pa se na trgu v tem primeru lahko uveljavi drugi naslednji delovni dan.
10. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– borzna cena v ameriških     eno decimalno mesto (vhodni
dolarjih/tono:          podatek);
– tečaj Banke Slovenije:     štiri decimalna mesta
                 (vhodni podatek);
– borzna cena derivata v     zaokrožitev na pet
eurih/liter:           decimalnih mest;
– modelska cena:         zaokrožitev na pet
                 decimalnih mest;
– prodajna cena brez dajatev:   zaokrožitev na pet
                 decimalnih mest;
– drobnoprodajna cena:      zaokrožitev na tri
                 decimalna mesta.
11. člen
Višina marže za bencina znaša 0,08199 eura/liter, za dizel 0,07687 eura/liter in za KOEL 0,05063 eura/liter ter se uveljavi ob prvem izračunu novih cen. Višina marž se med veljavnostjo uredbe ne spreminja.
12. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 94/08).
13. člen
Ta uredba začne veljati 9. oktobra 2009 in velja eno leto.
Št. 00713-36/2009/4
Ljubljana, dne 1. oktobra 2009
EVA 2009-2111-0008
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti