Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3349. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2A)
3350. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-J)
3351. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-C)

Sklepi

3352. Sklep o razrešitvi viceguvernerja in člana Sveta Banke Slovenije
3353. Sklep o imenovanju Nacionalnega sveta za kulturo
3354. Sklep o imenovanju štirih članic Državne revizijske komisije
3355. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi gradbenih investicij javnega pomena na področju izgradnje avtocest in objektov gospodarske javne infrastrukture, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna, zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično dogovorjeni, vodeni netransparentno in negospodarno ter zaradi suma prisotnosti klientelizma, korupcije in medsebojnih povezav med različnimi nosilci aktivnosti, ki so vključeni v pripravo, javna naročila in izvedbo gradbenih poslov ter postopki lastninskih preoblikovanj in managerskih odkupov gradbenih podjetij ter v tej zvezi še posebej za ugotovitev suma o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij in njihovi vlogi pri tem
3356. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma klientelizma in koruptivnega ravnanja ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča pri pridobitvi znatnih javnih nepovratnih sredstev in poslov na javnih naročilih za gospodarske družbe v skupini Ultra (projekt mestne kartice Urbana, sistem za sledenje in nadzor avtobusov javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., fiktivni posel varovanja gospodarske družbe Mercator d.d., elektronizacija študentske prehrane, ki naj bi jo izvajala gospodarska družba Margento R&D d.o.o. itd.), v katerih je Gregor Golobič solastnik ter pri prenosu področja elektronskih komunikacij iz Ministrstva za gospodarstvo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma, da je minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič utajil davke, neupravičeno pridobil status kmeta za nakup kmetijskih zemljišč ter pristojnim organom nepopolno prikazal svoje premoženjsko stanje ter njegov izvor, za ugotovitev politične odgovornosti ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča zaradi suma izogibanja plačevanja davkov Republiki Sloveniji, ob svojem aktivnem sodelovanju pri zviševanju davčnih bremen državljanom Republike Slovenije in za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma klientelizma in koruptivnega ravnanja ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča za pridobitev slabo zavarovanih posojil, ki so bila odobrena s strani banke NLB d.d., ki je v večinski državni lasti, za gospodarske družbe v skupini Ultra
3357. Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
3358. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije članu Nadzornega sveta RTV Slovenija
3359. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije članu Nadzornega sveta RTV Slovenija

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3360. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Tajski

Pozivi

3361. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Sveta Banke Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3383. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

MINISTRSTVA

3362. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb
3384. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

USTAVNO SODIŠČE

3363. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani
3364. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani
3365. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo
3366. Odločba o razveljavitvi 4. člena Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb

OBČINE

Brežice

3367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih Občine Brežice (SDPUP-1)

Celje

3368. Odlok o razglasitvi Slovenskega ljudskega gledališča Celje za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje

Ljubljana

3369. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Mislinja

3370. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2008
3371. Odlok o delni odpravi ter dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo v Občini Mislinja
3372. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Mislinja

Mokronog-Trebelno

3373. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2009

Nova Gorica

3374. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji - jug (sprememba LN Ob železniški postaji)
3375. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2009
3376. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
3377. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice

Sevnica

3378. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sevnica
3379. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju v Občini Sevnica
3380. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Sevnica
3381. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti cestnega prometa v Občini Sevnica

Štore

3382. Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Štore

POPRAVKI

3385. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-UPB5p)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti