Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Št. 354-59/2009-3 Ob-6506/09 , Stran 2480
se izvaja na podlagi: – Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), – Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 – odl. US: U-I-427/06-9), – Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07), – Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), – Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2 in spremembe 126/07, ZUP-E, 65/08), – Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« in »urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin« v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 116/08), – skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področja gospodarskih javnih služb, ki so predmet javnega razpisa. Povabilo k oddaji prijave za pridobitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin. 1. Povabilo k oddaji prijave: na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin v Občini Sežana, v skladu z Odlokom o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« in »urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin« (Uradni list RS, št. 116/08). Naročnik/koncedent: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, tel. 05/731-01-00, faks 05/731-01-23, davčna številka: SI66378443, matična številka: 5884047000, podračun pri BS: 01311-0100005909 vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z zahtevami iz tega povabila in navodil podajo enotno prijavo za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb: a) zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in b) odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Sežana (v nadaljevanju: koncesija oziroma predmet koncesije). Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo (prijavo) za celotno koncesijo (za obe razpisani javni službi). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. 2. Prijavitelj/koncesionar Prijavitelj/koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje koncesije. V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; spremembe Uradni list RS, št. 16/08; v nadaljevanju ZJN-2), ki so navedene v razpisni dokumentaciji, ob tem, da mora prijavitelj priložiti prijavi dokumente zahtevane v razpisni dokumentaciji. Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb – skupna prijava, ki morajo prijavi priložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin. Naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje razpisane koncesije prijavo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z upravno odločbo izdano v skladu s četrtim odstavkom 29. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« in »urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin« v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 116/08) in 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/06, spremembe 126/07, 65/08). Izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel izključno pravico opravljanja gospodarskih javnih služb, ki sta predmet tega razpisa, na celotnem območju Občine Sežana. Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas 8 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih z zakonom. Natančnejši opis predmeta javnega razpisa, pogoji za podelitev koncesije in izvajanje koncesije so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je dostopna ponudnikom na naslovu Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, ter na njenem spletnem naslovu. Prijave morajo biti pripravljene v skladu z določili razpisne dokumentacije. Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje razpisanih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Sežana se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na portalu www.enaročanje.si ter na spletnih straneh Občine Sežana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti