Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Št. 41/2009 Ob-6599/09 , Stran 2478
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje: – izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov, – delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij, – naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje. 2. Višina razpoložljivih sredstev Za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij se za leto 2010 načrtuje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Pogoji za financiranje Iz sredstev fundacije se financirajo oziroma sofinancirajo: a) Invalidske organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02). b) Humanitarne organizacije (splošne dobrodelne organizacije, organizacije za kronične bolnike in organizacije za samopomoč), ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03). Organizacije pod a) in b) morajo skladno z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/98, 45/05, 23/08 in 9/09 v nadaljevanju: pravilnik) izpolnjevati še naslednje pogoje: – da izvajajo najmanj en posebni socialni program ali program nacionalnega pomena za funkcionalno, socialno ali zdravstveno ogrožene posameznike s celotnega območja države, – da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo v okviru javne službe, – da imajo izdelan finančno ovrednoten letni delovni program za leto 2009, iz katerega so razvidni delovanje organizacije (poslovanje in posebne aktivnosti), programi in storitve in naložbe v osnovna sredstva organizacije ter njihovo vzdrževanje, – da so pravočasno posredovale poročila o izvedbi programov v skladu s 23. členom pravilnika, če so prejele sredstva za preteklo leto, – da izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij ni pogojeno s članstvom v invalidskih in humanitarnih organizacijah. 4. Način prijave Kandidati za sredstva fundacije, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, pošljejo finančno ovrednotene letne delovne programe na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na spletni strani FIHO http://www.fiho.si ali ga prevzamejo na sedežu fundacije, Ljubljana, Stegne 21 c, vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Invalidske in humanitarne organizacije, ki jih sestavljajo društva povezana v zvezo, predložijo enotni finančno ovrednoten letni delovni program (2. odstavek 12. člena pravilnika). Kandidati za sredstva fundacije morajo k vlogi za pridobitev sredstev priložiti naslednjo dokumentacijo: – fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa invalidske organizacije, – fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa humanitarne organizacije, – pogodbo ali sklep o sofinanciranju socialnih programov v letu 2009 s strani ministrstev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Republiškega zavoda za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, če so v letu 2009 prejemali sredstva iz navedenih naslovov, – fotokopije pogodb z evropsko komisijo. 5. Rok za prijavo Rok za prijavo na razpis je 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Prijavo z zahtevano dokumentacijo je treba poslati po pošti priporočeno v zapečateni ovojnici na naslov: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, 1000 Ljubljana, Stegne 21 c. V zgornjem kotu na prednji strani ovojnice je treba napisati: »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za financiranje invalidskih oziroma humanitarnih organizacij«, na zadnji strani pa polni naslov pošiljatelja z oznako, da gre za invalidsko oziroma humanitarno organizacijo. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Vloge, ki bodo prispele na sedež fundacije po razpisanem roku za prijavo, bodo prosilcem vrnjene neodprte. Vloge, ki bodo poslane po razpisanem roku za prijavo, iz ovojnice pa ne bo razvidno kdo jih pošilja, se bodo neodprte zavrgle. Vse dodatne informacije in navodila v zvezi z razpisom so na voljo, vsak delovni dan od 9. do 12. ure po tel. 01/500-77-00 ali osebno v prostorih fundacije. 6. Postopek odpiranja vlog in posredovanje ugovora na zapisnik Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev fundacije bosta v sedmih dneh po končanem razpisnem roku odprli pravočasno poslane vloge in ugotovili ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O odpiranju vlog bosta komisiji vodili zapisnik, ki bo vseboval: – naslov, prostor in čas odpiranja vlog, – imena in priimke navzočih predstavnikov komisije, – imena in priimke drugih navzočih, – vrstni red odpiranja vlog s polnim imenom vlagatelja, – ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, – ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge. Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije. Zapisnik bo v roku 7 dni po odpiranju vlog poslan tistim invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so vložile zahtevke za pridobitev sredstev fundacije za leto 2010. Ugovor na zapisnik se v roku 7 dni pošlje Nadzornemu odboru FIHO. Nadzorni odbor o ugovoru odloči v 10 dneh od dneva prejema ugovora. Odločitev nadzornega odbora o ugovoru na zapisnik je dokončna. Komisiji v 7 dneh od odpiranja vlog pisno pozoveta tiste organizacije, katerih vloge niso bile popolne, da jih v 8 dneh dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih organizacije v zahtevanem roku ne dopolnijo, se izločijo in se jim z obrazložitvijo vrnejo. 7. Posredovanje sklepa o dodelitvi sredstev Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev fundacije invalidskim in humanitarnim organizacijam bosta na podlagi določil pravilnika pripravili predlog razporeditve sredstev fundacije za leto 2010 in ga posredovali v razpravo in odločitev svetu FIHO. Sklep sveta FIHO o razporeditvi sredstev fundacije za leto 2010 bodo invalidske in humanitarne organizacije prejel v 15 dneh od odločitve na seji sveta. Zoper sklep sveta o razporeditvi sredstev, s katerim bo odločeno o posamezni vlogi na javni razpis, lahko invalidska oziroma humanitarna organizacija v roku 15 dni po prejemu sklepa vloži pritožbo na Nadzorni odbor FIHO. Invalidskim in humanitarnim organizacijam, katerim bodo dodeljena sredstva, bo poleg sklepa sveta fundacije poslana v podpis pogodba o medsebojnih razmerjih in obveznostih v zvezi s financiranjem in uporabo dodeljenih sredstev skladno z določili pravilnika. Organizacijam se bodo odobrena sredstva začela dodeljevati potem, ko bosta pogodbo podpisali obe pogodbeni stranki. 8. Izplačila odobrenih sredstev: sredstva za izvajanje programov, delovanje in naložbe bodo invalidske in humanitarne organizacije prejemale kot mesečno akontacijo. Če bo dejanski priliv sredstev fundacije v letu 2010 manjši ali večji od načrtovanega, bo svet fundacije sprejel sklep o zmanjšanju ali povečanju odobrenih sredstev v skladu s pravilnikom.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti