Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

3373. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2009, stran 10475.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – SSPDPO) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 24. seji dne 23. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu B proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o rebalansu A proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2009 (Uradni list RS, št. 14/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Mokronog - Trebelno za leto 2009 je določen:
+------+------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v evrih)  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|Skupina/podskupine kontov            |  proračun|
|                         |  leta 2009|
+------+------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  4.263.448|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  3.233.687|
+------+------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  2.212.104|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.899.581|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   217.892|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   94.631|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.021.583|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   80.457|
|   |od premoženja               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    1.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    4.841|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   28.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   906.785|
+------+------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   110.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |      0|
|   |sredstev                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   110.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   919.761|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   919.761|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |      0|
|   |proračuna iz sredstev proračuna      |      |
|   |Evropske unije              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  4.618.210|
+------+------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  1.091.569|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   276.100|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |      0|
|   |varnost                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   757.085|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    2.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   55.884|
+------+------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  1.083.095|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije              |   17.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   684.229|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   154.060|
|   |in ustanovam               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   227.306|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  2.056.046|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2.056.046|
+------+------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   387.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |430 Investicijski transferi proračunskim |      0|
|   |upor.                   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   387.500|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |      0|
|   |upor.                   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK           |      |
|   |OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|44.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |      |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   170.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   170.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   170.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   12.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   12.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   12.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  –197.262|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   157.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   354.762|
+------+------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani: www.mokronog-trebelno.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(namen zadolževanja)
Spremeni se 12. člen tako, da se na novo glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkom izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina v proračunu za leto 2009 lahko zadolži do višine 170.000,00 evrov.«
3. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2009
Mokronog, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti