Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Št. 354-45/2009-2 Ob-6550/09 , Stran 2495
1. Predmet prodaje so nepremičnine – stanovanja: A) garsonjera, Majšperk 36, ki stoji na parc. št. 81/52, vl. št. 525/7, k.o. Lešje; za navedeno stanovanje je oblikovana etažna lastnina, zato se nepremičnina vodi pod identifikacijsko številko 2.E, v skupni izmeri 26,24 m2, za izklicno ceno 17.000,00 EUR; B) garsonjera, Majšperk 36, ki stoji na parc. št. 81/52, vl. št. 525/13, k.o. Lešje; za navedeno stanovanje je oblikovana etažna lastnina, zato se nepremičnina vodi pod identifikacijsko številko 11.E, v skupni izmeri 26,26 m2, za izklicno ceno 15.000,00 EUR; C) trisobno stanovanje, Majšperk 34, ki stoji na parc. št. 81/1, 81/36, vl. št. 601/20, k.o. Lešje; za navedeno stanovanje je oblikovana etažna lastnina, zato se nepremičnina vodi pod identifikacijsko številko 107.E, v skupni izmeri 77,06 m2, za izklicno ceno 41.000,00 EUR; D) enosobno stanovanje, Majšperk 54, ki stoji na parc. št. 81/31, vl. št. 585/14, k.o. Lešje; za navedeno stanovanje je oblikovana etažna lastnina, zato se nepremičnina vodi pod identifikacijsko številko 104.E, v skupni izmeri 39,80 m2, za izklicno ceno 30.000,00 EUR. Nepremičnine – stanovanje se nahajajo v centru Majšperka v poselitvenem območju, ki je namenjeno stanovanjem. 2. Na javnem zbiranju ponudb za nakup nepremičnin – stanovanja lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor RS. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Vsi pa morajo priložiti številko transakcijskega računa, v primeru vračila varščine. 3. Ponudbe z navedbo cene in prilogami morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, najkasneje do dne 19. 10. 2009 do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stanovanja, pod zaporedno črko …… – Ne odpiraj.« 4. Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Občine Majšperk, št. 01269-0100017182 pri UJP Slovenska Bistrica, s sklicevanjem na javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petnajstih dneh po odpiranju javnih ponudb. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 5. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavine pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbrani kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, Občina Majšperk zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Občina pa zadrži njegovo varščino. 6. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo, davek od prodaje nepremičnin in druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisanega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale. Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Majšperk, tel. 02/795-08-30, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji. 7. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. 8. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 21. 10. 2009 ob 15. uri, na sedežu Občine Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti