Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

3376. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, stran 10482.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 24. 9. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Solkan staro jedro
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Območje naselbinskega jedra Solkana predstavlja zgoščeno urbano tkivo v vznožju hriba, ki v sklenjenem obroču objema cerkev, pred njo oblikuje zgornji trg in se lijakasto pretoči v spodnji trg ob glavni prometni poti skozi soško dolino. Desetletja se že izkazuje potreba po enoviti in celoviti prostorski ureditvi območja. Permanentne so pobude in potrebe za programske dopolnitve, parcialne prostorske ureditve in gradbene dopolnitve fizične strukture. Z namero temeljite programske in prostorske preureditve kompleksa gradenj na severnem robu območja, ki nakazuje možnost vzpostavitve še tretjega trga, so dozorele razmere za celovit pristop k sanaciji in ureditvi starega jedra Solkana. Kompleksen in občutljiv prostorski poseg je primerno, potrebno in smiselno načrtovati s postopkom priprave prostorskega izvedbenega načrta. Zato je za območje potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt, kakor ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
2. Območje OPPN
V opisanem okviru območje zajema zemljišča s parcelnimi številkami 6/1, 6/2, 6/3, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 10, 11/1, 11/3, 11/5, 12/3, 12/5, 12/8, 12/10, 12/11, 16/1, 16/2, 16/3, 937, 938/1, 938/2, 938/3, 940, 942, 943/1, 943/3, 946, 948/3, 980/1, 980/2, 980/4, 980/6, 980/7, 981, 984/1, 984/2, 2241/1, 2241/3, 2241/4, 2241/5, 2241/6, 2241/7, 2241/8, 2300/2, 2300/3, 2301, 2337, 2342, 2343, 2436, 2437/1, 2437/2, 2439, 2444, 2445/1, 2445/2, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453/1, 2453/2, 2454, 2455, 2456/1, 2456/2, 2457/1, 2457/2, 2473, 2474, 2475, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504/1, 2504/2, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521/1, 2521/2, 2521/4, 2521/5, 2521/6, 2521/7, 2521/8, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568 in 3375, vse k.o. Solkan. Območje OPPN je razvidno tudi iz grafične priloge.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Variantne strokovne rešitve bo pripravil izdelovalec načrta, v skladu z izraženimi potrebami in pričakovanji lokalne skupnosti, uporabnikov prostora in strokovne službe za stavbno in naselbinsko dediščino.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+------------------------------------------+------------------+
|priprava osnutka načrta          |   90 dni   |
+------------------------------------------+------------------+
|pridobitev smernic in sklepa MOP o    |   40 dni   |
|potrebnosti CPVO             |         |
+------------------------------------------+------------------+
|dopolnjen osnutek načrta         |60 dni (s CPVO 120|
|                     |    dni)    |
+------------------------------------------+------------------+
|javna razgrnitev in obravnava       |   40 dni   |
+------------------------------------------+------------------+
|priprava predloga načrta         |   60 dni   |
+------------------------------------------+------------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MOP o    |   40 dni   |
|sprejemljivosti vplivov na okolje     | (s CPVO 60 dni) |
+------------------------------------------+------------------+
|predložitev načrta Mestnem svetu v    |   30 dni   |
|sprejem z odlokom             |         |
+------------------------------------------+------------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo narave, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Policijska uprava Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
– Komunala Nova gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo treba pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN so zagotovljena v okviru proračuna MONG za leto 2009 in 2010 v okviru proračunske postavke 16029003 oddelka za okolje in prostor.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-11/2009
Nova Gorica, dne 24. septembra 2009
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti