Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Št. 211/2009 Ob-6517/09 , Stran 2484
Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 014, 6250 Ilirska Bistrica. I. Predmeta javne dražbe in vrsta pravnega posla: a) Poslovni prostor-lokal (bife) namenjen izvajanju dejavnosti pod šifro 56.3-dejavnost strežbe pijač, navedene v Prilogi 1, Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 69/07 in 17/08), v skupni izmeri 65,40 m2, pritličje desno s pripadajočo teraso v poslovni stavbi Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica. Predmetni poslovni prostor se odda v najem z najemno pogodbo za določen čas do prenove, popravila ali rušitve predmetne stavbe oziroma za obdobje največ 3 let. Poslovni prostor s teraso se odda pod pogojem, da v primeru prenove, popravila ali rušitve stavbe pogodba takoj sporazumno preneha, uporabnik pa poslovne prostore nemudoma izprazni in jih izroči lastniku brez kakršnihkoli zahtevkov do lastnika. Pri tem Občina Ilirska Bistrica najemniku ni dolžna priskrbeti nadomestnega poslovnega prostora. Najemnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druga bremena, ki jih plačuje neposredno upravniku objekta v višini 6,25% vseh stroškov, ki odpadejo na predmetno stavbo. Poslovni prostor se odda v najem v stanju kakršnem je. Najemnik je dolžan sam usposobiti poslovne prostore za opravljanje dejavnosti. Najemnik lahko opravi le tista dela za katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca in ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli stroškov vlaganj in z vlaganji ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičnini. Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti strežbe pijač in hrane v prostorih. b) Poslovni prostor namenjen izvajanju dejavnosti športnih društev v telovadnici OŠ Antona Žnidaršiča-pritličje desno, v izmeri 37,54 m2 (prostor ob fitnes klubu), se odda z najemno pogodbo v najem za določen čas 5 let. Najemnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druga bremena. Poslovni prostor se odda v najem v stanju kakršnem je. Najemnik je dolžan sam usposobiti poslovni prostor za opravljanje dejavnosti. Opravi lahko le tista dela za katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca. Z vlaganji najemnik ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičnini. Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za izvajanje svoje dejavnosti v prostoru. II. Pogoji in pravila javne dražbe: 1. Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek višanja Izklicna mesečna najemnina poslovnega prostora pod I. a) znaša 149,63 €. Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za 10 €. Izklicna mesečna najemnina poslovnega prostora pod I. b) znaša 45,73 €. Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za 5 €. Najemnina se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS v preteklem letu. 2. Rok sklenitve pogodbe: z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. 3. Način in rok plačila: najemodajalec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino, ki jih mora najemnik plačati v 8 dneh od izdaje računa. Najemnina se začne obračunavati z dnem podpisa najemne pogodbe. Najemnik bo poleg najemnine plačeval tudi obratovalne stroške in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter morebitne druge stroške in dajatve. 4. Višina varščine: pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino v višini 1 mesečne najemnine na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470 pri Upravi za javne prihodke, Urad Postojna, za poslovni prostor pod I. a) sklic na številko 3528-19/2009; za poslovni prostor pod I. b) sklic na številko 3528-22/2009. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez obresti. Plačana varščina se uspelemu dražitelju (najemniku) poračuna z najemnino. Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni dražbi se varščina ne vrne. 5. Ogled nepremičnine: ogled je možen po predhodnem dogovoru na tel. 05/71-41-361. 6. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Na dražbi, lahko za najem poslovnega prostora pod I. a) sodelujejo pravne in fizične osebe, z območja RS oziroma z območja države članice EU, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti pod šifro 56.3 dejavnost strežbe pijač navedene v Prilogi 1 Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08). Na dražbi, lahko za najem poslovnega prostora pod I. b) sodelujejo športna društva, oziroma organizacije, ki v okviru svoje dejavnosti opravljajo pretežni del nalog, ki se nanašajo na eno ali več aktivnosti s področja športa in ki imajo sedež na območju Občine Ilirska Bistrica. Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro pred pričetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: – kratka predstavitev dejavnosti s terminskim načrtom za usposobitev poslovnega prostora pod I.a) v lokal (bife) in poslovnega prostora pod I. b) neizdelanega prostora v telovadnici OŠ Antona Žnidaršiča v prostore za delovanje športnega društva oziroma organizacije s področja športa, – za poslovni prostor pod I. a) dokazilo, da je dražitelj v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registriran za dejavnost navedeno v prilogi 1 cit. Uredbe pod šifro 56.3-dejavnost strežbe pijač, – za poslovni prostor pod I. b) dokument društva oziroma organizacije, iz katerega mora biti razvidno, da društvo oziroma organizacija opravlja eno ali več aktivnosti, s področja športa, – za poslovni prostor pod I. b) odločbo Upravne enote Ilirska Bistrica o registraciji društva oziroma organizacije, – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TR računa za primer vračila varščine, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (DURS) (pravne osebe in državljani ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane in pravne osebe, kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da imajo plačane davke in prispevke), ki ne sme biti starejše od 30 dni, – izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR, (pravne osebe in državljani ostalih članic EU morajo priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne in fizične osebe, kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso imel blokade TRR), – pooblastilo, če pravno ali fizično osebo za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec, ki mora biti notarsko overjeno, – osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu, – davčno, matično in telefonsko številko. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Vse listine in dokazila oziroma potrdila, razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku. 7. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev javne dražbe, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Poslovna prostora se bosta dražila po vrstnem redu kot sta našteta pod I. te objave. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino, ki ne more biti nižja od izklicne najemnine. Javna dražba za posamezni poslovni prostor je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo in jo nobeden od udeležencev ne zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega ponudnika, ki ga pozove k podpisu najemne pogodbe. Župan ali pooblaščena oseba s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. III. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v sredo 21. 10. 2009 ob 10. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, I. nadstropje, desno. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na Občino Ilirska Bistrica, tel. 05/714-13-61.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti