Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Št. 371-0-0034/2009 Ob-6491/09 , Stran 2479
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Predmet javnega razpisa 2.1. Predmet javnega razpisa je oddaja 16 površin za namestitev nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah avtobusnih postajališč na območju Občine Ravne na Koroškem. Posamezen ponudnik lahko kandidira za najem najmanj 1 in največ 16 površin za izgradnjo nadstrešnic. 2.2. Nadstrešnice se postavijo po projektu, ki ga predložijo ponudniki. Projekt mora upoštevati izhodišča glede tehničnih lastnosti, ki jih poda naročnik v razpisni dokumentaciji, pri čemer se dovoljuje do 5% odstopanje od razpisanih dimenzij. Reklamni objekt, s katerim se izvaja oglaševanje, je reklamna svetlobna vitrina, nameščena v nadstrešnici. Dimenzije reklamne vitrine so podane v vsebini izhodišč, ki jih poda naročnik. Avtobusna nadstrešnica mora biti izdelana in postavljena v skladu z Pravilnikom o tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih cestah (Uradni list RS, št. 37/03). Priloga razpisni dokumentaciji je seznam avtobusnih postajališč ter izhodišča glede oblike in tehničnih lastnostih nadstrešnice. V primeru, da se projekti izbranih izvajalcev med seboj razlikujejo v lastnostih, ki bi lahko vplivale na poenoten izgled avtobusnih nadstrešnic, ima naročnik pravico od izvajalcev zahtevati, da projekte poenotijo. O izbiri najustreznejše variante izvedbe odloča komisija, ki vodi postopek izbora javnega razpisa. 2.3. Izbrani izvajalci v svojem imenu in za svoj račun izdelajo in namestijo nadstrešnice z reklamnimi svetlobnimi vitrinami na avtobusnih postajališčih, prosto uporabljajo reklamne objekte za oglaševanje, skrbijo za vzdrževanje in izvajajo druge aktivnosti določene s pogodbo. 2.4. Pogodba o postavitvi nadstrešnic in izvajanju oglaševanja se sklene za obdobje od 6 do 12 let, odvisno od št. površin, ki jih ponudnik najame. Tabela trajanja pogodbenega razmerja je priloga razpisu. Pričetek veljavnosti ter razlogi in načini za predčasno prekinitev pogodbenega razmerja se določijo s pogodbo. 3. Rok za dokončanje projekta: izbrani ponudnik(i) mora(jo) projekt zaključiti v roku enega leta od podpisa pogodbe. 4. Pogoji sodelovanja na razpisu: ponudbo lahko da pravna ali fizična oseba, samostojni podjetnik ali njihov konzorcij, ki je registriran(a) za opravljanje dejavnosti oglaševanja ter zanjo izpolnjuje razpisane pogoje. Interesenti morajo razpisni dokumentaciji priložiti dokazila o finančni usposobljenosti (kolikor podatki niso razpoložljivi v uradnih evidenca AJPES), in sicer letno poročilo poslovanja ter potrdilo DURS o poravnanih davkih in prispevkih ter drugih dajatvah v skladu s predpisi. 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: o izbiri izvajalcev odloči s sklepom župan na predlog strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa. Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki bodo vsebovale vse obvezne priloge, navedene v razpisni dokumentaciji. Z izbranimi izvajalci se bodo sklenile pogodbe o oddaji površin za namestitev avtobusnih nadstrešnic. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka ocenjevanja po razpisanih merilih. 6. Razpisni rok: razpis je odprt z dnem objave v Uradnem listu RS. Rok za prijavo je 45 dni od dneva objave. 7. Popolna ponudba vsebuje: – podatke o ponudniku (Obr. 1), – projekt izvedbe nadstrešnic (PZI dokumentacija) z navedbo izbrane lokacije avtobusnega postajališča, – dokazila o finančni usposobljenosti (letno poročilo poslovanja za leti 2007 in 2008 ter potrdilo DURS o poravnanih davkih in prispevkih ter drugih dajatvah), – izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev (Obr. 2), – na vsaki strani podpisan vzorec pogodbe, ki je v prilogi razpisni dokumentaciji, – menica za resnost ponudbe, – izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (Obr.3). 8. Oddaja in dostava ponudb Ponudba mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zaprte kuverte morajo ponudniki oddati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« ter označbo »Javni razpis za oddajo površin za namestitev nadstrešnic«. Ponudbe morajo biti oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v sprejemno pisarno Občine Ravne na Koroškem. Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena do 16. 11. 2009, najkasneje do 10. ure. Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov ponudnika. Nepopolno opremljenih ponudb in ponudb, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali in jih bo komisija s sklepom zavrgla. 9. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo javno, dne 16. 11. 2009 ob 12. uri v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem. Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila s sklepom o izbiri, najkasneje v roku 30 dni po odpiranju ponudb. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale v vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Z izbranim(i) ponudnikom(ki) bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o oddaji javnih površin za namestitev nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah avtobusnih postajališč v Občini Ravne na Koroškem. 10. Sklenitev pogodbe: pogodba bo sklenjena s ponudniki, ki bodo izpolnjevali in sprejemali razpisne pogoje. Izbrani ponudnik bo moral v 10 dneh po sklenitvi pogodbe dostaviti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del in sicer v vrednosti 3.000 EUR (vzorec bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo del: Obr.3). Kolikor izbrani ponudnik v predpisanem roku ne predloži bančne garancije se smatra, da je od pogodbe odstopil. V tem primeru si Občina Ravne na Koroškem pridržuje pravico, da lahko k podpisu pogodbe pozove drugega najugodnejšega ponudnika ali pa ne izbere nobenega ponudnika. 10. Kriteriji za ocenitev ponudb Pogodba bo sklenjena s ponudniki, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Ponudnik v priloženih obrazcih ponudi število nadstrešnic in navede lokacijo nadstrešnic. Prednost pri izbiri imajo ponudniki, ki ponudijo večje število nadstrešnic. Kolikor bo število prijavljenih lokacij večje od števila razpisanih, imajo prednost vloge, ki ponujajo večje število nadstrešnic. Kolikor po tem kriteriju ni mogoče izbrati ponudnikov, se ponudbe presojajo glede na vrstni red prispetja vlog. V skladu z 11. členom Odloka o komunalnih taksah v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 9/01, 38/05 in 46/08) se v primeru vlaganj zasebnega kapitala v javne površine investitorja lahko oprosti plačila komunalne takse nastale na taksnih predmetih, ki so predmet investiranja. Obdobje oprostitve plačila komunalne takse se določi na podlagi ponujenega števila nadstrešnic in traja minimalno 1 leto in maksimalno 6 let (priloga tabela). 11. Kontakta oseba naročnika: Andreja Zmagaj, univ. dipl. ekon., višji svetovalec II – projektni vodja, tel. 02/82-16-034, faks 02/82-16-001, e-mail: andreja.zmagaj@ravne.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti