Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

3372. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Mislinja, stran 10468.

Na podlagi 7. člena in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 in 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB-2-Uradni list RS, št. 49/07), 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 15/00, 60/02, 114/04 in 43/07) je Občinski svet Mislinja na 24. seji dne 24. 9. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Mislinja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Mislinja (v nadaljevanju: pravilnik) vsebuje merila za razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino, merila za razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspešnost, programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg ter višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu. Opredeljuje tudi ostala sredstva za šport v občini, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
Proračunska sredstva se razporejajo za naslednje namene:
1. Nacionalni program športa
1.1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.4. Športna rekreacija
1.5. Kakovostni šport
1.6. Vrhunski šport
1.7. Šport invalidov
1.8. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
1.9. Založniška dejavnost
1.10. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
1.11. Informacijski sistem na področju športa
1.12. Prireditve in akcije, ki imajo športno-rekreativni značaj in množičnost
1.13. Ostale naloge.
2. Izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov
2. člen
(postopek)
Izvajalec letnega programa športa se izbere v skladu s tem pravilnikom in javnim razpisom ter letnim programom športa v Občini Mislinja.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva, ki imajo sedež v Občini Mislinja,
– da izvajajo programe na območju in za občane Občine Mislinja,
– zveze športnih društev, ki jo ustanovijo športna društva s sedežem na območju Občine Mislinja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v Občini Mislinja.
4. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mislinja,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno članstvo in evidenco o registriranih tekmovalcih,
– občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter druge zahtevane podatke,
– imajo športno dejavnost najmanj 30 tednov v letu,
– da delujejo vsaj dve leti.
5. člen
(vsebine, razvojne in strokovne naloge)
Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov po tem pravilniku so opredeljena po naslednjih:
1. VSEBINAH
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov.
2. RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOGAH V ŠPORTU
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja,
– založniška dejavnost,
– mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– zavarovanje odgovornosti strokovnega kadra,
– delovanje društev.
Vsebine in naloge, ki se bodo sofinancirale se določijo v letnem programu športa v Občini Mislinja.
6. člen
(višina sofinanciranja)
Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih in razvojnih nalog se opredeli v točkah, v deležih sofinanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb tega pravilnika.
7. člen
(vrednost točk)
Po sprejetju proračuna Občine Mislinja za tekoče leto določi Komisija za šport vrednost točk za posamezne vsebine in naloge iz 5. člena tega pravilnika.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na s strani Občinskega sveta Občine Mislinja potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za izvajanje posameznih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu.
Komisija za šport kot osnovo za točkovanje upošteva merila tega pravilnika. Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za programe znotraj vsebin, za katere v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov ter za razvojne in strokovne naloge za katere ta pravilnik predvideva sofinanciranje.
III. VSEBINE
8. člen
3.1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
3.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do vstopa v šolo.
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so programi:
– Zlati sonček,
– Naučimo se plavati,
– športni programi, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci kot 60 urne programe za skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok.
Program »Zlati sonček« je program na ravni države, zato se izvajalcu sofinancira razlika, ki jo ne zagotovi država.
Za program »Naučimo se plavati« se sofinancira strokovni kader in najem objekta za izvedbo 20-urnega tečaja plavanja na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok.
Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader in objekt. Za objekte, ki so v lasti Občine Mislinja, klubi in društva ne plačujejo najemnin za predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko mladino, za tisto vadbo, ki je odobrena po prijavi na javni razpis.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
3.1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe za otroke od vstopa v šolo do zaključka osnovnošolske obveznosti.
Programi, ki jih sofinancira občina so:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati, 20-urni tečaj na skupino 10 otrok iz Občine Mislinja,
– drugi 80-urni programi na skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok.
Programa »Zlati sonček« in »Krpan« sta programa na ravni države, zato se izvajalcu sofinancira gradivo, ki je del programa in ga dobi vsak otrok, dodatno gradivo za izvajalce, propagandna dejavnost, diplome, medalje in priznja.
Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader in objekt. Za objekte, ki so v lasti Občine Mislinja, klubi in društva ne plačujejo najemnin za predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko mladino, za tisto vadbo, ki je odobrena po prijavi na javni razpis.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
Iz javnih financ se sofinancira tudi organizacija, izvedba in udeležba na šolskih športnih tekmovanjih na občinski, medobčinski, področni in državni ravni.
3.1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna zveza v dogovoru z Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Olimpijski komite Slovenije. Programi so lahko razdeljeni v tri skupine:
a) cicibani, cicibanke – 240-urni programi,
b) mlajši dečki, mlajše deklice – 240 do 400-urni programi,
c) starejši dečki, starejše deklice – 300 do 800-urni programi.
Iz javnih financ na lokalni ravni se sofinancira najem objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje. Za objekte, ki so v lasti Občine Mislinja, klubi in društva ne plačujejo najemnin za predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko mladino, za tisto vadbo, ki je odobrena po prijavi na javni razpis.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva naslednja velikost skupin:
INDIVIDUALNI ŠPORTI: najmanj 6 vadečih,
Skupinam, kjer je vadečih 10 in več se prizna dodatnih 50% točk in kjer je vadečih več kot 24 dodatnih 100% točk.
KOLEKTIVNI ŠPORTI: najmanj 15 vadečih,
Skupinam, kjer je vadečih 30 in več se prizna dodatnih 50% točk in kjer je vadečih več kot 30 dodatnih 100% točk.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski plačniki najemnin in poteka njihova vadba na področju Občine Mislinja. Plačilo najemnin je treba dokazati s pogodbo oziroma računom za najem objekta.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.
3.1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Iz javnih financ se sofinancira strokovni kader za izvedbo 80 urnih programov na skupino, v kateri je največ 8 otrok in najmanj 5 otrok ter objekt. Za objekte, ki so v lasti Občine Mislinja klubi in društva ne plačujejo najemnin za tisto vadbo, ki je odobrena po prijavi na javni razpis.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
3.1.5. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta, ki se prostovoljno vključujejo v športne 80-urne programe za skupine z največ 20 in najmanj 12 mladimi. Za te programe se sofinancira strokovni kader in objekt. Za objekte, ki so v lasti Občine Mislinja, klubi in društva ne plačujejo najemnin za tisto vadbo, ki je odobrena po prijavi na javni razpis.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
3.1.6. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi, ki jih lahko poimenujemo tudi »panožne športne šole« so razdeljeni v več stopenj; obseg treninga je odvisen od specifične športne zvrsti in je lahko od 400 do 1100 ur. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader in objekt. Za objekte, ki so v lasti Občine Mislinja, klubi in društva ne plačujejo najemnin za tisto vadbo, ki je odobrena po prijavi na javni razpis.
Velikost skupin je opredeljena v točki 3.1.3.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.
3.1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami je namenjena ustrezni skrbi za vključevanje le-te v vsakdanje življenje. Na lokalni ravni se sofinancira strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino z največ 10 in najmanj 5 mladimi. Za objekte, ki so v lasti Občine Mislinja, klubi in društva ne plačujejo najemnin za tisto vadbo, ki je odobrena po prijavi na javni razpis.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
3.1.8. Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo 80 urne programe, za katere se sofinancira strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
3.2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi vadbe za skupino, ki šteje najmanj 20 članov in članic v različnih športnih panogah v obsegu najemnine objekta.
Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let pa se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 3.
3.3. Kakovostni šport
V kakovosten šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in odraslih posameznikov, registriranih športnikov in članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za 320 ur programa in dodajo bonusne točke za kategorizirane tekmovalce. Velikost skupin je opredeljena v točki 3.1.3.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.
3.4. Vrhunski šport
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega svetovnega in perspektivnega razreda.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za 320 ur programa in dodajo bonusne točke za kategorizirane tekmovalce. Velikost skupin je opredeljena v točki 3.1.3.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.
3.5. Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in objekt za 80-urne programe za skupino z največ 10 in najmanj 5 invalidi.
Za iste programe imajo prednost pred medobčinskimi zvezami samostojna društva, ki delujejo na področju Občine Mislinja.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 3.
9. člen
(razvrstitev v skupine in razrede)
A. – Razvrstitev športnih panog v skupine
+---------------+----------------------------------------------+
|1. skupina   |– individualne športne panoge z discipl., v  |
|        |katerih lahko posameznik osvoji naslov drž.  |
|        |prvaka,                    |
+---------------+----------------------------------------------+
|2. skupina   |– kolektivne športne panoge s športnimi    |
|        |igrami, v katerih lahko ekipa osvoji naslov  |
|        |drž. prvaka,                 |
+---------------+----------------------------------------------+
|3. skupina   |– miselne športne igre. To so: šah, bridge in |
|        |go.                      |
+---------------+----------------------------------------------+
B. – Razvrstitev izvajalcev programov v razrede
Kazalec razširjenosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev v 4 razrede.
+---------------+----------------------------------------------+
|1.razred:   |– izvajalec mora imeti organizirano vadbo v  |
|        |selekcijah v vsaj štirih zaporednih      |
|        |starostnih stopnjah,             |
|        |– izvajalec mora redno nastopati na uradnih  |
|        |državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih   |
|        |zvez z udeleženci vadb v selekcijah,     |
|        |– izvajalec mora nastopati v uradnih     |
|        |tekmovanjih članskih kategorij na državnem  |
|        |nivoju vsaj s štirimi tekmovalci,       |
+---------------+----------------------------------------------+
|2.razred:   |– izvajalec mora imeti organizirano vadbo v  |
|        |selekcijah v vsaj treh zaporednih starostnih |
|        |stopnjah,                   |
|        |– udeleženci vadbe v selekcijah morajo    |
|        |nastopati na uradnih tekmovanjih panožne   |
|        |zveze vsaj na regijskem nivoju ali državnih  |
|        |polfinalnih tekmovanjih,           |
|        |– članska ekipa ni pogoj.           |
+---------------+----------------------------------------------+
|3.razred:   |– izvajalec mora imeti organizirano vadbo v  |
|        |selekcijah v vsaj dveh stopnjah, za katere ni |
|        |obvezno, da so zaporedne,           |
|        |– udeleženci vadbe v selekcijah morajo    |
|        |nastopati na rednih uradnih tekmovanjih    |
|        |panožne zveze vsaj na področnem nivoju,    |
|        |– članska ekipa ni pogoj.           |
+---------------+----------------------------------------------+
|4.razred:   |– izvajalec nima organizirane vadbe v     |
|        |selekcijah ali samo eno stopnjo in se     |
|        |vključuje v redna tekmovanja samo občasno na |
|        |rekreativnem področju.            |
+---------------+----------------------------------------------+
Pogoj za organizirano vadbo v selekcijah je število vadečih, ki mora biti kot je opredeljeno v 8. členu tega Pravilnika (3.1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport).
Društva, ki imajo svoje panožne zveze in le te niso članice Olimpijskega komiteja Slovenije ne morejo biti višje kot v 3. razredu.
IV. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
10. člen
4. 1. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu preko Inštituta za šport pri Fakulteti za šport, Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, nacionalnih panožnih zvez ali preko ostalih izobraževalnih institucij. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje volonterskih strokovnih kadrov.
Priznajo se verificirani programi izobraževanja, katere je potrdil Strokovni svet za šport pri MŠŠ Slovenije za trenerje, ki niso v rednem delovnem razmerju v klubih in društvih.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira kotizacija za programe izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu.
Izvajalci morajo natančno vpisati vrsto izobraževanja, število dni in poimenski seznam udeležencev.
Dokumentacijo sprejema Komisija za delitev sredstev za šport Občine Mislinja, ki na podlagi dejansko izvedenih izobraževanj potrjuje povračilo stroškov za posamezna izobraževanja.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 4.
4. 2. Znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja
Namen te dejavnosti je izvajati temeljne, predvsem pa uporabne in razvojne raziskave iz področja športa ter prenašati izsledke v prakso.
Projekte, ki jih sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS, se lahko sofinancira iz javnih financ lokalne skupnosti in države, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso, oziroma, če so izbrane raziskave, pri katerih je zagotovljen sorazmerni delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se lahko zagotovi razlika, ki jo za posamezne naloge iz tega področja ne zagotovi država.
4. 3. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti do višine 50% stroškov.
4. 4. Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve
Lokalna skupnost sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu (Zš). Lokalna skupnost sofinancira tudi medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo.
4.4.1. Velike mednarodne športne prireditve, ki jih opredeljuje 52. člen Zš se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev je v rangu svetovnega pokala, evropskega pokala, mednarodnega prvenstva,
– prireditev je navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj,
– udeležijo se je uveljavljeni mednarodni športniki,
– se delno ali v celoti odvija v Občini Mislinja.
4.4.2. Športne prireditve na državni ravni se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev se delno ali v celoti odvija na območju Občine Mislinja,
– prireditev je na programu nacionalne panožne zveze in
– na njej nastopajo športniki Občine Mislinja.
4.4.3. Medobčinske, občinske in druge športne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev se delno ali v celoti odvija na območju Občine Mislinja,
– prireditev ima tradicijo oziroma je jubilejna,
– je odmevna pri občanih in dostopna vsem ter
– na njej sodeluje večje število ekip ali posameznikov.
Višina sredstev za športne prireditve se določi na osnovi točkovanja po TABELI 5.
4. 5. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
4. 6. Delovanje društev
Športna društva, kot osnovne športne asociacije za svoje delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov.
Društvo pridobi točke:
– za vsakega člana, ki je poravnal članarino za tekoče leto do dneva razpisa,
– za vsakega registriranega tekmovalca (po Zakonu o športu) in
Društvo mora k razpisni dokumentaciji priložiti:
– Potrjen dokument o plačani društveni članarini, nakazani na TR društva kot dokazilo, da so bile članarine plačane in so del društvenega prihodka. Iz dokumenta mora biti razvidno število članov in višina letne članarine.
– Potrjen dokument o plačani članarini nacionalni panožni zvezi, kjer pooblaščeni predstavnik nacionalne panožne zveze s podpisom in žigom jamči, da so bile članarine plačane. Iz dokumenta mora biti razvidno število registriranih članov in višina letne članarine.
Športna društva, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobitvi točk iz tega naslova.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 6.
V. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
11. člen
Predlog letnega programa športa Občine Mislinja za posamezno proračunsko leto pripravi Komisija za šport v sodelovanju z občinsko upravo, sprejme pa občinski svet. V letnem programu športa se določi:
– športne vsebine in naloge iz 5. člena tega pravilnika, ki se v posameznem proračunskem letu sofinancirajo iz proračuna Občine Mislinja,
– delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge iz 5. člena tega pravilnika.
Delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Mislinja.
12. člen
(javni razpis)
Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov je Občina Mislinja. Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Mislinja, občina pridobi podatke o načrtovanih programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.
Javni razpis se izvede praviloma do 31. decembra za prihodnje proračunsko obdobje. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 15 dni in ne daljši kot 30 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine in naloge, kot je opredeljeno v 5. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje športnih programov in nalog. Izvajalec javnega razpisa objavi razpis najmanj v enem javnem mediju na območju Občine Mislinja ter na spletnih straneh Občine Mislinja.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od prvega dne razpisa. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 15 dni po roku za oddajo prijave.
13. člen
(komisija za šport)
Komisija za vodenje javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija) je sestavljena iz petih članov. Komisijo sestavljajo: en član občinske uprave, en član zainteresirane javnosti, dva predstavnika športnih društev, en predstavnik občinskega sveta. Župan s sklepom določi celotno sestavo komisije ter njenega predsednika.
Naloge Komisije za šport so:
– pregled prispelih prijav na razpis iz predhodnega člena tega pravilnika,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– spremljanje izvajanja športnih programov in analiza poročil izvajalcev,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 15. člena tega pravilnika,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje športnih programov,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Komisija za šport v skladu z merili iz tega pravilnika in razpisnimi pogoji zbere in obdela prijavljene programe ter jih ustrezno točkuje. Nepopolno prijavljene programe lahko Komisija za šport zavrne oziroma ne točkuje. Komisija za šport županu Občine Mislinja poda poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih športnih programov. Župan vse kandidate s sklepom obvesti o vrednotenju njihovega športnega programa. Kandidati na javnem razpisu lahko v roku 8 dni od prejema posredujejo pisno pritožbo županu glede ocenitve njihovih športnih programov. Župan le te posreduje Komisiji, ki županu predlaga ukrepe. Po proučitvi pritožb s strani Komisije ali po preteku pritožbenega roka (če ni bilo pritožb) župan s sklepom potrdi poročilo o vrednotenju športnih programov za posamezno leto, ki je osnova za sklenitev pogodbe med izvajalcem javnega razpisa ter izvajalcem športnih programov. Sklep župana je dokončen. V roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna pa z vsemi izvajalci programov sklene pogodbo o sofinanciranju.
14. člen
(pogodba o sofinanciranju)
Pogodbe med izvajalcem javnega razpisa ter izvajalci športnih programov vsebujejo: podatke obeh skleniteljev pogodbe, vsebina in obseg programa, čas realizacije programa, rok za oddajo celoletnega poročila, obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna Občine Mislinja, način nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti navedene v pogodbi.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na transakcijski račun izvajalca programov športa, ki odobrena sredstva redno in tekoče nakazuje na transakcijske račune izvajalcev programov, praviloma po dvanajstinah.
15. člen
(izvajanje programov)
Izvajalci programov morajo oddati komisiji za šport najkasneje do 31. marca naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V primeru, da komisija na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku komisija ravna tudi v primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine in naloge, za katero stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celoletnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
V primeru, da izvajalec programa ni porabil vseh odobrenih sredstev zaradi zmanjšanega obsega dela, prenehanje delovanja inp. se odobrena proračunska sredstva na koncu leta prerazporedijo drugim izvajalcem programov športa v Občini Mislinja.
Komisija za šport je v zvezi z določili tega člena dolžna predlagati ustrezne ukrepe. Komisija na osnovi zadržanih, vrnjenih oziroma neporabljenih sredstev pripravi predlog za prerazporeditev sredstev županu Občine Mislinja, ki s sklepom prerazporedi ta sredstva.
16. člen
(nadzor)
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja Komisija za šport in drugi pristojni organi Občine Mislinja.
17. člen
(določitev višine sredstev)
VI. DOLOČITEV VIŠINE SREDSTEV SOFINANCIRANJA
Tabela 1 – INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
                              V točkah
+----------+-------------+----+-----------+-----------+-----------+
|PROGRAM  | Velikost  |Št. | Zaprti  | Odprti  | Strokovni |
|     |  skupine  | ur | objekt  | objekt  |  kader  |
|     |       |  +----+------+----+------+----+------+
|     |       |  | KF |TOČKE | KF |TOČKE | KF | TOČKE|
+----------+-------------+----+----+------+----+------+----+------+
|60-urni  | max. 20,  | 60 |0,8 | 48 |0,5 | 30 | 0,5| 30 |
|programi |  min. 8  |  |  |   |  |   |  |   |
+----------+-------------+----+----+------+----+------+----+------+
|80-urni  | max. 20,  | 80 |0,8 | 64 |0,5 | 40 | 0,5| 40 |
|programi |  min. 8  |  |  |   |  |   |  |   |
+----------+-------------+----+----+------+----+------+----+------+
|Otroci s | max. 10,  | 80 |0,8 | 64 |0,5 | 40 | 0,8| 64 |
|posebnimi |  min. 5  |  |  |   |  |   |  |   |
|potrebami |       |  |  |   |  |   |  |   |
+----------+-------------+----+----+------+----+------+----+------+
|Interesna | max. 20,  | 80 |0,8 | 64 |0,5 | 40 | 0,5| 40 |
|ŠV    |  min. 12  |  |  |   |  |   |  |   |
|mladine  |       |  |  |   |  |   |  |   |
|in    |       |  |  |   |  |   |  |   |
|študentov |       |  |  |   |  |   |  |   |
+----------+-------------+----+----+------+----+------+----+------+
KF – korekcijski faktor
Tabela 2 - KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
                                  V točkah
+--------------+-------+-----------------------------------+------+------+
| PROGRAM -  |Število|     Strokovni kader      |Zaprti|Odprti|
| STOPNJA   |  ur +--------+--------+--------+--------+objekt|objekt|
|       |    |1.razred|2.razred|3.razred|4.razred|   |   |
+--------------+-------+--------+--------+--------+--------+------+------+
|Korekcijski  |    |  1  |  0,8 |  0,5 |  0,4 |  1 | 0,3 |
|faktor    |    |    |    |    |    |   |   |
+--------------+-------+--------+--------+--------+--------+------+------+
|Cicibanke   | 240 |  240 |  192 |  120 |  96  | 240 | 72 |
|in      |    |    |    |    |    |   |   |
|cicibani   |    |    |    |    |    |   |   |
+--------------+-------+--------+--------+--------+--------+------+------+
|Ml.      | 400 |  400 |  320 |  200 |  160 | 400 | 120 |
|deklice in  |    |    |    |    |    |   |   |
|ml. dečki   |    |    |    |    |    |   |   |
+--------------+-------+--------+--------+--------+--------+------+------+
|St.      | 800 |  800 |  640 |  400 |  320 | 800 | 240 |
|deklice in  |    |    |    |    |    |   |   |
|st. dečki   |    |    |    |    |    |   |   |
+--------------+-------+--------+--------+--------+--------+------+------+
|Kadetinje   | 1100 | 1100 |  880 |  550 |  440 | 1100 | 330 |
|in kadeti   |    |    |    |    |    |   |   |
+--------------+-------+--------+--------+--------+--------+------+------+
|Mladinke   | 1100 | 1100 |  880 |  550 |  440 | 1100 | 330 |
|in      |    |    |    |    |    |   |   |
|mladinci   |    |    |    |    |    |   |   |
+--------------+-------+--------+--------+--------+--------+------+------+
|Članice in  | 320 |  0  |  0  |  0  |  0  | 320 | 96 |
|člani     |    |    |    |    |    |   |   |
+--------------+-------------------------+-------------------------------+
|KATEGORIZACIJA|  Individualni šport  |    Kolektivni šport    |
+--------------+-------------------------+-------------------------------+
|Mladinski   |      40      |        5        |
|razred    |             |                |
+--------------+-------------------------+-------------------------------+
|Državni    |      60      |        10       |
|razred    |             |                |
+--------------+-------------------------+-------------------------------+
|Perspektivni |      80      |        20       |
|razred    |             |                |
+--------------+-------------------------+-------------------------------+
|Mednarodni  |     120      |        60       |
|razred    |             |                |
+--------------+-------------------------+-------------------------------+
|Svetovni   |     160      |       100       |
|razred    |             |                |
+--------------+-------------------------+-------------------------------+
Točke za kategorizacijo so na posameznika tudi v kolektivnih športih
Tabela 3 – ŠPORTNA REKREACIJA IN ŠPORT INVALIDOV
                             V točkah
+--------------------------+----------+-----------+------------+
|     PROGRAM     | Zaprti |  Odprti | Strokovni |
|             | objekt |  objekt |  kader  |
+--------------------------+----------+-----------+------------+
|  Korekcijski faktor  |   1  |  0,3  |  0,5   |
+--------------------------+----------+-----------+------------+
|Športna rekreacija članov |  80  |   24  |   0   |
|in članic         |     |      |      |
+--------------------------+----------+-----------+------------+
|Socialno in zdr. ogroženi |  80  |   24  |   40   |
|in st. od 65 let     |     |      |      |
+--------------------------+----------+-----------+------------+
|Šport invalidov      |  80  |   24  |   40   |
+--------------------------+----------+-----------+------------+
Tabela 4 - IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
                             V točkah
+--------------------------------------+-----------------------+
|     NIVO IZOBRAŽEVANJA     |   Število točk   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Enodnevno potrjevanje licenc     |      40     |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Dvodnevno izobraževanje        |      60     |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Večdnevno potrjevanje licenc     |      60     |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Tri do petdnevno izobraževanje    |      80     |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Več kot petdnevno izobraževanje    |     100     |
+--------------------------------------+-----------------------+
Tabela 5 - MEDNARODNE IN DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE
                             V točkah
+--------------+------+-------+----+------+-----+-----+--------+
|Predvideno št.| Min. | 20–50 | 50–| 100– |150– | 300–| Več kot|
|udeležencev  | 20 |    | 100| 150 | 300 | 500 |  500 |
|Nivo športne |   |    |  |   |   |   |    |
|prireditve  |   |    |  |   |   |   |    |
+--------------+------+-------+----+------+-----+-----+--------+
|Občinska   | 10 | 20  | 30 | 40 | 50 | 60 |  70  |
|športna    |   |    |  |   |   |   |    |
|prireditev  |   |    |  |   |   |   |    |
+--------------+------+-------+----+------+-----+-----+--------+
|Medobčinska  | 20 | 30  | 40 | 50 | 60 | 70 |  80  |
|športna    |   |    |  |   |   |   |    |
|prireditev  |   |    |  |   |   |   |    |
+--------------+------+-------+----+------+-----+-----+--------+
|Državna    | 30 | 50  | 70 | 80 | 90 | 100 |  120 |
|športna    |   |    |  |   |   |   |    |
|prireditev  |   |    |  |   |   |   |    |
+--------------+------+-------+----+------+-----+-----+--------+
|Mednarodna  | 40 | 80  | 100| 120 | 140 | 160 |  180 |
|športna    |   |    |  |   |   |   |    |
|prireditev  |   |    |  |   |   |   |    |
+--------------+------+-------+----+------+-----+-----+--------+
|Jubilejna   | 30 | 50  | 70 | 80 | 90 | 100 |  120 |
|prireditev  |   |    |  |   |   |   |    |
+--------------+------+-------+----+------+-----+-----+--------+
Tabela 6 - DELOVANJE DRUŠTEV
                             V točkah
+--------+--------+--------------+---------------+-------------+
|ŠD   | Število|  Število  |  Število  | Delovanje |
|    | članov |  registr.  |  registr.  |izven sedeža |
|    |    |  članov  |članov kolekt. |       |
|    |    |  individ.  |  športi   |       |
|    |    |  športi  |        |       |
+--------+--------+--------------+---------------+-------------+
|ŠPORTNO |  1  |    2   |    1    |   20   |
|DRUŠTVO |    |       |        |       |
+--------+--------+--------------+---------------+-------------+
VII. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN FINANCIRANJA
18. člen
Občina Mislinja v vsakoletnem proračunu zagotavlja sredstva za:
1. izvajanje nacionalnega programa,
2. športne objekte,
3. ostale naloge.
7. 1. Sredstva za izvajanje nacionalnega programa športa
19. člen
Sredstva namenjena izvajanju nacionalnega program športa se zagotavljajo na posebni proračunski postavki. Skupna sredstva za ta namen se znotraj postavke v osnovi delijo na naloge, ki so opredeljene v 1. členu tega pravilnika. Nadalje se sredstva delijo glede na vsebine, ki jih opredeljuje 5. člen tega pravilnika.
20. člen
Nacionalni program športa se financira na osnovi pogodb z izvajalci programov, ki jih po končanem postopku javnega razpisa pripravi izvajalec javnega razpisa. Pogodbe opredeljujejo višino sredstev, obseg in realizacijo programov ter način nadzora nad porabo sredstev.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje programov vsebin pod točkami 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.6 iz 8. člena tega pravilnika nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev programov, praviloma po dvanajstinah.
Sredstva za sofinanciranje programov pod točkami 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 iz 8. člena tega pravilnika se izvajalcem nakazujejo na osnovi predloženih knjigovodskih listin, ki izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca programa, do odobrene višine.
7. 3. Sredstva za investicije v športne objekte
21. člen
Sredstva za investicije v športne objekte v Občini Mislinja se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu na posebni proračunski postavki. S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov se sofinancirajo novogradnje in posodabljanje športnih objektov, ki so v lasti ali upravljanju društev; sofinancira se lahko največ do 50% sredstev vrednosti naložbe posamezne investicije, v odvisnosti od števila prispetih vlog prosilcev. Sofinancirajo se lahko tudi storitve na področju svetovanja, ki obsega vzdrževanje in obratovanje objekta. Kot tudi vzdrževanje javnih športnih objektov, ki so v lasti ali upravljanju društev. Prav tako s lahko financira tudi športna oprema za tiste objekte, ki so v lasti ali upravljanju društev. Do 50% investicije sredstev za financiranje vzdrževanja javnih športnih objektov, ki so v lasti Občine Mislinja, se zagotavljajo na posebni proračunski postavki. Društva, ki na podlagi koncesijske pogodbe z občino upravljajo javne športne objekte so dolžna, v primeru, da objekte tudi komercialno tržijo oziroma zaračunavajo uporabo športnih površin, stroške vzdrževanja pokrivajo iz plačane uporabnine. Razdelitev sredstev za investicije, operativno vzdrževanje na posameznega nosilca zavisi od planiranega denarja v proračunu in števila prosilcev.
7. 4. Ostale naloge
22. člen
S sredstvi pod to proračunsko postavko se sofinancirajo ali financirajo športne dejavnosti, prireditve in programi, ki so pomembni za promocijo občine, pa jih ni mogoče predvideti vnaprej oziroma ob prijavi na razpis še niso znane. Sofinancira se lahko tudi udeležba ekip ali posameznikov na mednarodnih športnih prireditvah izven države.
Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov s sklepom župana.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov športa v javnem interesu v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 121/03 z dne 8. 12. 2003).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-03/2009
Mislinja, dne 25. septembra 2009
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti