Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Ob-6508/09 , Stran 2490
I. Predmet prodaje je nepremičnina: Ljubljana, Trg osvobodilne fronte 16 stanovanjska enota – stanovanje št. 4 v skupni izmeri 64,50 m2 (stanovanjski prostori 52,50 m2, odprt balkon 7,00 m2, klet – shramba 5,00 m2), z identifikacijsko številko dela stavbe 1737-85-6. Stanovanje leži v prvem nadstropju večetažnega poslovno-stanovanjskega objekta, ki je zgrajen leta 1960. Nepremičnina je vpisana v zemljiški knjigi na ime Telekom Slovenije, d.d. kot etažna lastnina pri podvložku št. 2435/6 in stoji na parc. št. 2173 k.o Tabor. Izhodiščna prodajna cena je 149.600,00 EUR. II. Pogoji za sodelovanje Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaleteva 15, 1000 Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«. Rok za predložitev ponudb je 19. 10. 2009. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje do vključno 19. 10. 2009. Vsebina ponudbe Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti in posredovati naslednje podatke oziroma dokumente: – navesti svoje identifikacijske podatke (natančen naziv in naslov, davčna številka, EMŠO); – navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo; – navesti posebej ponujeno ceno v EUR, v absolutnem znesku, ki ne more biti nižja od navedene izhodiščne – prodajne cene; – navesti popolne podatke o številki TR računa (naziv banke in št. računa); – fizične osebe morajo priložiti fotokopijo dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe in samostojni podjetniki – pa priložiti izpis iz poslovnega registra pri AJPES. Drugi pogoji Predmetna nepremičnina se prodaja po načelu “videno – kupljeno”. V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva. Kupnino mora kupec poravnati v celoti, v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe. Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najkasneje do 30. 11. 2009. Z najugodnejšim ponudnikom bo pogodba sklenjena najkasneje v 30 dneh po prejemu obvestila o izboru. Najugodnejši ponudnik, ki bo prejel obvestilo o izbiri in poziv k sklenitvi kupoprodajne pogodbe, je dolžan plačati prodajalcu znesek v višini 1.000,00 EUR + DDV kot odškodnino za primer, če od sklenitve pogodbe odstopi. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za navedeno nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene cene. Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje pravico, da na podlagi te objave, kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. Dodatne informacije lahko ponudniki pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 02/530-27-70, 01/234-16-50, 01/234-15-92, vsak delovni dan v času od 9. do 12. ure. Za ogled nepremičnine se lahko dogovorite na tel. 01/234-15-92, Jana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti