Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Št. 47802-01/2009 Ob-6562/09 , Stran 2497
I. Prodajalec: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, tel. 02/729-58-80, faks 02/729-58-85, e-naslov: obcina@sv-ana.si. Postopek vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja občinskega stvarnega premoženja Občine Sveta Ana (v nadaljevanju: pristojna komisija). II. Predmet prodaje Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja poslovnega objekta v izmeri 249,00 m2 s pripadajočim zemljiščem 860,00 m2 in parkiriščem 80,00 m2, na naslovu Kremberk 33B, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah – parcela št. 301/8 in 301/9 k.o. Krembek, pripisano pri vl. št. 188. Objekt je bremen prost in se nahaja v ureditvenem območju naselja Sveta Ana. Izhodiščna cena je 103.000,00 €. Navedena cena je izklicna in ne vključuje davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. III. Pogoji prodaje in merila za izbor: 1. Nakup po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 2. Ponudnik mora plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene nepremičnine, kar znaša 10.300,00 €. Varščina se vplača na TRR občine št. 01381-0100010821 in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na javno zbiranje ponudb. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri. 3. Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, stroške razpisa, stroške cenitve, stroške overitve). 4. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji stanovanja je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec. Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži varščino. 5. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene. 6. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravočasno ponudbo. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni. Pisna ponudba mora vsebovati: – izpolnjen obrazec »Ponudba«, – potrdilo o plačilu varščine v višini 10.300,00 €, – fotokopijo osebne izkaznice oziroma izpis iz sodnega registra. 7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisane pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno, si prodajalec pridrži pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo – najnižji znesek višanja je 1.000,00€. 8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno in se bo izvedlo naslednji dan po roku za oddajo ponudbe. 9. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino brez obresti. IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe Upoštevane bodo vse pravočasne ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za nakup nepremičnine - Ne odpiraj«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega roka oziroma bodo najkasneje na ta dan oddane na pošti kot priporočena pošilja. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil in občina zadrži plačano varščino. Po plačilu celotne kupnine in poravnanih stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest. Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb lahko interesenti dobijo na tel. 02/729-58-84, Irena Golob. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu na spletni strani Občine Sveta Ana www.sv-ana.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti