Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Ob-6554/09 , Stran 2497
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1 Nepremičnina parc. št. 4190/4, vpisana v vl. št. 333 k.o. Petelinje, stavbišče v izmeri 480 m2, ki v naravi predstavlja stanovanjsko stavbo z gospodarskim poslopjem in zemljiščem, na naslovu Snežniška 4 v Pivki. 2.2 Nepremičnina iz tč. 2.1., se prodaja brez dela parcele, ki se nahaja ob sami cesti, ki pelje ob zemljišču, in je v postopku parcelacije. Ta del nepremičnine bo skladno s projektom za »obvoznico« nepremičnini odvzet in bo služil za potrebe ureditve magistralne ceste ter pločnika. Sodni cenilec je pri oceni vrednosti nepremičnine navedena dejstva okvirno že upošteval. 2.3 Izhodiščna cena je 71.200,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1 Z izbranim ponudnikom se bo sklenila predpogodba o nakupu nepremičnine iz 2.1. točke, s pogojem, da se kupoprodajna pogodba sklene po parcelaciji oziroma po pravnomočnosti odločbe pristojne GURS. Varščina, ki jo plača izbrani ponudnik, se ob podpisu predpogodbe, šteje kot plačilo are in se ob podpisu pogodbe všteje v kupnino. 3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti predpogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano varščino. Kupoprodajno pogodbo mora izbrani ponudnik skleniti v roku 15 dni od dne pravnomočnosti odločbe pristojne GURS. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano varščino. 3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka je bistvena sestavina pogodbe. 3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnine oziroma vse davčne obveznosti in druge dajatve, stroške overovitve podpisa prodajalca na pogodbi ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% ponujene cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01291-0100016298 pri Banki Slovenije z navedbo: »plačilo varščine za javni razpis Snežniška cesta 4, v Pivki«. 4.1. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži vplačano varščino. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami, najkasneje do ponedeljka, 19. 10. 2009. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna Komisija ne bo upoštevala. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. Ne glede na navedeno bodo pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. 4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Javno zbiranje ponudb – Snežniška cesta 4, Pivka – Ne odpiraj« na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka. 4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 30. 11. 2009. 5. Dodatne informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Jana Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 20. 10. 2009, s pričetkom ob 13. uri v sejni sobi Občine Pivka. Odpiranje bo komisijsko. 6.2 Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija, s soglasjem župana, lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Pivka http://www.pivka.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti