Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

3378. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sevnica, stran 10483.

Na podlagi 11. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji dne 23. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom Občina Sevnica ugotavlja in določa javni interes za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in pravno podlago za izvedbo projekta Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sevnica (v nadaljevanju: Občina).
Odlok določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja ter merila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sevnica, kot javnemu partnerju.
II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
2. člen
(javni interes)
Na podlagi določb Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07 – ZDRad), Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sevnica ter v skladu s Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Občina ugotavlja, da obstaja javni interes za izvedbo projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij in s tem omogoči uporabo širokopasovnih storitev tako fizičnim kot pravnim osebam.
Z namenom, da se na celotnem območju Občine fizičnim in pravnim osebam zagotovi dostop do širokopasovnih storitev in interneta, se projekt izvede v obliki javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: JZP).
3. člen
(predmet JZP)
Predmet JZP je izgradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na celotnem območju Občine.
V okviru JZP bo zasebni partner izdelal projektno dokumentacijo in zgradil, vzdrževal ter upravljal z odprtim širokopasovnim omrežjem elektronskih komunikacij v Občini, skladno s projektnimi smernicami javnega partnerja ter po terminskem planu, ki ga bo ponudbi priložil ponudnik.
Za realizacijo projekta bo Občina:
– zagotovila možnost uporabe obstoječe infrastrukture v njeni lasti;
– zasebnemu partnerju podelila služnost na zemljiščih v njeni lasti;
– zasebnemu partnerju nudila strokovno in drugo podporo v tolikšnem obsegu kot se bo to določilo v projektni dokumentaciji.
Zasebni partner bo sam poskrbel za ustanovitev služnosti na zasebnih zemljiščih, kolikor bi bilo to potrebno za realizacijo projekta.
Zasebni partner bo del omrežja, kjer ne obstaja komercialni interes za izgradnjo, zgradil s sredstvi strukturne politike Evropske unije, preostali del omrežja pa z lastnimi, zasebnimi sredstvi.
III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
4. člen
(oblika izvedbe JZP)
Razmerje JZP, ki je predmet tega odloka se izvede v obliki pogodbenega partnerstva in sicer kot koncesijsko razmerje.
Komercialni del odprtega širokopasovnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: omrežje) zgradi zasebni partner iz lastnih (zasebnih) sredstev. Zgrajeno omrežje je v lasti zasebnega partnerja 20 let. Po poteku te dobe mora zasebni partner omrežje prenesti v last Občine na način in pogoji kot se določijo v pogodbi iz 4. člena tega odloka.
Nekomercialni del omrežja zasebni partner zgradi s sredstvi strukturne politike Evropske unije in je last Občine. Občina to omrežje preda v upravljanje in vzdrževanje zasebnemu partnerju za obdobje 20 let na način in pod pogoji, ki se določijo v koncesijski pogodbi.
Koncesijsko razmerje se lahko podaljša največ za polovico obdobja, določenega v tem členu, če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj zasebnega partnerja, ki so posledica zahtev Občine ali njegovih ukrepov v javnem interesu.
V obdobju, ko je lastnik komercialnega dela širokopasovnega omrežja zasebni partner, je le-ta tudi upravljavec komercialnega in nekomercialnega dela omrežja. Po tem obdobju lahko Občina podaljša pogodbo za upravljanje in vzdrževanje z zasebnim partnerjem ali pa na razpisu izbere novega upravljavca komercialnega in nekomercialne dela omrežja. Na razpisu ima prednostno pravico zasebni partner izbran ob investiciji v omrežje.
Zasebni partner prevzame poslovna tveganja financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva, projektiranja, gradnje in iz njega izhajajočega tveganja. Občina v koncesijski pogodbi vzpostavi mehanizme s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
Občina lahko zasebnemu partnerju za upravljanje in vzdrževanje infrastrukture zaračunava koncesijsko dajatev, ki se določi s koncesijsko pogodbo.
5. člen
(organizacijska zasnova izvajanja JZP)
Z izvedbo projekta v obliki JZP se dosežejo naslednji pozitivni učinki:
– znižanje proračunskih izdatkov;
– pridobitev dodatnega kapitala;
– spodbujanje razvoja različnih storitev;
– boljša kakovost storitev;
– povečanje učinkovitosti javnih institucij in gospodarstva;
– hitrejši dostop do znanja ter
– zagotovitev možnosti uporabe širokopasovnih storitev tako fizičnim kot pravnim osebam v krajšem časovnem roku.
6. člen
(prostorska zasnova izvajanja JZP)
Projekt v obliki JZP se izvede na celotnem območju Občine Sevnica.
Podrobnejša prostorska zasnova je določena v Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sevnica.
7. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)
Zasebni partner mora zagotoviti:
– izdelavo projekta kot del ponudbene dokumentacije,
– izgradnjo infrastrukture v skladu z roki, določenimi v projektu;
– dostop do storitev v vseh naseljih na območju Občine Sevnica;
– dostop do omrežja vsem zainteresiranim operaterjem omrežij in ponudnikom storitev pod enakimi pogoji;
– upravljanje in vzdrževanje celotnega omrežja v skladu s prepisanimi pogoji;
– nadgradnjo obstoječega omrežja v skladu s potrebami javnega partnerja in v skladu z dolgoročnim razvojem lokalne skupnosti;
– upoštevanje zakonodaje ter sklenjenih pogodb.
Vse ostale pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se natančno določijo v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
8. člen
(uporaba storitev JZP)
Zasebni partner mora v sodelovanju z javnim partnerjem pod enakimi pogoji zagotoviti uporabo storitev širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij uporabnikom enake kategorije, na celotnem območju Občine.
Ob pogoju sklenitve pogodbe z izvajalcem, plačevanja mesečne naročnine ter izpolnitvi vseh tehničnih, administrativnih in ostalih formalnih pogojev, ki jih določi upravljavec omrežja, lahko omrežje prosto uporablja vsakdo.
IV. STROKOVNA KOMISIJA
9. člen
(sestava komisije)
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa župan imenuje strokovno komisijo, katere člani so poleg notranjih javnih uslužbencev tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki pregledajo in ocenijo prispele prijave (ponudbe) ter pripravijo strokovno poročilo.
Strokovno komisijo sestavljajo predsednik in 3 (trije) člani, od katerih mora biti vsaj en predstavnik lokalne skupnosti, en strokovnjak za telekomunikacijsko omrežje in en strokovnjak s področja javnih naročil. Člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva, da lahko zagotovijo strokovno presojo prispelih ponudb.
Vsi člani komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja. Člana, ki ne izpolnjuje pogoja, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestni član.
Za javno odpiranje ponudb in izvedbo ostalih dejanj v postopku javnega razpisa morajo biti prisotni vsi člani strokovne komisije. Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake.
Naloge komisije po tem členu so:
– priprava in potrditev razpisne dokumentacije;
– objava javnega razpisa;
– omogočanje vpogleda v razpisno dokumentacijo in predaja razpisne dokumentacije zainteresiranim osebam, ki imajo pravni interes;
– izvedba odpiranja prijav (ponudb);
– priprava poročila o opravljenem pregledu in vrednotenju prijav (ponudb);
– priprava poročila, ki je podlaga za sprejem akta izbire zasebnega partnerja;
– ostale naloge pri izvedbi postopka izbire zasebnega partnerja.
V. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA, POGOJI IN MERILA ZA IZBOR
10. člen
(postopek izbire zasebnega partnerja in merila za izbor)
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa v skladu z ZJZP. Javni razpis se objavi na Portalu javnih naročil (Uradni list RS) in na spletnih straneh Občine Sevnica. Rok za predložitev prijav (ponudb) na javni razpis mora biti najmanj 45 dni od dneva posredovanja objave v uradno glasilo oziroma najkrajši zakonsko določeni rok.
Pogoji za prijavo in merila za izbiro zasebnega partnerja se določijo in ovrednotijo v razpisni dokumentaciji. Merila za izbor morajo biti jasna in transparentna, ki bodo omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika. Merila morajo biti v razpisni dokumentaciji natančno ovrednotena, da je na njihovi podlagi mogoče razvrstiti prispele ponudbe.
V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje vseh ponudnikov.
Pri izbiri zasebnega partnerja sodeluje strokovna komisija, ki sodeluje v postopku izbire zasebnega partnerja tako, da pregleda in oceni vloge ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje ter sestavi poročilo, v katerem razvrsti vloge tako, da je razvidno katera od prejetih ponudb je ekonomsko najugodnejša. Poročilo posreduje županu.
11. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)
Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti ali je zasebni partner ekonomsko, finančno, tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Ponudniki morajo v postopku izbire izkazati, da imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
VI. SKLENITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBENGA PARTNERSTVA
12. člen
(sklenitev)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva,nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu oziroma koncesijske pogodbe iz 4. člena tega odloka. Akt o izbiri preneha veljati, če izbrani zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 8 dni od njegove pravnomočnosti.
13. člen
(prenehanje)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti pogodbenih strank. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu oziroma koncesijske pogodbe iz 4. člena tega odloka.
VII. NAČIN FINANCIRANJA
14. člen
(način financiranja)
Projekt JZP se načeloma financira iz zasebnih sredstev in sredstev strukturne politike Evropske unije.
Občina se lahko odloči, da del investicije financira tudi sama, kolikor bi bilo to za uspešno izvedbo projekta nujno. Občina investira v omrežje na podlagi sklepa občinskega sveta sprejetega na osnovi investicijskega programa.
Občina bo skladno z določbami tega odloka in na podlagi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu oziroma koncesijske pogodbe iz 4. člena tega odloka, sklenjene med Občino in zasebnim partnerjem, za izvedbo projekta ter v zvezi s tem prevzete in izvedene obveznosti zasebnega partnerja, podelila služnosti na zemljiščih, ki so v njeni lasti, nudila pomoč pri pridobivanju služnosti na zasebnih zemljiščih ter nudila pomoč z dajanjem obstoječe občinske infrastrukture na razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih točk v hrbtenično omrežje.
VIII. KONČNA DOLOČBA
15. člen
(končna določba)
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 381-0002/2007
Sevnica, dne 23. septembra 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti