Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Št. 478-9/2009/12 Ob-6557/09 , Stran 2490
1. Naziv in sedež organizatorja javnih ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ulica 5, Ljubljana. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka prodaje državnega premoženja – pristojna komisija. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. 3. Opis predmeta prodaje Stanovanje: Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5 v II. nadstropju, v izmeri 55,80 m2, v stanovanjski stavbi v Podgradu, Podgrad 103, letnik 1950, zemljiškoknjižno stanje neurejeno, etažna lastnina ni vzpostavljena. a) izhodiščna cena: 22.700,00 €; b) ogled stanovanja je možen 9. 10. 2009 med 12. in 13. uro. 4. Ogled nepremičnine Interesenti za nakup stanovanja si lahko le-tega ogledajo v zgoraj določenem terminu. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine smo dosegljivi od do na tel. 01/369-77-72 med 13. in 15. uro. 5. Pogoji prodaje Nepremičnina se prodaja v celoti po sistemu videno kupljeno. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija. Podpis pogodbe in plačilo kupnine: kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu prodajne pogodbe, v 15 dneh po odpiranju ponudb pogodbo podpiše in po prejemu pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, št. 01100-6300109972, sklic 18 26115-7200013-78732009. Položena kavcija se všteva v kupnino. Izhodiščna cena ne vsebuje davščin. Vse dajatve plača kupec. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodaje pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig ponudbene cene znaša 500,00 EUR. 6. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene stanovanja, v višini 2.270,00 €, na transakcijski račun Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, št. 01100-6300109972, sklic 18 26115-7200013-78732009. Pisna ponudba mora vsebovati: – naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna številka, nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: a) potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije, b) dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe, oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p., ipd.), c) potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), d) potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR), e) pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, f) pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. 7. Postopek Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah z napisom »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – Podgrad«, na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, do 19. 10. 2009 do 10. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pristojna komisija. 8. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka prodaje državnega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla. 9. Pravila javnega zbiranja ponudb: javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju držav, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju držav, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javnega zbiranja ponudb nadzoruje pristojna komisija. 10. Drugo: k odpiranju ponudb, dne 19. 10. 2009 ob 11. uri lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo v sejni sobi, v medetaži, na naslovu Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti